Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 11: Tiết Thứ : 11

QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
I. Mục tiêu bài học:
1. kiến thức:
Nắm được vai trò của QH đối với năng suất cây trồng
Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết
cường độ QH
2. Kỹ năng:
Phát triển năng lực quan sát, phân tích so sánh khái quát hoá1
Rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc độc lập với sgk
3. Thái độ:
Có thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng sinh giới
II. Đồ dùng dạy học:
Hình vẽ sgk, sách gv, máy chiếu
III. Phương pháp:
- Trực quan tìm tòi,
- Vấn đáp tái hiện,
- Vấn đáp gợi mở
IV. Trọng tâm
Tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quá trình QH

V. Tiến trình bài học:

TaiLieu.VN

Page 1


1. Oån định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
N1:QH phụ thuộc ánh sáng như thế nào? Trình bày sự QH hợp phụ thuộc vào
lượng nước , nhiệt độ?
3. Vào bài mới:
Hoạt động GV

Hoạt động HS

Hoạt động 1:

I. QH quyết định năng suất cây
trồng:

Hs nghiên cứu mục I

- QH tạo ra 90-95% chất khô
trong cây

Nêu 1 số khái niệm liên quan:
+ Cường độ QH
+ Năng suất sinh học

Nội dung bài giảng

N2- nghiên cứu sgk và
thực tế trả lời → gv hoàn
thiện

+ năng suất kinh tế

- 5-10% là các chất dd khoáng


Vì sao nói QH quyết định năng
suất cây trồng?

- quan sát hình 11.1 . dfựa vào
các khái niệm hãy tính năng suất
sinh học, năng suất ktế của cây
hướng dương?

N3- chỉ QH mới tạo ra * khái niệm:
được chất hữu cơ
- NSSH: là tổng lượng chất khô
tích luỹ được mỗi ngày trên 1ha
gieo trồng trong suốt thời gian
strưởng
N3- hs nghiên cứu trả lời.

- NSKT: là sp của năng suất sinh
học được tích luỹ trong các cơ
Gv có thể nghiêm cứu quan(hạt, củ, lá...) chứa các sp
Chú ý: giữa năng suất cây trồng thêm sách nâng cao để cío giá trị ktế đối với con người.
và QH có mối quan hệ phụ thuộc giải thích rõ hơn
vào các yếu tố ảnh hưởng đến
QH. Do đó thông qua sự điều tiết

TaiLieu.VN

Page 2


QH có thể nâng cao năng suất
cây trồng.
II. Tăng năng suất cây trồng
thông qua điều tiết QH.
1. Tăng diện tích lá:

Hs nghiên cứu mục II.1

Tăng diện tích lá hấp thụ ánh
Vì sao diện tích lá làm tăng ns
sáng là tăng cường độ QH dẫn
cây trồng? Tăng bằng cách nào?
đến tăng tích luỹ chất hữu cơ
N3- giải thích bằng cách trong cây, tăng năng suất cây
nêu vai trò của lá trong trồng.
QH
GV ta biết QH phụ thuộc vào trị
số diện tích lá (m2 lá/m2 đất )
Với cấy lấy hạt trị số cực đại là:
30.000-40.000 m2 lá /ha
Với cây lấy củ và rễ trị số cực
đại là: 40.000-55.000 m2 lá/ha
2. Tăng cường độ QH
Nghiên cứu mục II.2
- Cường độ QH thể hiện hiệu
suất hoạt động của bộ máy QH
(lá)

Biện pháp để tăng cường độ QH?

N3- cần nêu được :
- Làm cho bộ lá phát triển
Những giống lúa có năng suất - Điều tiết QH
cao, bộ lá thường có đặc điểm
- Chọn giống có khả năng
như thế nào?
QH cao

TaiLieu.VN

- điều tiết hoạt động QH của lá
bằng cách áp dụng các biện pháp
kỹ thuật chăm sóc, bón phân,
cung cấp nước hợp lý, tuỳ thuộc
vào giống, loài cây trồng.

Page 3


- tuyển chọn và tạo mới các
giống cây trồng có cường độ QH
N3- lá rộng bản, cứng, cao.
đứng tạo 1 gốc hẹp với
thân
VI. Củng cố
N5: nguời ta nói QH quyết định năng suất cây trồng , theo em điều đó đúng hay
sai? Vì sao?
Phân biệt năng suất cây trồng và nsktế? Tăng cường độ QH ở cây xanh
bằng cách nào?
VI. Dặn dò:
Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo
để chuẩn bị kiến thức cho bài mới.
VII. Bổ sung:

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×