Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

BÀI 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật.
- Nêu được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật.
- Nêu được đặc điểm của tiêu hóa ở động vật.
- Nêu được đặc điểm của các cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.
- So sánh được đặc điểm của sự trao đổi khí ở thực vật và động vật.
- Nêu được đặc điểm cấu tạo của các dòng vận chuyển ở thực vật và động vật.
- Nêu được đặc điểm động lực của các dòng vận chuyển ở thực vật và động vật.
- Nêu được cơ chế duy trì cân bằng nội môi.
2. Kĩ năng, thái độ:
- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc
lập.
- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp.
- Hiểu được tầm quan trọng và vận dụng hợp lí kiến thức bài vào trong thực tiễn
đời sống.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên chuẩn bị: Hình phóng to, mẫu vật, bảng phụ, giáo án, sách
giáo khoa, sách giáo viên.

2. Học sinh chuẩn bị: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Thuyết trình – Giảng giải ; Quan sát – Vấn
đáp – Thảo luận – Tìm tòi.
TaiLieu.VN

Page 1


IV. TRỌNG TÂM BÀI HỌC:
- Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật.
- Nêu được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật.
- Nêu được đặc điểm của tiêu hóa ở động vật.
- So sánh được đặc điểm của sự trao đổi khí ở thực vật và động vật.
- Nêu được đặc điểm động lực của các dòng vận chuyển ở thực vật và động vật.
V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (0 phút)
3. Hoạt động dạy - học bài mới: (40 phút)
BÀI 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Tìm hiểu mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật – (8 phút)
- Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật.
- GV treo hình phóng to 22.1 SGK và - HS chú ý quan sát hình, nghiên cứu
hướng dẫn HS quan sát. Yêu cầu HS mục I SGK, thảo luận nhóm và trả lời
nghiên cứu mục I SGK, thảo luận câu hỏi:
nhóm và trả lời câu hỏi:
? Dựa vào hình 22.1, hãy chỉ rõ và
chính xác các quá trình xảy ra trong a). CO2 khuếch tán vào lá.
cây?
b). Quang hợp ở lá.
c). Dòng vận chuyển đường từ lá
xuống rễ theo mạch rây.
d). Dòng vận chuyển nước và ion
TaiLieu.VN

Page 2khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ.
e). Thoát hơi nước ở lá.
+ Dòng vận chuyển nước, ion khoáng
và đường sẽ cung cấp nguồn nguyên
? Các quá trình trên có mối quan hệ liệu cho quang hợp và hô hấp. Thoát
dinh dưỡng với nhau như thế nào?
hơi nước ở lá làm tăng độ mở khí
khổng, giúp CO2 khuếch tán vào lá và
O2 khuếch tán ra môi trường được dễ
dàng.
I. Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật:
- Dòng vận chuyển nước, ion khoáng và đường sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu
cho quang hợp và hô hấp.
- Thoát hơi nước ở lá làm tăng độ mở khí khổng, giúp CO 2 khuếch tán vào lá và
O2 khuếch tán ra môi trường được dễ dàng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật –
(6 phút)
- Nêu được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật.
- GV treo hình phóng to 22.2 SGK và - HS chú ý quan sát hình, nghiên cứu
hướng dẫn HS quan sát. Yêu cầu HS mục II SGK, thảo luận nhóm và trả lời
nghiên cứu mục II SGK, thảo luận câu hỏi:
nhóm và trả lời câu hỏi:
? Dựa vào hình 22.2 SGK, hãy chỉ rõ
và chính xác các chất cần thiết vào vị a). C6H12O6 + O2.
trí có dấu “?”?
b). CO2 + H2O.
c). ADP + Pi (H3PO4).
d). ATP.
? Quang hợp và hô hấp ở thực vật có
mối quan hệ với nhau như thế nào?
TaiLieu.VN

+ Gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau, sản
phẩm của quang hợp là nguyên liệu
Page 3


của hô hấp và ngược lại.
II. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật:

* Quang hợp và hô hấp ở thực vật có mối quan hệ gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau,
sản phẩm của quang hợp là nguyên liệu của hô hấp và ngược lại.
Hoạt động 3: Tìm hiểu tiêu hóa ở động vật – (6 phút)
- Nêu được đặc điểm của tiêu hóa ở động vật.
- GV treo bảng phóng to 22 SGK và - HS chú ý quan sát bảng, nghiên cứu
hướng dẫn HS quan sát. Yêu cầu HS mục III SGK, thảo luận nhóm và hoàn
nghiên cứu mục III SGK, thảo luận thành bảng phóng to 22 SGK.
nhóm và hoàn thành bảng phóng to 22
SGK.
III. Tiêu hóa ở động vật:

Quá trình
Tiêu hóa
Cơ học
TaiLieu.VN

ĐV đơn bào

ĐV có túi tiêu
hóa

ĐV có ống tiêu
hóa

X
Page 4


Hóa học

X

X

X

Hoạt động 4: Tìm hiểu hô hấp ở động vật – (8 phút)
- Nêu được đặc điểm của các cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.
- So sánh được đặc điểm của sự trao đổi khí ở thực vật và động vật.
- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục IV - HS nghiên cứu mục IV SGK, thảo
SGK, thảo luận nhóm và trả lời câu luận nhóm và trả lời câu hỏi:
hỏi:
+ Ở thực vật, chủ yếu là khí khổng ở
? Cơ quan trao đổi khí ở thực vật và lá và lỗ vỏ (Bì khổng) ở thân. Ở động
động vật là gì?
vật, chủ yếu là bề mặt cơ thể, mang, hệ
thống ống khí và phổi.
+ Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2.
Khác nhau: Ở thực vật, sự trao đổi khí
còn được thực hiện ở quang hợp, sự
? Hãy so sánh sự trao đổi khí ở thực trao đổi khí được thực hiện thông qua
vật và động vật?
khí khổng ở lá và lỗ vỏ (Bì khổng) ở
thân. Ở động vật, sự trao đổi khí được
thực hiện thông qua bề mặt cơ thể,
mang, hệ thống ống khí và phổi.
IV. Hô hấp ở động vật:
* So sánh sự trao đổi khí ở thực vật và động vật:
- Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2.
- Khác nhau:
+ Ở thực vật, sự trao đổi khí còn được thực hiện ở quang hợp, sự trao đổi khí
được thực hiện thông qua khí khổng ở lá và lỗ vỏ (Bì khổng) ở thân.
+ Ở động vật, sự trao đổi khí được thực hiện thông qua bề mặt cơ thể, mang, hệ
TaiLieu.VN

Page 5


thống ống khí và phổi.
Hoạt động 5: Tìm hiểu hệ tuần hoàn ở động vật – (8 phút)
- Nêu được đặc điểm cấu tạo của các dòng vận chuyển ở thực vật và động vật.
- Nêu được đặc điểm động lực của các dòng vận chuyển ở thực vật và động vật.
- GV treo hình phóng to 22.3 SGK và - HS chú ý quan sát hình, nghiên cứu
hướng dẫn HS quan sát. Yêu cầu HS mục V SGK, thảo luận nhóm và trả lời
nghiên cứu mục V SGK, thảo luận câu hỏi:
nhóm và trả lời câu hỏi:
? Trình bày đặc điểm cấu tạo của dòng
vận chuyển ở thực vật?

+ Dòng mạch gỗ (Quản bào và mạch
ống) và dòng mạch rây (Ống rây và tế
? Trình bày đặc điểm cấu tạo của dòng bào kèm).
vận chuyển ở động vật?
+ Tim và hệ mạch (Động mạch, mao
? Động lực của dòng vận chuyển ở mạch, tĩnh mạch).
thực vật là gì?
+ Động lực của dòng mạch gỗ là lực
đẩy do áp suất ở rễ, lực hút do thoát
hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các
phân tử nước với nhau và với thành
mạch gỗ. Động lực của dòng mạch rây
là nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu
giữa cơ quan nguồn (Lá) và cơ quan
chứa (Quả, rễ…).

? Động lực của dòng vận chuyển ở
động vật là gì?

+ Nhờ sự co dãn tự động theo chu kì
của tim và sự phân bố của hệ mạch.

+ Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh
dưỡng và đưa vào hệ tuần hoàn. Hệ hô
hấp tiếp nhận O2 và đưa vào hệ tuần
hoàn. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất
? Trình bày các mối quan hệ về chức
dinh dưỡng và O2 đi cung cấp cho tất
năng của các hệ cơ quan ở động vật
cả các tế bào của cơ thể. Chất dinh
với nhau?
dưỡng và O2 tham gia vào chuyển hóa
nội bào tạo ra chất bài tiết và CO 2. Hệ
TaiLieu.VN

Page 6


tuần hoàn vận chuyển chất bài tiết đến
thận và vận chuyển CO2 đến phổi để
thải ra ngoài.
V. Hệ tuần hoàn ở động vật:
* Mối quan hệ về chức năng của các hệ cơ quan:
- Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng và đưa vào hệ tuần hoàn.
- Hệ hô hấp tiếp nhận O2 và đưa vào hệ tuần hoàn.
- Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O 2 đi cung cấp cho tất cả các tế
bào của cơ thể. Chất dinh dưỡng và O2 tham gia vào chuyển hóa nội bào tạo ra
chất bài tiết và CO2. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài tiết đến thận và vận
chuyển CO2 đến phổi để thải ra ngoài.
Hoạt động 6: Tìm hiểu cơ chế duy trì cân bằng nội môi – (4 phút)
- Nêu được cơ chế duy trì cân bằng nội môi.
- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục VI - HS nghiên cứu mục VI SGK, thảo
SGK, thảo luận nhóm và trả lời câu luận nhóm và trả lời câu hỏi:
hỏi:
+ Kích thích  Bộ phận tiếp nhận
? Hãy chỉ rõ và chính xác sơ đồ khái kích thích  Bộ phận điều khiển 
quát cơ chế duy trì cân bằng nội môi? Bộ phận thực hiện.
? Trình bày đặc điểm của các bộ phận + Bộ phận tiếp nhận kích thích (Thụ
trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi? thể, cơ quan thụ cảm): Tiếp nhận kích
thích và truyền xung thần kinh về bộ
phận điều khiển ; Bộ phận điều khiển
(Trung ương thần kinh, tuyến nội tiết):
Điều khiển hoạt động của các cơ quan
bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh
hoặc hoocmôn ; Bộ phận thực hiện
(Tim, phổi, gan, thận, mạch máu): Dựa
trên các tín hiệu thần kinh hoặc
hoocmôn, sẽ tăng hoặc giảm các hoạt
động để đưa môi trường trong về trạng
TaiLieu.VN

Page 7


thái cân bằng và ổn định.
VI. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi:

4. Củng cố: (3 phút)
Câu 1: Quang hợp và hô hấp ở thực vật có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 2: Hãy so sánh sự trao đổi khí ở thực vật và động vật?
Câu 3: Trình bày các mối quan hệ về chức năng của các hệ cơ quan ở động vật
với nhau?
5. Dặn dò: (1 phút)
- Học bài, trả lời CH & BT chương I SGK.
- Chuẩn bị: “Kiểm tra 1 tiết”.

TaiLieu.VN

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×