Tải bản đầy đủ

Vị trí của việt nam trong chiến lược tái cân bằng của mỹ ở khu vực châu á thái bình dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

DƢƠNG THỊ HỒNG THÁI

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM
TRONG CHIẾN LƢỢC TÁI CÂN BẰNG CỦA MỸ
Ở KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƢƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ

HÀ NỘI - 2018


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

DƢƠNG THỊ HỒNG THÁI

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM

TRONG CHIẾN LƢỢC TÁI CÂN BẰNG CỦA MỸ
Ở KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƢƠNG

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế
Mã số: 60.31.02.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đinh Thanh Tú

HÀ NỘI - 2018


LỜI CAM ĐOAN
T i i

i

q

hự

iế

i ộ


gi

ế
kh h q

TS Đi h Th h T

. Nhữ g ố iệ


ghi

kế q ả iề


ở iế

i iệ

g
h

h

ới ự h ớ g
h

i iệ
h

i iệ

i ự iế

hiệ .
Hà Nội, tháng 11 năm 2017
Học vi n th c hiện Luận v n

Dƣơng Thị Hồng Thái

g
hự


LỜI CẢM ƠN

T

giả

T ở g kh
hiề
T

i gửi ời ả
Q

hời gi

hệ q ố

ế Họ

ì h gi

ỡ h ớ g

giả i gửi ời ả

Đại họ

Kh

Q ố


ế họ

hiệ ì h giả g ạ
hời gi
T

hi

ế TS Đi h Th h T

iệ Chí h ị kh
giả h

h h hấ ới Khhữ g kiế

h

g ời ã

h h
Đ

ờ g Đại họ Kh

ự I


họ Xã hội
q

ọ g

Phó
h
.

Bồi

ỡ g

Nhâ

ã

q ýb

g

q .

giả ũ g i b

hữ g g ời ã gi
ì h họ

âhự hiệ

ỏ ò g biế
ộ g iới
iề kiệ

ồ g ghiệ


hấ

h

gi
giả

ì h
gq

.
Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2017


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Lý

họ

ề i ..................................................................................... 1

2. Tổ g q

ì h hì h ghi

3. Mụ i

hiệ

4. Đối ợ g

hạ

5. Ph

g h

ghi

6. Cấi

q

ế

ề i ................................. 2

ụ ủ

........................................................ 11

i ghi....................................... 11

........................................................................ 12
............................................................................ 12

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC TÁI CÂN BẰNG CỦA MỸ ....
TẠI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG ........................................ 14
1.1. Cơ sở hoạch định chiến lƣợc tái cân bằng của Mỹ tại khu v c châu Á
- Thái Bình Dƣơng ...................................................................................... 14
1.1.1. Trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.................................... 14
1.1.2. Trong nội bộ nước Mỹ ................................................................. 19
1.2. Nội dung và quá trình triển khai chiến lƣợc tái cân bằng của Mỹ tại
khu v c châu Á – Thái Bình Dƣơng ........................................................... 25
1.2.1. Nội dung chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á – Thái bình Dương ... 25
1.2.2. Các bước triển khai chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại khu vực
châu Á – Thái Bình Dương............................................................................ 29
1.3. Vị trí của Việt Nam đối với Mỹ......................................................... 37
Tiểu kết Chương 1 ....................................................................................... 40
CHƯƠNG 2: VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC
TÁI CÂN BẰNG CỦA MỸ
2.1. Việt Nam trong chính sách kinh tế, thương mại và đầu tư của Mỹ tại
Đông Nam Á ................................................................................................ 42
2.2. Việt Nam trong chính sách can dự về ngoại giao và các vấn đề an
ninh, quân sự tại Đông Nam Á của Mỹ .......................................................... 49
2.3. Thông qua các chính sách hợp tác trong lĩnh giáo dục, đào tạo và
khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy tầm ảnh hưởng ở Việt Nam...................... 57
2.4. Thực hiện chính sách can dự trong vấn đề dân chủ, nhân quyền ...... 60
Tiểu kết Chương 2 ....................................................................................... 61


CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ
GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM NHẰM TẬN DỤNG VỊ TRÍ TRONG CHIẾN
LƯỢC CỦA MỸ TẠI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN
TỚI
3.1. ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ
Ở CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG D.TRUMP
.................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1.1 Chiến lƣợc của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dƣơng trong nhiệm kỳ của
Tổng thống D. Trump ................................................................................. 62
3.1.1. Về thời gian triển khai ................................................................. 62
3.1.2. Về các lĩnh vực triển khai của chiến lược ..................................... 66
3.1.3. Triển vọng trong mức độ triển khai chiến lược tái cân bằng .......... 68
3.1.2. Đánh giá vị trí của Việt Nam trong chiến lƣợc của Mỹ ở châu Á –
Thái Bình Dƣơng ........................................................................................ 69
3.1.2.1. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư............................. 71
3.1.2.2. Trong lĩnh vực an ninh và quân sự ............................................ 73
3.2. Kiến nghị một số giải pháp cho Việt Nam nhằm tận dụng vị trí trong
chiến lƣợc tái cân bằng của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dƣơng trong giai
đoạn tới....................................................................................................... 75
Tiểu kết Chương 3 ....................................................................................... 79
KẾT LUẬN ................................................................................................. 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 81


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Châu Á - Th i Bì h D
giới 41% â
g ồ
khiế

ế

b
Tế

ế

không hải

ộ g

b

g ại ệ. T

g Q ố . Chiế

: hữ g vấ

Đối
h


ối q

hâ q ề

â g

ở hội h
hủ ừ
ộ g ạ


ốiiể
q ố

g kh

hiề h ớ g h
g
bả

h h h
iể
g

qì h hì h
Việ N

1

i â bằ g ở

hế ự b h
ĩ h ự

hí h

Mỹ ừ

ại kh

hí h


ổi

ọ g

hệ ki h
â
ề â

ngày càngối

ọ g ầ

q

hiệ
g

h ủ Mỹ ối ới kh

ởi
hĩ h ự .D
q

hủ
ề hếg

h g ại gi

hiề

ị h

ự ….

hệ Việ - Mỹ g
e

ớ g

g

ờ gq

hâ Á - Th i Bì h D

i; q
ớiọ g; hữ g ấ
g Tâ

ũ g h
â

Việ N

ự ới iệ

ị hế ị - hí h ị q

h

hội

g

i h, q â

hủ h

ế. Với Việ N

ợ g ấ

hữ g

Á - Th i Bì h Dồ g hời ả h h ở g

h , ký kế Hiệ

g (TPP)

ối

h ớ g âì h

ề ề

ợ giữ Mỹ

g kh

hiềg ộ iề

hiế

iế q

i h

ủ ASEAN


hỏ

iể kh i ự

Th i Bì h D

q ố gi

kh

ồ g

bởi ự hg ổi

g hữ g ấ

h hiế

Mỹ ã

ự ; hữ g ấ

ọ g ủ

g
ồ g hời ắ
ì hò bì h

h
i h kh48%
iệ

ợ q

i

ủ g ố ị hế ồ g hời kiề

h

í h ự

g ũ g

ế

ế

g

hâ Á - Th i Bì h D


í h hế

ự hế giới hế kỷ XXI.

g hằ

hệ ới

Việ N
h h i

ạ h hấ

g bối ả h

g kh

ới iệ

hệ hiế

ạ h

ề ề ki h ế ới iệ

ki h ế hiế

ế ớiại q ố

hấ hế giới

ọ g

ề ợi í h

h ối g ại ủ

châu Á - Th i Bì h D
ủ T

hủ ạ
kh

g

ồ g hời

g ả h h ở g hợhí hg ộ g

h hấ

ự gi

gQ ố

ấ ớ

iể ki h ế
ới hiề

g

ốq

iể ki h ế i

h ạ h kế h

h

i h h40% diệ

65% g ồ

ọ gb

hấ hế giới

g hữ g h h h

Sau khi Chiế

hế giới

h g biể q

ự hg â

g i ủ

ờ g gi

h

ị h ẽ

g. Tề ki h ế ớ

iệí h hiế

ố (gầ 3 6 ỷ g ời) 61% GDP 47% ổ g h

hiề
g

g (CA-TBD) ới iệ


iệ

ự châu

ọ g. Điề


g

ý ghĩ h
gkhi hiế

hự hiệi â bằ g hâ Á - Thái Bình D

ới hời tân Tổ g hố g D

Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương,
ủ T

gQ ốg ù g ới

Đại hội XIII

i

ờ g

hấ

ới

h h

ạ h

ối qâộiiế

ế

iế

hầ

h

ò
g

hữ g h
ở kh
hế

họ

ựb

gig hí hg q


hủ

hiềiế

chúng ta nên

h ối g ại ủ Mỹ ở hâố 1 hế giới hiệ

ẽ giả
h â

hế kỷ

ớ Mỹ ở

. Mặ kh

i gi

ị ả

h g i . Qua

ì h ấ

ới hự hiệh g

ộ i

g ối hù hợ
g ì h hì h

ộ g"ại

h ối g ại ủ Mỹ
ộ gí

Việ N

hế giới ới ị hế

ị h
í h

ử hấ

i


i i g ề
g

ồ g hời ồ

g h

g hí h

hế giới

h ối g ại

g Q ố là: sáng

h Lạ h

ả hế giới. Mỗi ộ g h i

hiế " hấ

Á - Th i Bì h D

hiế

g í h

ại ủ

ới -

ớ .

ối g ại
g

gọi

ọ g tâm hí h

ự “Đa cường quốc”

i h g ở hâ Á - Thái Bì h D
gihế giới

g hế “Nhất siêu đa cường” và
XXI

ới

XIX ủ Đả g Cộ g ả T

kiế "Một vành đai, một con đường" g ại gi
L

T

g ủ Mỹ ã

í h gi

h g

ự g

bả

.C

ới

h
g

hể ì

ệ Tổ q ố Việ N

g: “Chú trọng phát triển quan hệ hợp tác,

hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác lớn,
đối tác quan trọng”1
X ấ

h

Đả g.

ừ hữ g ý

i q ế

ị h họi: “Việt Nam trong

chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”


nghiên

hạ

ĩQ ố

ế họ , chuyên ngành Q

hệ Q ố

hủ ề
ế.

2. Tổng quan tình hình nghi n cứu li n quan đến đề tài
2.1. Tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
T
h ạ

g hữ g
ộ g ghi

ối g ại ủ Mỹ
hí h


q

ù g ới q
hí h

quan ếhe


i i g ũ g

1 Đả g Cộ g ả Việ N
2016, tr. 154.

g ầ

ề ố

hủ ề hấ

hiề h ớ g


ở ử hội h

h ối g ại ủ

h ối g ại ủ Mỹ
. V

ì h

hiề
g bố

g

ồ g hời


ợ g

iệớ nói chung, chính sách
hấ

ợ g. Sự iề

(hot) ối ới
ì h ghi
gq
ì h

h kh

hỉ h
họ

giả i

kh g í h h ự

: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chí h ị Q ố gi H Nội

2


ghi

ù g hủ ề ủ họ giả

khả . Tự

h g ại

h g

Nhóm thứ nhất, b
h

ổi ủ
g

iệ

i. Ti

h gi

g ghệ

i i g

ì h ủ Đại

ghi h

ihí h
Tấ

ự hế giớiầ ;

h ế


q

ự kh

ũ g h

h ối g ại ủhế kỷ XXI h g

g hữ g

g

ới

ố khí

ớiề h kỳ í h ũ

hiế gi h gi

ị hâ Phi - T

ả ề

g
họ

hữ gi h g

hể kể ếg

L Thế M : Thế giới một góc nhìn; Thế giới một thập niên nhìn lại;

í h

giới hì

g

ghi

ị ki h ế q â

g hời gi

hỉ h hí h

g hả ả h ự

ì h hì h hế giới

ọ g â

ề hí h

hế giới

Thế giới bước ngoặt lịch sử. T
ợ g hâ

ội
ựb

ới

ạ g h ể biế

h

â :

g ại ũ g h

ã hội ... ủ

Việ N

g ì h ghi

ghi

ối ới ự iề

ủ Mỹ

ợ giới ghi

h hhi h

hữ g

h

hự

h

ộ g ủ

gồ

h

g i

hể hi

hế giới

biể

í h

ì h

giả

ạ h ụ hể h : biế

hủ ghĩ

khí ố ;

g Đ g; hí h biế ở U
bởi hã q

h hiề

ộ g hế

bả ; hệ hố g gi

g ội ; h
h

g

ộ ; biế

ộ g ị

ớ Hồi gií h hí hị q â

g ...
ự gi

ki h ghiệ .
Cù g ề

ế q

Ngọ Th h ới
i â

q

hệ q ố

ế

g ại h i

giả Đỗ Th h Bì h & V

g ì h: Quan hệ quốc tế thời hiện đại - những vấn đề cần đặt ra,

í h bối ả h q ố
hả ả h hự

hế giới

g h

ế

ạ g

hữ g ếố ặ q

ổi h : q

hệ Ng - Mỹ; hiế

ộ g ế q

hệ

hệ Nh

g h

- T

â bằ g ả h h ở g

hệ q ố

g giữ

hủ hể

g; q

hệ Ng - Tủ ASEANế hiệ
g

gQ ố ;
Ấ Độ ....
Th

khả

hế giới

ghi

h g

ề ụ

iệ

hể kể ế

hế giới

ội

hệ Mỹ - Lihọ
g

i


h

ới gi

g hq
h ã ề

X (hiệ

ỏ khủ g bố .... Nhữ g ấg ồ

hệ q ố
ế q

Li

giả ũ g ề

g ại ủ

h

ghi

g ì h: Đông Tây Nam Bắc - Diễn biến chính

trong quan hệ quốc tế từ năm 1945
ới i h i

hế giới giới


ối

ờ g ại họ


i i g. B
hủ

khả bắ b ộ

hiề

ề hí h ị q ố
ũ g

3

ế ủ

h

hệ giữ Đ g

b g Ng )
ế

iệ

ạ h

i h g quan
ới g

ế h : ũ khí hạ
hiềg


ủ Nhi

nghiê

i Z bi

ới

g ì h: Trật tự thế giới mới thứ hai - Những

vấn đề địa chính trị nan giải. Đặ biệ

g

ị - hí h ị hâ

hií h ự ối ầ giữ

g hâ
bả

hự

g

iễ

ới ủ
ộ kh

Ai
ếợi ế

hả

D ới

g kí hở g Mỹ Ki i ge

hí h

ã

ờ gq ố
hí h

ị gi

ề ấ

kh

í h hí h
bả

i

bả :

iộ kỉ

iệ

hiề u


â hỏi:

hí h ị hế giới
ới kh g ? Ai ẽ

Ki i ge

ò ặ biệ

hế

ũ g he

ạ h

g ại

hủ ế

h ị

hí h ị

ý ãả hh ở g ế

h h
g ghệ

g

ối ( h

ặ biệ

g

i họ

h ã h ạ

g

ự hế giới g
ọ g hủ q ềổ h

hế giới ũ g h
hủ ếẽ ế

hiệ

ị hgiả

í ị

họ

.V

g ì h:


ối ới b

.T

g

giữộ g

ấ bả

i h q ố gi
gq

ã

bả

ự â bằ g q ề

He

í h ềh ự

ì hò bì h

h

gỡ hữ g bế ắ

q ề

ự hế giới

ò ố ấ

h

ị hiệổ ủ giới ầ
h khố

ầ ? Ai ẽ h

g hời ại kh

h g ại h g
hi ế

ạ hgiải ối ới h g

iễầ h

g hế giới q

ỗiị h hí hự giữ
biệ

q ế
gi


kh

h g ại gi


hữ g ự

ỗi ạ

g hâ

ới hữ g kh

9) ể b

hế giới


ì h

ới ?...

Trật tự thế giới (World Order). Với

hế giới

giải ự biế

ki h ế hế kỉ XXI ? Sự ụ
ự hế giới

giải q

q ố gi

họ ki h ế

iề gì ? Thế giới i ề â ? C

giả

ộ khủ g h ả g ki h ế

giả ũ g ố gắ gg ời hiếộ g ủ

h ấ bằ g

h . Ng iới

khối hí h ị

hế giới

g ời

ề hí h

ại hế giới

g ì h

kh

hụ h ộ

ỗi q ố

q ố

ế; h i

ờ gq ốhải ự
hế giới

ự .
Phâ

í h

ự hế giới hih

S

e P. H

i

ới

g ì h:

Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới (The Clash of
Civilizations and the remaking of World Order), ã ẽ ại b
i h kh
h
h

h

hế giới. Về

i h h
g Tâ

g

i

g Tâ
ò

g â

bả

g hâ

i h g i
iể

h

4

h
hiế

hi

h h g ề


g Tâ
ể e

ại h h h i bộ
g

é


i hi h


kh

g i h

H gi g

g Tâ . T

iếi h g i hi h h

hí h ị

ũ g hấhế giới

g

i. Ti

q

biể

hế giớiì h hụ
ới ủ

h gq

hiềâ giữì h hả

ấ hiệ

g

ủ A i T ff e

g

i h hủ ế

ổi ề
ù g ới hữ g

h gg Tâ

g Tâ . Ô g ũ g hỉ

ới ự i ị h hì h ề
ại

ị h

g ỏ hữ g h

giải hí h ự h i

S gi h

i h

i h cùng

h .

h hự

ạ g ụ

ghi

ội

iệ

hế giới

g ựb

h h ớ g ghi

g

h ể biế


g

ì h

h : Cú sốc tương lai (Future shock); Làn sóng thứ ba (The Third

wave); Thăng trầm quyền lực (Power Shift); Tạo dựng một nền văn minh mới chính trị
của làn sóng thứ ba (Creating a new civilization Polictics of The Third Weve). Với


g ì h

h

hữ g iễ biế
i g ủg

ại

hí h

ã hâ

ị hế giới

q ề

i h" ủ

Cù g h ớ g iế

ự (

í h

i h g

g hế kỷ XXI. Đặ biệ

g h b" h g i
g "b ổi bì h

i họ T ff e

ựb
hiế

giả hấ

we ) ũ g h

ì h hì h hế giới
h

hò bì h

ạ h ự

ị hế

i

i

ộ g ủ "

ò ủ

hế kỷ XXI.


ề h T ff e

George Friedman ới hữ g

g

ì h i

h g

hể kể ế

ghibiể gồ : 100 năm tới - Dự báo thế kỷ

XXI (The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century); Thập niên tiếp theo đế chế
và nền cộng hòa trong một thế giới đang thay đổi (The next decade Empire and
republic in a changing world); Cuộc chiến tranh bí mật của Mỹ (America's Secret
War); Tương lai của chiến tranh (Future of War) .... T


chuyên gi
kiệhí h

ảiải ụ

B L

ị Á-Â
ừH

ũ g h

g í h

iệ

ủ J e h S. N e
of Power),g
g

ới


i họã hâ


q ố gi Bắ Mỹ T

ầ hiệ
giảạ hh

Kỳ ế Ng h

g kh i ủ Mỹ
Nh

hí h

hế ớ

g ghệ .... Đặ biệ

giế

ế M hi

hữ g ấ
ạ g

h g ề ì hb

g hữ g h
í h hữ g ự

hữ g q ố gi
g Mỹ

N

Mỹ ừ

ừ Thổ Nhĩ Kỳ ế Nh

Bả

ù g ới

h : khủ g bố khủ g h ả g
ả ế
hiế

i hí h

h

"ngạc nhiên" hữ g ố gắ g giấ

hố g khủ g bố

h ghạ

kh g hể kh g kể ế

i

ầ .
hữ g ghi

g ì h iể biể : Tương lai của quyền lực (The Future

g hữ g ghi

iể hì h (
5

e

)

h

hấ hiệ
g. T

í hq ề
hữ g

g

g ì h

ự q â

ự; q ề

ại q ề

ự kh

g

hể

(Sh ể gi
q ề

q ề
q ề

q ềự h g

hấ

ự ảhỉ h hí hgồ

hữ g

g ì h ề

chúng ta kh g hể kh g hắ

hải h

hiế

ự T ợ ý Ng ại

ủ K

kiế

ở g Mỹ hụ

ở g hí h

C

be

ủ Mỹ
q
h


ã
hỉ

i


ò

g â

ị h ghĩ

h

hí h ề iề
D

i iễ

ghiế

g hải ối
â bằ g ủ Mỹ ối ới kh
hự h

hí h
Tại;g â

ghi

q ốế


g

ì h

be : Xoay trục -

hí h

hh ớ g

g i

ớ Mỹ. T

b


kế q ả


iể


ộ kế h ạ h h

hữ g iề

hí h

g hiế


hâ Á - Thái Bình
hiếM.

giả ã

hời kỳ gi

ề hữ g ấhí h ị

g hâ Á

ề g ồ gố

hế ố õi

ồ g hời ề

h ủ Mỹ ối ới khhí h q ề Ob

giải hữ g ặ

b


hiế

ồ g hời

í h bối ả h hiế

;g

ủ Mỹ ối ới hâ Á giải hí h
hế

h ớ g

h Đ g Á - Th i Bì h D

i â bằ g;

ừ hời

ihâ Á ối ới

; hâ

iễ biếq ề

i â bằ g

M. C

g hâ Á ủ

iệ

ạ g

g kí h ủh

iệ
hiế

h

h

iểTương lai nghệ thuật lãnh đạo của Mỹ ở châu Á. D ới
gi


g Q ố

i i g. Điể hì h h

ghi

q ề

trực tiếp h ặ gián tiếp ế

i h g

g
ế

ủ Tg gọi

ự hâ

ỗi

eg )".

i

h h

hầ

we

ủ Mỹ ở hâ Á - Th i Bì h D

é

ự N e hâ

h h

h h

g: “Mỹ ầ

h ối g ại ủ Mỹ

ủ q ềể ạ

g g

ủ Mỹ

i h (Sg e

i i g. V he

Nhóm thứ hai b
iề

ợ hợ

we ). Đặ biệ

giả

õ ội h

ự ki h ế; q ềg ghệ h g i
h gố giải h

hằ

i
hiệ

ự .
hiếủ Mỹ (CSIS) ới

g

ì h:

Asia Pacific Rebalance 2025: Capabilities, Presence, and Partnershipsd (Tái cân
bằng châu Á - Thái Bình Dương 2025 - khả năng, sự hiện diện và các quan hệ đối
tác), ã hâ

í h

ghị chính sách h

ựb

h

hí h hủ Mỹ hằ

hâ Á - Th i Bì h D
ề hiế

ị h ì h hì h hế giới kh
hự hiệ

hiế

g ạ hiệ q ả. Đồ g hời

ợ “ i â bằ g” ủ Mỹ h

6

ếhữ g kh ế
ợ “ i â bằ g” ại kh
g ì h ũ g

hữ g

2025. Cù g hủ ề ghi


họ

giả C

e

B

P. T e e

ới

ghi

: Balance within the

rebalance: The supporting role of the U.S. military in the Asia -Pacific region” (Cân
bằ g
D

i â bằ g: V i
g)

ã

ò hỗ

g hâ

q ố gi

g khự ủ Mỹ ối ới
Đề

ợ ủ q â

ội Mỹ ở kh

í h hữ g ộ g h i ụ hể ề q â

hâ Á – Th i Bì h D
q ố gi

g ừ

hâ Á - Thái Bình
ự ủ Mỹ ại

hỉ

i

h gi


họ

hấ

g hí hới Việ N

ạ g ề hiề

h gq ố H
V

iế

giả

ợ ềq â

g

ì h: Chính

h

gg q ố A h Cộ g hò Li

â T

ghi

gH

b gĐ

ổ gq

Nhhủ ề

Ng ễ V

Li

Bả

hữ g ội
hế giới

ới hữ g hủ hể gồ : hí h

Kỳ Cộ g hò Nhâ

Ng ễ X â S

ò hỗ

PGS, TS. Ng ễ Thị Q ế ới

h ối g ại ủ

ạ h

Châu Âu. Cũ g ề.

sách đối ngoại của các nước lớn trong giai đoạn hiện nay . T
kh i qg

qhệ

h kh

h ối g ại ủ Hợ

b g Ng Cộ g hò Ph

Cộ g hò Ấ Độ à Liên minh

h g

hể kể ế

ghiD : Chiến lược đối ngoại của các nước lớn và

quan hệ với Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Trong công trình này, sau
í h

khi phâ
ạ h

ề: ị

ở h ạ h ị h hiế
í

q

i

ò ủ

h

giả

ghi h
Bả

Li

hi
iNghi

gq

í h hiế

hệ q ố


gồ : Mỹ T

Ấ Độ. Ng i

q

hế kỷ XXI ũ g

ởg

ế

ối g ại bối ả h q ố

hế kỷ XXI b

Mi h hâ Â

gh i hg hâối g ại ủ

ờ gq ố

ở h ạ h ị h hiế

ự g ...ộ khu vực họch

hữ g i
ế

hí hủ
gqối g ại ủgQ ố

b g Ng Nh

Li

hệ ủ Việ Nhiế

g

ới

g ì h

giả T ầ Kh h ới


.
g ì h: Hợp tác

và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á ba thập niên đầu sau Chiến tranh
Lạnh

ã i â

hợ

ạ h

Mỹ - T
Tg. T
g h

ASEAN. Gi
í h hiếở ý

h hiế
ợ Mỹ - T

hố g

gQ ố .N

Mỹ-T

í h

h


g ạ h

h ị

h

ọ g ịở ýở g hí hủ hợ

ạ h

i h

g ị hế

ự gi

T

h

ị ối g ại ủ Mỹ
ạ h

ị ủ Mỹ

7

ở g ối g ại ủ

Á ủ hợ

hí h ị giữ
hí h

h

g. C

bối ả h ở Đ g N
ự ổi

ả g

ớ . Sự biế

h hiế
i


ò ủ

ổi ề ị hế ợi

gQ ố ởĐ gN

Áh i


h

ihiế

h ạ h. B

gồ

ự biế

ộ g ị hế q ề

T

g Q ố ở Đ g N

Á. Lợi í h hiếT

gQ ố ở Đ gN

Á. Thự

h ớ g hợ

Mỹ - T
hiế

g

ới hời hiế

ợ Mỹ - T

h hiế

h ạ h. N

ới hời hiế

ợ Mỹ - T

h ớ g hợ
ới. T

g

h hiế

ộ g ủ hợ

Trung. Phả

ạ h

Việ N

.Tì hb

g hiế

h hiế
h

ự hâ
ợ giữgiả ã
g kh

iN

hiệg

h

g hầ

ổi. T

biể


gi

g h

hả

i

g hí h

h hiế

h

ợ Mỹ -

g hí h

h ủ Việ Ngiả Ng ễ H

g

í

i

.
g Gi

h hiếặ q

ò q

hệ ạ h

ọ gở Đ gN

ả hh ở g ủ

ổi ủ q

ộ g ủ

hì h

ế

i h

Á

ghi h
h

iể

ủ Việ

g

h g

gQ ốhữ g ấ
h

h

Mỹ;

h h
giả

â Tổ g hố g
ớ Mỹ ầ

h

ổ g hố g

g ì h â

T

g

h

iể

h

giới

g bằ g;

i h

i h ã hội
;

biò g
hb ộ


h

í h

hặ

g ời Mỹ bằ gỷ ệ

q
i â

i h bi

ị h h
g hải ố g ự

8

ừ Me i

bả

iệ

ộ g

hải

khỏe ế ké

.... D

ể ả
ể ạ

g ời Mỹ

ằ g

ì hh h ộ g ủ

hí h

ớ Mỹ bị

hải iế h h h ạ
h g iệ

g h

ỏ h Mỹ ới gi

h

b i iế

hâ khiế ki h ế Mỹ h

hữ g â hỏi h : L

kh g e ọ

hg

hữ g g

g ị hế ủ

ồạũ g

rong công trình: Đã đến lúc phải cứng rắn để khôi phục

; hỉ

gĐ gb

ả ời h

hữ g

g ki h ế khủ g h ả g

ghiệ gi

ế

i â bằ g hâ Á - Th i Bì h D

khi h

k Ob

g ời h
T

g

hủ ế

h h ớ g biế

h gq

g

B

giới Tồ g hời hỉ

i hí h

i

h : giÁ

ạ h

g kh

ì h ạ h

lại sự vĩ đại của nước Mỹ

hấ

h ạ h. Xu

.

T

hiệũ g h kh

hế kỷ XXI

hể hì h

hạ h

hiế

gở Đ gN

í h hữ g iễ biế

õq


Về
D

h hiế

h

ự hợộ g ủ hợ: Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn

hiện nayi

hí h

h hiế
ạ h

ạ g

ợ Mỹ - T

ủ ASEAN

Cù g hủ ề ạ h
ới ghi

h hiế

ị giữ Mỹ

ự hợ

h ạ h. Thự

ợ Mỹ - T

hí h
ạ h

kh i q

g ở Đ g Á hi h

ạ h

ủ ASEAN

ạ g

g ộ

ự giữ Mỹ


ế

ể ử

ổi ự gi
ủ họ


h ế ki h ế Ob

hả

họ Ob

e. V

g kế h

g ì h

ì h ới h g iệ : Đã đến lúc phải cứng rắn. Bây giờ chính là lúc ấy.
Cũ g hể hiệ kh


T

g ừ g h

q ố

hò g h

ở hữ

g

g

h. Đ

ị q

iể

ã

ố g ấ

Đi âì

bấ

h g

khủ g h ả g q

h

i hé

ở hạ ầ g
ghi

í h ự iề

hế kỷ XXIối g ại ủ D
ặ kẽ ự “q è q ặ ” ủ

ựq è q ặ

ại; ự q è q ặ

g ạ ; ựq èq ặ

h ế… ề


ở g hí h

h: "Nước Mỹ nhìn từ bên trong" ã hỉ

ớ Mỹ
gi

õ é

ế gihệ g ại

ỷ ệ ội hạ
iệ

hí h

h ối g ại ủ Mỹ

g hữ g

h

ọ g.

hỉ h hí h
hể kể ế

ghi

ủ Bruce W. Jentleson: Chính

sách đối ngoại Hoa Kỳ - Động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI (American
Foreign Policy - The Dynamics of Choice in the 21st century). Trong công trình này,
giải ã i â
L

giải
ớiũ g hí h

ố ội

g

hữ g ự

ở í
bả

họ

ị h ử hì h h h hí h
ủ q

ì h h ạ h ị h hí h

h h h

g ặ

h

hí h

h ối g ại Mỹ.
h

g hời kỳ

h ối g ại Mỹ

g hế kỷ XXI.
Đối ới giới họ giả
g ời

h hiề

hiề

g

g

g
hấg ghi

ì h h : Ng ễ Th i Y

cứu Hòa Kỳ ; Ng ễ Th i Y
Ng ễ Th i Y

H

GS TS. Ng ễ Th i Y

H

hí h

H

H

g

h ối g ại ủ Mỹ

g: Hoa Kỳ văn hóa và chính sách đối ngoại;

g: Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới
H

g: Tôn giáo và việc vận dụng tôn

giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh ... T
giả ù g h

ối g ại ủ Mỹ
hố g B. Ob


iể

g

ighi

ã

giải

g hữ g

ở h ạ h ị h hí h

h

h ối g ại ủ Mỹ hời kỳ Tổ g hố g G. W. B h Tổ g

hệ giữ H

Kỳ ới

hí h

h ối ới

kh

hế giới ...

h q

Phả
h

hí h
q

ới

g - Tạ Mi h T ấ : Các vấn đề nghiên

góc độ cân bằng quyền lực; Ng ễ Th i Y
g ì hhệ

hế kỷ XXI

g h
h g

g

h
hể kể ế

g giữ Việ N
ghi

ới Mỹ trong hai

: Hướng tới xây dựng đối

tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ ủ họ giả Ng X â Bì h. Trong công trình này,
giả

h

ộ g ự ã hâ

í h hữ g hâ

9

ố b

g iố ội ại


ộ g ế
q ố

iệ

ế

â

ự gq

ới. Dựừ khi h i
h

ủ Việ N
q

g

họ

hệ

i

ạ gq

hệ g ại gi
â

h

gq

hệ Việ N

- H

Kỳ; ề

ấ 05 h

Kỳ

g bối ả h
-H

ả ĩ h ự

ự gq

giả ì

hệ ối

hiế

hiể

ợ . The

hí h ị - g ại gi ; ki h ế -

g ồ

khề hí h b

-H

gồ :

Kỳ; ự b

giải h


h gi

hế hì h â

g

giả
hữ g h h ự

iể

Kỳ

ặ q

hệ Việ N

ự gq

hệ ối

hiếộ ụ hể. T

g ới b
ọ g h : ị

h ối g ại Mỹ ại hâu Á; ị h ị Việ N

hạ

ủ q

h: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994 - 2010

- H

Kỳ kể

ở hữ g kế q ả ghi

- Hoa Kỳ he b gi i


ở ấ

gi

-H

hệ Việ N

ĩ h ự

hò g;

õ b

hế

hệ Việ N

h gi hiệ

ờ g. T

iệ

ới

ợ Việ N

g ghi

g ghệ

gL

hiế

Kỳ ề iệ


i h– q ố

Việ N

q

-H

ại;

g h

Ph

í h

ớ bì h h ờ g h

h

h

hệ ối

giả Bùi Thị
ã ề

q

í ủ Việ N

g hí hg hí h

h ối g ại Mỹ

khủ g h ả g ki h ế….
2.2. Những vấn đề các công trình nghiên cứu được công bố đã làm rõ
L ợ

ử ì h hì h ghi

ghi

âhiế

Bì h D

ã i â

ề h g

ghi

h ạ h ế

g Đ gNõ: Chí h


, chiế

Á; q

hể hấ : Nhữ g

ì h

h ối g ại ủ Mỹ kể

ủ Mỹ ối ới kh

hệ giữ Mỹ ới Việ N

ghâu Á - Thái

…;

2.3. Những vấn đề luận văn đi sâu làm rõ
Chiế
i â bằ g ủ Mỹ ại kh

ghi

he

hổ biế

h iế
hh
g

ù

hể ề

hi â

h g


g h

g

ới ở
ế

i ẽ

hâu Á - Th i Bì h Dgg hiế

ộ g

10h .T

hi

g

ọ g ủ

hiế

giả h

hấ

khả

g hiếọ g ủi

g ii iệ

i â bằ g ủ Mỹ ở kh

ở h
iểi â bằ g he

iể

. Th

kh

g

ì h ghi
í ủ Việ N
g

h iế

iể kh i hiế

í ủ Việ N

h ụ hể

g. D

hâ Á - Th i Bì h D

i: hầ hế

í h iệ

ộ g

châu Á - Th i Bì h D
g

ới hiề gí hi iệ

i â bằ g ủ Mỹ ở kh
hiếế Việ N

.


3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận v n
3.1. Mục tiêu
Q

iệí h hữ g ội

Mỹ ở hâ Á - Th i Bì h D
ụ hể ề g ại gi

hí h

hằ

bả

i h g

ki h ế q â

Mỹ ối ới Việ N
ồ g hời hỉ

g

g

q

ự…ộ g ủ

hiế

h ối g ại ủ Việ Ni â bằ g ủ

ì h hự hiệ

g kh

àm rõ vai trò

hữ g

g hiếkhổ hiếg hiế

ợ này;

i â bằ g ối ới iệ

g hai h

i

h

i â bằ g ủ

í ủ Việ N


ố hí h

hự hiệ

hế kỷ XXI.

3.2. Nhiệm vụ
Từ
Phâi

ghi

í h g

giảời

châu Á - Th i Bì h D
g hí h
hữ g

h

h gi

ội

g hiế

í h ị

ng; phâ

iể

ọ g ủ Việ N

châu Á - Th i Bì h D


ố hiệ:

i â bằ g ủ Mỹ ại kh

í ủ Việ N

i â bằ g ủ Mỹ ại kh
ối ới Mỹ

i h g

hâ Á - Th i Bì h D

g hiế

g;

i â bằ g ủ Mỹ ại

g.

4. Đối tƣợng và phạm vi nghi n cứu của luận v n
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối

ợ g ghi

Th i Bì h D

g; vị

kh

ự ; nhữ g

hiệ

hí h

i

Chiếí, vai trò ủ Việ N
ộ g ủ

hiếh ối g ại ủ Việ N

i â bằ g ủ Mỹ ại hâ Á -

g hiếi â bằ g ủ Mỹ ại

i â bằ g ối ới iệ h ạ h ị h

hự

.

4.2. Phạm vi nghiên cứu
4.2.1. Về nội dung nghiên cứu:
L
ị h

giới hạ
hự hiệ

Việ Nhiế
hiế

iệ

ghi


í ủ Việ N

i â bằ g ủ Mỹgq

ì hh ạ h

í h ề hữ g hả

g ủ

.

4.2.2. Về thời gian nghiên cứu:
Đề

i ự

họ

B.Obq ề

kỳ vài ựb

hạ

i

ghi

ế tháng 1
ế

ừ tháng 1

2009 khi ổ g hố g

2017 khi ổ g hố g Ob

kế h

2025;

4.2.3. Về không gian nghiên cứu:
Khhâ Á - Th i Bì h D

g; Đ g N
11

Á; Việ N

.

hiệ


5. Phƣơng pháp nghi n cứu
Với ặ


hí h

hù ủ

i

i h

hiệ

gồ

ghi
biệhghi

ềq ốử ụ g

h g ề ội h


q

iểg

h gi

g hời gi

hự

g

g. Trên ề

hí h

h

ghi

- Th i Bì h Di

g ủ Mỹ
h

Th i Bì h D

g( ả í h ế
ội

g iề

i h g

q ả

ả g

i â

hiệ

hí h

ự iề
hự

í h

ự iề

h

g

i i gt

hỉ h hí h
Á

g í h ối

hh
ọ g

i â bằ g hâ Á
g hời gi

hữ g ự b

ự Đ g N
h

hỉ h hí h

iễ ). T

hỉ h hí h

ối ới Việ N

ộ g ủ

g ủ Mỹ ới kh

hữ g giải h

q .

í h

h ớ g

i â bằ g hâ Á -

Việ Nù

iệ

h .

- Phương pháp đánh giá chính sách: Đâ

h

h gi chính sách châu Á - Th i Bì h D

g ủ Mỹ

iệ

g i

i â bằ g hâ Á - Thái Bình

- Phương pháp nghiên cứu dự báo: Giúp
ề iễ biế

ề í

q .

i â bằ g hâ Á - Th i Bì h D
iệ

ĩ h

ì h hự

í h hữ g ấ

- Phương pháp lịch sử và logic: Cho phép nghi
â

ế

gq

hí h q ề Mỹ họ giả

i â bằ g hâ Á - Th i Bì h D

ộ g ế Việ N
D

q

:

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Đi ừ hâ
hiế

ế i

g h

ấ q

ọ g

g

g hời gian qua.

6. Cấu trúc của luận v n
Ng i hầ Mở ầ
kếh h có 3 h

Kế

g, 9

và D hi iệ

h

khảụ , cụ hể h sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC TÁI CÂN BẰNG CỦA MỸ TẠI
KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG:
Ch

g

ới kh


hâ Á – Th i Bì h D

hữ g h g i
hữ g h g i

í hở hh
g

iệ

ổ gq
g ềí h ị

ề hiế
ợ T i â bằ g ủ Mỹ
ội

í ủ Việ N

g

iể kh i. Đâ

trong chính sách này

.

1.1. Cơ sở hoạch định chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái
Bình Dương
1.2. Nội dung và quá trình triển khai chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại khu vực
châu Á – Thái Bình Dương
12


1.3. Vị trí của Việt Nam đối với Mỹ
CHƯƠNG 2: VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÁI
CÂN BẰNG CỦA MỸ: Ch
hiếh ạ

ộ g

g

ẽ i â

i â bằ g ủ Mỹ

g hâ
í h ủ q ố

gqí ủ Việ N

ì h h ạ h ị h hí h

iể kh i. Nhằ

õ â hỏi ghi

í h hí h

ới g

h

í h ịg

h ũ g h

ềbi

h

g

h h ạ h ị h hí h


h Mỹ ợi

ủ Mỹ.

2.1. Việt Nam trong chính sách kinh tế, thương mại và đầu tư của Mỹ tại Đông Nam Á
2.2. Việt Nam trong chính sách can dự về ngoại giao và các vấn đề an ninh, quân sự
tại Đông Nam Á của Mỹ
2.3. Thông qua các chính sách hợp tác trong lĩnh giáo dục, đào tạo và khoa học công
nghệ nhằm thúc đẩy tầm ảnh hưởng ở Việt Nam
2.4. Thực hiện chính sách can dự trong vấn đề dân chủ, nhân quyền
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI
PHÁP CHO VIỆT NAM NHẰM TẬN DỤNG VỊ TRÍ TRONG CHIẾN LƯỢC CỦA
MỸ TẠI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI:
Ch

gâ bằ g

g

ế. Từ

gq
ựb

ọ g ề ị
hù hợ

h gi

í ủ Việ N

h Việ N

ụ hể ề ị

í ủ Việ N

h giữ h ạ h ị h hiế


g
g

i ủ
g

i

hiếg hiếiể kh i

ợ T i â bằ g ũ g h
ũ g h kiế

ghị hữ g hí h

i
hự
iể
h

.

3.1. Đánh giá vị trí của Việt Nam trong chiến lược của Mỹ tại châu Á – Thái Bình
Dương trong giai đoạn tới
3.2. Kiến nghị một số giải pháp cho Việt Nam nhằm tận dụng vị trí trong chiến lược
tái cân bằng của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn tới

13


Chƣơng 1
TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC TÁI CÂN BẰNG CỦA MỸ
TẠI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƢƠNG
1.1. Cơ sở hoạch định chiến lƣợc tái cân bằng của Mỹ tại khu v c châu Á Thái Bình Dƣơng
1.1.1. Trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương
1.1.1.1. Thay đổi của bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương
C ối hế kỷ XX

b ớ

châu Á – Th i Bì h D
giới

hấ

hữ g

g hữ g h

g gg h h
i

Chí h ự q

â

ã

hữ g iể

hí h

â :

ò ớ
ế

iựq

â

g iệ

hữ g h

iề

ổi ớhế kỷ XXI kh

q ố gi

hế

iế
ại kh

ối q

hệ q ố

ự . The

ổi b

ế.

a) Châu Á – Thái Bình Dương đang trở thành đầu tàu phát triển kinh tế mới
của thế giới
Hiệ

khhâ Á – Th i Bì h D

ki h ế ủ hế giới ới ợi hế g ồ
hụ ội ị


g

b

h g

ẽ h

hế giới. B

b

g

g

kh

ẻh

gg ốiò

i. Hầ hế
eựb

ẽ iế

ế

2030

hể h

g

hì ố
h
khg

ại h gq

ở g ủ khiế

ìởGDP

g

i


ựb

g

iể


iể

h

ại

ở g ki h ế h h hấ
g

hâ Á Th i Bì h D
g bì h
ở g ớ

ợ g
g ế

4%/

hấ hế giới.2 Theo

“FAA Aerospace Forecast Fiscal Years 2010-2030” ủ Cụ kế h ạ h

hí h

h H g kh g i

hâ Á Th i Bì h D
hấ

kh

h

“The outlook for Energy: A view to 2030” ủ

2030


gi

ki h ế hâ Á - Th i Bì h D

iể

M bi
iếới ổi… Kh g hỉ

hấ hế giới hiệ

ủ ki h ế hế giới

ề hố g hấ ở iể

g ở h h ầ

ộ g ớ

ề ki h ế

ở g ki h ế ớ
ộ g ự

Eg

hế giới ới ố

b g h ộ bộ gi

g


iế
g


ở g

ì
g bì h

h g Mỹ hì ừ
kh


4 6%/

“Xu hướng toàn cầu 2030: Những thế giới khác”
2h
://e e g .g / i e /
/fi e /2014/03/f8/ ee 08_ i . f
¹ https://www.faa.gov/data_research/aviation/aerospace_forecasts/20102030/ e i /2010%20F e
%20D . f
g 25/11/2017.

14ế


g

2030
ởng nhanh

¹. Kh g hữ g hế b
ợ Hội Đồ g Tì h b
g

20/11/2017

Q ố


Gi Mỹ

g bố g

châu  gộ
hi i


q â

10/12/2012 hì

ại

g hữ g i

2030 hâ Á ẽ

hí h Tổ g ả

hẩ

q ố

g ghệ…². Với ự

hâ Á – Th i Bì h D
g ầ h ớ g ế kh

ã

i ở

hí h q ề

họ g â

hiếả Bắ Mỹ

ội (GDP)

ạ h

g h

âẽ ề ki h ế ủ kh
ổ g hố g Obõ

ới.

b) Tính phức tạp của khu vực ngày càng tăng
Khhâ Á – Th i Bì h D

ề ki h ế h

iể

i ộ g hấ

g hấ hế giới ồ g hời
h

ế

gi

giữ

h ới ự

q ố gi


hấ

h

b ớ

g hời gi

ế

gắ

ị hế

kh g hỉ


biể H


Mỹ

iể
ớii

g

g ại â

q ố

ihì h h

iệ biế

ổi

ự hhấ q

hệ

“ iểkh ” hiề
g ộ

hấ . Chỉ

hỏ ẻ


ờ g ộ

ề i

kh g gừ g

qủ kh

h h ig i â
ả hh ở g ủ

gQ ố

ủ kh

ự . Đâ

ự kh g gừ g

ế” ũ g kh g hể ằ
ự ại kh

g

ới ổi h Ấ Độ T

ò q ố gi

í h h

ồ g hời kiể

âhữ g

ờ gq ố
hặ

ờ g ựhệ

hâ Bắ T iề Ti ;

ủ khh

ò “ả h

q ề Mỹ ầ
iể

hốĐ g…g

g”
ế

ề hạ

ũ g kh g gừ g ố gắ g ể hắ
ũ g

q â

hể

hí hhí h ị

i

h hấ ở Biể Đ g h
D

kh

“ iể

h

g hữ g kh

â

ị h hấ

g hữ g kh

hấ ừ ý h

iể . D

i ầ

ạ g ớ

ợ g ki h ế

hiế ổ

ộ í h

òộ h

h h hấ

g kh g hỉ

g

h ệ

.V
. Chí h

ể kiểớ kh

ại kh

.

g

khả

c) Gia tăng vai trò của khu vực trong các vấn đề toàn cầu
Vi

ò ủ kh

g hi hối hiề
ki h ếg

g
ề hò bì h

i h

hâ Á – Th i Bì h D

ở h h
họ g âhí h

q ố gi

g khg h

hò bì h hợ

i h

ầ . Đặ

iể kh g hạ
g h

hế kh


hế


g

g gi
iể

hữ g hâý hù hợ

ốq ế

ị h ể kh

hâ Â – Đại Tâ D

ầ .T

ằ g ề ĩ h ự

hí h

ại hiềg
g ộ

h g ề

h kh g ử ụ g h

g h

hiế

² http://vietbao.vn/The-gioi/Kinh-te-Trung-Quoc-vuot-My-truoc-

15

2030/150173893/ 159/

q

i h hì
ì

kiế

h ể giải

11/11/2017


q ế bấ

ồ g

g ộ . Đâ

ối h ại

biể hiệ

ầ hiệ

Đồ g hời

hiề

h APEC “ASEAN + ”

ở hạ

hế

h

b

h

kh

Tổ hhế hợ

kh

i hỏ h

h Tổ h

Hợ

iể

ù g

kh g hỉ

giải q ế
khự kh
Vớiò

g iệ

kh g

ý

Bì h D

g ể ù g ớiì
gì g

g heả Mỹ h

ế

hiệ

â

ối h ại

hối hợ

ại

hì h

ò

ế Mỹ

hể hế

hủ hế q ố gi


h

ới hủ ghĩ


ù g
h

g

i.

iq

ề ủ

ọ g

hế giới

g ại hâ Á – Thái

hi q ố gi kh

ũ g hù hợ

g
iế g

giải q ế cá

gi

kh

ắ h .C

g ự h họ

hể hế q ố

hể hế q ố

ại â . Điề

Ob

g hời iểTh ợ g Hải
iễ

ụ hợ

q ố gi
hì h

g â

hấ

hế hò bì h
ự ở ấ

gM C g
ể iế

i

họ hỏi ể hiế

i

h

ổ h

h ARF ADMM +… ã h ẩ bị iề kiệ
hế hợ

ộ g ự

.

hiế

C

iệ

ồ g hời

giải q ế

h

gTổ g hố g

ổi.

1.1.1.2. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, những thay đổi trong cán cân quyền lực
khu vực châu Á – Thái Bình Dương và tác động đến lợi ích an ninh của Mỹ tại khu vực
a) Trung Quốc trỗi dậy
T

gQ ố

ki h ế
hiề
h
ế

khi iế h h ải

g hữ g h
ĩ h ự

e ọ

i

ị hế ủ Mỹ ại kh

hi

g

h

hiề

Mỹ T

h i ại khQ ố Hiệ
q

ại ã hế

ggQ ố

ựbhữ g h h

g ớg hế kỷ XXI ã ỗi

hâ Á – Th i Bì h D

g ũ g h

â q ề

hỉ h

ổi

ố hí h q ế

ị h

hí h
hại kh

hữ g hâ

ằ g GDP ủ T

ợ Mỹ. Hu Angang, Gi
ạ q

ựb

khi

gQ ố

2020

ẽ gấ 2 ầ Mỹ
ự b

b ớ

i gầ

ề ki h ế T

2030.¹ The

ã.

Về ki h ế hầ hế
2030 ẽ bằ g h ặ

ở ử

ối hế kỷ XX

hế giới. T
hể ả

h

Việ
g

gQ ố
Nghi

ả Mỹ

T

g

ố “China 2030” ằ g

ợ Mỹ và ở h h ề ki h ế ớ
ớ h

hời iể

hấ hế giới

EU ộ g ại

“China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative

¹ https://baomoi.com/cebr-trung-quoc-se-vuot-my-tro-thanh-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-vao-nam2032/c/24417107.epi
g 24/10/2017.

16


High-Income Societ ” ủ W

B k hì ki h ế T

hhấ hế giới

h g3

2013 hì GDP ủ T

Tuy hi
g ạ2030. The
g Q ố

ù h ki h ế Tg

ổ g hế hiệố ấ

ại và

h g ới Mỹ ề hiề
h gg

h


i gầối ới kh

T

h Nh

Bả

gQ ố


HQ ố

B

Th i Bì h D

g

h g gộ kh

Về q â

ự T

ổ g ố ủ Nh

i

ế hiệ

hữ gBả

i

iệ

gQ ố

ạ h

gQ ố
H

hi hí h q â

Q ố

Việ N

h h ộ g ối kh g g
bigiới Ấ Độ ã gâ

Đ g Á – Th i Bì h D
i ề

ỗ ự

ối ủq ố

ế õ

g

g ã ề
g giề g
g h q

hể

kh
g

ạ h

ế

gại g

h hiệ
h ề ki h ếủ Ấ Độ

biể

ợ ý g ại

i
h

ự i

iủ T

iệ kh g
h”. Ô g kế

ở g Mỹ ề
g ở khg Q ố “bấ

hấ

ời giải hí h h ặ
: “Sự

² https://baomoi.com/khi-ca-the-gioi-lao-vao-cuu-kinh-te-trung-quoc-viet-nam-nen-tuong-ke-tuuke/c/18910134.epi

17

hâ Á –

g Q ố ở Biể Đ g Biể H
â

hế hi hí q â

g hẳ g. Gầ

hấ

Mỹ ề ki h

gQ ố

gQ ố

Q ố

i i g.

g ủ T

bấgại ủi h g

ộ g ại. Ư

q ề kiể

ới

Hội ồ g ì h b

ự ớ gấ b

ối q

i h

.

hả hh ở gở ả ấ

hâ Á - Th i Bì h D

ồ g

hải hiề q

ộ T

gại T

ị h

ề ”. Kh g hữ g hế

gQ ố
hếhế ề

hế ớ hố kiề

hấ

ộ hệ hố g

i h

iể

ại hờ vào vai trò ớg Mỹ ò

ò ã h ạ

h

hữ g kh kh

ầ ; hờ

ạ h iệ T

i i g. D

ợ ề iệ T

chung

h

hể ạ h

kh g hò bì h ủ q ố gi

giữ

g

ớ khi

ự hả

g é

ừ “q ề

ắ g ồ g

ũ g hấ

Mỹ

g

ới Mỹ

“Global Trends 2030: Alternative Worlds”

ế h g kh g hể ắ

khi

g g ầ

Th i L … ên ẽ

g hiế

gi (NIC) ủ Mỹ

Đ g

hữ g b ớ

g

i

ạ h ế

g giề g ề ự ỗi

ới

hạ

hâ Á – Th i Bì h D

g
h

hệ q ố

ối

2016.²

gQ ố

gq

g ghệT

ề ki h ế h

ủ OECD

â

g iệ kh . Mỹ ù
ội hấợ Mỹ

hể

g iệ giải q ế khủ g h ả g
ạ h q â

ựb

g Q ố gầggQ ố

ờ ủ


T

gQ ốh ủ họ ở Biể Đ g ã gâ

bấ ổ ở kh
hq ố
Q ố

ự ”. Sự iế

hò g hì h

hiế

60% ổ g ốgầ

hạ

g hiế bị
iể khả
Đi L
T

gQ ố

gQ ố


g
g

h ạ h h

iể

ối h

ới ối ới

ới

g ựh

ợ bổ

iế


gQ ố

g ớ

ủ T

gQ ố

ộ kị h bả

g

g h
ở E biểờ gq ố

h

ũ g
g

q â

g

ựb

i

ại h

g ghệ

gại. T


g ộ iềủ Mỹ hằ

ối

ợ g

Ni h. Tbấ

g iể kh i ự

Đ g. Việ hiệ

hiề hệ hố g ũ khí


khLi

g bấ kỳ

Biể Đ g h ặ Biể Hkhả

ầ kh

i

iề

hựhò g ở hâ Á ới gâ

hò g ủ

g

hắ g h h

g Q ố kh g hảig hì h

â b

g hiế

ờ g hi hí q ố

g hi hí q ố

g

ủ T

hời kỳ 2013 – 2017. T
vớiì h ạ g bấ

iệạ h h g kế

g ộ

hắ

hắ

iềg ở kh

ự .
b) Vai trò của một số chủ thể gia tăng tạo nên những thay đổi trong cán cân
quyền lực khu vực
N ớ Ng
gi

ở ại Ấ Độ ổi

Nh

g ả h h ở g ủ ASEAN khiế

Bì h D

g ũ g

Ng Nh

Bả

q â

ộ biệ

h

ạ h

. Chí h

â q ềổi. C

hủ hể kh

h

hh
ại kh

ới hữ g

ới


ại kh

ội … ù g ự

ự châu Á – Thái

g khh ASEAN

g

ự ỗi

ự gq â

iể ki h ế


í ã h ạ kh

ạ h


kh

ờ g

ủ T

gQ ố

h g ới hữ g hạ
iũi họ kh

ò ủ T

gQ ốiề

h

ừ ki h ế h

ạ h
hế ề

ại khhỉ h he h ớ g

g

ế q âh …
Đặ biệ

hỏ

g kh

hội h
ối ề

h ý ế ASEAN h

ự . ASEAN hiệ
hí h

h
ổiề ki h ế


hì h
h

kh

h ủ

i â

hò g hủ í h ự
h

h

ọ g

q ề

ờ g

h

Ấ Độ, Úc… iế

ự h


hiề

Bả

hế
â q ề

g â
hệ hố g

ị. Đ ợ

e


hỏ i

hủ hể ại iệ
ủ hầ hế

i hí h

g âkế

ới h

Tổ g hố g Ob

18

h
ỗ ự q

ở hạ ầ g


g

i h kh
ạ ra ự hợ
g

q ố gi

h

hằ
ờ g ự kếASEAN

.Đ g
hiề

ý

ể ự


họ

ờ g
ụ g ự

ủ g ố
h

g

i

g

h

g

ờ g


ự g

h

hí h

ự ủ

ò hủ ạ
â

ũi họ

h ối g ại ủì h

iệ kiề

g kh

hế hợì h ể

hế

h gq

h

iệ k

hể

ồ g hời

gọi hợ

.

1.1.2. Trong nước Mỹ
S

khi hiế

hấ

h ạ h kế

hế giới ề

ị. Vị

í

ã

ọi

h

Mỹ

ặ ki h ế

ợ Mỹ

ì

ụ ại

ở h h

hí h ị q â

ủ g ố

g

ự kh

họ

ờ g

g

i

ờ g

ạ h

g ghệ
ố h

hí h

i

90 ủ

hế kỷ XX.
Về Kinh tế: Mỹg ghiệ

ề ki h ế hỗ hợ
hí h hủ

Về quân sự: T
Kh

hế

g
ũ khí hạ

khí hạ18 ghì

g ò gh

g ½ gâ


hiếq

q â

iể (R&D)

g ghệ

ũi họ , có h

h g ầ

hế giới

giớig h

gầ
kh

hấ hiệ
3.600

g

ọ ghẩ

q ố

ội

hò g hiếm 3,6% -

50% h

ủ Li

g


h

hế giới

hiế

g hế kh

i h họ

và kho

h h

ghi

20/29 ĩ h ự
hế

ới.ở ội

h ối g ại ủ Nh T ắ g. Tuy nhiên, dù
hải kh

ờ g

họ h g ầ
iệ

hí h q ề Mỹ
ế Mỹ ũ g gặ

ũ

b

ới 500 g h họ ; 16/20

i h

ới h :

Hợ Q ố .

hấ hế giới. Với kh

hế giới ề gâ

ờ g ại họ

h
g hự

g khi

ũ khí h g h ờ g.

40% ổ g hi hí

g ghệ

g h ạ h ị h hí h

hq ố

hò g ủ 193 h h i

ội hí h q

ủ Mỹ, hiế

Với hữ g ợi hế
ại

hiếũ khí h g h ờ g ớ
í:

òq

ỷ USD.

Về khoa học công nghệ: Mỹ
h

i

hế giới. Mỹ

ề ki h ế. Tổ g ả

20

hq ố

ủ Mỹ ặ ở 3 ị

ũ khí h g h ờ g: gồộ g

2016 ủ Mỹ ạ

4 0%

iể h g ầ

g

h ớ g hạ

(GDP)

h

i

hiề kh kh

ờ g
g

ọi

ời ố g ã hội
1.1.2.1. Khủng hoảng tài chính khiến kinh tế Mỹ suy yếu
Tổ g hố g Ob

ế

ớ Mỹ

g
iề kiệ kh

q ề b ộ
gặ

ghè

19

hải giải b i
ề ki h ế

kh i hụ
ế

ề ki h

ộ g â
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×