Tải bản đầy đủ

Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức hồ chí minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---------------------------------+------------------------------

MÔN HỌC: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh
Giảng viên:
Họ tên sinh viên:

Mục lục:

Ngô Thị Kim Liên


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trang 2Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

I. Vì sao Đảng tiến hành cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh?
-

Thứ nhất: Qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhân dân ta đã giành được
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn
hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh và ngoại giao đã tạo thế và lực mới cho cách mạng Việt
Nam. Có thể nói, chưa bao giờ thế và lực của đất nước ta mạnh như hiện nay, vị thế của
nước ta cao như hiện nay. Chính những thắng lợi to lớn đó là nhân tố quyết định tạo ra
thời cơ lớn cho nước ta phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Đại hội X (năm 2006)
của Đảng ta nhận định cách mạng Việt Nam đang đứng trước thời cơ lớn. Từ đó, Đại hội
X cũng đi đến quyết định trong 5 năm tới đưa Việt Nam thoát khỏi một nước nghèo và
đến 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước nhiệm
vụ quan trọng này, đòi hỏi Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng. Bác Hồ - Người sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo Đảng ta từng nói: “Đảng ta là đạo
đức, là văn minh”. Điều đó có nghĩa những con người trong Đảng phải đạo đức, văn
minh mới tạo thành một Đảng đạo đức, văn minh được. Và đạo đức là yếu tố đầu tiên cần
có. Vì vậy, yêu cầu xây dựng cho được nền tảng đạo đức vững vàng của Đảng là yêu cầu
đầu tiên, cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

-

Thứ hai: Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã có những bước trưởng
thành, nhưng cũng đối mặt với những nguy cơ và thách thức rất lớn. Đó là sự suy thoái về
tư tưởng chính trị và cả về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng
viên. Trước đây, Đảng ta đã mở cuộc vận động đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và làm
theo tư tưởng Hồ Chí Minh (theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW, Bộ Chính trị khoá IX –
năm 2003). Đại hội X đã tổng kết, đánh giá là cuộc vận động đã đạt được kết quả bước
đầu, nhưng trong Đảng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong
một bộ phận cán bộ, Đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi mà ngày càng diễn
biến phức tạp. Đảng nhận định nếu không giải quyết được vấn đề này thì sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa.

-

Thứ ba: Đảng ta đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần
Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII (năm 2003) đạt một số kết quả nhất định, nhưng Đại


hội X đánh giá là không đạt yêu cầu đề ra.

 Xuất phát từ yêu cầu sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong giai đoạn mới và rút kinh nghiệm
từ hai cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh nghiên cứu, học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc vận động chính trị
Trang 3


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quyết tâm cao nhất là ngăn
chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tham nhũng trong cán
bộ, Đảng viên; nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành
sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới.

II. Nội dung và yêu cầu của cuộc vận động
Cuộc vận động này luôn được duy trì từ năm 2006 đến nay và vẫn tiếp tục. Cuộc
vận động đã qua những giai đoạn 2006-2010 và 2011 đến nay.
Thông qua cuộc vận động này, chúng ta tiến hành giáo dục trong toàn Đảng, đoàn
viên, hội viên, thanh niên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá
trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
1. Nội dung của cuộc vận động
-

Nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần tập trung nghiên
cứu sâu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, tác phẩm
“Di chúc” và tấm gương đạo đức của Người, tập trung vào các phẩm chất cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh
chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

-

Mỗi người tự liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân; tổ chức để quần chúng ở nơi công
tác và nơi cư trú góp ý cho cán bộ, Đảng viên.

-

Các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên, công
chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị; xây dựng chương
trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu
sót, khuyết điểm, yếu kém; xử lý các sai phạm được phát hiện theo đúng kỷ luật Đảng,
pháp luật của Nhà nước.

-

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc vận động.
(Theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận
động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")

-

Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc
học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc
thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt nhấn mạnh
việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể.

Trang 4


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-

Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa
phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

-

Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người
đứng đầu các cấp, của cán bộ, Đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức
Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, Đảng viên.

-

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường
xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt
chương trình hành động của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn
luyện của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại
Đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm.

-

Tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để
giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

-

Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện hiện tốt
việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

-

Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển
hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn
nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu
tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

-

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển
hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức
phong phú và sinh động.
(Theo Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.)
2. Yêu cầu của cuộc vận động

-

Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sâu rộng,
thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, không phô trương,
hình thức.

Trang 5


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước.

-

Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát
của tổ chức Đảng và nhân dân.
(Theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận
động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")

-

Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường
xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

-

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các
phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện
nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp giữa xây
và chống.

-

Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu của
cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên; đồng thời, thường xuyên kiểm
tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước,
nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân.
(Theo Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.)

III. Ý nghĩa của cuộc vận động
-

Làm quán triệt trong Đảng và trong nhân dân tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó
vận dụng và phát triển sáng tạo, phục vụ ngày càng tốt sự nghiệp đổi mới, xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc. Xác định được những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và về
con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

-

Tạo động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thử
thách, khó khăn để tiến lên. Đặc biệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức Đảng sửa chữa,
khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của
nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.
Trang 6


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-

Khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục suy
thoái về đạo đức, lối sống. Chặn đứng, đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí và
các tệ nạn xã hội khác. Hình thành phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây
dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người có nhân cách cao đẹp,
bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh
tiến bộ.

IV. Kết quả của cuộc vận động
Từ năm 2006 đến nay, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ
chức Đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã
đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã
khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng
và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản,
lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên
đề từng năm được các cấp ủy Đảng chỉ đạo đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, gắn với
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên;
tạo chuyển biến tích cực trong nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong rèn luyện
đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ,
Đảng viên.Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã lan tỏa ngày càng rộng hơn trong xã hội,
thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện nhiều tấm gương tập thể, cá
nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần
xây dựng không khí xã hội tích cực, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực.
Nhiều địa phương đã xuất hiện những cách làm mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, đem
lại hiệu quả thiết thực, những điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ
sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên
Quang, Hà Giang, Sơn La, Quảng Ninh, Yên Bái, Bình thuận, KonTom, Thái Bình… nội
dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã được gắn kết với thực hiện các giải pháp nêu trong
Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, nhất là biện pháp khắc phục
những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các tổ chức Đảng.
Nhiều nơi, cấp ủy Đảng, chính quyền đã cùng bàn bạc, lựa chọn, tập trung giải quyết
những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn
Trang 7


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chăm lo tốt hơn các gia đình chính sách, hộ nghèo. Có
địa phương đã giải quyết dứt điểm tới 80-90% số vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài
nhiều năm...

V.

Hạn chế của cuộc vận động

Còn một bộ phân chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan
trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cho nên còn thụ
động, ỷ lại, chờ đợi cấp trên. Vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ chủ
chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa được thể hiện và quan tâm đúng
mức. Vẫn còn những biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong
cán bộ, Đảng viên làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào
chủ trương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở
nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, chưa có những biện pháp phù hợp, hiệu quả tuyên
truyền, giáo dục, vận động quần chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Do đó, trong tầng lớp thanh niên công nhân, nhất là thanh niên ở các khu công nghiệp và
thanh niên nông thôn ít được học tập và vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh. Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền ở những nơi đó chưa quan tâm đúng mức
việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở những khu vực và
với những đối tượng nêu trên.

VI. Những nội dung & yêu cầu của cuộc vận động cho đối tượng sinh viên nói
riêng
1. Yêu cầu:
Yêu cầu về tư cách, nghĩa vụ của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
Một là, phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Đó
chính là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ đó mà Lý
Tự Trọng đã từng nói: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và
không thể là con đường nào khác!”. Sinh viên chính là đại diện hùng hậu nhất cho tầng
lớp thanh niên thời nay.
Bác luôn mong lớp thanh niên này sẽ không chùn bước trước những khó khăn
trước mắt, luôn vững chí bền tâm vượt qua thử thách để hướng tới tương lai tốt đẹp
hơn.“Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lắp biển; Quyết chí ắt
làm nên”.
Trang 8


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hai là, phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước
hết, “ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên,
Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và để nâng
cao sinh hoạt, văn hoá, chính trị của nhân dân. Vì toàn dân được giải phóng, tức là Đảng
được giải phóng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra nguyên tắc: “Lợi ích cá nhân nhất định
phải phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi
ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài”.
Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng lợi ích của mỗi cá nhân, miễn là lợi ích đó là phù
hợp với lợi ích của Đảng, của cách mạng. Tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi xảy ra mâu
thuẫn, lúc đó thì nhất thiết phải đặt lợi ích chung lên làm đầu. Đó gọi là “tính Đảng”.
Ba là, phải có một đời tư trong sáng, phải là một tấm gương sáng trong cuộc
sống. Điểm nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh so với nhiều danh nhân khác ở trong nước
và trên thế giới là toàn bộ cuộc đời của Người là tấm gương sáng về đạo đức. Sức mạnh
của đạo đức đã lan tỏa, thẩm thấu trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, trở thành giá
trị cốt lõi văn hoá của các thế hệ các dân tộc ở trên đất nước Việt Nam. Nếu đoàn viên,
thanh niên nói chung, sinh viên học sinh nói riêng, không có một đời tư trong sáng thì sẽ
không thuyết phục, vận động được nhân dân trong các phong trào cách mạng.
Yêu cầu về phầm chất và năng lực của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
Trước hết, phải có đạo đức cách mạng và trung thành với cách mạng. Đây là yêu
cầu “gốc”, “nguồn” cũng như điều kiện tiên quyết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra. Đạo
đức ở đây trước hết đòi hỏi thanh niên học sinh phải hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của mình được giao, kể cả trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và kể cả khi thời bình, xây dựng đất nước; khi gặp thắng lợi thì không kiêu căng, chủ
quan, tự mãn; khi gặp khó khăn, gian khổ, trở ngại thì không hoang mang, dao động.
Trung thành với cách mạng là phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân
dân, là việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ,
cũng hết sức tránh.
Hai là, phải có phong cách tốt, phải phòng và chống tác phong chủ quan, tác
phong quan liêu, ham chuộng hình thức, làm đại khái, qua loa. Phải sâu sát, tỉ mỉ; nắm
việc lớn, phải giải quyết bắt đầu từ những việc cơ bản, không cận thị (tức là chỉ nhìn gần
mà không nhìn xa trông rộng được), có đầu óc quan sát; phải chân đi, miệng nói, tay làm.
Trang 9


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ba là, phải luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, phải thường xuyên
đào tạo, bồi dưỡng năng lực tư duy, tư duy lý luận, năng lực nhận thức, nhận thức biện
chứng duy vật, năng lực chuyên môn mà nhất là năng lực hoạt động thực tiễn để vận
dụng sáng tạo những tri thức lý luận vào thực tế tình hình hiện tại.

Trang 10


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2. Nội dung:
Trước hết, phải nâng cao phẩm chất của từng cá nhân. Bao gồm :
• Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với
giai cấp.
• Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó
thanh niên làm", "gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người".
• Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ.
• Rèn luyện và tu dưỡng về phong cách, lối sống nhất là phong cách lãnh đạo gần dân, gắn
bó mật thiết với nhân dân. Sống mình vì mọi người, sống có mục đích, lý tưởng, hoài
bảo, ước mơ, khát vọng và có quyết tâm thực hiện cho bằng được những ý tưởng cao đẹp
ấy.
Hai là, nâng cao trình độ bao gồm trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải
ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng.
Ba là, nâng cao năng lực cho từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên nói chung, sinh viên học
sinh nói riêng. Vấn đề này bao gồm:
• Năng lực tư duy lý luận dựa trên thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
của chủ nghĩa Mác-Lênin.
• Năng lực chuyên môn phải thông thạo, phải giỏi, năng lực tổ chức, lãnh đạo và vận động
quần chúng phải nhại bén, các giác quan chính trị nhại cảm với tình hình. Năng lực hoạt
động thực tiễn và tổng kết thực tiễn nhằm phát triển lý luận.
• Đào tạo, bồi dưỡng họ về năng lực tổ chức, phải là nhà tổ chức. Tổ chức vận động quần
chúng thành một phong trào rộng khắp, sâu bền, đặc biệt là năng lực tổ chức tổng kết
thực tiễn bổ sung và phát triển lý luận.

VII. Một số câu chuyện liên quan

Trang 11


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Câu chuyện Bác bỏ thuốc lá

Theo đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên
Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh kể lại: Chủ tịch Hồ Chí Minh hút thuốc lá rất nhiều.
Việc hút thuốc lá liên quan tới hoạt động cách mạng của Người trong những năm 20 của
thế kỷ XX khi Người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Vũ Kỳ đã được Bác Hồ tâm
sự: Những năm ở Pháp, Người là một thanh niên kháng Pháp nên luôn bị mật thám Pháp
theo dõi ở khắp mọi nơi. Người biết bị theo dõi mà không dám quay đầu lại để nhìn. Để
có thể quan sát được sự theo dõi, Người nghĩ ra cách hút thuốc. Mỗi lần như vậy, đi qua
thùng đựng rác ven đường cách khoảng ba bước chân, Người dừng lại châm thuốc hút,
rồi quay lại thùng rác để vứt que diêm, như vậy là Người có dịp quan sát xung quanh,
liệu cách đối phó với kẻ theo dõi. Do giả vờ hút thuốc mãi mà đã trở thành thói quen của
Người.
Năm 1957, trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày cách mạng tháng Mười Nga thành
công, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã sản xuất loại thuốc lá có đầu lọc để biếu
các đại biểu dự đại hội. Đây là loại thuốc mà Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ
Chí Minh thường dùng. Loại thuốc có đầu lọc này nhẹ và ngon hơn loại thuốc của Mỹ và
Pháp sản xuất vốn nặng và thường pha thuốc phiện. Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc
đã biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh hộp thuốc lá này, có lẽ vì cũng biết Người thích hút loại
đó. Khi hết thuốc, đồng chí Vũ Kỳ đã giữ lại chiếc hộp để đựng các loại thuốc lá khác
cho Người hút vì hộp rất vừa và thuận tiện để bỏ túi. Về sau Trung Quốc sản xuất loại
thuốc lá Seo Mao (tức Gấu Mèo) chuyên dùng cho Chủ tịch Mao Trạch Đông. Chủ tịch
Mao đã gửi biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, Người hút thuốc Gấu Mèo (thuốc đựng
trong hộp giống hộp sữa bò).
Trang 12


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Năm 1967, sức khoẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yếu nhiều, Người hay mệt và
ho. Lo cho sức khoẻ của Người, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho các bác sĩ phải chăm
sóc Người thật tận tình, chu đáo. Các bác sĩ đã đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh không hút
thuốc lá nữa. Người nói với đồng chí Vũ Kỳ rằng: "Các bác sĩ bảo Bác không hút thuốc
lá nữa thì chú thấy thế nào?". Đồng chí Vũ Kỳ trả lời: "Các bác sĩ lo cho sức khoẻ của
Bác là điều tốt, tôi tán thành". Người lại nói: "Mình đã hút thuốc gần 50 năm, bỏ cũng
được, nhưng bỏ thì vẫn ho chứ không phải là hết ho" và Người kể cho đồng chí Vũ Kỳ
nghe một câu chuyện cười của Pháp là "bỏ thuốc rất dễ, có người bỏ hút thuốc 50 lần
nhưng vẫn hút lại, tức là sau mỗi lần bỏ dễ bị hút lại. Nhưng bác sĩ yêu cầu thì nên thôi,
chú quản cho Bác". Từ đó đồng chí Vũ Kỳ bỏ hộp thuốc vào túi, thỉnh thoảng đưa cho
Người hút một điếu.
Việc bỏ thuốc lá của Hồ Chủ tịch không phải nói là chấm dứt ngay được mà phải
trải qua một quá trình như khi làm bất cứ một việc gì. Đó là phải đặt ra kế hoạch, có
quyết tâm và biện pháp thực hiện. Người nói: "Quyết tâm một, kế hoạch mười, thì biện
pháp phải hai mươi, có như vậy mới thực hiện được và bỏ hút thuốc cũng vậy".
Tuần thứ nhất, mỗi lần Người hút 2/3 điếu (một ngày nhiều nhất là 10 điếu), mỗi
lần hút xong cho vào lọ penixilin thì tắt luôn để nhìn thấy đúng 2/3 thì dừng lại không
được hút nữa.
Tuần thứ hai, Người hút 1/2 điếu rồi bỏ vào lọ.
Tuần thứ ba, Người hút 1/3 điếu rồi bỏ vào lọ.
Đến tuần thứ tư, Người hút mấy hơi rồi bỏ vào lọ.
Theo lời kể của bác sĩ Lê Văn Mẫn (bác sĩ chăm sóc sức khoẻ Chủ tịch Hồ Chí
Minh từ năm 1967 đến năm 1969), hút thuốc lá là thú vui duy nhất của Chủ tịch Hồ Chí
Minh như Người thường nói. Nhưng từ khi bị bệnh, theo lời khuyên của hội đồng thầy
thuốc, Người có kế hoạch quyết tâm bỏ dần. Người nói: Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay
đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không dễ, các chú phải giúp Bác bỏ tật xấu
này. Rồi Người tự đề ra chương trình bỏ thuốc lá dần dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu
hút trong ngày. Khi thèm hút thuốc Người làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập
trung. Tuổi Người đã cao mà phải làm như vậy thật quá vất vả. Việc tập một thói quen,
rồi bỏ một thói quen không dễ chút nào. Phải có một nghị lực phi thường mới làm được.
Người bảo đồng chí giúp việc để cho Người một vỏ lọ Penixillin ở nơi làm việc và ở
phòng nghỉ. Hút chừng nửa điếu Người dụi đi để vào lọ đó. Sau hút lại nửa điếu để dành,
anh em can bảo thuốc lá hút dở không có lợi, Người bảo: "Nhưng hút thế để có cữ". Với
Trang 13


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

cách làm đó Người đã giảm từ cả bao xuống ba, bốn điếu một ngày. Cứ như vậy Người
hút thưa dần.
Đầu tháng 3-1968 nhân khi bị cảm ho nhẹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự quyết định bỏ
hẳn thuốc lá. Mấy ngày sau, anh em phục vụ vẫn để gói thuốc chỗ bàn làm việc của
Người suốt một tuần liền nhưng Người không dùng. Trong một tuần thấy Người quyết
tâm như vậy anh em cất hẳn thuốc lá. Một tháng sau, khi tiếp đồng chí Vũ Quang, lúc ấy
là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Người nói: "Bác đã bỏ thuốc
lá rồi, chú về vận động thanh niên đừng hút thuốc lá". Sau này Người đã làm bài thơ Vô
đề về việc Người bỏ thuốc lá như sau:
"Thuốc kiêng rượu cữ đã ba năm,
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần.
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,
Một năm là cả bốn mùa xuân"
Liên hệ bản thân và bài học rút ra: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe điều này
chắc hẳn ai cũng biết nhưng chưa hẳn ai cũng có thế từ bỏ thói quen này. Thói quen ban
đầu chỉ là những hành động lặp đi lặp lại liên tục theo thời gian nó trở thành một phần
trong con người cho nên để từ bỏ một thói quen xấu đã ăn sâu vào bản tính của chúng ta
là một việc không phải dễ, nếu thiếu ý chí và phương pháp sẽ thất bại.
2. Câu chuyện nước nóng, nước nguội

Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay
quát mắng, đôi khi còn bợp tai chiến sỹ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ
Bác đi ra nước ngoài trước Cách mạng Tháng Tám.
Trang 14


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được tin nhân dân “dư luận” về đồng chí này, một hôm, Bác cho gọi lên Việt Bắc.
Bác dặn trạm đón tiếp khu ATK, dù có đến sớm, cũng giữa trưa mới cho đồng chí ấy vào
gặp Bác.
Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ “đồng chí Trung đoàn” vã cả mồ
hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, Bác đã chờ sẵn. Trên bàn đã đặt hai cốc nước, một cốc
nước sôi có ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước lạnh. Sau
khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước nóng nói:
-

Chú uống đi.
Đồng chí cán bộ kêu lên:

-

Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho nước nóng làm sao cháu uống được.
Bác mỉm cười:

-

À ra thế. Thế chú thích uống nước nguội, mát không?

-

Dạ có ạ.
Bác nghiêm nét mặt nói:

-

Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả
tôi cũng không tiếp thu được. Hoà nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ
tiếp thu hơn.
Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi, hứa sẽ sửa chữa…
Liên hệ bản thân và bài học rút ra: Qua câu chuyện chúng ta đều thấy rằng cách
ứng xử của Bác hết sức khôn khéo và thâm thúy để lại cho anh lính trẻ một bài học sâu
sắc. Ở đây Bác muốn nói với anh lính rằng: “ Khi giận dữ rất dễ mất kiểm soát bản thân
mình, khi giận lên anh có thể làm nhiều việc mà không suy nghĩ đến hậu quả của nó, dễ
dàng đưa ra một số quyết định không mấy sáng suốt, hoặc nói ra những điều không
nên… chỉ để thỏa mãn cơn giận”.
3. Thời gian quý báu lắm
Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất, ghét cái gì nhất? Kể cũng hơi khó
trả lời cho thật chính xác, bởi ở ta không có thói quen “tự bạch” và kín đáo, ý nhị vốn là
một đặc điểm của lối ứng xử phương Đông.

Trang 15


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, theo dõi qua tác phẩm, hoạt động và sinh hoạt đời thường, điều ta có
thể thấy rõ cái mà Người ghét nhất, “ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm” là các thói
quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân.
Ở một mức độ khác, thấp hơn, những người có điều kiện tiếp xúc và làm việc với
Bác Hồ, điều thấy rõ nhất là Bác rất khó chịu khi thấy cán bộ làm việc không đúng giờ.
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khoá V Trường huấn luyện cán
bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ
8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng
giờ, vì thời gian quý báu lắm”.
Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với Bác sai
hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do: mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo:
-

Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu?
Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không
giành được chủ động.
Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc
họp. Bác hỏi:

-

Chú đến chậm mấy phút?

-

Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!

-

Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây.
Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy
nhiêu, vì vậy thường không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình.
Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức, lúc
đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui đến làm náo nức cả lớp học,
mọi người hồi hộp chờ đợi.
Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, xối
xả, tối đất, tối trời, hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa, tiếc rẻ: mưa thế
này, Bác đến sao được nữa, trời hại quá.
Giữa lúc trời đang trút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài hiên lớp học
có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng reo át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ:

-

Bác đến rồi, anh em ơi! Bác đến rồi!
Trang 16


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần sắn đến quá đầu gối, đầu đội nón, Bác
hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người.
Về sau, anh em được biết: giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to.
Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hoãn đến một buổi khác. Có
đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác...
Nhưng Bác không đồng ý: “Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh
thì biết đến khi nào? Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cho
cả lớp học phải chờ uổng công!”.
Ba năm sau, giữa thủ đô Hà Nội đang vào xuân, câu chuyện có thêm một đoạn
mới. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hàng trăm đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô
tập trung tại Uỷ ban Hành chính thành phố để lên chúc tết Bác Hồ. Sắp đến giờ lên
đường, trời bỗng đổ mưa như trút. Giữa lúc mọi người còn đang lúng túng thu xếp
phương tiện cho đoàn đi để Bác khỏi phải chờ lâu thì bỗng xịch, một chiếc xe đậu trước
cửa. Bác Hồ từ trên xe bước xuống, cầm ô đi vào, lần lượt bắt tay, chúc tết mỗi người,
trong nỗi bất ngờ rưng rưng cảm động của các đại biểu.
Thì ra, thấy trời mưa to, thông cảm với khó khăn của ban tổ chức và không muốn
các đại biểu vì mình mà vất vả, Bác chủ động, tự thân đến tại chỗ chúc tết các đại biểu
trước. Thật đúng là mối hằng tâm của một lãnh tụ suốt đời quên mình, chỉ nghĩ đến nhân
dân, cho đến tận phút lâm chung, vẫn không quên dặn lại: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ
nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Trang 17


Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Cuộc vận động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VIII.Tài liệu tham khảo
1. http://tutuonghochiminh.vn/study/chi-thi-so-06-cttw-ngay-7112006-cua-bo-chinh-tri-veto-chuc-cuoc-van-dong-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh.d275.aspx
2. http://tutuonghochiminh.vn/study/chi-thi-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-day-manh-viechoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh.d-307.aspx
3. http://truongchinhtribentre.edu.vn/noi-dung/bai-1-vi-sao-dang-ta-tien-hanh-cuoc-vandong-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-m
http://truongchinhtribentre.edu.vn/noi-dung/thanh-nien-voi-viec-hoc-tap-va-lamtheo-tu-tuong-tam-guong-dao-duc-cach-mang-cua-chu-tich-h

Trang 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×