Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Tuần

Tiết

Bài 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
Trình bày được quang hợp là quá trình quyết định năng suất cây trồng
- Giải thích các biện pháp khoa học, kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng
2. Kĩ năng:
Nhận thức rõ chỉ có quang hợp ở một cơ thể toàn vẹn mới có quan hệ chặt chẽ
với điều kiện môi trường.
3. Thái độ:
Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong
sản xuất và tin tưởng vào triển vọng năng suất cây trồng
II. TRỌNG TÂM BÀI.
- Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang hợp
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Hình SGK phóng to
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
Mối quan hệ giữa quang hợp và cường độ thành phần quang phổ ánh sáng
Vai trò của nước trong pha sang của quang hợp


Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ
Cho ví dụ về vai trò của muối khoáng trong hệ sắc tố quang hợp
3. Bài mới.
a. Phần mở bài:
Sản phẩm của quang hợp chiếm 90-95% lượng chất hữu cơ trong cây. Người ta nói
“trồng trọt là nghành kinh doanh năng lượng mặt trời”
b. Nội dung bài học
GV: Sản phẩm thu hoạch của cây trồng I. Quang hợp quyết định năng suất
thì có:
cây trồng:
C: 45%, O: 42-45%, H: 6,5% chất khô 90-95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy
và 3 nguyên tố chiếm 90-95% chất khô từ CO2 và H2O thông qua hoạt động
quang hợp
HS đọc sách giáo khoa về các khái
niệm liên quan đến năng suất cây trồng. Quang hợp quyết định 90-95% năng
(HS đọc SGK thảo luận)
suất cây trồng
Năng suất sinh học: Là tổng hợp được
chất khô tích lũy trong một ngày trên 1
ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh
trưởng.
Năng suất kinh tế: Là một phần của
năng suất sinh học được tích lũy trong
các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa
các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với
con người của từng loài cây.
GV: Tại sao tăng diện tích là lại làm
tăng suất cây trồng?
HS: Lá là cơ quan quang hợp. Trong lá
có lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp
thụ năng lượng ánh sáng và truyền


năng lượng đã được hấp thụ đến pha cố


định CO2 tạo vật chất hữu cơ cho cây.
Do vậy, tăng diện tích lá hấp thụ ánh
sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn
đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây,
tăng năng suất cây trồng.

GV: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng
suất cây trồng là gì?
Khả năng quang hợp của giống.
Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy
quang hợp và bộ lá
Khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan
kinh tế
Thời gian hoạt động của bộ máy quang
hợp.

II. Tăng năng suất cây trồng thông
qua sự điều tiết quang hợp:
Biện pháp nâng cao năng suất cây trồng
là:
- Tăng diện tích của lá:
 Điều khiển sự sinh
trưởng của diện
tích lá bằng biện
pháp bón phân,
tưới nước hợp lí
 Nâng cao hệ số
hiệu quả quang hợp
và hệ số kinh tế
bằng chọn giống và
các biện pháp kỹ
thuật thích hợp
 Chọn các giống cây
trồng có thời gian
sinh trưởng vừa
phải hoặc trồng vào
thời vụ thích hợp
để cây trồng sử
dụng tối đa năng
lượng mặt trời cho
quang hợp.
- Tăng cường độ quang hợp:
 Cường độ quang hợp là chỉ số thể
hiện hiệu suất hoạt động của bộ
máy quang hợp (lá). Chỉ số đó
ảnh hưởng quyết định đến sự tích
lũy chất khô và năng suất cây


trồng
 Điều tiết cường độ quang hợp
bằng cách tăng cường các biện
pháp kĩ thuật như cung cấp nước,
bón phân hợp lí tạo điều kiện cho
cây trồng hấp thụ và chuyển hóa
năng lượng mặt trời một cách có
hiệu quả.
Tuyển chon và tạo mới các giống, loài
cây trồng co cường độ và hiêu suất
quang hợp cao
4. Củng cố:
Dùng khung cuối bài để học sinh nắm kiến thức chung
5. Dặn dò:
Đọc phần tóm tắt và mục em có biết ở cuối bài.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×