Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY
TRỒNG
I. MỤC TIÊU
Học sinh
- Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng suất cây
trồng.
- Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự
điều tiết cường độ quang hợp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
Hình 11.1 : Tích luỹ các bon trong thân, rễ, lá, hoa của cây hướng dương.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
- Quang hợp phụ thuộc vào ánh sáng như thế nào ?
- Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào lượng nước, nhiệt độ ?
2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức
I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH
NẮNGUẤT CÂY TRỒNG


* Hoạt động 1

TaiLieu.VN

Page 1


Học sinh nghiên cứu mục I
Sau đó nêu các khái niệm sinh học liên
quan :
+Cường độ quang hợp
+năng suất sinh học

-Quang hợp tạo ra 90-95% chất khô
trong cây

+Năng suất kinh tế
? vì sao nói quang hợp quyết định năng -5 -10% là chất dinh dưỡng khoáng
suất cây trồng
Học sinh : nêu được chỉ có quang hợp
mới tạo ra được chất hữu cơ.
Giáo viên : cho học sinh quan sát hình
11.1 ? dự vào các khái niệm, em hãy tính
năng suất học sinh, năng suất kinh tế của
cây hướng dương ?
Giáo viên : Gọi một học sinh lên tính

II.TĂNG NĂNG SUẤT CÂY
TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU
Giáo viên : Giữa năng suất cây trồng và TIẾT QUANG HỢP
quang hợp có mối liên hệ phụ thuộc vào
các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp. Do
đó thông qua sự điều tiết quang hợp có
thể nâng cao năng suất cây trồng.
Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục 1.Tăng diện tích lá
II.1
? hãy giải thích vì sao tăng diện tích lá

TaiLieu.VNPage 2


làm tăng năng suất cây trồng ? tăng bằng -Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là
cách nào?
tăng cường độ quang hợp dẫn đến
tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây,
Học sinh
tăng năng suất cây trồng.
Giáo viên : Giải thích thêm quang hợp
phụ thuộc vào trị số diện tích lá (m 2 lá/
m2 đất)
Với cây lấy hạt trị số cực đại là :
30.000 – 40.000m2 lá/ha
Với cây lấy củ và rễ trị số cực đại là :
40.000 – 55.000đm2lá /ha
* Hoạt động

2.Tăng cường độ quang hợp

Cho học sinh nghiên cứu mục II.2

-Cường độ quang hợp thể hiện hiệu
suất hoạt động của bộ máy quang hợp
(lá)

? biện pháp tăng cường độ quang hợp ?
Học sinh nêu được các biện pháp như :
+Làm cho bộ lá phát triển
+Điều tiết quang hợp

-Điều tiết hoạt động quang hợp của lá
bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ
thuật chăm sóc, bón phân, cung cấp
nước hợp lí, tuỳ thuộc vào giống, loài
cây trồng

+Chọn giống có khả năng quang hợp cao.
? những giống lúa có năng suất cao bộ lá -Tuyển chọn và tạo mới các giống
thường có đặc điểm như thế nào ?
cây trồng có cường độ quang hợp
cao.
-Nếu học sinh không trả lời được, cần gợi
ý tăng diện tích lá trên diện tích đất (lá
rộng bản, cứng, đứng, tạo 1 góc hẹp với

TaiLieu.VN

Page 3


thân)
IV. CỦNG CỐ
- Nói quang hợp quyết định năng suất, theo em là đúng hay là sai ? Vì
sao ?
-Phân biết năng suất sinh học với năng suất kinh tế ?
-Có thể tăn cường uqan hởp cây xanh bằng cách nào ?
-Chuẩn chị câu hỏi từ 1, 2, 3, 4 sáhc giáo khoa.
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa
-Đọc trước bài 12
Phần bổ sung kiến thức :
- Đọc thêm phần quang hợp trong vũ trụ

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×