Tải bản đầy đủ

Đánh giá tác động của dự án trồng rừng việt đức đối với người dân ở huyện tân yên tỉnh quảng ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

LÊ QUÝ ĐÔN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG
VIỆT ĐỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN TIÊN YÊN
- TỈNH QUẢNG NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2015


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

LÊ QUÝ ĐÔN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG

VIỆT ĐỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN TIÊN YÊN
- TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Hữu Ảnh

THÁI NGUYÊN - 2015


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài là trung thực và
chưa từng được sử dụng, công bố trong bất kì nghiên cứu nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận này đã
được cảm ơn và thông tin trích dẫn trong đề tài đều được ghi rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, tháng

năm 2015

Tác giả luận văn

Lê Quý Đôn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


ii
LỜI CẢM ƠN

2013 - 2015.
PGS.TS. Lê Hữu Ảnh - người thầy đã hướng dẫn tác giả
trong quá trình thực hiện đề tài.
Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài, tác giả
.
nông thôn, Ban quản lý Dự án trồng rừng.
Tôi xin cam đoan số liệu thu thập, kết quả tính toán là trung thực và
được trích dẫn rõ ràng.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng

năm 2015

Tác giả luận văn

Lê Quý Đôn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


3

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ vi DANH
MỤC BẢNG ............................................................................................... vii DANH
MỤC HÌNH ............................................................................................... viii
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài
......................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................3
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................4
5. Kết cấu của luận văn ...........................................................................................5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
DỰ ÁN ........................................................................................... 6
1.1. Tổng quan tnh hình nghiên cứu ......................................................................6
1.1.1. Trên thế giới .............................................................................................6
1.1.2 . Tại Việt Nam ...........................................................................................7
1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá tác động dự án ..................................11
1.2.1. Ý nghĩa của việc đánh giá tác động........................................................11
1.2.2. Một số khái niệm về dự án .....................................................................12
1.2.3. Đánh giá dự án........................................................................................13
1.2.4. Nội dung đánh giá tác động....................................................................13
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá tác động dự
án.............................14
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................15
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết ...................................................15
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


4

2.2. Phương pháp nghiên cứu
...............................................................................15
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
.............................................................15
2.2.2. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA)
...... 16

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


5

2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tác động của dự án ......................................................17
2.3.1. Chỉ tiêu đánh tác động về kinh tế ...........................................................17
2.3.2. Chỉ tiêu đánh tác động xã hội .................................................................19
Chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VIỆT ĐỨC ĐỐI
VỚI NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN TIÊN YÊN - TỈNH QUẢNG NINH
......................................................................................20
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ...............................................................20
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................20
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .......................................................................25
3.2. Khái quát dự án trồng rừng Việt Đức ............................................................30
3.2.1. Bối cảnh ra đời của dự án .......................................................................30
3.2.2. Mô tả tóm lược Dự án giai đoạn 2002-2008 ..........................................31
3.3. Quá trình thực hiện dự án
..............................................................................34
3.3.1. Các bước tiến hành thực hiện dự án
.......................................................34
3.3.2. Lập kế hoạch trồng rừng của dự án ........................................................34
3.3.3. Hoạt động phổ cập và dịch vụ hỗ trợ .....................................................39
3.3.4. Cung cấp vật tư đầu vào cho trồng rừng ................................................41
3.3.5. Kết quả trồng, KNXTTS rừng ................................................................43
3.3.6. Lập và quản lý tài khoản tiền gửi cho các hộ trồng rừng DA ................44
3.3.7. Thành lập tổ chức cấp thôn bản..............................................................45
3.3.8. Công tác giám sát đánh giá.....................................................................46
3.3.9. Những thành công ..................................................................................47
3.3.10. Những tồn tại và nguyên nhân .............................................................50
3.4. Tác động của dự án đến sự phát triển kinh tế của người dân
........................52
3.4.1. Tác động của dự án đến cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình tham gia
dự án
.................................................................................................................55
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


6

3.4.2. Tác động của dự án đến cơ cấu chi phí và đầu tư cho sản xuất của các
hộ gia đình tham gia dự án
....................................................................................57
3.4.3. Tác động đến cơ cấu sử dụng đất sản xuất của các hộ ...........................59
3.4.4. Tác động của dự án đến các chỉ tiêu phân loại kinh tế hộ......................60

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


7

3.4.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế theo phương pháp động
................................62
3.4.6. Tác động của mô hình tài khoản tiền gửi ...............................................63
3.5. Đánh giá tác động đến xã hội của dự án ........................................................64
3.5.1. Yếu tố, mức độ tham gia của người dân ................................................65
3.5.2. Tác động đến cơ cấu sử dụng thời gian của các hộ và tạo việc làm ......67
3.5.3. Tác động của dự án đối với sự bình đẳng về giới, trong các hoạt động
sản xuất và đời sống
.........................................................................................68
3.5.4. Tác động tới nhận thức của cộng đồng về kinh doanh rừng bền vững ..69
3.6. Kết quả đạt được, tồn tại và khó khăn
...........................................................71
3.6.1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện dự án ......................71
3.6.2. Bài học kinh nghiệm...............................................................................72
Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY KẾT QUẢ DỰ ÁN CHO GIAI
ĐOẠN 2015-2020 ...................................................................................76
4.1. Mục tiêu của dự án trồng rừng giai đoạn 2015-2020 ....................................76
4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các kết quả của dự án trồng
rừng giai đoạn 2015-2020
.............................................................................................76
4.2.1. Xây dựng và triển khai một dự án hỗ trợ kỹ thuật .................................77
4.2.2. Thực hiện tốt công tác tổ chức, phổ cập tuyên truyền và giám sát
chất lượng
........................................................................................................77
4.2.3. Xây dựng mô hình tổ chức cấp thôn ......................................................78
4.2.4. Lồng ghép, tăng cường thu hút vốn với các chương trình, dự án khác tại
địa phương
........................................................................................................78
4.2.5. Tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương...........................79
4.2.6. Giải pháp về thị trường và xúc tiến thương mại.....................................81
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


8

4.3. Đề xuất, kiến nghị ..........................................................................................82
KẾT LUẬN ..............................................................................................................84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................86
PHỤ LỤC .................................................................................................................88

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


9

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ADB

: Ngân hàng phát triển châu Á

BQL

: Ban quản lý BQLDA

Ban quản lý dự án BQLRTB
lý rừng thôn bản CHLB

:

: Ban quản
: Cộng hòa

liên bang
CKKD

: Chu trình kinh doanh

CTV

: Cộng tác viên

DA

: Dự án

FSSP

: Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp

GEF

: Quỹ môi trường toàn cầu

GTSX

: Giá trị sản xuất

HĐND

: Hội đồng nhân dân

HGĐ

: Hộ gia đình

JBIC

: Ngân hàng Quốc tế Nhật Bản

JICA

: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

KfW

: Ngân hàng Tái thiết Đức

KNTS

: Khoanh nuôi tái sinh

KNXTTS

: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng

NN&PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn
PAM

: Chương trình Lương thực thế giới PRA

: Phương pháp đánh giá có sự tham gia QHSDĐ

:

Quy hoạch sử dụng đất
TGCN

: Tiền gửi cá nhân

TKCN

: Tài khoản cá nhân

TKTG

: Tài khoản tiền gửi

TKTGCN

: Tài khoản tiền gửi cá nhân

UBND

: Uỷ ban nhân dân

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


10

WB

: Ngân hàng thế giới

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


vii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu khí hậu bình quân của các tháng trong năm .................... 22
Bảng 3.2: Dự kiến kế hoạch Dự án KFW3 tại Bắc Giang và Quảng Ninh.............. 33
Bảng 3.3: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất các xã tham gia dự án tại huyện Tiên
Yên giai đoạn 2002 - 2008 ...................................................................... 36
Bảng 3.4: Tổng hợp diện tích điều tra lập địa tại vùng dự án 3 xã huyện Tiên Yên 37
Bảng 3.5: Cơ cấu loài cây trồng của các nhóm dạng lập địa theo thứ tự ưu tiên
cho vùng dự án Trồng rừng Việt Đức huyện Tiên Yên........................... 38
Bảng 3.6: Tổng hợp kết quả thiết kế đo đạc diện tích thiết lập rừng huyện Tiên
Yên từ 2002 - 2008 .................................................................................. 39
Bảng 3.7: Tổng hợp các hoạt động dịch vụ phổ cập của dự án trồng rừng Việt
Đức ở huyện Tiên Yên Quảng Ninh ........................................................ 40
Bảng 3.8: Tổng hợp cung cấp cây con trồng rừng dự án huyện Tiên Yên ............... 42
Bảng 3.9: Thống kê lượng phân bón cung cấp cho trồng rừng từ 2002-2008 .......... 43
Bảng 3.10: Kết quả trồng rừng của dự án tại 3 xã huyện Tiên Yên từ năm
2002-2008 ..................................................................................... 44
Bảng 3.11: Thống kê TKTGCN của các hộ tham gia dự án huyện Tiên Yên từ năm
2002-2008 ........................................................................................ 45
Bảng 3.12: Tổng hợp vốn đầu tư trực tiếp từ dự án đến hộ gia đình ........................
54
Bảng 3.13: Thu nhập bình quân của các nhóm hộ trước và sau dự án .....................
55
Bảng 3.14. Cơ cấu thu nhập của các nhóm hộ điều tra trước và sau dự án ..............
56
Bảng 3.15: Cơ cấu chi của các hộ gia đình trước và sau dự án ................................ 58
Bảng 3.16: Diện tích đất sản xuất bình quân của các hộ được phỏng vấn................ 59
Bảng 3.17: Tiêu chí phân loại kinh tế hộ của xã Phong Dụ trước và sau dự án ....... 60
Bảng 3.18. Số lượng hộ gia đình phân theo loại kinh tế hộ tại thôn Khe Xóm xã
Phong Dụ vào các thời điểm.................................................................... 61
Bảng 3.19: Thống kê số hộ tham gia trồng rừng dự án............................................. 65
Bảng 3.20: Tổng hợp số người và tỷ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động do dự
án tổ chức ................................................................................................ 66
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


vii
Bảng 3.21: Cơ cấu sử dụng thời gian làm việc bình quân trong năm ....................... 67
Bảng 3.22: Tổng hợp các vụ cháy rừng và vi phạm luật BVR ................................. 70

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


viii
DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1: Bảng đồ vũ nhiệt Gaussea-Walter huyện Tiên Yên .................................. 22
Hình 3.2: Sơ đồ các bước xây dựng kế hoạch, thực hiện Dự án Trồng rừng................
34
Hình 3.3: Biểu đồ thu nhập bình quân các nhóm hộ gia đình trước và sau DA ....... 55
Hình 3.4: Biểu đồ cơ cấu các nguồn thu nhập của các nhóm hộ gia đình trước và
sau dự án ..................................................................................................
57
Hình 3.5: Cơ cấu chi của các nhóm hộ gia đình trước và sau dự án......................... 59
Hình 3.6: Cơ cấu sử dụng đất canh tác bình quân của các hộ được phỏng vấn........ 59
Hình 3.7: Số lượng hộ gia đình phân theo loại kinh tế hộ ........................................ 62
Hình 3.8: Cơ cấu sử dụng thời gian làm việc bình quân trong năm ......................... 67

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một quốc gia có chiều ngang hẹp, chiều dài chạy dọc theo bờ
Biển Đông trên 3.000 km, chịu ảnh hưởng của vùng nhiệt đới gió mùa, địa hình
dốc, bị chia cắt nhiều và có hệ thống sông suối ngắn và dốc. Hiện nay ước tính có
khoảng 25 triệu người sống ở các vùng rừng núi, vùng sâu, vùng xa, trong đó có 12
triệu đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn nghèo khó, phụ thuộc vào rừng... Vì
vậy, rừng có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo
vệ sự bền vững về môi trường. Rừng cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ cho nền kinh tế
quốc dân, góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tác hại của lũ tụt, bão, chống
sói mòn, chống sạt lở đất, chống bồi tụ lòng hồ, cung cấp nước cho sản xuất và đời
sống, bảo tồn đa dạng sinh học, lưu trữ nguồn gen, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
Rừng có vai trò sống còn đối với khí hậu của trái đất trong việc hấp thụ và lưu giữ
cacbon, một nguồn phát thải chính làm trái đất nóng lên.
Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, sự
ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức quốc tế và người dân, ngành lâm nghiệp Việt Nam
đã có tốc độ tăng trưởng khá cao và tương đối toàn diện, với mức tăng trưởng giá
trị sản xuất hàng năm đạt 4%, độ che phủ rừng năm 2009 đạt 39,1%, giá trị xuất
khẩu ngành lâm nghiệp năm 2010 đạt 3,2 tỷ USD. Nhằm chống lại tình trạng thoái
hóa rừng, khôi phục lại nguồn tài nguyên xanh cho đất nước, Chính phủ Việt Nam
đã đề ra chiến lược tăng nhanh diện tích rừng bằng những chính sách và biện pháp
quyết liệt. Nhằm đưa độ che phủ của rừng lên 43% vào năm 2015 và 47% vào năm
2020. Dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng” được thực hiện với quy mô đầu tư tài
chính lớn đi đôi với việc phát triển khoa học công nghệ đã và đang đưa độ che phủ
tăng nhanh. Bên cạnh sự phát huy nội lực, Chính phủ cũng đã thu hút các nhà tài
trợ quốc tế cùng nỗ lực hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính lẫn kỹ thuật trong công
cuộc khôi phục rừng. Nhiều Dự án phục hồi rừng đã và đang được thực hiện trong
vài thập kỷ qua với nguồn vốn của Chính phủ và các nhà tài trợ Quốc tế như: 327,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


2

661, PAM (Chương trình Lương thực thế giới), ADB (Ngân hàng phát triển châu Á),
WB (Ngân hàng thế

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


3

giới), KfW (Ngân hàng Tái thiết Đức), GEF (Quỹ môi trường toàn cầu), JBIC (Ngân
hàng Quốc tế Nhật Bản), JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản)…
Tiên Yên là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh. Tài nguyên rừng có tính
đa dạng sinh học cao. Độ che phủ của rừng đến năm 1997 là 32%, với chủ yếu là
diện tích rừng tự nhiên được phân bố về phía Tây Bắc. Tuy nhiên, độ che phủ của
rừng ở một số xã vùng núi còn lại rất thấp, có xã chỉ còn lại 15 - 20 %. Đời sống
của hầu hết nhân dân thuộc các xã vùng núi hết sức khó khăn. Thu nhập chủ yếu là
từ khai thác củi, lâm sản ngoài gỗ, thậm chí có nơi nguồn thu nhập chính là từ khai
thác gỗ trái phép trong rừng tự nhiên. Đó cũng là nguyên nhân chính làm cho diện
tích rừng bị suy giảm hoặc làm giảm khả năng tự phục hồi của rừng.
Nhằm nâng cao độ che phủ của rừng và góp phần cải thiện môi trường,
nâng cao mức sống cho nhân dân ở miền núi, giảm sức ép mang tính tiêu cực của
người dân sống gần rừng đối với rừng tự nhiên, những năm qua huyện Tiên Yên
tỉnh Quảng Ninh đã nhận được sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp từ
nhiều chương trình dự án của quốc gia như 327, 661.. và các dự án quốc tế như dự
án PAM, dự án trồng Rừng Việt Đức...
Một trong các dự án triển khai tại huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh được
đánh giá là có hiệu quả đó là: Dự án “Trồng rừng tại các tỉnh Bắc Giang và Quảng
Ninh” do Ngân hàng tái thiết Đức tài trợ không hoàn lại.
Dự án được triển khai tại huyện Tiên Yên từ 2002- 2008 và gồm 3 xã được
lựa chọn tham gia: Xã Hà Lâu, Phong Dụ và Đại Dực.
Mục tiêu của dự án Nâng cao mức sống của người dân chủ yếu dựa vào rừng
thông qua tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên,
điều hoà nguồn nước tại các vùng được phục hồi rừng và các khu vực lân cận, điều
hoà tiểu khí hậu vùng và tăng tính đa dạng sinh học.
Để làm rõ kết quả thực hiện dự án từ 2002-2008, đánh giá mức độ tác
động về kinh tế, xã hội của dự án trồng rừng Việt Đức đối với người dân ở huyện
Tiên Yên, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện
dự án, làm căn cứ khuyến nghị, đề xuất đối với các dự án trồng rừng trong thời
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


4

gian tới, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tác động của dự án trồng
rừng Việt Đức đối với người dân ở huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh”.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


5

2. Mục têu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Trên cơ sở đánh giá tác động của dự án trồng rừng Việt Đức tại vùng thực
hiện dự án tới người dân ở huyện Tiên Yên, để đề xuất các giải pháp nhằm duy trì,
phát triển các kết quả của dự án trồng rừng trong thời gian tới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần hệ thống cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn về đánh giá tác động
về kinh tế và xã hội của dự án.
- Đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Dự án trồng rừng Việt Đức ở
huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
- Phân tích một số tác động về kinh tế, xã hội đối với người dân trên địa bàn
nghiên cứu.
- Đề xuất một số giải pháp để duy trì, phát triển các kết quả của dự án trồng
rừng trong giai đoạn 2015-2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn
Dự án trồng rừng Việt Đức, các bên có liên quan và hộ gia đình tham gia dự
án trên địa bàn huyện Tiên Yên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận văn
3.2.1. Phạm vi về nội dung
Đánh giá hiệu quả và một số tác động chủ yếu của dự án đối với người dân ở
huyện Tiên Yên về kinh tế, xã hội trong giới hạn một số chỉ tiêu chính phù hợp với
thời gian và nội dung luận văn cao học cụ thể:
+ Đánh giá kết quả thực hiện dự án trồng rừng Việt Đức ở huyện Tiên Yên,
tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2002 đến 2008 về các chỉ tiêu: Lập kế hoạch trồng rừng
của dự án, hoạt động phổ cập và dịch vụ hỗ trợ, cung cấp vật tư đầu vào cho trồng
rừng, kết quả trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, lập và quản lý tài khoản tiền
gửi cho các hộ trồng rừng dự án, thành lập tổ chức cấp thôn bản, công tác giám sát
đánh giá.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


6

+ Đánh giá tác động của dự án đối với người dân ở huyện Tiên Yên về kinh
tế, xã hội.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


7

a. Về kinh tế:
- Nghiên cứu về sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong sản xuất, cơ cấu thu
nhập và chi phí hộ gia đình.
- Nghiên cứu về sự thay đổi loại kinh tế hộ và các tiêu chí phân loại kinh tế hộ.
- Tác động của mô hình tài khoản tiền gửi.
- Tác động của dự án đối với một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của địa
phương.
b. Về xã hội:
- Nghiên cứu nhận thức của người dân thông qua mức độ tham gia của
người dân đối với quá trình thực hiện dự án.
- Nhận thức của cộng đồng về lâm nghiệp bền vững.
- Tạo việc làm, hạn chế tệ nạn xã hội.
- Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của dự án đến một số vấn đề khác của
xã hội: Sự ảnh hưởng của dự án đến vai trò của người phụ nữ trong việc bình
đẳng giới, nhận thức của cộng đồng về phát triển rừng bền vững...
+ Đề xuất một số giải pháp để duy trì, phát triển các kết quả của dự án
trồng rừng trong giai đoạn 2015-2020.
3.2.2. Phạm vi về không gian
Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động của dự án trồng rừng Việt - Đức
tại
các xã: Hà Lâu, Phong Dụ, Đại Dực huyện Tiên Yên.
3.2.3. Phạm vi về thời gian
Giai đoạn thực hiện dự án từ năm 2002 đến năm 2008.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tễn của đề tài
4.2.1. Ý nghĩa khoa học
Đề tài góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ

những vấn đề về

tác động của dự án đối với phát triển kinh tế, xã hội nói chung, với người dân nói
riêng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các dự án đầu tư nước ngoài triển khai
tại Quảng Ninh.
4.2.2. Ý nghĩa thực tiễn
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


8

Luận văn đánh giá tnh hình thực trạng các hoạt động của dự án trồng rừng
Việt Đức tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2002 đến 2008, chỉ ra những

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


9

mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp để duy trì,
phát triển các kết quả của dự án trồng rừng trong giai đoạn 2015-2020.
5. Kết cấu của luận văn
Khi đi nghiên cứu đề tài “Đánh giá tác động dự án trồng rừng Việt Đức đối
với người dân ở huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh” ngoài phần mở đầu và kết
luận, nội dung chính của luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá tác động của dự án.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Đánh giá tác động của dự án trồng rừng Việt Đức đối với người
dân ở huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh.
Chương 4: Các giải pháp phát huy kết quả dự án cho giai đoạn 2015-2020.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


10

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
Theo lý thuyết về đánh giá DA thì tại các công trình nghiên cứu của một số
tác giả như: L.Therse Barker [22], Who, Jim Woodhill Gitnger, Dixon và Hufschmidt
[19], đã thể hiện đánh giá liên quan đến việc đo lường, so sánh và đưa ra những
nhận định về kết quả của hệ thống các họat động DA, so sánh kết quả với mục tiêu
đề ra ban đầu. Đối với một DA, đánh giá còn là xem xét một cách logic có hệ thống
nhằm xác định tính hiệu quả, mức độ thành công của DA, tác động đến các mặt của
đời sống xã hội và tự nhiên. Hoạt động đánh giá là một công tác được triển khai khi
đã có một số các hoạt động chính của DA diễn ra theo định kỳ hay gọi cách khác là
đánh giá giai đoạn, hoặc khi tổng thể các hoạt động của DA đã chấm dứt.
Joachimtheis, Heather, M.Grady [21] đã phân loại đánh giá DA bao gồm
đánh giá tiến trình và đánh giá mục tiêu. Đánh giá mục tiêu là xem xét, so sánh tính
hiệu quả của DA có đạt được mục tiêu hay không. Đánh giá tiến trình là công việc
ngoài sự xem xét các nội dung của DA để đạt được mục tiêu thì còn xem xét tiến độ
thực hiện DA theo từng công đoạn của thời gian.
Để đánh giá DA, người ta sử dụng nhiều phương pháp thực hiện như điều
tra khảo sát (servey), phỏng vấn (interview), thảo luận nhóm (focus group),
phương pháp phỏng vấn, phương pháp động não… tất cả các nội dung của hoạt
động đánh giá có ý nghĩa quan trọng nhằm điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp khách
quan với tnh hình thực tế trong quá trình thực hiện DA.
Đánh giá tác động của DA là những việc làm để xem xét một cách toàn diện
về các tác động của nó làm ảnh hưởng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và tự
nhiên mà cụ thể là kinh tế, xã hội và môi trường đã định trước ở mục tiêu của DA.
Về phương pháp đánh giá tác động DA tùy thuộc loại dự án mà có phương pháp
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×