Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN HỒNG CẤP

GIẢI PHÁP NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2015


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN HỒNG CẤP

GIẢI PHÁP NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN ĐÌNH THIÊN

THÁI NGUYÊN - 2015


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn
“Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện
Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh” là trung thực, là kết quả nghiên cứu của
riêng tôi.
Quảng Ninh, tháng 3 năm 2015
Tác giả luận văn

Nguyễn Hồng Cấp

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


ii
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh”, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của các cá nhân và tập thể. Tôi xin
được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo
điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý
Đào tạo Sau Đại học, các khoa và các phòng của Trườ

ế và


Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về
mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tnh của giáo viên hướng
dẫn
PGS.TS. TRẦN ĐÌNH THIÊN.
Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
khoa học, các thầy các cô giáo trong Trườ

ế và Quản trị

Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng
tác của nhiều phòng ban trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và gia đình đã giúp
tôi thực hiện luận văn này.
Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Quảng Ninh, tháng 3 năm 2015
Tác giả luận văn

Nguyễn Hồng Cấp
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


3

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................... ii
MỤC LỤC................................................................................................ iii
DANH MỤC BẢNG ............................................................................... vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ........................................................... viii MỞ
ĐẦU ................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................... 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................... 3
4. Đóng góp mới của đề tài ..................................................................... 4
5. Bố cục của luận văn............................................................................ 4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ......................................... 5
1.1. Cơ sở lý luận ................................................................................... 5
1.1.1. Cán bộ, công chức .................................................................... 5
1.1.2. Chất lượng cán bộ, công chức ................................................... 8
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức ........ 11
1.2. Cơ sở thực tễn .............................................................................. 17
1.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Lào Cai ................................................ 17
1.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình ............................................ 19
1.2.3. Kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình ............................................. 21
1.2.4. Đúc rút những kinh nghiệm chung của các địa phương trong
công tác nâng cao chất lượng cán bộ, công chức .............................. 22
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................ 24
2.1. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................ 24
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


4

2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................... 24

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


4

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tn ..............................................
24
2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tn ............................... 26
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu ................................................
27
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ......................................................... 28
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu thể hiện số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức 28
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu thể hiện chất lượng cán bộ, công chức .............
28
Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI
HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH ......... 30
3.1. Giới thiệu chung về huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh ................ 30
3.1.1. Điều kiện tự nhiên .................................................................. 30
3.1.2. Trình độ phát triển của các ngành kinh tế ............................... 31
3.1.3. Giáo dục và đào tạo ................................................................ 31
3.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cấp chính quyền .................... 32
3.1.5. Nhiệm vụ, chức năng của bộ máy chính quyền huyện Hoành Bồ,
tỉnh
Quảng
32

Ninh........................................................................................

3.2. Thực trạng chất lượng cán bộ, công chức tại huyện Hoành Bồ, tỉnh
Quảng Ninh .......................................................................................... 36
3.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Hoành Bồ theo số
lượng và cơ cấu ................................................................................ 36
3.2.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Hoành Bồ theo
trình độ văn hóa chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước ..
40

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


5

3.2.3. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Hoành Bồ
theo kỹ năng giải quyết công việc, phẩm chất đạo đức lối sống, thái
độ trách nhiệm với công việc ........................................................... 45
3.2.4. Tác động của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoành Bồ ............ 50
3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng của đội ngũ cán
bộ công chức huyện Hoành
Bồ.................................................................... 51

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


6

3.3.1. Đánh giá các nhân tố khách quan ............................................
51
3.3.2. Đánh giá các nhân tố chủ quan ............................................... 52
3.4. Nhận xét đánh giá chung về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức
huyện Hoành Bồ ................................................................................... 59
3.4.1. Ưu điểm ..................................................................................
59
3.4.2 Hạn chế.................................................................................... 60
3.4.3 Nguyên nhân ............................................................................
60
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG
CHỨC

TẠI

HUYỆN

HOÀNH

BỒ,

TỈNH QUẢNG NINH

........................................................................ 62
4.1. Bối cảnh phát triển của tỉnh Quảng Ninh và định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của huyện Hoành Bồ .................................................... 62
4.1.1. Bối cảnh phát triển của tỉnh .................................................... 62
4.1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoành Bồ ... 64
4.2. Quan điểm, phương hướng, mục têu nâng cao chất lượng cán
bộ, công chức huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
...................................... 65
4.2.1. Quan điểm .............................................................................. 65
4.2.2. Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại
huyện Hoành Bồ ............................................................................... 66
4.2.3. Mục tiêu.................................................................................. 68
4.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại
huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh ....................................................... 69

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


7

4.3.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản
lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, công chức
huyện Hoành Bồ ............................................................................... 69
4.3.2. Hoàn thiện công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức huyện
Hoành Bồ ......................................................................................... 71
4.3.3. Quy hoạch cán bộ, công chức huyện Hoành Bồ ...................... 74

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


8

4.3.4. Tuyển dụng cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn và phẩm
chất đạo đức chính trị .......................................................................
76
4.4. Một số kiến nghị ............................................................................ 84
4.4.1. Kiến nghị với Nhà nước .......................................................... 84
4.4.2. Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh ............................................... 85
KẾT LUẬN ............................................................................................. 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 88
PHỤ LỤC................................................................................................ 90

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


vii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Số lượng và cơ cấu cán bộ công chức huyện Hoành Bồ giai đoạn
năm 2011 - 2013 ..............................................................................
37
Bảng 3.2: Thống kê số lượng nam, nữ của đội ngũ cán bộ công chức huyện
Hoành Bồ ........................................................................................ 38
Bảng 3.3: Thống kê tỷ lệ độ tuổi cán bộ, công chức huyện Hoành Bồ .......... 39
Bảng 3.4: Trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của cán bộ công chức
huyện Hoành Bồ theo độ tuổi .........................................................
41
Bảng 3.5: Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa
bàn huyện Hoành Bồ....................................................................... 42
Bảng 3.6: Trình độ quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức tại
huyện Hoành Bồ ............................................................................. 44
Bảng 3.7: Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Hoành Bồ
thông qua kỹ năng giải quyết các công việc ................................... 45
Bảng 3.8: Phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ công chức tại
huyện Hoành Bồ ............................................................................. 47
Bảng 3.9: Thái độ trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ công chức
tại huyện Hoành Bồ ........................................................................ 49
Bảng 3.10: Tác động của cơ chế bầu cử, tuyển dụng đến chất lượng của đội
ngũ cán bộ công chức tại huyện Hoành Bồ .................................... 52
Bảng 3.11: Tác động của công tác đào tạo bồi dưỡng đến chất lượng đội
ngũ cán bộ công chức tại huyện Hoành Bồ .................................... 54

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


vii
Bảng 3.12: Tác động của yếu tố chế độ chính sách đến chất lượng của đội
ngũ cán bộ, công chức tại huyện Hoành Bồ ................................... 56
Bảng 3.13: Tác động của yếu tố công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công
chức tại huyện Hoành Bồ................................................................ 58

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Trình độ văn hóa của đội ngũ cán bộ, công chức huyện
Hoành Bồ ............................................................................... 40
Biểu đồ 3.2. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức huyện
Hoành Bồ ............................................................................... 41
SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền huyện Hoành Bồ .................. 33

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái
gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ
tốt hay kém” [15]. Hơn 83 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán
bộ chủ chốt (CBCC) cấp huyện nói riêng có sự phát triển nhanh cả về số
lượng và chất lượng, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng,
phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, trở
thành nước có nền kinh tế đang phát triển.
Sự thay đổi về kinh tế - xã hội trong những năm đổi mới, đặc biệt
trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay đặt ra những thách thức lớn đối
với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địa phương. Trước yêu
cầu đó, đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò cực kỳ quan trọng, là một trong
những nhân tố đặc biệt quyết định sự thành bại của phát triển. Thực tiễn
chỉ ra rằng, vấn đề quy hoạch, bầu cử, bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng, chế
độ chính sách, đào tạo - bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá đối với đội ngũ cán
bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm
bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, là vô cùng bức thiết. Trong thời gian qua, công tác
quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của nước ta đã luôn bám
sát nhiệm vụ chính trị, bám sát yêu cầu của thời kỳ quá độ trong điều kiện
khởi đầu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng
nhà nước pháp quyền xã hội chủ ủa dân, do dân và vì dân. Nội dung,
phương pháp, cách làm

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


2

trong xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ, công chức đã có nhiều
đổi mới, tiến bộ, mở rộng dân chủ, công khai trong xây dựng và thực hiện
chính sách cán bộ. Đa số cán bộ, công chức phấn khởi và tin tưởng vào thành
công của công cuộc đổi mới đất nước, tham gia tích cực vào quá trình công
nghiệp

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


3

hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần to lớn vào quá trình xây dựng và bảo
vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong những năm qua, trên cơ sở thực hiện tốt công tác đại hội Đảng,
bầu cử Đại biểu HĐND, UBND và các đoàn thể, liên tục tổ chức các kỳ thi
tuyển công chức để kịp thời bổ sung vào các vị trí cán bộ, công chức còn
thiếu, đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện
Hoành Bồ nói riêng đã được tăng cường về số lượng và chất lượng. Đội ngũ
cán bộ, công chức được đào tạo - bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý
luận chính trị, trau dồi kiến thức chuyên môn - nghiệp vụ, đồng thời được
trang bị kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, trình độ và năng lực lãnh đạo
bước đầu đã được nâng lên.
Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Hoành Bồ
còn nhiều mặt hạn chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức chưa thật phù hợp,
công tác quy hoạch cán bộ chưa có chiều sâu, tỷ lệ cán bộ, công chức nữ còn
thấp, cơ chế hoạt động còn thiếu đồng bộ. Công tác tổ chức cán bộ chưa
theo kịp thực tiễn phát triển . Chính sách cán bộ còn nhiều bất cập, chưa thật
sự tạo động lực tốt cho cán bộ, công chức làm việc và cống hiến. Việc đánh
giá, tổng kết một cách có hệ thống chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên
địa bàn huyện chưa được tiến hành thường xuyên và chưa có hệ giải pháp
đồng bộ để
ợng đội ngũ cán bộ, công chức… .
Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và
mục têu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoành Bồ trong thời gian tới,
việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức tại huyện Hoành Bồ là hết sức cần thiết và có ý nghĩa
cả về lý luận lẫn thực tiễn.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


4

Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu "Giải pháp
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Hoành Bồ, tỉnh
Quảng Ninh" để làm đề tài luận văn thạc sĩ.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


5

2. Mục têu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC tại huyện
Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, chỉ rõ những ưu điểm và những hạn chế bất cập
về chất lượng của đội ngũ CBCC, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng của đội ngũ CBCC của huyện Hoành Bồ trong thời gian tới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản của việc nâng cao chất
lượng đội ngũ CBCC ở nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng.
- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương về nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, rút ra bài học có thể vận dụng cho huyện
Hoành Bồ.
- Phân tích, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ CBCC và công tác tổ
chức cán bộ của huyện; những kết quả đạt được tồn tại và nguyên nhân của
những hạn chế.
- Đề xuất, kiến nghị phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của tỉnh giai
đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


6

chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại các cơ quan
hành chính trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
- Về thời gian: Thời gian nghiên cứu từ năm 2011 - 2013

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


- Về nội dung nghiên cứ

ất

lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Hoành Bồ
-ằm nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ, công chứ

.

4. Đóng góp mới của đề tài
Kết quả nghiên cứu của Luận văn có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần
không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; Là tài lieeuk giúp cho các
nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo huyện Hoành Bồ cũng như tỉnh Quảng
Ninh tiếp tục đổi mới công tác quản lý đội ngũ CBCC trên địa bàn đáp ứng sự
phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.
5. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo nội dung
chính của luận văn được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức;
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu;
Chương 3. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện
Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh;
Chương 4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Cán bộ, công chức
Do tnh chất đặc thù của các quốc gia có hệ thống pháp luật, thể chế
chính trị khác nhau, khái niệm cán bộ, công chức cũng không hoàn toàn
đồng nhất. Có nước chỉ giới hạn công chức trong phạm vi quản lý Nhà nước,
thi hành pháp luật. Có nước quan niệm công chức bao gồm cả những người
làm việc trong các cơ quan sự nghiệp thực hiện dịch vụ công. Nhìn chung, đa
số các nước đều giới hạn cán bộ, công chức trong phạm vi bộ máy hành
chính Nhà nước (chính phủ và các cấp chính quyền địa phương). Những nhà
chính trị hoạt động do bầu cử hay hoạt động trong các cơ quan sự nghiệp và
cơ sở kinh doanh của Nhà nước không gọi là công chức.
1.1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức
Ở nước ta, phù hợp với thể chế chính trị và tổ chức bộ máy Nhà
nước, Đảng, đoàn thể, chúng ta sử dụng khái niệm “cán bộ, công
chức”. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông
qua ng ày 13 tháng 11 năm 2008: [20]
- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ
chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt
Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã,


thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và
hưởng lương từ ngân sách nhà nước.


- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào
ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ
quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an
nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ
máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự
nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối
với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập
thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo
quy định của pháp luật.
Cụ thể, “Cán bộ, công chức” là những người làm việc trong các cơ quan
nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sau
đây:
1. Văn phòng Quốc hội;
2. Văn phòng Chủ tịch nước;
3. Các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
4. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân
sự các cấp;
5. Cơ quan đại diện Nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài;
6. Đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;
7. Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở
trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
1.1.1.2. Vai trò của cán bộ, công chức
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


Chất lượng cán bộ, công chức là vấn đề cốt lõi của mỗi của mỗi hệ
thống, cơ quan, tổ chức. Đó vừa là mục têu, vừa là căn cứ để hệ thống tồn
tại

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×