Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CTXH VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRẦN VĂN TR

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
TÊN ĐỀ TÀI:

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI ÔNG LÝ THÀNH TR LÀ
NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CƠ SỞ


LỜI CAM ĐOAN
…………………………..…………………………..…………………………..………
………………………..…………………………..…………………………..…………
…………………………..…………………………..…………………………..………
…………………………..…………………………..…………………………..……….
………………………..…………………………..…………………………..…………
…………………………..…………………………..…………………………..………
…………………………..…………………………..…………………………..………
………………………..…………………………..…………………………..…………
…………………………..…………………………..…………………………..………
…………………………..…………………………..…………………………..………

Ngày …. tháng …. năm …

Học sinh thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CÁM ƠN
…………………………..…………………………..…………………………..………
………………………..…………………………..…………………………..…………
…………………………..…………………………..…………………………..………
…………………………..…………………………..…………………………..………
………………………..…………………………..…………………………..…………
…………………………..…………………………..…………………………..………
…………………………..…………………………..…………………………..………
………………………..…………………………..…………………………..…………
…………………………..…………………………..…………………………..………
…………………………..…………………………..…………………………..………

Ngày …. tháng …. năm …
Học sinh thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)


KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Họ và tên sinh viên: ...........................................................................................
2.
Tên
đề
tài:
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3.
Nơi
thực
hiện
(tên

quan/doanh
nghiệp):
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.


Mục
tiêu:
...............................................................................................................................................................
5.
Nội
dung
chính:
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Tiến độ thực hiện của đề tài:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Kết quả dự
kiến


Xác nhận của CB hướng dẫn

Học sinh thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)


TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP
(Dành cho đơn vị nhận học sinh thực tập)

Họ và tên học sinh: …………………………………… MSHS:..........................
Thực tập tại: ………………………………………………..............................
Từ ngày: ……/……/201… đến ngày ……/……/201…

.....

1. Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật:
………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Về những công việc được giao:
………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Các nội dung cần rèn luyện trong thời gian tới:
………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………., ngày ...... tháng ...... năm 2016
Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký tên và đóng dấu)

Cán bộ trực tiếp hướng dẫn thực tập
(Ký tên và ghi họ tên)


PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của toàn nhân loại, không
một quốc gia, một dân tộc nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của những hậu quả tai hại
do tệ nạn ma túy gây ra.
Trong tất cả các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn “ ma túy” nó gây ảnh hưởng rất
lớn đến việc phát triển của đất nước, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, làm rối loạn
trật tự an ninh của xã hội, làm tha hóa đi một bộ phận nhân dân và mất đi một
nguồn lực lao động lớn để tạo ra sản phẩm cho xã hội.
Ma túy không chỉ là nguồn gốc của tội phạm và các vấn đề xã hội phức tạp,
mà còn là nguyên nhân dẫn đến sự nghèo đói, bệnh tật, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sự ổn định, tính phát triển bền vững và sự trường tồn của một dân tộc.
Hàng năm nhà nước phải bỏ ra biết bao sức người sức của để giải quyết và
đối phó với tệ nạn ma túy, mà việc phòng, chống ma túy là một việc làm vô cùng
khó khăn và phức tạp, nó không phải là việc làm một sớm một chiều mà phải làm
từ thế hệ này sang thế hệ khác và củng không phải là việc làm của riêng ai! cơ
quan hay đoàn thể nào? Mà phải là việc làm của tất cả mọi người trong cộng đồng
xã hội, có như vậy thì việc phòng, chống ma túy mới mong đẩy lùi và ngăn chặn
các tệ nạn xã hội khác nhằm tạo được nguồn lao động mới cho xã hội, góp phần
làm tăng trưởng kinh tế cho đất nước, tiết kiệm được kinh phí cho nhà nước.
Trong vòng xoáy đó, Việt Nam cũng đang chịu tác động lớn từ ma túy. Theo
báo cáo của cơ quan chức năng, hiện nay toàn Thành Phố Cần Thơ có khoảng


2.318 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 288 người sơ với cùng kỳ 2017,
trong đó hơn 50% người nghiện ma túy không có việc làm, nam giới chiếm đa số.
Đáng chú ý, một bộ phận thanh thiếu niên chưa nhận thức được hậu quả, tác
hại của ma túy dẫn đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, kéo theo số người
nghiện ngày một gia tăng, tỷ lệ tái nghiện chiếm 91,75%. Trong khi đó việc quản
lý và tổ chức cai nghiện ma túy cho những đối tượng này trên địa bàn thành phố
Cần Thơ hiện gặp không ít khó khăn, đặt ra những thách thức cho cơ quan chức
năng.
Mặt dù là vấn đề lớn, hiện nay các ngành và các cơ quan hữu trách đang đặc
biệt quan tâm tìm tòi phương pháp chữa trị hữu hiệu nhất. Riêng bản thân với
những kiến thức xã hội còn quá hạn hẹp tất nhiên không sao tránh khỏi những
thiếu sót. Ca dao truyền miệng trong nhân gian có câu: “ bầu ơi thương lấy bí
cùng” hoặc câu “ thương người như thể thương thân”.
Nói những gì mắt thấy tai nghe tôi không thể không bùi ngùi xúc động với
những trăn trở và chính nó đã thôi thúc tôi quyết định chọn đề tài: “Những biện
pháp quản lý và tạo việc làm cho đối tượng cai nghiện ma túy ở Cơ sở cai nghiện
ma túy Thành Phố Cần Thơ”. Để làm chuyên đề tốt nghiệp cho môn học của mình.
Tìm hiểu những biện pháp quản lý và đào tạo việc làm cho đối tượng cai
nghiện ma túy tại Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Thành Phố Cần Thơ.
Tình hình thực tế về đời sống, khám chữa bệnh, cắt cơn giải độc, học tập, lao
động trị liệu, và những khó khăn, hạn chế của đối tượng trong quá trình chấp hành
nội quy cai nghiện của Cơ sở đề ra, cũng như các nội dung, mục tiêu của các
chương trình, chính sách, dự án và các biện pháp thực hiện chương trình đào tạo
nghề cho đối tượng đã được tiến hành tại Cơ sở.


Đánh giá kết quả thực hiện của chương trình chuyên đề tốt nghiệp cho khóa
học ngành Công Tác Xã Hội, tìm hiểu những biện pháp quản lý và đào tạo việc
làm cho đối tượng cai nghiện ma túy tại Cơ sở.
Từ sự tiếp cận với các đối tượng có liên quan ở Cơ sở. Nhận định về những
hạn chế của chương trình học tập và từ đó, đề xuất các biện pháp khắc phục hiệu
quả hơn.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
2.1: Mục tiêu chung:
Đề tài này nhằm góp phần hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp cho khóa học
ngành Công Tác Xã Hội.
2.2: Mục tiêu cụ thể
Nghiên cứu này cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đánh giá kết
quả thực hiện của chương trình chuyên đề tốt nghiệp cho khóa học ngành Công
Tác Xã Hội, và giúp bản thân đối tượng đang chấp hành quyết định cai nghiện,
chữa bệnh tại Cơ sở nhận ra được vấn đề mất phải, có định hướng cho tương lai
trong thời gian tới.
3. Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi không gian :
Được tiến hành nghiên cứu tại Cơ sở Cai Nghiện Ma Túy Thành Phố Cần
Thơ. Đánh giá là làm tốt chương trình chuyên đề tốt nghiệp cho khóa học ngành
Công Tác Xã Hội.
- Phạm vi thời gian:


Thu thập số liệu từ ngày 17/09/2018 đến 02/11/2018.
- Đối tượng nghiên cứu: Một đối tượng vi phạm sử dụng trái phép chất ma
túy bị Tòa Án Quận Ninh Kiều, áp dụng biện pháp quản lý cai nghiện bắt buột đưa
vào Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Thành Phố Cần Thơ. (Cắn cứ Nghị Định 221 Chính
Phủ ban hành ngày 30/12/2013 và Nghị Định 136 Chính Phủ ban hành ngày
09/09/2016) về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 221.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Sử dụng một số phương pháp hỏi vấn đáp, thu thập thông tin từ người thân...


PHẦN 2:
NỘI DUNG BÁO CÁO
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG
1

Giới thiệu về cơ sở xã hội

1

Tên cơ sở: Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ

2

Địa chỉ: số 719, ấp Xẻo Vong C, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

3

Tên cơ quan chủ quản của cơ sở: Sở Lao động – Thương binh và xã Hội thành phố Cần
Thơ.

4

Địa chỉ (cơ quan chủ quản): số 288 Đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, Quận
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
-

Điện thoại: 02923834274


Hình 1.1. Trung tâm cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ
5

Mục đích của cơ sở: tiếp nhận, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe và giáo dục văn hóa, giáo
dục nhân cách, cấp phát điều trị methadone và quản lý người nghiện ma túy không nơi cư
trú nhất định.

6

Đối tượng chính cơ sở phục vụ: người nghiện ma túy.

7

Tổ chức của cơ sở
1

Vị trí địa lý và diện tích của Cơ sở
- Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Lao Động Thương
Binh & Xã Hội TP.Cần Thơ.
Nằm trên Quốc Lộ 1A hướng về phía Sóc Trăng, với diện tích tổng thể 3,5 ha
được xây dựng năm 1996 sau đó nâng cấp hoàn chỉnh năm 2006 gồm khu cắt cơn,
khu dạy nghề, khu may công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lao động sản xuất và 3
Khu sinh hoạt dành cho học viên với tổng số 86 phòng.
- Khả năng tiếp nhận 1.200 đến 1.500 người. Tháng 11 năm 2012 đã giao khu C
cho trung tâm Bảo trợ xã hội Hậu Giang gồm 0.8ha với tổng số 32 phòng.
- Địa chỉ:số 719, ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: 02933.866322


- Email: trungtamgdldxh@cantho.gov.vn
Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển

2
-

Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ tiền thân là trường vừa học vừa làm được
thành lập năm 1978. Ngoài ra cơ sở còn đặt tại Xuân Khánh, Ninh Kiều, thành phố Cần
Thơ với tên gọi là trại Trần Việt Châu với đầy đủ chức năng như nuôi dưỡng những người
lang thang, cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Điều trị những người bị tâm thần, phục hồi
nhân phẩm cho những đối tượng mại dâm., những đối tượng cai nghiện. Trung tâm tổ
chức đảm nhận tất cả các đối tượng học tập sinh hoạt nơi đây giúp các đối tượng phát
triển nhận thức, giao tiếp và rèn luyện nhân cách. Đến năm 1996 Trung tâm 19.5 đổi tên
sáp nhập và dời về Trung tâm hiện tại. Đến 2002 trung tâm Trần Việt châu cũng tách
riêng và sáp nhập về trung tâm cai nghiện, và chỉ chuyên trách lĩnh vực Cai nghiện và
mại dâm. Đến tháng 12 năm 1996 đổi tên thành trung tâm Giáo dục dạy nghề xã hội.
ngày 27 tháng 2 năm 2002 sáp nhập (Trung tâm Xúc tiến việc làm xã hội và Trung tâm
Giáo dục - Dạy nghề xã hội) thành Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội. Đến tháng 5
năm 2011 thêm chức năng quản lý sau cai nghiện.

-

Ngày 30 tháng 9 năm 2015 UBND thành phố Cần Thơ ra chức năng điều trị cấp phát
thuốc methadone và quản lý người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định chờ tòa án áp
dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc.

-

Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản
lý sau cai nghiện thành phố Cần Thơ đổi tên thành Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố
Cần Thơ.

-

Cơ sở tiếp nhận và điều trị những đối tượng sử dụng chất chất ma túy trên địa bàn thành
phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang và tiếp nhận học viên tự nguyện các tỉnh, thành phố
khác. Cơ sở có lưu lượng bình quân là 300 em trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 30 tuổi và con
số này ngày càng tăng qua từng năm trong đó đa phần là học viên quyết định từ Tòa án.
Ngoài ra cơ sở cai nghiện tự nguyện cho các đối tượng được gia đình đưa vào. Tổng số
trẻ ở cơ sở như sau (thống kê tháng 09 năm 2018):

-

Số học viên đầu kỳ: 269 học viên.
+ Bắt buộc: 269 học viên; (trong đó Hậu Giang 41 học viên)
+ Tự nguyện: 23 học viên;
+ Không nơi cư trú: 07 học viên.

-

Tăng trong kỳ: 385 học viên.


+ Bắt buộc: 250 học viên; (trong đó Cần Thơ: 197 học viên; Hậu Giang 53
học viên)
+ Tự nguyện: 60 học viên;
+ Không nơi cư trú: 75 học viên (trong đó Hậu Giang 21 học viên).
-

Giảm trong kỳ: 270 học viên;
+ Bắt buộc: 174 học viên
+ Tự nguyện: 29 học viên;
+ Không nơi cư trú: 25 học viên; (Cần Thơ: 09 hủy QĐ, 03 đình chỉ, 01
CAN, 03 đình chỉ; Hậu Giang: 08 hủy QĐ, 01 hết hạn);

-

Cuối kỳ: 384 học viên. (07 học viên lưu trú chuyển sang Quyết định, trong đó Hậu
Giang 02 học viên)
+ Bắt buộc: 355 học viên (trong đó Hậu Giang 78 học viên)
+ Tự nguyện: 12 học viên (trong đó ngoài thành phố Cần Thơ 08 học viên);
+ Không nơi cư trú: 10 học viên; (trong đó Hậu Giang 03 học viên)
3

Tổ chức cán bộ của cơ sở:

-

Ban Giám đốc 3: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

-

Các Phòng chức năng:
Có 5 phòng trực thuộc:
+ Phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán
+ Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng
+ Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe
+ Phòng Bảo vệ
+ Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất

-

Cơ sở tiếp nhận các đối tượng sử dụng chất gây nghiện như heroin và ma túy tổng hợp
(chủ yếu là ma túy đá) …trong thời gian công an địa phương thử test nếu đối tượng
dương tính với chất gây nghiện sẽ được giáo dục tại địa phương 6 tháng, sau 6 tháng nếu
thử test còn tiếp tục dương tính cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ về tòa án thực hiện
quyết định đưa trung tâm cai nghiện bắt buộc. Thời gian cai nghiện bắt buộc còn tùy


thuộc vào quyết định của tòa án xem xét 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 20 tháng, và 24
tháng.
-

Hầu hết các đối tượng đưa vào cơ sở có tiền án tiền sự và đã tái nghiện nhiều lần, Vì vậy
đòi hỏi cán bộ công nhân cơ sở phải có tâm, không quản ngại khó khăn, độc hại, lây
nhiễm… Với tất cả sự dung cảm, tâm huyết dành cho các học viên 24/24 giờ, nhằm giảm
bớt gánh nặng xã hội, giúp các em có cuộc sống vui tươi, lành mạnh, tạo môi trường thân
thiện, xem cơ sở là nhà, giúp các em phục hồi sức khỏe hòa nhập cộng đồng sau khi thực
hiện xong cai nghiện.

-

-

Sơ đồ tổ chức:

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH BẢO VỆ- GIÁO DỤC HÒA NHẬP NHẬPPHỤ TRÁCH DẠY NGHỀ-LAO ĐỘNG SẢN XUẤT – Y TẾ

Y tế:
Giáo dục-hòa nhập cộng đồng: Bảo
Tổbệ
chức hành chính - Dạy
Kế toán:
nghề- LĐSX:
Chăm
sóc
sức khỏe.
-giáo dục tư tưởng học
Giữviên
gìn ANTT, bảo vệ học -Văn
viên, thư
-dạy nghề
- bảo vệ tài sản đơn vị, PCCC
- giải quyết khó khăn.
- lao động sản xuất - trị liệu- Điều trị cắt cơn.
-Tài vụ
-tằm soát HIV và điều trị ARV.
- tư vấn đầu vào.
- thực hiện truyền thông, giáo dục chuyên đề, sách báo, kiểm tra trật tự nội.
Xét nghiệm lao và điều trị lao.
- hoạt động văn hóa nghệ thuật
- Điều trị methadone


1.7.4. Phòng Tổ Chức - Hành Chánh - Kế Toán

Gồm có 19 cán bộ viên chức và người lao động, một giám đốc, ba phó giám
đốc và một trưởng phòng vừa mới nghỉ hưu (30/10/2018), hai phó phòng, hai tài xế
lái xe chuyển đối tượng đi khám bệnh, điều trị bệnh khi khả năng, vật chất của Cơ
sở không đáp ứng kiệp thời, ngoài ra còn lái xe chỡ ban giám đốc có công việc đột
suất đi xa thành phố và bốn cán bộ viên chức làm công tác tiếp nhận, phân loại đối
tượng, một số cán bộ viên chức khác làm công tác chuyên môn như : cấp dưỡng
bếp đối tượng, cấp dưỡng bếp cơ sơ.v.v
Chức năng và nhiệm vụ của phòng: Giúp ban giám đốc kiện toàn công tác tổ
chức bộ máy, công tác cán bộ của Cơ sở. Thực hiện việc giải quyết chế độ, chính
sách đối với cán bộ công chức theo đúng quy định, xây dựng và quản lý biên chế,
quỹ tiền lương, tham mưu cho giám đốc về đào tạo, bồi dưỡng bố trí cán bộ, tuyển
dụng lao động. Thực hiện các nội dung công tác tổ chức như bổ nhiệm, miễn
nhiệm, đề bạc nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật.
Đề xuất hình thức xữ lý khác những vi phạm của học viên trong quá trình cai
nghiện, điều trị phục hồi. Phối họp với các phòng nghiệp vụ đánh giá kết quả lao
động, trị liệu, học nghề, rèn luyện của đối tượng đang quản lý tại Trung tâm để có
hướng giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.
Giúp ban giám đốc xây dựng các chương trình kế hoạch công tác của Trung
tâm hàng tháng, quý, năm hoạc định hướng lâu dài, kiểm tra để thực hiện chế độ


báo cáo cho cấp trên theo đúng quy định. Quản lý tài sản chung đảm bảo các điều
kiện, phương tiện làm việc của Cơ sở, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, các lớp
bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ.
1.7.5. Phòng Giáo Dục - Hòa Nhập Cộng Đồng
Gồm có 11 cán bộ viên chức, một trưởng phòng và hai phó phòng. Chức
năng và nhiệm vụ: Tiếp nhận phân loại, quản lý hồ sơ và đánh giá từng đối tượng
về việc chấp hành nội quy của Cơ sở đề ra.
Trực tiếp quản lý, chăm lo về việc an sinh giáo dục cho đối tượng sau giai
đoạn cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe và tham mưu cho ban giám đốc về công
tác tư vấn vừa tuyên truyền hội nhập cho xã hội.
Phối hợp với các cơ quan chức năng về giáo dục để tổ chức việc thực hiện
xoa mù chử, tổ chức bố trí các đối tượng theo học các lớp đạo đức tâm lý xã hội,
các lớp chuyên đề dành cho các đối tượng mới vào hay ra vô nhiều lần tại Cơ sở.
Tổ chức sinh hoạt về văn thể, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm phục hồi trí lực,
thể lực và rèn luyện nghị lực cho đối tượng xây dựng các chương trình giáo dục.
1.7.6. Phòng Bảo Vệ
Gồm có 32 cán bộ viên chức và người lao động, một trưởng phòng và hai
phó phòng. Chức năng và nhiệm vụ của phòng: Xây dựng các kế hoạch, phương án
và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ,
ngăn ngừa tiêu cực xảy ra trong đối tượng đang quản lý tại Cơ sở. Chủ động trong
việc kiểm tra, theo dõi các hiện tượng tiêu cực phức tạp phát sinh trong đối tượng
với cán bộ quản lý và tham mưu kịp cho ban giám đốc, đề ra các biện pháp kịp thời
ngăn chặn hữu hiệu. Phối hợp với các địa phương truy bắt đối tượng bỏ trốn không


chấp hành quy định cai nghiện, chịu trách nhiệm quản lý, rèn luyện số đối tượng vi
phạm nội quy kỷ luật của Cơ sở.
1.7.7. Phòng Y Tế
Gồm có 08 cán bộ viên chức, một trưởng phòng, một phó phòng và cùng sáu
nhân viên y tế. Trưởng phòng phụ trách chung, kiêm khám bệnh và điều trị cắt cơn
cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho đối tượng, phó phòng cùng các nhân viên phụ
trách khám bệnh thông thường, cấp phát thuốc và điều trị cắt cơn giải độc cho đối
tượng cai nghiện.
Chức năng và nhiệm vụ: Phòng y tế thực hiện nhiệm vụ trong việc điều trị
các bệnh xã hội do nhiễm HIV/AIDS, cắt cơn cai nghiện, khám bệnh, phục hồi sức
khỏe bằng phương pháp y tế cho người nghiện ma túy được Cơ sở tiếp nhận và
quản lý. Là phòng chuyên môn về y tế chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về
công tác chuyên môn y tế.
Ngoài những công việc chuyên môn phòng y tế giúp ban giám đốc Cơ sở
thực hiện, xây dựng kế hoạch về công tác, quan hệ y tế cấp trên để thực hiện tốt
công tác y tế của Cơ sở. Phối hợp phòng tổ chức hành chính kế toán và phòng giáo
dục tái hòa nhập cộng đồng, nghiên cứu xây dựng các đề án, kế hoạch và các biện
pháp điều trị cắt cơn giải độc cho người nghiện, tuyên truyền về tác hại của ma túy
cho người nghiện đang trong thời gian cai nghiện tại Cơ sở và cho xã hội tìm hiểu
thêm về tác hại của ma túy.
1.7.8. Phòng Dạy Nghề - Lao Động sản Xuất
Gồm có 16 cán bộ viên chức và người lao động, một Trưởng phòng và hai
phó phòng. Chức năng và nhiệm vụ của phòng: Là phòng vừa tham mưu vừa trực
tiếp xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện giáo dục lao động, dạy


nghề ngắn hạn theo phương thức vừa học vừa làm cho đối tượng sau giai đoạn cắt
cơn giải độc, giúp phục hồi sức khỏe và có công viêc làm ổn định tâm lý khi tái
hòa nhập cộng đồng có được cái nghề làm việc nuôi sống bản thân, giáo dục tâm lý
để thực hiện việc giáo dục, lao động dạy nghề tại chỗ cho người nghiện. Tạo công
ăn việc làm có cuộc sống ổn định.
Xây dựng phương án kế hoạch dạy nghề cho đối tượng, phân loại đối tượng
theo trình độ học lực, sức khỏe, khả năng tay nghề hiện có, năng khiếu, tổ chức
việc thực hiện dạy nghề phù hợp cho đối tượng. Liên hệ với các tổ chức kinh tế, cơ
sở sản xuất tìm nguồn hàng gia công, bố trí rèn luyện lao động, tạo công ăn việc
làm cho đối tượng.
1.7.9. Điều Kiện Và Thủ Tục Tiếp Nhận:
Căn cứ chương II, Điều 16 Nghị định 221 của Chính phủ ban hành ngày
30/12/2013 và Nghị định 136 của chính phủ ban hành ngày 09/09/2016 sửa đổi bổ
sung một số điều trong Nghị định 221, Nghị định 106 của Bộ công an ban hành
ngày 17/11/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức về điều kiện và
thủ tục tiếp nhận đối tượng nghiện ma túy đưa vào cơ sơ cai nghiện bắc buột được
quy định như sau:
- Khi tiếp nhận người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện
bắt buộc phải kiểm tra đối chiếu người, giấy chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc
dấu vân tay với các thông tin trong hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này để bảo
đảm đúng người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và lập
biên bản giao nhận người, biên bản ghi rõ tình trạng sức khỏe của người đó, tài
liệu, hồ sơ, tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo.


Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để lưu hồ sơ và 01 bản gửi Tòa án nhân
dân cấp huyện nơi ra quyết định.
- Hồ sơ tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc gồm:
- Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án
nhân dân cấp quận, huyện;
- Bản sao biên bản đưa người thi hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc do cơ quan Công an cấp huyện cung cấp;
- Bản sao tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc do cơ quan lập hồ sơ cung cấp.
- Bộ phận Y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm kiểm tra sức
khỏe và lập hồ sơ bệnh án của người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để theo
dõi, quản lý; điều trị thích hợp.

Nhân sự: cán bộ công nhân viên của trung tâm có 88 người.

8

a

Nhân sự chuyên môn CTXH: 42 người

b

Nhân sự không chuyên môn: 46 người

Các hoạt động chăm sóc đối tượng:

9
-

Cơ sở chú trọng chương trình sinh hoạt vui chơi, tham gia lễ hội, hát karaoke, gặp gia
đình,… giúp các em cảm giác thoải mái, yên tâm cai nghiện.


Hình 1.2. Hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao
-

Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng:

Hình 1.3. Hoạt động giáo dục hòa nhập cộng đồng
-

Hoạt động Dạy nghề - Lao động sản xuất


Hình 1.4. Hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất

Hình 1.5. Hoạt động lao động
-

Phục hồi sức khỏe


Hình 1.4. Hoạt động phục hồi sức khỏe
-

Hàng tháng Cơ sở có tổ chức các đợt học chuyên đề, giáo dục cho các học viên biết về
tác hại của ma túy, cách phòng chống HIV/AIDS,….

-

Ngoài những giờ học tại lớp, Cơ sở còn tổ chức các hoạt động khác như thi hát, thể thao,
học nghề và đào tạo nghề…cho các em.

-

Khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, sử dụng các dịch vụ y tế phù hợp nhằm đảm
bảo sức khỏe cho các em.

-

Đối với một số học viên được hỗ trợ điều trị methadone ngay tại cơ sở.

-

Cơ sở chú trọng chương trình sinh hoạt vui chơi, tham gia lễ hội giúp các em phát triển
tính năng động, sáng tạo, cởi mở, giúp các em biết tự chủ, tôn trọng kỷ luật, tôn trọng
người khác.

-

Như vậy cơ sở có rất nhiều hoạt động phong phú, đa dạng giúp cho các em được phát
triển ngày càng tốt hơn. Và Cơ sở còn cần hơn nữa những sự giúp đỡ chung tay với các
cơ quan chức năng phối hợp tạo điều kiện cho các em có cuộc sống tốt sau khi tái hòa
nhập cộng đồng.
10

1

Thuận lợi

Nhận xét của học viên về các hoạt động của cơ sở:


-

Vị trí địa lý: Cơ sở có vị trí địa lí thuận lợi, do nằm gần Quốc lộ 1A cách trung tâm thành
phố Cần Thơ 29 km, nên tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thuận lợi đến thực hiện
thực tập, tình nguyện.

-

Về phía đối tượng: các em học viên ở Cơ sở rất hiếu khách, đa số dễ tiếp xúc, lễ phép.

-

Đội ngũ cán bộ: Có nhiều kinh nghiệm và rất tâm huyết với nghề.

-

Nhân viên hưởng lương theo chế độ Nhà nước, bình quân lương từ 3.500.000 đồng –
5.000.000 đồng/tháng. Đa số nhân viên ở Cơ sở đều có lòng yêu nghề và có tính cứng rắn
lòng can đảm khi đảm nhận vai trò ở đây.

-

Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất của cơ sở tương đối tốt, tạo điều kiện cho các em vui
chơi, giải trí và học tập.
Khó khăn

2
-

Khó tuyển nhân viên; do áp lực của công việc nên việc tuyển nhân viên và giữ chân họ
rất khó.

-

Thiếu nhân viên có chuyên môn về công tác xã hội.

-

Như vậy, sau 37 năm thành lập và phát triển, quá trình hoạt động có nhiều biến cố do
nhiều nguyên nhân và lý do khác nhau. Nhưng trên cơ sở hoạt động thực tế cán bộ, công
nhân viên của Cơ sở đã nỗ lực phấn đấu không ngừng trong công tác chăm sóc.
2. Giới thiệu về thân chủ
2.1. Bối cảnh chọn thân chủ
2.1.1.Hoàn cảnh gặp thân chủ:
Do học viên giới thiệu trong lúc thân chủ đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma
túy.
2.1.2. Mô tả về thân chủ:
Lý Thành Tr xuất thân trong một gia đình lao động phôt thông. Mẹ cha làm lao
động phổ thông (đã mất) .Có thể nói gia đình của T được xếp vào gia đình khó khăn.
Trong gia đình Tr là con một. Từ nhỏ T được ăn học không đến chốn và có cuộc sống rất
khó khăn.
Vào tháng 03 năm 2018, Lý Thành Tr sử dụng trái phép chất ma và bị Công an
phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bắt đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy
để cai nghiện chữa bệnh cho Tr.
2.2. Hồ sơ xã hội của thân chủ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×