Tải bản đầy đủ

Chuyên đề: Vận dụng phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm để hướng dẫn học sinh tự học trong chương Dòng điện trong các môi trường vật lí 11 cơ bản

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT PHƯỚC BỬU
******************

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ
THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC
SINH TỰ HỌC TRONG VẬT LÍ

Người thực hiện : Bùi Quốc Nguyên
Đơn vị công tác : Trường THPT Phước Bửu
Năm học : 2018-2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×