Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Tuần

Tiết

Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
Sau khi học bài này học sinh phải có khả năng:
- Nêu được định nghĩa các khái niệm: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu,
các nguyên tố dinh dưỡng đại lượng và vi lượng.
- Mô tả được một số dấu hiệu điển hình của sự thiếu một số nguyên tố dinh
dưỡng và nêu được vai trò đặc trưng nhất của các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu.
- Liệt kê được các nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây, dạng phân bón (muối
khoáng) cây hấp thụ được
2. Kỹ năng
- Hiểu được ý nghĩa liều lượng phân bón hợp lý đối với cây trồng, môi trường
và sức khỏe con người.
3. Thái độ, hành vi:
Giải thích được cơ sở khoa học của vấn đề tưới nước hợp lý cho cây trồng.
II. TRỌNG TÂM BÀI.
- Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC
Tranh vẽ hoặc bảng trong kèm máy chiếu qua đầu về vai trò của các nguyên tố
dinh dưỡng khoáng như các hình 4.1, 4.2, bảng 4 trong SGK hay các nguồn tài liệu
khác có nội dung tương tự. Những trường có điều kiện có thể sử dụng băng hình
màu. Có nội dung nói về vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng đối với thực
vật và vai trò của thực vật trong sự làm sạch môi trường thông qua quá trình trao
đổi các chất dinh dưỡng khoáng.
TaiLieu.VN

Page 1


IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: Cơ chế điều tiết sự thoát hơi nước qua khí khổng và qua
cutin?
3. Bài mới.
a. Phần mở bài:
Trong bài 1, chúng ta đã học sự hấp thụ các ion khoáng ở rễ và qua bài 2 chúng
ta đã biết các con đường di chuyển của các ion khoáng từ rễ lên lá và đến các cơ
quan khác của cây. Trong bài 4 này, các em sẽ được hiểu cây hấp thụ và vận
chuyển các nguyên tố dinh dưỡng khoáng để làm gì.
Sử dụng hình 4.1 SGK để học sinh mô tả về dấu hiệu hình thái của cây thiếu các nguyên tố dinh dưỡng
khoáng, từ đó dẫn đến bài mới.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Yêu cầu học sinh đọc hiểu mục I: Liệt I. Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu ở
kê tên các nguyên tố dinh dưỡng thiết trong cây
yếu.
Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là
- Nguyên tố mà thiếu nó cây không
hoàn thành được chu trình sống.
Các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu
- Không thể thay thế bởi bất kì
thường được phân thành nguyên tố đại
lượng và nguyên tố vi lượng, tương ứng nguyên tố nào khác.
với hàm lượng của chúng trong mô thực


- Phải được trực tiếp tham gia vào
vật.
quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ
thể.
Thực hiện lệnh � của mục trong SGK

- Nguyên tố đại lượng gồm C, H, O,
N, P, K, S, Ca, Mg.
+ Nguyên tố vi lượng (chiếm ≤

TaiLieu.VN

Page 2


100mg/1kg chất khô của cây) chủ yếu
là Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.
Thiếu nguyên tố nitơ là một trong
các nguyên tố nguyên tố dinh dưỡng
thiết yếu trong môi trường dinh dưỡng,
cây lúa sinh trưởng kém (hình 4.1
SGK: chậu ở giữa), thiếu tất cả các
nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu (trồng
trong nước) cây lúa sinh trưởng rất kém
(hình 4.1 SGK: chậu bên phải).
Trong mục này, cần lưu ý học sinh về các khái niệm: Nguyên tố dinh dưỡng
thiết yếu, nguyên tố đại lượng, vi lượng và nguyên tố phát sinh hữu cơ.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Phân tích bảng 4 trang 22 SGK. Có thể gợi II. Vai trò của các nguyên tố dinh
ý học sinh chia nhóm:
dưỡng trong cơ thể thực vật
1.N, P, K.
2.Ca, Mg, S.

Kẻ bảng 4 vào vở,ghi nhớ vai trò mỗi
nguyên tố trong cơ thể thực vật.

Màu vàng, (hoặc da cam, đỏ, tía) của
3.Fe, Mn, Bo, Cl.
các lá trên hình 4.2 SGK là do Mg
nguyên tố tham gia vào cấu trúc của
Dựa vào số liệu trên bảng 4 hãy giải thích phân tử diệp lục, do đó khi cây bị thiếu
màu sắc của lá trên hình 4.2
nguyên tố này, lá cây mất màu lục và có
các màu như trên.

Hoạt động của GV
TaiLieu.VN

Hoạt động của HS
Page 3


Kiểm tra lại kiến thức vi sinh ở lớp 10:
Vi sinh vật phân giải cặn bã hữu cơ như
thế nào?

III. Nguồn cung cấp các nguyên tố
dinh dưỡng cho cây

1. Đất là nguồn chủ yếu cung cấp các
nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây.
Tại sao trong thực tiễn sản xuất phải làm (SGK)
cỏ, sục bùn?
2: Phân bón cho cây trồng.(SGK)
4. Củng cố:
Giáo viên cho học sinh nêu ví dụ về các nguồn cung cấp nitơ cho cây, nêu vai trò
của phân bón
5. Dặn dò:
Đọc phần tóm tắt và mục em có biết ở cuối bài.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×