Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

Tiết :

Bài 22. ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. Mục tiêu bài học
-Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng tv
- Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn đời sống.
- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng tư duy lý luận, trong đó chủ yếu là kỹ
năng so sánh và tổng hợp
II. Đồ dùng dạy học
Chuẩn bị bảng kẻ sẵn
III. Phương pháp giảng dạy
-Thảo luận nhóm- phân tích so sánh - nêu vấn đề.
IV. Trọng tâm bài:
Phần hệ thống hoá kiến thức
V. Tiến trình bài giảng
1.Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Nội dung bài mới ( tiến hành ôn tập theo hướng dẫn sgk)
I. Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật
II. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp thực vật
III. Tiêu hoá ở động vật

IV. Hô hấp ở động vật

TaiLieu.VN

Page 1


V. Hệ tuần hoàn ở động vật
VI. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi
VI. Củng Cố:
Hỏi câu hỏi sgk.
Trả lời toàn bộ câu hỏi từ 1→12/sgk
VII. Hướng Dẫn Học Ơû Nhà
VIII. Bổ sung:

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×