Tải bản đầy đủ

sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp ở tiểu học

Trường Tiểu học xã An Lão
----------------------------

SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN THỰC
HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Tuyết
Trường
: Tiểu học xã An Lão
Năm học : 2018 - 2019


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I/ TÊN ĐỀ TÀI :


MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN TỐT CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM
II/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
C«ng t¸c chđ nhiƯm cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng kÕt qu¶
gi¸o dơc toµn diƯn ®èi víi häc sinh.
Gi¸o viªn chđ nhiƯm lµ ngêi trùc tiÕp chØ ®¹o viƯc thùc
hiƯn kÕ ho¹ch cđa nhµ trêng trong líp m×nh phơ tr¸ch.
Trong trêng TiĨu häc, mn ®¹t danh hiƯu tiªn tiÕn th×
tríc hÕt ph¶i cã hƯ thèng c¸c khèi líp ®iĨn h×nh tiªn tiÕn.
Mn cã khèi líp tèt, ngêi gi¸o viªn chđ nhiƯm ph¶i lµ ngêi cã
tr¸ch nhiƯm cao, cã n¨ng lùc s ph¹m (bao gåm: kh¶ n¨ng l·nh
®¹o, tỉ chøc chØ huy qu¶n lý, biÕt vËn dơng ph¬ng ch©m,
nguyªn lý gi¸o dơc). Ngoµi nh÷ng n¨ng lùc trªn mét yªu cÇu
quan träng cÇn cã cđa ngêi gi¸o viªn chđ nhiƯm lµ ph¶i thùc
sù yªu nghỊ mÕn trỴ.
§èi víi líp, ngêi gi¸o viªn chđ nhiƯm võa lµ ngêi phơ tr¸ch
®éi, phơ tr¸ch sao nhi ®ång võa lµ ngêi tỉ chøc chØ ®¹o häc
sinh thùc hiƯn toµn diƯn c¶ 4 mỈt ho¹t ®éng. §ång thêi lµ h¹t
nh©n liªn kÕt c¸c lùc lỵng gi¸o dơc ®Ĩ thùc hiƯn mơc tiªu cÊp
häc.

Trường Tiểu học xã An Lão
2


Sỏng kin kinh nghim

Giỏo viờn : Nguyn Th Kim Tuyt

Công tác chủ nhiệm là giáo dục đào tạo con ngời vì thế
nó hết sức sinh động, rất tế nhị và phức tạp. Nó đòi hỏi ngời
thầy không những có phẩm chất tốt, có trách nhiệm lơng
tâm mà phải có năng lực s phạm toàn diện và phải biết sáng
tạo, linh hoạt trong các tình huống hoàn cảnh
Những biện pháp mà ngời thầy đa ra phải xuất phát từ
cơ sở khoa học và phải tạo thành một hệ thống hoạt động
logic (bao gồm thầy, trò, nhà trờng, gia đình và xã hội, cả
quá trình giáo dục và tự giáo dục).
Trong môi trờng đào tạo phức tạp đó, ngời thầy bao giờ
cũng là hạt


nhân đóng vai trò chủ động và sáng tạo trong mọi hoạt động
của lớp. Xác định đợc tầm quan trọng của ngời giáo viên nh
thế nên tôi chọn viết đề tài này chia s một số kinh ngiệm
nhỏ của mình.
Nhiệm vụ của đề tài này:
- Vạch ra nội dung và chủ nhiệm của lớp mình.
- iu tra cụ thể từng học sinh để xác định một cách
chính xác.
- Nắm bắt tình hình đặc điểm chung của cả lớp:
+ Trình độ năng lực các mặt.
+ Tình hình chất lợng nói chung
- Khả năng tự quản lý lớp:
+ Năng lực tự quản của cán bộ lớp
+ Thói quen sinh hoạt (hoạt động) của học sinh.
+ Thông tin hai chiều giữa giáo viên chủ nhiệm và lớp
nhất là cán bộ lớp.
Trng Tiu hc xó An Lóo
3


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

Tõ ®ã t«i lËp ra mét sè biƯn ph¸p sao cho phï hỵp víi học
sinh lớp tơi ®ang d¹y. Qua nhiều năm công tác, tôi đã tự đúc
rút được kinh nghiệm cho bản thân và đó là lý do tôi chọn đề
tài này.

B. NỘI DUNG
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN :
Trong những năm đầu mới bước vào ngành, chưa
có nhiều kinh nghiệm nên tôi gặp rất nhiều khó
khăn trong công tác chủ nhiệm .Tơi thấy mình còn
rất nhiều thiếu sót trong công tác chủ nhiệm: nhất
là quan tâm, theo dõi chặt chẽ học sinh trong sinh hoạt,
chưa có kế hoạch cụ thể, chưa quan tâm đúng mức,
chưa chú ý nhiều đến học sinh có năng lực chưa hồn thành
và học sinh cá biệt, ít nhận được thơng tin hai chiều từ phụ
huynh và học sinh. Từ đó xảy ra những thiếu sót trong
cơng tác chủ nhiệm lớp, nên tôi đã quyết tâm học tập
thêm từ đồng nghiệp đã đi trước về cách sửa đổi
công tác chủ nhiệm của mình .
II/ THỰC TRẠNG :
1/ Đặc điểm tình hình của lớp :
Năm học 2017- 2018, tôi chủ nhiệm lớp 1A2 ở khu Đống
Tiến - Trường Tiểu học xã An Lão có sĩ số học sinh như sau :
TS HS
29

NỮ
14

NAM
15

Vào đầu năm học, tơi đã phần nào đánh giá khảo sát được về
năng lực cũng như phẩm chất của các em qua chương trình ơn hè, do đó tơi
cũng đã xác định được những đối tượng học sinh cần được quan tâm giúp đỡ
nhiều hơn, do nhiều ngun nhân cả chủ quan và khách quan:
- Lớp 1 là cấp học đầu tiên của bậc Tiểu học nên các em vẫn quen với cách
học ở bậc Mầm non vừa học vừa chơi, hoạt động vui chơi là chủ yếu nên chưa
thể làm quen ngay với hoạt động chủ đạo là học tập ở bậc Tiểu học.
- Một số học sinh mất kiến thức cơ bản từ lớp dưới do
gia đình có hồn cảnh khó khăn, bố mẹ li hơn (đi làm xa) ở nhà với ơng bà
Trường Tiểu học xã An Lão
4


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

nên chưa được quan tâm sát sao, nhiều gia dình có hồn cảnh khó khăn, cha
mẹ đi làm tại các cơng ty lớn, tăng ca kíp, về muộn nên khơng có nhiều
thời gian quan tâm đến con em. Do đó , cơng việc học tâïp
của con em không được thường xuyên nhắc nhở học
bài, làm bài, hầu hết gia đình chỉ phó mặc cho giáo
viên chủ nhiệm, cho nên các em chỉ tiếp xúc với
thầy cô trong giờ học, thời gian còn lại thì vui chơi
thỏa thích .
- Các em có năng lực chưa hồn thành ở các mơn học, hay học sinh cá
biệt : học tập rất thụ động, ít hứng thú trong học tập,
vào lớp hay đùa giỡn thậm chí còn ngủ gật, học tập
thì mệt mỏi, chán nản.
Trước những khó khăn như vậy, tôi đã rất trăn trở .Nhờ
sự chia sẻ kinh nghiệm của đồng nghiệp và vốn kinh nghiệm của mình, tơi
đã tìm ra những biện pháp phù hợp với học sinh lớp tơi giúp học sinh tiến bộ,
làm cho cơng tác chủ nhiệm của tơi tốt hơn :
2/ Những biện pháp thực hiện về công tác
chủ nhiệm năm học
2017– 2018:
*Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm :
a/ Phân loại đối tượng học sinh, điều tra cụ thể từng
em (ghi vào sổ tay chủ nhiệm) xếp loại về các mặt
giáo dục trong năm học, những điểm cần chú ý về
cá tính, năng lực, hoàn cảnh, gia đình, sở thích, môi
trường sống, hoàn cảnh kinh tế của gia đình, quan hệ
xã hội của gia đình và cá nhân học sinh .
b/ Lập chương trình kế hoạch cho công tác từng
tháng, từng tuần được thể hiện cụ thể .
- Các vấn đề cần giải quyết về các mặt văn
hóa, đạo đức và rèn luyện thân thể .
- Kế hoạch giúp đỡ học sinh chậm tiến về học tập
và rèn luyện, giao chỉ tiêu phấn đấu trong từng thời
gian .
- Có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình và công
tác Đội, Sao trong nhà
trường .

Trường Tiểu học xã An Lão
5


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

- Kế hoạch xây dựng học tập cả lớp, các buổi sinh
hoạt và hoạt động do lớp tự quản, xây dựng một chùm
sao vững mạnh .
- Từng giai đoạn thi đua, đánh giá các mặt hoạt
động của lớp, ghi nhận thành tích, khen thưởng khích lệ,
động viên kịp thời và phát huy ưu điểm đồng thời thấy
được những thiếu sót để khắc phục .
** Thực hiện kế hoạch chủ nhiệm :
a/ Giáo dục đạo đức cho học sinh :
-Trước hết bản thân tôi phải gương mẫu để cho
các em học sinh noi theo.
-Tôi luôn quan tâm đến những em yếu, luôn động
viên nhắc nhở các em và khen ngợi các em khi đã
làm được những công việc tốt, luôn luôn khuyến
khích các em học tập có nhiều tiến bộ .
- Dạy tốt các tiết giáo dục lối sống.
- Qua nội dung từng tiết dạy, từng môn dạy, bao
giờ tôi cũng liên hệ để giáo dục đạo đức cho các
em .
- Nêu các gương tốt, các việc làm tốt ở nhà
trường, ở lớp, để các em học tập và noi theo .
- Theo dõi và đánh giá chính xác phẩm chất của học
sinh . Cố gắng uốn nắn để các em thực hiện tốt nội
quy nhà trường. Tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng
tình cảm của các em học sinh . Một trong những mục
đích đánh giá phẩm chất là để cho học sinh thấy rõ hơn
về mình. Từ đó các em sẽ phấn đấu học tập tốt
hơn. Do đo,ù phải làm cho học sinh đồng tình với những
nhận xét xếp loại của giáo viên chủ nhiệm .
b/ Giáo dục văn hóa :
- Xây dựng nề nếp học tập, học sinh phải có đầy
đủ đồ dùng học tập.
- Cho học sinh thi đua học tập ở các tổ, nhóm, hàng
tuần có báo cáo và khen thưởng các tổ, nhóm có
nhiều thành tích tốt .
- Mỗi học sinh phải có góc học tập ở nhà .
- Phát huy tính tích cực của học sinh giáo viên chủ
động để học sinh mạnh dạn phát biểu xây dựng bài .
Trường Tiểu học xã An Lão
6


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

- Đặc biệt chú ý đến những học sinh có năng lực cần cố
gắng, theo sát để động viên giúp đỡ các em say mê
học tập, tránh để các em có sự nhàm chán.
- Có kế hoạch để bồi dưỡng học sinh có năng khiếu,
giao cho các bài tập khó để các em tự suy nghó và
phát huy được óc sáng tạo .
- Chữa bài cẩn thận .
- Thường xuyên kiểm tra động viên nhắc nhở và
tuyên dương các em
có nhiều tiến bộ, khuyến khích động viên các em
học còn chư đạt mức hồn thành
c/ Giáo dục về thể dục, vệ sinh :
- Lồng vào các môn học như : Giáo dục lối sống , Tự nhiên
và xã hội, Thể dục… luôn giáo dục các em thường
xuyên rèn luyện thể dục thể thao, giữ vệ sinh thân
thể, vệ sinh răng miệng, ăn mặc sạch sẽ, giữ gìn vở
sạch chữ đẹp . Từ đó, tạo được một môi trường vệ
sinh toàn diện ở mỗi cá nhân, tập thể, ở nhà
cũng như ở trường, ở lớp.
d/ Công tác Đội , Sao:
- Phải đặc biệt chú trọng đến công tác Đội,
Sao:luôn luôn tham mưu tốt với lực lượng Sao, Đội và
tự xem mình là một tổng phụ trách để sinh hoạt với
các em , quan tâm đến các em, để tạo cho các em có
một phẩm chất tốt đẹp . Có ý thức tự quản biết
tham gia các hoạt động của nhà trường, tham gia sinh
hoạt Đội, Sao tích cực . Biết giúp đỡ bạn bè cùng
tiến bộ và đồng thời cũng ngăn chặn những thói
xấu trong học tập .

e/ Sinh hoạt lớp :
Đây là một hoạt động không thể thiếu được trong
công tác chủ nhiệm vì nó mang lại hiệu quả cao trong
công tác giáo dục .
- Cho các em trong tổ tự kiểm tra nhau, tự đánh giá
phê bình nhau, hàng tuần có báo cáo kết quả của
mình .
Trường Tiểu học xã An Lão
7


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

- Để các em tự nhận xét, nhận khuyết điểm, tự
thấy cái sai của mình mà sửa chữa và hứa quyết
tâm thực hiện tốt trước tập thể .
- Nêu những gương học tập tốt, có tuyên dương
khen thưởng để các em noi theo .
g/ Quan hệ với phụ huynh học sinh :
- Thường xuyên liên hệ, phối hợp cùng với phụ huynh học
sinh, nhất là phụ huynh của những em có năng lực chưa hồn
thành, những em thường xuyên nghỉ học, những em có phẩm
chất chưa đạt.
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh của lớp đầu năm
theo kế hoạc của nhà trường.
- Mỗi đònh kì phải gửi sổ liên lạc để thông báo
kết quả học tập của học sinh, đồng thời nắm vững
thông tin từ phụ huynh về học sinh của lớp
Với tất cả kinh nghiệm, sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của đồng
nghiệp, tơi đã đạt được kết quả như mong đợi: Nhiều em học tập tiến bộ, phẩm
chất tốt, khơng còn học sinh cá biệt ,…do đó kì thi cuối năm học chất
lượng học tập, cũng như phẩm chất học sinh lớp 1A2 đã đạt được kết quả
tốt:
Mơn học

HTT

HT

CHT

Toán
Tiếng
Việt

19
19

10
10

0
0

T
11

Năng lực
Đ
18


0

Phẩm chất
T
Đ
29
0


0

III/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG :
- Qua chương trình ơn hè, do đó tơi cũng đã xác định được những đối
tượng học sinh cần được quan tâm giúp đỡ nhiều hơn, do
các nguyên nhân chính :
- Kinh tế gia đình gặp khó khăn, cha mẹ mải làm ăn kinh tế,
nên khơng có thời gian giúp các em học , kiểm tra hướng dẫn các em làm bài
tập.
Trường Tiểu học xã An Lão
8


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

- Một số phụ huynh ít quan tâm đến việc học của
con em mình .
- những học sinh có năng lực chưa hồn thành , phẩm chất chưa đạt .
- Phần lớn những học sinh có năng lực chưa hồn thành , phẩm chất
chưa đạt, học sinh cá biệt là những học sinh lười biếng, ham
chơi bò hổng kiến thức ở năm trước .
- Giáo viên chưa nắm vững tâm lý của học sinh,
thường có thiện cảm với học sinh có phẩm chất đạt, năng lực
hồn thành và hồn thành tốt và nặng nề ngôn ngữ với
những học sinh có năng lực chưa hồn thành , phẩm chất chưa đạt .
- Giáo viên chưa tìm hiểu hết tâm tư nguyện vọng
và hoàn cảnh của các em, làm cho học sinh cần được
quan tâm cảm thấy sợ sệt , tự ti, mặc cảm và dẫn đến
hổng kiến thức.
- Giáo viên chưa phát huy tốt tính tích cực của học
sinh .
- Học sinh chưa có động cơ tự học tập , thiếu hứng
thú, chưa thấy lợi ích của việc học, chưa có thói quen
và kỹ năng lao động trí óc .

C. KẾT LUẬN
I/ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CÔNG
TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2017 – 2018:
C«ng t¸c chđ nhiƯm líp lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ quan träng
trong yªu cÇu gi¸o dơc toµn diƯn hiƯn nay t¹i c¸c nhµ trêng.
§Ỉc biƯt lµ trêng TiĨu häc, mét cÊp häc nỊn mãng cđa Gi¸o
dơc phỉ th«ng.
NÕu mçi gi¸o viªn chđ nhiƯm ®Ịu quan t©m lµm tèt
c«ng t¸c nµy - tríc m¾t ta sÏ cã ®ỵc mét tËp thĨ häc sinh
ngoan, cã ý thøc... tù chđ... s¸ng t¹o trong mäi yªu cÇu ho¹t
®éng cđa nhµ trêng. Vµ ®ã còng lµ mơc tiªu cÇn thiÕt cho líp
ngêi lao ®éng míi mai sau víi nh÷ng nÐt nh©n c¸ch tèt ®Đp;
cã ý thøc tr¸ch nhiƯm vµ kû lt cao ë mäi lóc, mäi n¬i.
Ti TiĨu häc lµ ti hoa, ti nµy sÏ rÊt ®Đp nÕu gia
®×nh, nhµ trêng vµ x· héi cïng quan t©m. ChÝnh v× vËy tr¸ch
nhiƯm cđa ngêi gi¸o viªn TiĨu häc rÊt quan träng vµ nỈng nỊ.
Trường Tiểu học xã An Lão
9


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

Mn hoµn thµnh nhiƯm vơ cđa m×nh. Tõng gi¸o viªn tiĨu häc
ph¶i x¸c ®inh ®óng vai trß cđa m×nh trong viƯc cïng gia
®×nh h×nh thµnh, x©y dùng nh©n c¸ch cho c¸c em ë cÊp
häc nỊn mãng nµy.
Trong ®ã viƯc rÌn ý thøc tỉ chøc kû lt cho häc sinh
th«ng qua c«ng t¸c chđ nhiƯm líp lµ v« cïng quan träng ë løa
ti nµy c¸c em vÉn “ Ch¬i ®Ĩ häc, häc ®Ĩ ch¬i”. Mäi viƯc
lµm vµ suy nghÜ theo c¶m tÝnh cơ thĨ.
§Ĩ ®a trỴ vµo nỊ nÕp lµ c¶ qu¸ tr×nh vÊt v¶ khã kh¨n.
Víi nh÷ng nhận thøc trªn, b»ng thùc tÕ nghỊ nghiƯp cđa
m×nh trong nh÷ng n¨m c«ng t¸c, t«i ®· rút ra mét sè biƯn ph¸p
®Ĩ lµm tèt “c«ng t¸c chđ nhiƯm” nh sau:
- Cã tinh thÇn tr¸ch nhiƯm cao víi mäi yªu cÇu vµ quy
®Þnh cđa nhµ trêng, hÕt lßng v× líp m×nh phơ tr¸ch.
- Thùc sù g©y ®ỵc lßng tin yªu cđa trỴ ®èi víi m×nh b»ng
tr¸ch nhiƯm, t×nh th¬ng yªu cđa chÝnh m×nh víi trỴ.
- Thùc sù lµ tÊm g¬ng cho häc sinh noi theo ë mäi lóc,
mäi n¬i trong tõng viƯc lµm, c¸ch xư lý.
- KÕt hỵp chỈt chÏ víi phơ huynh, biÕt tranh thđ sù đng hé
cđa phơ huynh trong mäi nhu cÇu cđa häc sinh.
- Thêng xuyªn trao ®ỉi víi gi¸o viªn chuyªn , giáo viên mơn
ít giờ ®Ĩ n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin cđa mçi häc sinh trong líp.
- Từ đầu năm học khi đã phân loại được học sinh ,tơi phải cóù
kế hoạch chăm sóc, giáo dục và kiểm tra kết quả,
mỗi tuần lễ thông qua tiết sinh hoạt lớp .
-Học sinh có đủ vở sách và đồ dùng học tập cần
thiết theo quy đònh và được kiểm tra, hàng tuần tạo
cho lớp có phong trào vở sạch chữ đẹp có sơ kết,
tổng kết hàng tháng qua các buổi sinh hoạt lớp.
- Lớp có phong trào thi đua học tốt, xây dựng đôi
bạn cùng tiến, bạn học tốt giúp bạn chưa hồn thành nội dung mơn
học ; bạn phẩm chất tốt gương mẫu, nhắc nhở, khun răn, giúp đỡ bạn chưa
đạt trong phẩm chất …
- Kết hợp với lực lượng Sao, Đội trong nhà trường .

Trường Tiểu học xã An Lão
10


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

II/ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO NHỮNG NĂM
TỚI VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM :
- Thực hiện công tác chủ nhiệm .
- Sử dụng tốt phương pháp tích cực, phát huy tính
chủ động sáng tạo của học sinh trong từng môn học .
- Phải có kế hoạch cụ thể, phụ đạo học sinh chưa
hồn thành về trong năng lực, chưa đạt về phẩm chất và bồi dưỡng
học sinh đạt và tốt .
- Kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục . “Nhà trường – gia
đình – xã hội”
- Bản thân giáo viên phải gương mẫu và là tấm
gương sáng để học sinh noi theo .
Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm là việc rất
cần thiết đối với mỗi giáo viên . Vì công tác chủ
nhiệm tốt thì chất lượng mới được nâng cao và đảm
bảo được chỉ tiêu do nhà trường đề ra.
Trªn ®©y lµ nh÷ng biƯn ph¸p mµ t«i ®· thùc hiƯn trong
st thêi gian lµm c«ng t¸c chđ nhiƯm líp vµ cã hiƯu qu¶ tèt.
V× tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn ®Ị tµi viÕt ra kh«ng khái
cã nhiỊu h¹n chÕ, rÊt mong ®ỵc sù ®ãng gãp ý kiÕn cđa c¸c
cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c b¹n ®ång nghiƯp ®Ĩ gióp t«i hoµn thiƯn
®Ị tµi vµ ¸p dơng trong c¸c n¨m häc tíi ®ỵc tèt h¬n.
An Lão, ngày 2 tháng 10
năm 2018

Người viết:

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Trường Tiểu học xã An Lão
11


Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Tuyết

MỤC LỤC
Kí hiệu
A
I
II
B
I
II
1
2
III
C
I
II

Tên mục
Phần mở đầu
Tên đề tài
Lí do chọn đề tài
Nội dung
Cơ sở lí luận
Thực trạng
Đặc điểm tình hình của lớp
Những biện pháp thực hiện về công tác chủ nhiệm
năm học 2008-2009
Phân tích thực trạng
Kết luận
Những bài học kinh nghiệm về công tác chủ
nhiệm
Những định hướng cho những năm tới về công tác
chủ nhiệm

Trường Tiểu học xã An Lão
12

Trang
2
2
2
3
3
4
4
4-5
7-8
8-9
8-9
9 - 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×