Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN HIỂN THỊ ĐỒ THỊ DOP BẰNG PINNACLE

CÁCH LẤY BIỂU ĐỒ DOP VÀ CÁC BIỂU ĐỒ KHÁC BẰNG PINNACLE
-

Vào địa chỉ trang web truy cập bản lịch: http://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/2016/

-

Chọn bản lịch mới nhất click vào (lưu ý tên file bản lịch được đặt theo ngày GPS)

Ví dụ bản lịch của ngày mới nhất có trong bảng là 0848.405504,
Click vào bảng lịch này nó sẽ mở ra, sau đó để con trỏ trong phần nền trắng của màn hình click chuột
phải chọn Save as

Màn hình hiện ra


Save file lại với tên mới (vẫn là file text) nhưng bỏ đi chữ almanac
-

Khởi động modul Occupation Planning:


-

Bấm Exit
Chọn Satelites – Almanac:


-

Tick chọn mục use GPS Almanac: click vào chữ Browse để chọn đường dẫn tới nơi chứa file
bản lịch đã đổi tên ví dụ: yuma.week0848.405504.txt

(lưu ý ở dòng File of type: phải chọn YUMA files (YUMA*txt) thì file của mình mới hiển thị
được) sao đó bấm open – OK là xong bước nhập bản lịch sẽ xuất hiện màn hình:


-

-

Chọn Occupation Planning – New project sẽ xuất hiện màn hình

Muốn dự hiển thị đồ thị DOP cho khu vực nào thì ta chọn tọa độ địa lý của một điểm bất kỳ ở
trung tâm khu vực thiết kế lưới:


Dòng point name: nhập tên của địa danh khu vực thiết kế lưới
Dòng Latitude: nhập vĩ độ của điểm chọn
Dòng Longitude: nhập kinh độ của điểm chọn sau đó bấm OK

-

Ở màn hình này chọn nút edit time (nút thứ hai từ bên trái sang- có biểu tượng cái đồng hồ và
cây thước) thanh công cụ Time/date Editor sẽ hiện ra sau đó click chọn ngày giờ trong bảng
trên và bấm vào biểu tượng đồ thị DOP (nút thứ tư từ bên trái sang sẽ hiện ra đồ thị DOP như
bên dưới


Tương tự muốn hiển thị đồ thị nào cứ click vào các nút tương ứng trên thanh công cụ kế bên nút
DOP…
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×