Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

GIÁO ÁN CƠ BẢN SINH 12

THPT BẮC GIANG

Bài 19 : tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công
nghệ tế bào
I- Mục tiêu :
Sau khi học xong bài này học sinh phải :
- Nêu được quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến.
- Có khái niệm sơ lược về công nghệ tế bào trong chọn giống vật nuôi, cây trồng
cùng các kết quả của chúng.
- Từ những thành tựu của công nghệ tế bào trong chọn tạo giống mới ở vật nuôi,
cây trồng xây dựng được niềm tin vào khoa học về công tác tạo giống mới cho học sinh.
- Từ nhận thức con người có thể chủ động tạo nguồn biến dị cho chọn tạo giống
mới ở vật nuôi, cây trồng nên chủ động tạo biến dị, nhân nhanh các giống động thực vật
quý hiếm, góp phần bảo vệ nguồn gen, đảm bảo độ da dạng sinh học đồng thời củng cố
niềm tin vào khoa học.
II- chuẩn bị :
1. GV:
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ/ giấy rôki

2. HS:
- Báo cáo một số thành tựu tạo giống bằng công nghệ tế bào.
- Giấy rôki, bút phớt.
- Xem lại bài 31 và 33 SH 9.
III- TTBH:
1. Kiểm tra: GV có thể dùng câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức trọng tâm
của bài trước để kiểm tra.
2. Bài mới:
Có phải tất cả các biến dị phát sinh trên cơ thể động, thực vật đều có thể sử dụng
trong chọn tạo giống mới được không? Người ta có cách nào để thỏa mãn nguồn biến dị
dùng cho chọn tạo giống mới vật nuôi và cây trồng ?
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn
I/ Tạo giống bằng phương pháp
học sinh tìm hiểu quy HS tìm hiểu quy trình tạo gây đột biến.
trình tạo giống bằng giống bằng phương pháp (khổ đầu phần in nghiêng SGK)
phương pháp gây đột gây đột biến và thành tựu
biến và thành tựu tạo tạo giống ở Việt Nam.
giống ở Việt Nam.
1. Yêu cầu hs đọc SGK - Đọc SGK mục I
mục I kết hợp kiến thức
đã học về đột biến để - Trả lời và nhận xét từng
hoàn thành những nội nội dung và ghi bài.
dung sau trong thời gian


GIÁO ÁN CƠ BẢN SINH 12
7 phút:
- Kể những tác nhân vật
lý hoá học được sử dụng
để gây đột biến nhân tạo.
- Nêu quy trình tạo giống
mới bằng phương pháp
gây đột biến nhân tạo.
- Vì sao phải tiến hành
chọn lọc sau khi xử lí
mẫu vật?
- Phương pháp này được


sử dụng phổ biến với đối
tượng nào? Vì sao?
- Thực hiện lệnh cuối
mục II-2 SGK.

THPT BẮC GIANG

- Kể được một số tác nhân:
tia phóng xạ, tia tử ngoại,
cônsixin...

- Vì đột biến phát sinh vô
hướng do vậy có thể có
những đột biến có lợi, có
hại hoặc trung tính nhưng
chỉ chọn những biến dị có
lợi.
- Trả lời và nhận xét từng
2. Với mỗi yêu cầu đã đặt nội dung và ghi bài.
ra, gọi 1 vài học sinh bất
kì trả lời, yêu cầu cả lớp
theo dõi và nhận xét sau
đó GV đưa ra kết luận để
học sinh tự ghi chép tóm
tắt.
Hoạt động 2: Hướng dẫn
học sinh tìm hiểu công
nghệ tế bào
Hoạt động 2: Tìm hiểu
1. Phát phiếu học tập theo công nghệ tế bào
nhóm bàn.
2. Yêu cầu học sinh độc
lập đọc SGK mục II và - Nhận phiếu học tập
thảo luận nhóm để hoàn
thành nội dung phiếu học - Đọc SGK mục II, thảo
tập trong thời gian 20 luận nhóm để hoàn thành
phút.
nội dung phiếu học tập.
3. Yêu cầu 1 nhóm bất kì
trình bày nội dung của
phiếu học tập và báo cáo
nội dung đã tìm hiểu ở - 1 nhóm trình bày kết quả
nhà, các nhóm khác theo thảo luận nhóm, các nhóm
dõi và nhận xét.
còn lại theo dõi, nhận xét,
4. Sau khi các nhóm đã bổ sung.
đưa ra nhận xét, GV bổ - Ghi bài
sung, hoàn thiện và đưa

II/ Tạo giống bằng công nghệ tế
bào.
1. Công nghệ tế bào thực vật: (như
nội dung phiếu học)
2. Công nghệ tế bào động vật:
(như nội dung phiếu học tập)


GIÁO ÁN CƠ BẢN SINH 12

THPT BẮC GIANG

ra đáp án phiếu học tập
để học sinh ghi bài.
3. Củng cố:
Điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :
1. Công nghệ tế bào đã làm……1…. các giống vật nuôi,……2… cả về số lượng và chất
lượng.
2. ứng dụng …3…….trong tạo giống mới ở……4……. bao gồm nhiều kĩ thuật như……
5…… nuôi cấy mô,……6…..
3. áp dụng ……7……trong sản xuất ……8……chủ yếu là hình thức……9….và nhân
bản vô tính.
Đáp án : 1.thay đổi nhanh chóng, 2 cây trồng, 3 công nghệ tế bào, 4 thực vật, 5 lai tế
bào, 6 nuôi cấy hạt phấn, 7 công nghệ tế bào, 8 vật nuôi, 9 cấy truyền phôi.
4. HDVN :
1. Học và trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài.
2. Xem lại bài 32 SH 9.
Phiếu học tập
Hãy phân biệt phương pháp nuôi cấy mô, lai tế bào và nuôi cấy hạt phấn, cấy
truyền phôi, nhân bản vô tính bằng cách điền thông tin vào bảng sau:
Điểm
phân
biệt

Nuôi cấy Lai tế bào


Nuôi cấy hạt Cấy truyền phôi
phấn

Nhân bản vô tính

Cách
tiến
hành
Ưu
điểm

********************************************************************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×