Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Giáo án điện tử - sinh 12
PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
CHƯƠNG 1: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
Tiết 41 - BÀI 35:
MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Mục tiêu :
- Tìm hiểu khái niệm môi trường, phân biệt được các loại môi trường sống của sinh vật.
- Nêiu được khái niệm về nhân tố sinh thái, phân biệt được các nhân tố sinh thái cơ bản
- Phân biệt được nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng.
- Nêu được quy tắc thể hiện sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống.
Nâng cao nhận thức đúng đắn và khoa học về nguồn gốc phát sinh và tiến hóa của loài người
II. phương tiện
1. GV: GA, SGK ,SGV
III. Tiến trình bài giảng
1. Kiểm tra bài cũ: Đầu chương không kiểm tra
2. Nội dung:
(đvđ) : Chúng ta thường được nghe nói: môi trường sống của sinh vật, môi trường bị ô nhiễm,
mỗi loại sinh vật có một giới hạn sinh thái xác định...vậy môi trường là gì? giới hạn sinh thái là
gì? tại sao môi trường bị ô nhiễm...?
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Hoạt động 1:
I- Môi trường sống và các nhân tố sinh
Tìm hiểu về môi trường và các nhân tố sinh thái. thái:
* Môi trường sống: Môi trường sống bao
gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật,
có tác độnh trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh
vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh
trưởng, phát triển và những hoạt động khác
của sinh vật.
- Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh
vật:
+ Môi trường trên cạn
MT: Dưới nước
+ Môi trường nước
+ Môi trường đất
+ Môi trường sinh vật
* Nhân tố sinh thái:
- Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố
môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián
tiếp tới đời sống của sinh vật. Tất cả các nhân
tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành tổ
hợp sinh thái tác động lên sinh vật.
MT: trên cạn
GV : Yêu cầu hs nghiên cứu sgk và trả lời các - Các nhóm nhân tố sinh thái:
+ Nhóm nhân tố vô sinh
câu hỏi sau:
- Môi trường sống của sinh vật là gì? Người ta +Nhóm nhân tố hữu sinh
phân biệt môi trường sống của sinh vật thành
mấy loại? Cho ví dụ?
- Nhân tố sinh thái là gì?


Giáo án điện tử - sinh 12
- Có mấy nhóm nhân tố sinh thái? Cho ví dụ về II- Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái:
các nhóm nhân tố sinh thái?
1. Giới hạn sinh thái:
HS : Nghiên cứu, thảo luận trả lời
- Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định
GV : Kết luận, bổ sung
của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh


vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo
Hoạt động 2:
thời gian. Trong giới hạn sinh thái có khoảng
Tìm hiểu về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái
thuận lợi và khoảng chống đối với hoạt động
GV : Hãy tham khảo SGK, quan sát tranh vẽ sống của SV.
H35.1 và H35.2 trả lời các câu hỏi sau:
2. Ổ sinh thái:
- Phân biệt giới hạn sinh thái và ổ sinh thái?
- Ổ sinh thái được định nghĩa là một không
- Phân biệt ổ sinh thái với nơi ở?
gian sinh thái mà ở đó những điều kiện môi
- Hiểu biết về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái có trường quy định sự tồn tại và phát triển
ý nghĩa thực tiễn gì trong sản xuất và bảo vệ các không hạn định của cá thể, của loài.
loài sinh vật quí hiếm?
HS : Nghiên cứu, trả lời
III- Sự thích nghi của sinh vật với môi
GV : Kết luận, bổ sung
trường sống:
1. Thích nghi của sinh vật với ánh sáng:
Hoạt động 3:
- Thực vật: thực vật thích nghi khác nhau với
Tìm hiểu về sự thích nghi của sinh vật với môi điều kiện chiếu sáng khác nhau. Người ta
trường sống
chia thực vật thành các nhóm cây: nhóm cây
ưa sáng và nhóm cây ưa bóng.
- Động vật: động vật thích nghi khác nhau
với điều kiện chiếu sáng khác nhau. Người ta
chia động vât thành các nhóm động vật:
nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày và
nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm.
2. Thích nghi của sinh vật với nhiệt độ:
- Quy tắc về kích thước cơ thể:
- Quy tắc các kích thước của các bộ phận của
GV : Yêu cầu hs nghiên cứu sgk và trả lời các cơ thể.
câu hỏi sau
- Sinh vật thích nghi với ánh sáng được thể hiện
ở động vật, thực vật như thế nào ?
- Sinh vật thích nghi với nhiệt độ tuân theo
những qui tắc nào
HS : Nghiên cứu, trả lời
GV : Kết luận, bổ sung
3. Cũng cố, hướng dẫn về nhà :


Giáo án điện tử - sinh 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×