Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện võ nhai thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HUYỆN VÕ NHAI THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÁI NGUYÊN - 2015


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HUYỆN VÕ NHAI THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM TIẾN BÌNH

THÁI NGUYÊN - 2015


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và chưa
được dùng để bảo vệ một học vị nào khác. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn
thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các thông tin, trích dẫn trong luận văn
đều đã được ghi rõ nguồn gốc./.
Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân
Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh huyện Võ
Nhai Thái Nguyên”, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều
cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá
nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại
học, các khoa, phòng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh-

Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và
hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn
Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM TIẾN BÌNH
Tôi xin cảm ơn sự
- Đại
học Thái Nguyên.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác của các
đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng
nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành nghiên cứu này.
Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................ iii
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ................................................................ vii DANH
MỤC BẢNG .............................................................................................. viii DANH
MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ............................................................................ ix
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
...........................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................3
5. Đóng góp của luận văn .......................................................................................3
6. Bố cục của luận văn ............................................................................................4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI ...........................................................................5
1.1. Cơ sơ lý luận về Ngân hàng thương mại .........................................................5
1.1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại ............................................. 5
1.1.2. Đặc trưng của Ngân hàng thương mại......................................................7
1.1.3. Vai trò của Ngân hàng thương mại ..........................................................8
1.1.4. Chức năng của Ngân hàng thương mại ..................................................10
1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại ........................................12
1.2.1. Hoạt động huy động vốn ........................................................................13
1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn ..........................................................................15
1.2.3. Hoạt động thanh toán
.............................................................................20
1.2.4. Hoạt động khác.......................................................................................22


4

1.2.5. Mối quan hệ giữa huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại
....23
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn tại các Ngân hàng thương mại ...................................23
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn .......................................................24


5

1.3.2. Các nguồn vốn tại Ngân hàng thương mại .............................................25
1.3.3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại
..27
1.3.4. Các chỉ tiêu phản ảnh và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ......................27
1.3.5. Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn an toàn và hiệu quả ...........29
1.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn...................................31
1.4. Kinh nghiệm thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
Ngân hàng ............................................................................................................33
1.4.1. Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của một số Ngân hàng
thương mại trên thế giới và Việt Nam..............................................................33
1.4.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam khi hội nhập quốc tế ................39
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1..........................................................................................39
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................41
2.1. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................41
2.2. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................41
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
.............................................................41
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin ..................................................................42
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin............................................................42
2.2.4. Phương pháp chuyên gia ........................................................................43
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu...................................................................43
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH
HUYỆN VÕ NHAI THÁI NGUYÊN .......... 46
3.1. Tổng quan về NHNo&PTNN Việt Nam Chi nhánh huyện Võ Nhai Thái
Nguyên và địa bàn nghiên cứu .............................................................................46
3.1.1. Giới thiệu chung .....................................................................................46
.........................................47
....................................................50
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


6

3.2. Thực trạng về quản lý và sử dụng vốn tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
chi nhánh Huyện Võ Nhai Thái Nguyên .............................................................51

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


7

3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi
nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên từ 2011 - 2014 ........................................51
3.2.2. Phân tích tình hình sử dung vốn .............................................................54
3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng ....................................71
3.2.4. Chính sách và vai trò của NHNN đối với công tác quản lý và sử
dụng vốn
..........................................................................................................78
3.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên ..............................................................79
3.3.1. Những kết quả đạt được .........................................................................79
3.3.2. Tồn tại, và hạn chế .................................................................................80
3.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế ................................................................81
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..........................................................................................85
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NH NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN VÕ
NHAI THÁI NGUYÊN ...................................86
4.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên ...............................................................86
4.1.1. Phương hướng phát triển ........................................................................86
4.
2014-2015 ................................................................................87
4.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng NN&PTNT
Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên...............................................87
4.2.1. Cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của Chi
nhánh........... 87
4.2.2. Đa dạng hoá các hình thức, cách thức cho vay tín dụng ........................88
4.2.3. Đa dạng hoá về loại tiền cho vay và ngành nghề cho vay .....................92

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


8

4.2.4. Thắt chặt và thực hiện dúng qui trình tín dụng, quản lý khoản vay
chặt chẽ
............................................................................................................92
4.2.5. Nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
cho đội ngũ cán bộ tín dụng
....................................................................................93
4.2.6. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ khách hàng .....................95

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


9

4.2.7. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động Maketing khách hàng tại Chi
nhánh.............. 96
4.2.8. Tích cực đổi mới và chuyển giao công nghệ..........................................96
4.3. Kiến nghị........................................................................................................97
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước .........................................................................97
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam ...................................97
4.3.3. Đối với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai
Thái Nguyên ..................................................................................................100
4.3.4. Kiến nghị với chính quyền địa phương các cấp ...................................101
4.3.5. Đối với các doanh nghiệp vay vốn .......................................................102
KẾT LUẬN ............................................................................................................103
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................104

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
CLTD

: Chất lượng tín dụng

CNH - HĐH

: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

DNNN

: Doanh nghiệp nhà nước DNNQD

: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh HTX

:

Hợp. tác xã
KTTT

: Kinh tế thị trường

Ngân hàng NN&PTNT

: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

NHTM

: Ngân hàng thương mại

SXKD

: Sản xuất kinh doanh

TCTD

: Tổ chức tín dụng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


8

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi
nhánh
huyện Võ Nhai Thái Nguyên từ 2011 - 2014 ....................................................
52
Bảng 3.2. Doanh số cho vay theo thời hạn của Ngân hàng qua 3 năm 2012 - 2014
......... 55
Bảng 3.3. Doanh số cho vay theo đối tượng của Ngân hàng qua ba năm 2012 - 2014
..... 58
Bảng 3.4. Kết cấu cho vay ngắn hạn ......................................................................................
59
Bảng 3.5: Kết cấu cho vay trung và dài hạn ..........................................................................
60
Bảng 3.6. Doanh số thu nợ theo thời hạn của Ngân hàng qua ba năm 2012 - 2014
.......... 61
Bảng 3.7: Doanh số thu nợ theo đối tượng của Ngân hàng qua ba năm 2012 -2014
........ 63
Bảng 3.8: Hệ số thu nợ của Ngân hàng qua ba năm 2012 -2014
........................................ 64
Bảng 3.9: Doanh số dư nợ theo thời hạn của Ngân hàng qua ba năm 2012 2014........... 65
Bảng 3.10: Doanh số dư nợ theo đối tượng của Ngân hàng qua ba năm 2012 - 2014
...... 66
Bảng 3.11: Kết quả dư nợ ngắn hạn.......................................................................................
67
Bảng 3.12: Kết quả dư nợ trung và dài hạn ...........................................................................
68
Bảng 3.13: Nợ quá hạn theo thời hạn của Ngân hàng qua ba năm 2012 - 2014
................ 69
Bảng 3.14: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2010 - 2014 ....................................................................
71
Bảng 3.15: Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính ...........................................................................
72
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


9

Bảng 3.16: Phân tích roe của Ngân hàng qua ba năm ..........................................................
74
Bảng 3.17: Nợ quá hạn trên tổng dư nợ của Ngân hàng ......................................................
76

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


10

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Tốc độ tăng trưởng quy mô vốn huy động 2010 - 2014.......................54
Biểu đồ 3.2. Doanh số cho vay của Ngân hàng qua ba năm .....................................56
Biểu đồ 3.3. Nợ quá hạn của Ngân hàng qua 3 năm
.................................................70
SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng NN&PTNT huyện Võ Nhai..................48

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Việc ra nhập vào Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO) vừa tạo những thuận lợi đồng thời cũng đặt ra
những thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Để chủ động tham gia vào hội
nhập kinh tế cần phải tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh
nghiệp. Trong đó, vấn đề nổi lên hàng đầu là năng lực cạnh tranh của hệ thống tài
chính - ngân hàng. Nhìn tổng quát, năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng
Việt Nam còn rất thấp, hầu hết các NHTM Việt Nam có vốn chủ sở hữu nhỏ, trình
độ quản trị chưa cao… do đó kết quả kinh doanh còn nhiều hạn chế.
Xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu hóa kinh tế là một tất yếu khách quan
đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với các NHTM nói riêng. Cùng với sự
lớn mạnh về vốn và kinh nghiệm hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước
ngoài, việc các ngân hàng nước ngoài được mở ngân hàng con 100% vốn nước
ngoài tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của các tổ chức phi ngân hàng trong
nước và các định chế tài chính khác, những thách thức mà hệ thống NHTM Việt
Nam phải đối mặt ngày càng trở lên khốc liệt hơn. Vì vậy có thể nói yêu cầu cấp
thiết đặt ra cho các NHTM Việt Nam là phải có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn.
Võ Nhai là một huyện vùng cao thuộc tỉnh Thái Nguyên, được coi là một
những huyện nghèo của tỉnh, thời gian qua đã có những bước phát triển đáng
kể. Trong sự phát triển đó có sự đóng góp quan trọng của Ngân hàng NN&PTNT
Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên, bằng việc huy động và cung ứng
vốn cho nền kinh tế của huyện và tỉnh.
Hoạt động ngân hàng là lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhạy cảm và đầy rủi
ro. Hiệu quả kinh doanh của NHTM - hiệu quả sử dụng vốn - chịu ảnh hưởng bởi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2

nhiều yếu tố như môi trường pháp lý, môi trường kinh tế, hạ tầng công nghệ, trình
độ cán bộ, bộ máy quản trị điều hành. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là điều
kiện

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3

sống còn và phát triển của NHTM trong cuộc cạnh tranh trong tiến trình hội nhập
quốc tế. Yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các NHTM Việt Nam nói
chung và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Huyện Võ Nhai

Thái

Nguyên nói riêng là vấn đề các nhà quản trị Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi
nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên cần quan tâm vào thời điểm hiện tại. Vì vậy, tác
giả đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp
& Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên” cho
luận văn thạc sĩ nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết thực của thực tiễn, vừa mang tính
thời sự trong hoạt động của ngành ngân hàng hiện nay.
2. Mục têu nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu chung
Thông qua việc đánh giá thực trạng vấn đề sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng
vốn của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên, đề
tài sẽ đề xuất các giải pháp để tăng tính hiệu quả của hoạt động sử dụng vốn của
Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản và thực tiễn về nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn của các NHTM trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Đánh giá thực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng
NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên.
Đánh giá về các kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, và nguyên nhân của các
tồn tại trong việc sử dụng vốn của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh
huyện Võ Nhai Thái Nguyên.
Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


4

Hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi
nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi về nội dung
Nội dung nghiên cứu của luận văn là đánh giá tình hình sử dụng vốn và hiệu
quả của việc sử dụng vốn của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện
Võ Nhai Thái Nguyên.
3.2.2. Phạm vi về không gian và thời gian
Hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện
Võ Nhai Thái Nguyên từ năm 2010 - 2014.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử,
phương pháp thống kê phân tích, phương pháp so sánh và tổng hợp, diễn dịch
và quy nạp. Cụ thể:
Trên cơ sở các kiến thức về tài chính, ngân hàng, dựa vào các chính sách
kinh tế vĩ mô và các chủ trương, quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà
Nước đề ra nhằm ổn định và phát triển kinh tế trong từng thời kỳ của đất nước,
luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận cũng như thực tiễn của hoạt động sử dụng vốn
của NHTM. Từ thực tiễn hoạt động sử dụng vốn của Ngân hàng NN&PTNT Việt
Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên trong ba năm 2012, 2013, và 2014
bằng phương pháp thống kê cho ta các số liệu, xây dựng thành cá c biểu đồ.
Từ việc phân tích, so sánh, đánh giá một cách khoa học các số liệu đó, chúng ta
rút ra các kết luận và đề xuất các biện pháp tốt nhất cho hoạt động sử dụng vốn
tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên nói
riêng và các NHTM nói chung.
5. Đóng góp của luận văn
Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn của NHTM trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


5

Kết quả nghiên cứu cụ thể của luận văn sẽ góp phần và việc mở rộng và nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


6

Võ Nhai Thái Nguyên nói riêng và các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói
chung trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận văn cũng góp phần vào việc giúp các
nhà quản lý tham khảo, hoạch định chiến lược sử dụng vốn, hoạch định chính sách
sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các NHTM.
6. Bố cục của luận văn
Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo gồm có 4
chương như sau:
Chương 1: Lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn của NHTM;
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu;
Chương 3: Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn tại Ngân hàng
NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên;
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng
NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


7

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sơ lý luận về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại
Về mặt lịch sử, NHTM đã có quá trình hình thành và phát triển lâu dài gắn
liền với quá trình phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Từ các hoạt động
cho vay tư nhân và cầm đồ xuất hiện trong thời kỳ cổ đại, các ngân hàng đã phát
triển về quy mô, mở rộng về chức năng qua thời kỳ trung cổ và đạt tới sự phát
triển rực rỡ trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đến thế kỷ thứ 18, với sự can thiệp
của Nhà nước, ngân hàng phát hành được tách riêng ra để trở thành ngân hàng TW
của các nước, các ngân hàng còn lại không được phép phát hành tiền, có chức năng
chuyên kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Đây chính là tiền thân của các
NHTM.
Ngày nay, nhất là trong các nền kinh tế thị trường phát triển, NHTM đã trở
thành các trung tâm tiền tệ, là cầu nối giữa người có vốn nhàn rỗi và người có nhu
cầu sử dụng vốn, đồng thời là tổ chức cung cấp các dịch vụ ngân hàng như chiết
khấu thương phiếu, bảo quản tài sản, đồ vật quý, thanh toán cho khách hàng,
tư vấn…Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, NHTM đã phát triển thành hệ
thống nhiều chi nhánh, có vai trò rất quan trọng trên thị trường tài chính và ảnh
hưởng lớn đến trạng thái kinh tế vĩ mô của quốc gia, quốc tế.
NHTM xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử nhân loại trước khi chủ nghĩa tư
bản ra đời. Từ khi hình thành và phát triển cho đến nay cũng có rất nhiều quan
điểm đưa ra những khái niệm về NHTM và quan điểm phổ biến nhất đều cho
rằng: “NHTM là doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng,
một tổ chức cung ứng vốn chủ yếu và hữu hiệu của nền kinh tế”. [4]
Chính vì vậy, ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền
kinh tế, các ngân hàng có thể định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


8

mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ các yếu tố trên
không ngừng thay đổi. Thực tế, rất nhiều tổ chức tài chính - bao gồm cả các
công ty

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


9

kinh doanh chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán, quỹ tương hỗ và công
ty bảo hiểm hàng đầu đều đang cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng.
Ngược lại, ngân hàng đang đối phó với các đối thủ cạnh tranh (các tổ chức phi
ngân hàng) bằng cách mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ về bất động sản và môi
giới chứng khoán, tham gia hoạt động bảo hiểm, đầu tư vào quỹ tương hỗ và
thực hiện dịch vụ khác. [4]
Có nhiều khái niệm về NHTM, một số nước tư bản như Mỹ, Nhật... NHTM
được định nghĩa như một tổ chức mà hoạt động kinh doanh chủ yếu của nó là
huy động vốn từ tiền gửi của cá nhân và đơn vị kinh doanh (các công ty) và để cho
vay lại các đối tượng đó. Các ngân hàng này không được phép kinh doanh tổng hợp
các dịch vụ khác như đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các nhóm
ngành nghề riêng biệt.... đây là các ngân hàng hoạt động theo mô hình chuyên
doanh. Trong khi đó, một số nước ở Châu Âu như Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ... lại quan
niệm rằng NHTM có thể kinh doanh đồng thời tổng hợp tất cả các dịch vụ ngân
hàng, đó là mô hình ngân hàng đa năng.
Trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, các ngân hàng thường hướng
tới mô hình đa năng để có thể sử dụng được một cách hiệu quả nhất nguồn vốn
mà ngân hàng huy động được. Hơn nữa đây cũng là một hình thức phân tán rủi ro
bằng cách đa dạng hóa các nghiệp vụ.
Cách tiếp cận thận trọng nhất có thể xem xét ngân hàng trên phương diện
những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp. Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính
cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ
thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức
kinh doanh nào khác trong nền kinh tế.
Nhưng theo quan điểm của Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam ngày 15
tháng 6 năm 2004 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì “NHTM là
một sản phẩm của nền kinh tế thị trường, NHTM được coi là “trái tim lớn”, một
doanh nghiệp thực sự - doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ”. Cụ thể “NHTM là một
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


10

loại hình TCTD được phép thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động
khác có liên quan như: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×