Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 5: DINH DƯỠNG NI TƠ Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU
*Nêu được vai trò sinh lý của Nitơ.
*Trình bày được quá trình đồng hóa Nitơ trong mô thực vật
.II.TRỌNG TÂM.
*Vai trò của Nitơ
*Con đường đồng hóa Nitơ ở mô thực vật
III.PHƯƠNG TIỆN
*Tranh hình 5.1 và 5.2 SGK
*Sơ đồ khử Nitrat và đồng hóa Amôn
IV.PHƯƠNG PHÁP
. *Trực quan , vấn đáp tìm tòi.
V.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
1.Ổn định lớp: (1ph)
2.Kiểm tra bài cũ ( 5ph)
N1.
cây?

Nêu vai trò của một số nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

3.Bài mới:

**Mở bài:(1ph)
N1. Nêu hỗn hợp phân khoáng phỏ biến nhất trong sản xuất nông nghiệp?
HSTL :Phân NPK

TaiLieu.VN

Page 1


N1: .Nguyên tố Nitơ có vai trò như thế nào đối với đời sống thực vật?

Hoạt động của thầy
Giới thiệu tranh
H.5.1(SGK)và

Hoạt động của trò
Quan sát và trả lời câu
hỏi.

Giới thiệu cây lúa được
trồng

Nội dung
I. Vai trò sinh lý của
nguyên tố Nitơ.(12 ph)
1. Vai trò cấu trúc:
Nitơ tham gia cấu tạo
nên các phân tử protein,
enzym,coenzym,axít
nuclếic,diệp lục,ATP......

Trong các dung dịch
khoáng thiết yếu khác
nhau.
: So sánh sự sinh trưởng
và phát triển của cây lúa
trong các dung dịch dinh
dưỡng khoáng khác nhau?
N3: Cây sinh trưởng phát
triển tốt nhất khi đủ các


nguyên tố dinh dưỡng
khoáng và sinh trưởng
phát triển kém nhất khi
thiếu Nitơ
Quan sát hình 5.1 để trả
lời

Dấu hiệu đặc trưng nhất
khi cây thiếu Nitơ?

TaiLieu.VN

N3: : Sinh trưởng của các
cơ quan bị giảm, lá vàng
nhạt

2. Vai trò điều tiết:
Thông qua hoạt động
xúc tác(enzym) cung cấp
năng lượng và điều tiết
trạng thái ngậm nước của
các phân tử protein trong
tế bào.
II Quá trình đồng hóa

Page 2


Vì sao Nitơ có vai trò điều
tiết các quá trình trao đổi
N3: :Nitơ là thành phần
chất?
cấu tạo Pr-enzym,
Coenzym, ATP...

Rễ cây hấp thụ Nitơ từ đất
chủ yếu ở dạng nào?

Nitơ thực vật:(20ph)

N2: NH4+ (dạng khử)
NO3- (dạng oxi hoá)

Nitơ trong các hợp chất
hữu cơ ở cơ thể thực vật
chỉ tồn tại ở dạng khử,vậy
phải có quá trình gì xảy ra
trong cây?

1.Quá trình khử nitrat

GV chuẩn bị sẵn sơ đồ
chuyển hóa giới thiệu cho N3: Có quá trình khử
học sinh rồi khái quát quá nitrat và đồng hóa amôn.
trình chuyển hóa theo sách
giáo khoa (sơ đồ sách sinh Nghiên cứu sách giáo
khoa ,xem sơ dồ và trả lời
lý thực vật )
câu hỏi

Quá trình khử nitrat là
quá trình chuyển hóa
NO3- thành NH4+ theo sơ
đồ
NO3- ( nitrat)  NO2NH4+
Mo và Fe hoạt hóa
enzym tham gia vào
quá trình khử trên

Quá trình khử nitrat diễn
ra trong mô thực vật như
thế nào?

2.Quá trình đồng hóa
NH3 trong mô thực vật:
GV chuẩn bị sẵn sơ đồ
đồng hóa NH3 trong mô
thực vật ( sách SLTV)

TaiLieu.VN

N3:là quá trình chuyển
hóa NO3- thành NH4+ theo

Có 3 con đường liên
kết NH3 với các hợp

Page 3


sơ đồ

chất hữu cơ

NO3- NO2-NH4+

Quá trình đồng hóa NH3
trong mô thực vật diễn ra
như thế nào?

Nghiên cứu SGK và sơ
đồ để trả lời câu hỏi

• Amin hóa trực
tiếp các axit
xêtô
• Chuyển vị
amin
(a.amin+a.xêtô
amin mới +a.xêtô
mới)

N3:Có 3 con đường liên
kết NH3 với các hợp chất
hữu cơ
+ Amin hóa trực
tiếp các axit xêtô
+ Chuyển vị amin

NH3 tích lũy nhiều trong
mô gây độc cho tế bào
nhưng khi cây sinh trưởng
mạnh lại thiếu hụt NH3
.Vậy cơ thể thực vật giải
quyết mâu thuẫn đó như
thế nào ?

(a.amin+a.xêtô
amin mới
+a.xêtô mới)

• Hình thành
amit: (a.amin
dicacboxilic +
NH3 amit)
Ý nghĩa sinh học :
• Khử độc NH3
dư thừa
• Tạo nguồn dự
trữ NH3

+ Hình thành amit:
(a.amin
dicacboxilic
+
NH3 amit)

Ý nghĩa sinh học của sự
hình thành amit?
N2: Khử độc NH3 dư thừa

TaiLieu.VN

Page 4


Tạo nguồn dự trữ NH3

4.Củng cố (5ph)
N5:Vai trò sinh lý của Nitơ ?
N5:Các quá trình đồng hóa Nitơ trong mô thực vật ?
5.Hướng dẫn về nhà: (1ph)
• Học bài ,trả lời câu hỏi SGK
• Nghiên cứu bài 6

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×