Tải bản đầy đủ

Nêu đối tượng áp dụng bộ luật lao động

Nêu đối tượng áp dụng Bộ luật lao động?
- Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật
này.
- Người sử dụng lao động.
- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×