Tải bản đầy đủ

Bài tập về nhà 1 môn tư tưởng hồ chí mính

Câu1 [Góp ý]
Đi ểm : 1

Th ờ
i k ỳ tìm tòi con đườn g c ứ
u n ướ
c c ủa HCM di ễn ra trong kho ảng th ờ
i gian
nào? Ch ọn ph ươ
n g án đú ng:
Chọn một câu trả lời


A) Trước năm 1911B) Từ 1911 – 1920
C) 1920 – 1930D) 1930 - 1945

Đúng. Đáp án đúng là: Từ 1911 – 1920
Tham khảo: Chương 1, mục II.2, trang 39, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu2 [Góp ý]
Điểm : 1

Nguồn gốc quan trọng có ý nghĩa quyết định nhất tạo sự thay đổi về chất trong
thế giới quan, lập trường tư tưởng HCM là gì? Chọn phương án đúng:
Chọn một câu trả lời


A) Giá trị truyền thống dân tộcB) Tinh hoa văn hoá nhân loại
C) Chủ nghĩa Mác – LêninD) Phẩm chất cá nhân HCM

Đúng. Đáp án đúng là: Chủ nghĩa Mác – Lênin
Tham khảo: Đọc chương 1, mục I.1.B, trang 33, 34, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.Câu3 [Góp ý]
Điểm : 1

Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, mâu thu ẫn cơ b ản ở Vi ệt Nam lúc đó là
gì?
Chọn một câu trả lời


A) Mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến và nông dânB) Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản.C) Mâu thuẫn giữa dân tộc với địa chủ phong kiến.D) Mâu thuẫn giữa toàn dân tộc với thực dân Pháp xâm lược.

Đúng. Đáp án đúng là: Mâu thuẫn giữa toàn dân tộc với thực dân Pháp xâm l ược.
Vì: Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, xã hội Việt Nam là xã hội thu ộc địa, n ửa phong ki ến, trong đó
tồn tại hai mâu thuẫn là mâu thuẫn giữa thực dân Pháp v ới toàn th ể dân t ộc và mâu thu ẫn gi ữa giai c ấp
phong kiến và giai cấp nông dân, trong đó, mâu thuẫn c ơ bản, bao trùm là mâu thu ẫn gi ữa toàn th ể dân
tộc với thực dân Pháp xâm lược.
Tham khảo: Giáo trình TTHCM, chương 1, trang 25 - 26.


Đúng
Điểm: 1/1.

Câu4 [Góp ý]
Điểm : 1

Nguyễn Tất Thành tiếp thu tư tưởng “thân dân”, lấy dân làm hậu thu ẫn cho các
cải cách chính trị - xã hội của ai?
Chọn một câu trả lời


A) Phan Bội ChâuB) Phan Chu TrinhC) Nguyễn Sinh SắcD) Huỳnh Thúc Kháng

Đúng. Đáp án đúng là: Nguyễn Sinh Sắc
Vì: Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã được tiếp thu tư t ưởng Thân dân c ủa C ụ Phó b ảng Nguy ễn Sinh
Sắc, tư tưởng này đã ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành nhân cách c ủa Nguy ễn T ất Thành.
Tham khảo: Giáo trình TTHCM, chương 1, trang 35.

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu5 [Góp ý]
Điểm : 1

Cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Chọn một câu trả lời


A) Những giá trị văn hóa dân tộc.
B) Tinh hoa văn hóa nhân loại.C) Chủ nghĩa Mác – LêninD) Tất cả các phương án được nêu

Đúng. Đáp án đúng là: chủ nghĩa Mác – Lênin.
Vì: Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng t ư tưởng, là thế giới quan, ph ương pháp lu ận c ủa t ư t ưởng H ồ Chí
Minh. Chính việc tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đã t ạo s ự thay đổi v ề ch ất trong t ư t ưởng c ủa
Người.
Tham khảo: Chương 1, trang 30 - 33, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu6 [Góp ý]
Điểm : 1

Chọn phương án SAI về quá trình tiếp thu những giá trị văn hoá phương Tây của
Hồ Chí Minh:
Chọn một câu trả lời


A) Tiếp thu tư tưởng nhân quyền của cách mạng MỹB) Tiếp thu lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái của các nhà khai sáng AnhC) Ở Paris, Nguyễn Ái Quốc đã hấp thụ tư tưởng dân chủ và hình thành pho
chủD) Trong quá trình sinh hoạt chính trị với Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Qu


được phong cách làm việc dân chủ trong tranh luận, trình bày ý kiến
Đúng. Đáp án đúng là: Tiếp thu lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái của các nhà khai sáng Anh
Tham khảo: Đọc Chương 1, mục I.1.B, trang 32, giáo trình
(Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng của các nhà Khai sáng Pháp, không có các nhà Khai sáng Anh)

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu7 [Góp ý]
Điểm : 1

Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam c ủa HCM di ễn ra
trong khoảng thời gian nào? Chọn phương án đúng:
Chọn một câu trả lời


A) Trước năm 1911B) Từ 1911 – 1920C) 1921 – 1930D) 1930 - 1945

Đúng. Đáp án đúng là: 1921 – 1930
Tham khảo: Chương 1, mục II.3, trang 42, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu8 [Góp ý]
Điểm : 1

Hồ Chí Minh đã tiếp thu giá trị văn hóa Pháp từ đâu? Chọn ph ương án SAI.


Chọn một câu trả lời


A) Tư tưởng của các nhà Khai sáng.B) Tuyên Ngôn Nhân quyền và Dân quyềnC) Cách mạng dân chủ tư sản Pháp.D) Tuyên ngôn độc lập

Đúng. Đáp án đúng là: Tuyên ngôn độc lập
Vì: Hồ Chí Minh đã tiếp thu Tuyên ngôn độc lập của Mỹ n ăm 1776, t ư t ưởng c ủa các nhà Khai sáng, đọc
Tuyên ngôn nhân quyền và tiếp thu những giá trị của cách mạng dân ch ủ t ư sản Pháp (1789)
Tham khảo: Giáo trình TTHCM, chương 1, trang 30.

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu9 [Góp ý]
Điểm : 1

Chọn phương án đúng về bối cảnh thời đại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
Chọn một câu trả lời


A) Vấn đề đấu tranh giai cấp trở thành vấn đề quốc tế lớn.B) Giai cấp công nhân bắt đầu đứng lên vũ đài chính trị.C) Vấn đề dân tộc trở thành vấn đề quốc tế lớn.
D) Cách mạng dân chủ tư sản diễn ra thành công ở một loạt các nước.

Sai. Đáp án đúng là: Vấn đề dân tộc trở thành vấn đề quốc tế lớn.
Vì: Cuối thế kỷ XIX, đầu XX, Chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc, th ực hi ện chi ến tranh
xâm lược đối với hàng loạt các dân tộc trên thế gi ới, do vậy, v ấn đề dân t ộc, gi ải phóng dân t ộc tr ở thành
vấn đề quốc tế lớn.
Tham khảo: Giáo trình TTHCM, chương 1, trang 26 – 28

Không đúng
Điểm: 0/1.

Câu10 [Góp ý]
Điểm : 1

Chọn phương án đúng về sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
Chọn một câu trả lời


A) Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của điều kiện khách quan và chủ quaB) Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tổng hòa của điều kiện khách quan v
tinh hoa văn hóa dân tộc và khát vọng thời đại.C) Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của điều kiện khách quan, chủ quan
luận chủ nghĩa Mác – Lênin.D) Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của điều kiện khách quan và chủ qua
những giá trị văn hóa dân tộc.

Đúng. Đáp án đúng là: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tổng hòa c ủa điều kiện khách quan và ch ủ
quan, của tinh hoa văn hóa dân tộc và khát vọng th ời đại.
Vì: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đó là tổng h ợp c ủa nh ững nhân t ố dân t ộc và th ời đại, khách
quan và chủ quan. Tất cả đã được Hồ Chí Minh tổng kết, chuyển hóa sắc s ảo v ới m ột ph ương pháp
khoa học biện chứng, hình thành tư tưởng.
Tham khảo: Giáo trình TTHCM, chương 1, trang 34 - 35.


Đúng
Điểm: 1/1.

Câu11 [Góp ý]
Điểm : 1

Theo HCM, nền độc lập của một quốc gia trước hết phải là ở vấn đề nào sau đây?
Chọn phương án đúng
Chọn một câu trả lời


A) Độc lập về văn hoáB) Độc lập về kinh tếC) Độc lập về chính trịD) Độc lập về quan hệ quốc tế

Sai. Đáp án đúng là: Độc lập về chính trị
Tham khảo: Đọc Chương 2, mục I.1.B, trang 61 - 64, giáo trình

Không đúng
Điểm: 0/1.

Câu12 [Góp ý]
Điểm : 1

HCM đã tiếp thu quyền tự do, quyền sống của con ng ười..., được ghi trong
Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Tuyên ngôn ấy viết năm nào? Ch ọn ph ương
án đúng
Chọn một câu trả lời


A) 1767
B) 1772C) 1776D) 1789

Đúng. Đáp án đúng là: 1776
Tham khảo: Chương 2, mục I.1.B, trang 62, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu13 [Góp ý]
Điểm : 1

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh hình thức đấu tranh bằng bạo lực là gì?
Chọn một câu trả lời


A) Vũ trangB) Chính trịC) Kết hợp cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trịD) Đấu tranh nghị trường

Đúng. Đáp án đúng là: Kết hợp cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị
Tham khảo: Chương 2, mục II.6, trang 89, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.


Câu14 [Góp ý]
Điểm : 1

Theo HCM: “nọc độc và sức sống của con rắn độc tư b ản ch ủ nghĩa t ập trung ở...
”. Chọn phương án đúng
Chọn một câu trả lời


A) Các nước chính quốcB) Các nước thuộc địaC) Ở các nước tư bản phát triển.D) Ở các nước tư bản

Đúng. Đáp án đúng là: Các nước thuộc địa
Tham khảo: Chương 2, mục II.5, trang 85, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu15 [Góp ý]
Điểm : 1

Hồ Chí Minh phê phán tư tưởng “ỷ Pháp cầu tiến bộ” c ủa ai? Ch ọn ph ương án
đúng:
Chọn một câu trả lời


A) Tống Duy TânB) Hoàng Hoa Thám
C) Phan Bội ChâuD) Phan Chu Trinh

Đúng. Đáp án đúng là: Phan Chu Trinh
Tham khảo: Chương 2, mục II.2, trang 76, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu16 [Góp ý]
Điểm : 1

Trong những câu nói sau đây về tính tất yếu c ủa bạo l ực cách m ạng, đâu là câu
nói của Hồ Chí Minh?
Chọn một câu trả lời


A) Sức mạnh vật chất chỉ có thể bị đánh bại bằng sức mạnh vật chấtB) Bạo lực là quy luật phổ biến của mọi cuộc cách mạng xã hộiC) Bạo lực là tất yếu của mọi phong trào cách mạng vô sảnD) Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một hành động bạo lực của kẻ mạ
yếu rồi

Đúng. Đáp án đúng là: Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là m ột hành động bạo lực c ủa k ẻ m ạnh đối
với kẻ yếu rồi
Tham khảo: Chương 2, mục II.6.A, trang 88, giáo trình

Đúng


Điểm: 1/1.

Câu17 [Góp ý]
Điểm : 1

Hồ Chí Minh khẳng định yếu tố nào là động lực lớn c ủa cách m ạng gi ải phóng
dân tộc? Chọn phương án đúng:
Chọn một câu trả lời


A) Chủ nghĩa Mác - LêninB) Phong trào công nhân thế giớiC) Sự ra đời của Quốc tế Cộng sảnD) Chủ nghĩa dân tộc

Đúng. Đáp án đúng là: Chủ nghĩa dân tộc
Tham khảo: Chương 2, mục I.1.C, trang 64, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu18 [Góp ý]
Điểm : 1

Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn nào quy định tính chất và nhiệm v ụ hàng đầu c ủa
cách mạng thuộc địa.
Chọn một câu trả lời


A) Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.B) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp phong kiến.
C) Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân.D) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với chủ nghĩa thực dân.

Đúng. Đáp án đúng là: Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa th ực dân.
Vì: Trong xã hội thuộc địa mâu thuẫn dân tộc là mâu thuẫn cơ b ản, gay gắt cần được gi ải quy ết.
Tham khảo: Giáo trình TTHCM, chương 2, trang 68.

Đúng
Điểm: 1/1.

Câu19 [Góp ý]
Điểm : 1

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu nói sau của HCM: “[...] mở ra
trước mắt thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”
Chọn một câu trả lời


A) Cách mạng tư sản PhápB) Cách mạng Tháng MườiC) Cách mạng MỹD) Cách mạng tháng Tám

Đúng. Đáp án đúng là: Cách mạng Tháng Mười
Tham khảo: Chương 2, mục II.2.C, trang 77, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.


Câu20 [Góp ý]
Điểm : 1

Hồ Chí Minh phê phán hành động cầu viện Nh ật B ản, ch ẳng khác gì “ đưa h ổ c ửa
trước, rước beo cửa sau” của ai? Chọn phương án đúng:
Chọn một câu trả lời


A) Tống Duy TânB) Hoàng Hoa ThámC) Phan Bội ChâuD) Phan Chu Trinh

Đúng. Đáp án đúng là: Phan Bội Châu
Tham khảo: Chương 2, mục II.2, trang 76, giáo trình

Đúng
Điểm: 1/1.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×