Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Tuần: 13
Tiết: 13-cb

Bài 11: QUANG HỢP VỚI NĂNG SUẤT CÂY
TRỒNG
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này HS phải:
- Phân tích được vai trò của quang hợp quyết định đến năng suất cây trồng.
- Trình bày các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây
trồng.
II. Chuẩn bị
- HS: xem trước SGK
- GV: SGK, giáo án, sơ đồ SGK H10.1 và 10.2 và 10.3, phiếu học tập.
III. Tiến trình bài học
1. Ổn định tổ chức
Lớp

11A3

11A4


Ngày
Vắng
2. Kiểm tra bài cũ
- Trình bày vai trò của ánh sáng và CO2 đối với quang hợp ở thực vật?
TaiLieu.VN

Page 1


- Sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ như thế nào? Vai trò của các nguyên
tố khoáng trong quang hợp? Nêu ví dụ?
3. Bài mới
Hoạt động GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Quang hợp quyết định năng I. Quang hợp quyết định năng suất cây
suất cây trồng
trồng
Gv: Trồng lúa → sau 1 vụ thu hoạch được 4 - Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định
tấn/ ha. Trồng mì → sau 1 vụ thu hoạch được năng suất cây trồng (NSCT).
3 tấn/ ha
+ Quang hợp quyết định 90– 95 % NSCT
GV khẳng định: Sản lượng thu được ở cây
mì: 3tấn/ha (A) hay cây lúa: 4tấn/ ha (B) sau + Các chất dinh dưỡng khoáng chiếm 5-10
1 vụ được gọi là năng suất cây trồng (NSCT) %.
▼ A, B phần lớn do đâu mà có? (nhờ vào - Năng suất cây trồng bao gồm: năng suất
sinh học và năng suất kinh tế.
quá trình nào của cây xanh?)
- A, B phần lớn có được là nhờ vào quá trình + Năng suất sinh học
quang hợp ở cây xanh
Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi
GV: Người ta chứng minh tổng số chất khô ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời
do QH tạo ra chiếm 90– 95 % tổng lượng gian sinh trưởng của cây.
chất khô của thực vật.
+ Năng suất kinh tế
▼ Vậy QH có vai trò như thế nào đối với
Là một phần của năng suất sinh học (luợng
năng suất cây trồng?
chất khô)được tích lũy trong các cơ quan


- QH có vai trò quyết định năng suất cây chứa có giá trị kinh tế như củ, quả, hạt, lá…
của từng loại cây đối với con người.
trồng
GV: Khi đề cập đến NSCT có một số khái
niệm liên quan, đó là năng suất kinh tế
(NSKT) và năng suất sinh học (NSSH).

TaiLieu.VN

Page 2


▼ Thế nào là NSSH?
▼ Thế nào là NSKT?
▼Giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh
học có mồi liên hệ như thế nào với nhau?
- NSSH >= NSKT
GV: Đối với những loài cây như tảo, bèo hoa
dâu người ta sử dụng toàn bộ sinh khối của cơ
thể làm thực phẩm. Vậy giữa năng suất kinh
tế và năng suất sinh học có mối liên hệ như
thế nào với nhau?
- NSSH = NSKT
Hoạt động 2: Tăng năng suất cây trồng
thông qua sự điều khiển quang hợp
▼Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây
trồng thông qua điều tiết QH ?
+ Tăng diện tích lá
+ Tăng cường độ QH.
+ Tăng hệ số kinh tế

II. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự
▼Tại sao tăng diện tích lá lại tăng năng suất điều khiển quang hợp
cây trồng?
1. Tăng diện tích lá
- Tăng diện tích lá là tăng diện tích tiếp xúc
hấp thụ ánh sáng, từ đó tăng cường độ QH → - Lá là cơ quan quang hợp
tăng NSCT.
- Tăng diện tích lá hấp thu ánh sáng là tăng
diện tích quang hợp → tăng cường độ quang
▼Tăng diện tích lá bằng cách nào?
hợp → tăng sự tích luỹ chất hữu cơ cho cây
▼Trong sản xuất nông nghiệp, có phải cứ → tăng năng suất cây trồng.
tăng diện tích lá là tăng năng suất cây trồng
TaiLieu.VN

Page 3


không?

- Biện pháp nâng cao diện tích lá:

- Không

+ Chọn giống có hệ số lá tối ưu cao

▼Việc tăng NSCT còn phụ thuộc vào yếu tố + Áp dụng các biện pháp nông sinh như bón
nào?
phân, tưới nước hợp lí.
- Tăng NSCT còn phụ thuộc vào tỉ số diện + Điều chỉnh mật độ cây trồng thích hợp
tích lá/diện tích đất. Tỉ số này gọi là trị số
+ Phòng trừ sâu bệnh tấn công bộ lá.
diện tích lá.
GV: Đối với cây lấy hạt thì trị số diện tích lá
tương ứng: 3–4 (30.000m2–40.000m2 lá/ha);
2. Tăng cường độ quang hợp
Với cây lấy củ, lấy rễ là: 4–5,5
▼ Khi gieo trồng các loại cây khác nhau, để - Cường độ QH là chỉ số thể hiện hiệu suất
đảm bảo được trị số trên thì cần chú ý đến hoạt động của bộ máy QH.
việc gì?
- Hiệu suất QH là lượng chất khô cây trồng
2
- Cần chú ý đến mật độ gieo trồng (khoảng tích lũy được trên 1m lá trong thời gian 1
ngày đêm
cách giữa các cây)
GV: Cường độ QH là chỉ số thể hiện hiệu suất - Biện pháp nâng cao cường độ và hiệu suất
của bộ máy QH (lá). Chỉ số này ảnh hưởng quang hợp :
đến sự tích luỹ chất khô và năng suất cây
+ Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, chăm sóc,
trồng
bón phân hợp lí tuỳ thuộc vào từng giống và
▼ Điều tiết hoạt động QH của lá bắng cách loại cây trồng khác nhau.
nào?
+ Tuyển chọn các giống cây trồng mới có
cường độ QH cao.
- Làm cho bộ phận lá phát triển
▼ Để tăng cường độ QH còn có biện pháp
nào?

3. Tăng hệ số kinh tế

GV: Những giống lúa có năng suất cao hiện
nay, bộ phận lá thường có đặc điểm: Lá có - Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố
bản rộng, cứng, đứng tạo một góc hẹp với sản phẩm QH vào các bộ phận có giá trị kinh
tế (hạt, củ, quả…) với tỉ lệ cao.
thân.
TaiLieu.VN

Page 4


▼ Tăng hệ số kinh tế bằng cách nào?

- Áp dung các biện pháp nông sinh như bón
phân hợp lí
* Ví dụ: Đối với cây nông nghiệp: bón đủ
lượng phân K giúp tăng sự vận chuyển sản
phẩm QH vào hạt, củ , quả.

IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà
- Trả lời các câu hỏi ở cuối bài
- Học bài và đọc mục “em có biết”
- Xem trước bài 12 Hô hấp ở thực vật

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×