Tải bản đầy đủ

BÀI TẬPKIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG THANG MÁY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Mục lục
IT3104 –MÔN KỸ THUÂT LẬP TRÌNH..........................................................................1
BÀI
TẬP-KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG
Mục lục...............................................................................................................................1
Báo cáo kiểm thử chương trình...........................................................................................2
THANG MÁY
1 Thiết kế chương trình........................................................................................................2
1.1 Thiết kế dữ liệu..........................................................................................................2
1.2 Thiết kế giải thuật......................................................................................................2
1.3 Thiết kế giao diện.......................................................................................................2
1.4 Kết luận......................................................................................................................3
2 Cài đặt chương trình.........................................................................................................3
BÀI TẬP NHÓM MÔN HỌC
2.1 Các kỹ thuật làm việc với biến...................................................................................3
2.2 Các kỹ thuật viết mã nguồn hiệu quả.........................................................................4
IT3104
KỸ THUÂT LẬP TRÌNH

2.3 Các kỹ thuật
xây dựng–MÔN
hàm/thủ tục...........................................................................4
2.4 Các kỹ thuật bẫy lỗi và lập trình phòng ngừa............................................................4
2.5 Các kỹ thuật viết tài liệu chương trình.......................................................................4
2.6 Phong cách lập trình...................................................................................................4
2.7 Kết luận......................................................................................................................4
3 Kiểm thử chương trình......................................................................................................4
3.1 Danh sách các chức năng cần có................................................................................4
3.2 Kiểm thử cho chức năng 1.........................................................................................4
3.3 Kiểm thử cho chứcGiáo
năng 2.........................................................................................5
viên hướng dẫn : TS. Vũ Thị Hương Giang
3.4 Kết luận......................................................................................................................5
4 Tinh chỉnh mã nguồn........................................................................................................5
Sinh viên thực hiện : Trương Văn Tùng ( C )
5 Đánh giá báo cáo...............................................................................................................5

Nguyễn Văn Hoàng
Đoàn Mạnh Toàn
Trần Văn Quỳnh
Tin Học Công Nghiệp : PE04
Lớp

: KSCLC – K54

HÀ NỘI 2012
1


Báo cáo kiểm thử chương trình
Báo cáo kiểm thử
Của nhóm PE04:
Trương Văn Tùng ( C )
Nguyễn Văn Hoàng
Đoàn Mạnh Toàn
Trần Văn Quỳnh
Cho nhóm PE08:
Trần Kim Lân
Lê Nhâm Hưng


Nguyễn Văn Phúc
Lê Văn Hiếu
1 Thiết kế chương trình
1.1 Thiết kế dữ liệu

Thiết kế dữ liệu khá tốt, đúng và đủ yêu cầu của đề bài
1.2 Thiết kế giải thuật

Giải thuật 1:Giải thuật đồ họa đóng mở của thang máy
-Sử dung các hàm đồ họa để vẽ hình cửa thang máy
-Xóa hình cũ đi và vẽ hình mới đang dần mở của vào vị trí đó
-Cứ làm liên tục như vậy đến khi cử mở ra
-Giữa các hình là hàm trễ thời gian
=> chuẩn
Giải thuật 2: Giải thuật sử dung hàm đa luồng khi thực hiện
chương trình
=> chuẩn
1.3 Thiết kế giao diện
Đồ họa khá đẹp.
2


Mô phỏng khá tốt hoạt động thang máy đôi: đóng cửa, mở cửa, di
chuyển lên, xuống khi có lệnh gọi thang.
=>chuẩn

1.4 Kết luận
Chất lượng bài làm của nhóm khá tốt. Cho thang điểm 8,5/10
2 Cài đặt chương trình
2.1 Các kỹ thuật làm việc với biến
Khai báo biến và đặt tên biến => Chuẩn
Sử dụng các kiểu dữ liệu khá hợp lý => Chuẩn

3


2.2 Các kỹ thuật viết mã nguồn hiệu quả
Chuẩn
2.3 Các kỹ thuật xây dựng hàm/thủ tục
Chuẩn
2.4 Các kỹ thuật bẫy lỗi và lập trình phòng ngừa
Chưa thấy các kỹ thuật bẫy lỗi và phòng ngừa
2.5 Các kỹ thuật viết tài liệu chương trình
Chuẩn
2.6 Phong cách lập trình
Chuẩn
2.7 Kết luận
Cài đặt chương trình khá tốt. Cho thang điểm 8/10
3 Kiểm thử chương trình
3.1 Danh sách các chức năng cần có
1. Nhập số tầng và chiều di chuyển
2. Đóng cửa, mở cửa
3.2 Kiểm thử cho chức năng 1
• Nhập số tầng và chiều di chuyển
Black box
Bảng 1 : Kết quả kiểm thử chức năng Nhập số tầng và chiều
di chuyển
STT input
1
2

Output

Exception

4 ( thang máy Thang
máy
di Xử lý được
đang ở tầng 2) chuyển đến tầng 4
2 (thang máy Thang máy giữ Xử lý được

Kết
quả
OK
OK
4


3

đang ở tầng 2)
Nhập
tầng
muốn đến 3và
4 cùng 1 lúc

nguyên vị trí
Thang
máy
di Xử lý được
chuyển đến cả 2
thang

OK

3.3 Kiểm thử cho chức năng 2
• Đóng cửa, mở cửa
Bảng 2: Kết quả kiểm thử chức năng Chọn thang
STT
input
Output
Exception Kết quả
1
3
Thang mở cửa ở Xử
lý Ok
tầng 3
được
2
6
Thông báo nhập Xử
lý OK
lỗi
được
3.4 Kết luận
Cho thang điểm 9/10
4 Tinh chỉnh mã nguồn
Mã nguồn khá hợp lý, nhóm không có chỉnh sửa gì thêm
5 Đánh giá báo cáo
STT Tiêu chí
1
Ít (không có) lỗi trình
bày/lỗi chính tả
(Không được phép vi
phạm các lỗi trình bày
cơ bản)
2
Đầy đủ các phần quy
định
3
Nội dung trình bày
khoa học
4
Phân chia công việc

Nhận xét
Không có lỗi chính tả, trình bày hợp


Trình bày đấy đủ các phần quy định
Nội dung trình bày rõ ràng
Phân chia viết code tương đối ổn
5


hợp lý

5

Nội dung báo cáo

nhưng chưa thấy nói về phân công
phân tích đề bài và thiết kế giải thuật
(1 bạn trong nhóm làm hay cả nhóm
cùng làm?)
Tương đối đầy đủ

Bài báo cáo khá tốt. Cho thang điểm 9/10

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×