Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 5 : NI TƠ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU
Học sinh :
- Nêu được vai trò của nguyên tố nitơ trong đời sống của cây
- Trình bày được quá trình đồng hoá nitơ trong mô thực vật.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Tranh vẽ hình 5.1, 5.2 sách giáo khoa
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
- Sách giáo khoa; phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
- Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể thực vật ?
- Vì sao cần phải bón phân hợp lí cho cây trồng ? Làm thế nào giúp cho quá trình
chuyển hoá các hợp chất khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng ion dễ
hấp thụ đối với cây ?
2. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1

Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 5.1, I. VAI TRÒ SINH LÍ CỦA
5.2
NGUYÊN TỐ NITƠ
? Em hãy mô tả thí nghiệm, từ đó rút ra * Vai trò chung
nhận xét về vai trò của nitơ đối với sự phát
TaiLieu.VN

Page 1


triển của cây ?
Học sinh : Mô tả được cách tiến hành thí
nghiệm.

Ni tơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết
yếu.

-Nêu được nhận xét : Khi thiếu nitơ cây phát *Vai trò cấu trúc
triển không bình thường (chậm lớn, không
-Ni tơ có vai trò quan trọng bậc
ra hoa)
nhất đối với thực vật.
? Vậy nitơ có vai trò gì đối với cây ?
-Nitơ là thành phần cấu trúc của
Học sinh : nêu được
prôtêin, axit nuclêic, diepẹ lục,
ATP…
-Nitơ có trong thành phần các hợp chất của
cây : prôtêin, axit nuclêic, ATP…
*Vai trò điều tiết
-Nitơ còn có vai trò điều tiết quá trình trao -Nitơ là thành phần các chất điều
đổi chất
tiết trao đổi chất, Prôtêin – enzym,,
Côenzym, ATP…
*Hoạt động 2
Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục
II.1

II.QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ
NITƠ TRONG MÔ THỰC VẬT? so sánh dạng nitơ cây hấp thụ từ môi Gồm :
trường ngoài với dạng nitơ trong cơ thể thực
- Quá trình khử nitrat
vật, rồi đánh dấu x vào phiếu sau :
- Quá trình đồng hoá NH3, trong
mô thực vật.

Phiếu học tập

Các chất

TaiLieu.VN

Nitơ từ môi
trường vào
cây

Nitơ trong
cây

1. Quá trình khử nitrat
Quá trình chuyển hoá NO3− thành
NH3 trong mô thực vật theo sơ đồ
sau :

Page 2


NH 4+ , NO3−

NO3− (nitrat) →

NO2− (nitrit) →

NH3
Prôtêin-enzym
Axit nuclêic
Giáo viên : Lưu ý học sinh quá trình này
thực hiện trong mô rễ và mô lá có các
nguyên tố vi lượng (Mo, Fe) là các côfactor
hoạt hoá các quá trình khử trên.
Quá trình này có thể xảy ra ở lá, rễ, hoặc cả
lá và rễ tuỳ loại cây.
*Hoạt động 3 :
Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục 2.
? NH3 trong mô thực vật được đồng hoá như 2.Quá trình đồng hoá NH3 trong
thế nào ?
mô thực vật
Học sinh : nêu được NH3 trong mô thực vật
được đồng hoá theo 3 con đường :
-Amin hoá trực tiếp
-Chuyển vị amin
-Hình thành amit

-Amin hoá trực tiếp

? hình thành amit có ý nghĩa gì ?

Axit xêtô + NH3 → axit amin

Học sinh : Nêu được đây là hình thức

-Chuyển vị amin

-Giải độc cho cây khi NH3 tích luỹ nhiều.

a.a + axit xêtô → a.a mới + a.xêtô

TaiLieu.VN

Page 3


-Nguồn dự trữ nhóm amin cần cho quá trình mới
tổng hợp a,a, trong cơ thể thực vật khi cần
-Hình thành amít
thiết.
a.a đicacbôxilic + NH3 → amít
IV. CỦNG CỐ
- Nitơ có vai trò gì đối với cây xanh ?
-Hiện nay trên thế giới, cũng như trong nước đã xúc tiến quá trình cố định nitơ
phân tử bằng cách nào ?
-Nêu mối quan hệ giữa nitơ môi trường với thực vật ?
-Hãy ghép nội dung ghi ở mục b cho phù hợp với mỗi quá trình đồng hoá nitơ.
a) Các quá trình đồng hoá nitơ :
+amin hoá trực tiếp
+Chuyển vị amin
+Hình thành amít
b) Bằng cách :
1.a.a đicacbôxilic + NH3 → mít
2.axit xêtô + NH3 → axit amin
3.a.a + axit xêtô → a.a mới + a. xêtô mới
4.axita – xêtôglutaric + NH3 → axit glutamic
5.axit glutamic + axit piruvic → alanin + axita – xêtôglutaric
6.a.a đicacbôxilic+ NH3 → amít
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
TaiLieu.VN

Page 4


- Nắm vững phần in nghiêng trong sách giáo khoa
-Chuẩn bị câu hỏi : 1, 2, 3, 4, 5 trang 25.
Phần bổ sung kiến thức :
-Đọc mục em có biết trang 25.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×