Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP LỚN MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÀI TẬP LỚN
MÔN: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
NHÓM PE12
Giáo viên hướng dẫn
:
TS. Vũ Thị Hương Giang
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Văn Thương -20092669
Nguyễn Công Vượng -20093344
Đỗ Thế Vương
-20093334
Trần Đức Thuận
-20092634
Lớp : KSCLC-Cơ khí hàng
không – K54


Nội dung báo cáo:
Chương 1. phân tích yêu cầu và thiết kế

giải pháp
1.1 mô tả yêu cầu bài toán
1.2 các chức năng của chương trình
1.3 thiết kế chương trình
1.4 thiết kế dữ liệu
1.5 thiết kế giải thuật
Chương 2: cài đặt chương trình
2.1. Kết quả chương trình
Chương 3:kết luận và hướng phát
triển


Chương 1. phân tích yêu cầu và thiết kế
giải pháp
1.1 mô tả yêu cầu bài toán

“Mô phỏng hệ thống điều khiển thang máy nhà D6 6 tầng”.
1.2 biểu đồ IPO
1. Chức năng: nhập ngoài thang.
2. Chức năng: chọn thang.
3. Chức năng: Chọn đường thang đến.
4. Chức năng: mở cửa.
5. Chức năng:: nhập dữ liệu bên trong.
6. Chức năng: đóng cửa.
7. Chức năng: tính tải trọng.
8. Chức năng Tình huống khẩn cấp.


Chương 1. phân tích yêu cầu và thiết
kế giải pháp.
1.3 Thiết kế chương trình


Chương 1. phân tích yêu cầu và thiết kế
giải pháp.
1.4 Thiết kế dữ liệu
Cấu trúc dữ liệu chính:
Cấu trúc :thang máy gồm các thuộc tính:
-mã TM:TM1,TM2.
- Vị trí( từ tầng 1 đến tầng 6).
- Trạng thái(-1 đi xuống,0 đứng yên,1 đi lên).
- Tầng cuối(tầng 1đến tầng 6).
- Được chọn(0 không được chọn,1 được chọn Kiểu 1 là trên đường thang máy di
chuyển, dừng lại đón khách. 2 được chọn Kiểu 2 là trên đường thang máy di chuyển,
không dừng lại đón khách, đến tầng cuối cùng, quay lại đón khách - Số lượng
khách(<=5).
Cấu trúc tầng:gồm các thuộc tính:
Mã tầng(tầng 1 đến tầng 6).
Trạng thái( 0-không có khách,-1 khách đi xuống,1 khách đi lên).
Thang1 (0 thang1 đứng yên tại tầng này,-1 thang1 sẽ xuống khỏi tầng này,1 thang1
sẽ lên khỏi tầng này).
Thang2 tương tự.
Số khách trả của mỗi thang.
Cấu trúc khách: gồm các thuộc tính:
Vị trí(tầng 1,2,..,6).
Trạng thái(0,-1,1).
Tầng đến(1,2,..,6)


Chương 1. phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp.
1.4 Thiết kế giải thuật


Chương 2: cài đặt chương trình
2.1. Kết quả chương trình

Pe 12.avi


Chương 3:kết luận và hướng phát
triển

1.
2.
3.

Kết quả làm được
Đạt được một số kiến thức về cấu tạo thang máy và hệ thống điều khiển.
Mô phỏng hệ thống điều khiển thang máy bằng ngôn ngữ C.
Mô phỏng được một số chức năng cần thiết.

Bên cạnh đó nhóm tự nhận thấy cần một số thiếu sót như:
1.
Trong khi mô phỏng: khi có khách đang gọi thang máy thì người tiếp theo
không được gọi và phải chờ đến khi người đầu tiên vào trong thang thì
mới được gọi tiếp.
2.
Chưa mô phỏng được nút giữ cửa.
3.
Kĩ thuật lập trình chưa chuyên nghiệp còn nhiều hạn chế và thiếu sót.

1.
2.

Hướng phát triển:
Nâng cao kĩ thuật lập trình để có được một phong cách lập trình chuyên
nghiệp.
Tìm hiểu và nêu ra phương hướng để giải quyết các mô phỏng thiếu sót.


PHỤ LỤC
• Hướng dẫn sử dụng:
_Nhấn vào thanh khoảng trống (SPACE) để bắt đầu thủ
tục gọi thang.
_Khi có khách đang gọi thang từ bên ngoài thì không
được gọi thang tiếp mà phải đợi khi khách đã vào trong
thang và chọn tầng đến thì người tiếp theo mới được gọi
thang máy.
_Các lệnh gọi thang và chọn tầng đến được nhập vào từ
bàn phím và được hướng dẫn cụ thể trong chương
trình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×