Tải bản đầy đủ

Thế nào là hợp đồng lao động nêu các hình thức của hợp đồng lao động

Thế nào là hợp đồng lao động Nêu các hình thức của Hợp đồng lao động?
* Hợp đồng lao động: là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả
lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
* Hình thức hợp đồng lao động:
- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động
giữ 01 bản.
- Hợp đồng lao động được giao kết bằng lời nói (Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×