Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải :
- Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion
khoáng
- Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây
- Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ
nước và các ion khoáng.
- Vận dụng được kiến thức bài học vào thực tiễn
II. Trọng tâm
- Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.
- Sự thích nghi của rễ với sự hấp thụ nước và ion khoáng.
III-Phương pháp
- Đàm thoại tìm tòi
IV-Chuẩn bị
-Hình vẽ 1.1,2,3 SGK, phiếu học tập
V- Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp
2. Vào bài mới
-Hoạt động 1: GV giới thiệu sơ qua chương trình 11 và nội dung chương 1
HS lắng nghe


TaiLieu.VN

Page 1


-Hoạt động 2 -Vào bài mới: Mọi sinh vật muốn tồn tại, sinh trưởng và phát triển
đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Vậy sự trao đổi chất đó
diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài đầu tiên của chương. " Bài 1 Sự
hấp thụ nuớc và muối khoáng ở rễ "
-Hoạt động 3: I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng
Hoạt động của GV
Gv yêu cầu học sinh quan
quan sát hình 1.1 sgk kết
hợp với một số mẫu rễ
sống ở trong các môi
trường khác nhau, hãy mô
tả đặc điểm hình thái của
hệ rễ cây trên cạn thích
nghi với chức năng hấp
thụ nước và ion khoáng
của cây?

Hoạt động của HS

Tiểu kết

-Mô tả đặc điểm thích 1. Hình thái của hệ rễ
nghi của rễ về hút nước
Hệ rễ của thực vật trên cạn
và hút khoáng:
gồm:
+Rễ chính, rễ bên, lông
hút, miền sinh trưởng Rễ chính, rễ bên, lông hút,
kéo dài, đỉnh sinh miền sinh trưởng kéo dài,
đỉnh sinh trưởng. Đặc biệt
trưởng, miền lông hút
có miền lông hút phát triển.
+Rễ cây trên cạn hấp thụ
nước và ion khoáng chủ 2. Rễ cây phát triển nhanh


bề mặt hấp thụ
yếu qua miền lông hút

Quan sát hình 1.2 có +Rễ sinh trưởng nhanh
nhận xét gì về sự phát chiều sâu, phân nhánh
chiếm chiều rộng và
triển của hệ rễ ?
tăng nhanh số lượng
- Môi trường ảnh hưởng lông hút
đến sự tồn tại và phát
triển của lông hút như thế +Cấu tạo của lông hút
thích hợp với khả năng
nào?
hút nước của cây

- Rễ cây liên tục tăng diện
tích bề mặt tiếp xúc với đất
hấp thụ được nhiều nước và
muối khoáng
- Tế bào lông hút có thành
tế bào mỏng, có áp suất
thẩm thấu lớn thuận lợi cho
việc hút nước.

- HS nghiên cứu SGK - Trong môi trường quá ưu
trương, quá axit, thiếu oxi
- Tại sao cây ở cạn bị trả lời
lông hút rất dễ gãy và tiêu
ngập úng lâu ngày sẽ
biến
chết?

TaiLieu.VN

Page 2


Hoạt động 4. II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

Hoạt động của GV
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Tiểu kết

Đưa một tế bào vào một
HS nghiên cứ SGK trả 1. Hấp thụ nước và ion
trong các môi trường có nồng lời
khoáng từ đất vào tế bào
độ khác nhau thì tế bào có sự
lông hut
biến đổi như thế nào?
( Xem đáp án bài tập 1
Yêu cầu hs hoàn thành bài
trong phiếu học tập)
tập 1 trong phiếu học tập
Mỗi cá nhân Hs nghiên
- Hướng dẫn HS hoàn thành cứu SGK để làm bài
bài tập 1 trong phiếu học tập 1 trong phiếu học
tập
tập:
Yêu cầu học sinh quan sát - Hs hoàn thành phiếu
hình 1.3 sgk, phân tích và tìm
ra các con đường vận chuyển
nước và các ion khoáng...

2. Dòng nước và các ion
khoáng đi từ đất vào mạch
gỗ của rễ

Dòng nước và các ion
khoáng đi từ đất vào mạch gỗ Hs nghiên cứu SGK
- 2 con đường:
của rễ theo những con đường trả lời
nào?
+ Con đường gian bào
Sự khác nhau giữa các con
đường đó?

+ Con đường tế bào chất

Hoạt động 5. III. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình
hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
TaiLieu.VN

Page 3


Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV chuẩn bị thêm một số
mẫu vật sống: Rễ vùng
khô cằn, rễ vùng ẩm... để
học sinh quan sát, phân
tích và rút ra kiến thức về
mối liên quan giữa hệ rễ
và môi trường

HS quan sát, phân tích
và rút ra kiến thức về
mối liên quan giữa hệ rễ
và môi trường

Hãy kể tên các tác nhân
ngoại cảnh ảnh hưởng
đến lông hút và qua đó
giải thích sự ảnh hưởng
của môi trường đối với
quá trình hấp thụ nước và
các ion khoáng ở rễ cây?

Tiểu kết

Học sinh nghiên cứu trả
lời
- Độ thẩm thấu
- Độ axit
- Lượng oxi ...

4. Củng cố: ( bài tập 2 trong phiếu học tập)
5. Dặn dò: HS về trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 và xem trước bài 2 " Vận chuyển các
chất trong cây"

PHIẾU HỌC TẬP
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

TaiLieu.VN

Page 4


Họ và tên:....................................................................
Lớp ....................................
Bài tập 1:
Dịch tế bào biểu bì rễ ưu trương so với dịch đất do những nguyên nhân nào?
- ........................................................................................................................
...........................
.....................................................................................................................................
...........................
- ........................................................................................................................
...........................
.....................................................................................................................................
...........................
Nước và các ion khoáng xâm nhập vào rễ cây theo những con đường và các
cơ chế nào?
Nước

..................

.......................................
.........................................(Do ................................)
Các ion khoáng

..................

.......................................
.........................................(Do chênh lệch građien nồng độ)
Các ion khoáng

..................

.......................................
.........................................(Ngược chiều građien nồng độ và cần

ATP)

TaiLieu.VN

Page 5


Bài tập 2. Trắc nghiệm
Câu 1: Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào:
a. Hoạt động trao đổi chất
c. Cung cấp năng lượng

b. Chênh lệch nồng độ ion
d. Hoạt động thẩm thấu

Câu 2: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào:
a. Građien nồng độ chất tan

b. Hiệu điện thế màng

c. Trao đổi chất của tế bào

d. Cung cấp năng lượng

Câu 3: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo
nào của rễ ?
a. Đỉnh sinh trưởng

b. Miền lông hút

c. Miền sinh trưởng

d. Rễ chính

PHỤ LỤC
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
Họ
tên:....................................................................Lớp ...................................Bài tập 1:
Dịch tế bàobiểu bì rễ ưu trương so với dịch đất do những nguyên nhân nào?
- Quá trình thoát hơi nước của lá
- Nồng độ các chất tan cao

TaiLieu.VN

Page 6


Nước và các ion khoáng xâm nhập vào rễ cây theo cơ chế nào?
Nước

Đất

Tế bào lông hút
Thẩm thấu

(Do chênh lệch thế nước )

Các ion khoáng

Đất

Tế bào lông hút
Thụ động

(Do chênh lệch građien nồng độ)

Các ion khoáng

Đất

Tế bào lông hút
Chủ động

(Ngược chiều građien nồng độ và cần ATP)

Bài tập 2. Trắc nghiệm
Câu 1: Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào:
a. Hoạt động trao đổi chất

b. Chênh lệch nồng độ ion

c. Cung cấp năng lượng

d. Hoạt động thẩm thấu

Câu 2: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào:
a. Građien nồng độ chất tan

b. Hiệu điện thế màng

c. Trao đổi chất của tế bào

d. Cung cấp năng lượng

Câu 3: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo
nào của rễ ?
a. Đỉnh sinh trưởng

b. Miền lông hút

c. Miền sinh trưởng

d. Rễ chính

TaiLieu.VN

Page 7


TaiLieu.VN

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×