Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện ban thường vụ huyện ủy quản lý thuộc huyện ven đô, đang trong quá trình đô thị hóa nghiên cứu tại huyện thanh trì, thành phố hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------------------

VŨ QUỲNH ANH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ DIỆN BAN
THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUẢN LÝ THUỘC HUYỆN VEN ĐÔ,
ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
(NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC

Hà Nội, 2018


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------------------

VŨ QUỲNH ANH


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ DIỆN BAN
THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUẢN LÝ THUỘC HUYỆN VEN ĐÔ,
ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
(NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Chính trị học
Mã số: 60 31 02 01
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Quốc Tuấn

Hà Nội, 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi. Các số liệu và tư
liệu được dựa trên nguồn tin cậy. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về công trình nghiên
cứu của mình.
Hà Nội, ngày tháng

năm 2018

Tác giả luận văn

Vũ Quỳnh Anh


MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU

1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

7

1.1.

7Khái quát về huyện Thanh Trì và đội ngũ cán bộ nữ diện Ban thường vụ
Huyện ủy Thanh Trì quản lý

1.1.1

Khái quát về huyện Thanh Trì

7

1.1.2

Quan niệm, đặc điểm về đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy

13

Thanh Trì quản lý
1.2.
1.2.1
1.2.2

Chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Trì
quản lý – Quan niệm và tiêu chí đánh giá
Quan niệm về chất lượng ngũ cán bộ nữ diện Ban thường vụ Huyện ủy
Thanh Trì quản lý
Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban thường vụ Huyện
ủy Thanh Trì quản lý trong giai đoạn hiện nay

21

Tiểu kết chương I

29

Chương 2: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ
THỰC TIỄN VÀ YÊU CẦU VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
2.1.
Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ nữ

21
25

30
30

2.1.1

Ưu điểm

30

2.1.2

Hạn chế

33

2.2.

Nguyên nhân của thực trạng và một số vấn đề đặt ra

36

2.2.1

Nguyên nhân của ưu điểm

36

2.2.2

Nguyên nhân của hạn chế

38

2.2.3

Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn

41

2.3

Một số yêu cầu về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ

44

Huyện ủy Thanh Trì quản lý trong giai đoạn hiện nay.
Tiểu kết chương II

54

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

57

3.1.

57

Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban thường vụ
Huyện ủy Thanh Trì quản lý

3.1.1

Dự báo những thuận lợi, khó khăn

57


3.1.2

Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ

59

Huyện ủy quản lý đến năm 2020
3.2.

Những giải pháp chủ yếu

62

3.2.1

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Huyện ủy và các cấp ủy

62

đảng về công tác cán bộ nữ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ
diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
3.2.2

Cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

67

3.2.3

Phát huy tính tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện toàn diện của đội ngũ

73

cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
3.2.4

Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí sử

76

dụng cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường
vụ Huyện ủy quản lý
3.2.5

Phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính

85

trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ và thực hiện
tốt chính sách cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
3.2.6

Vận dụng và thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước đối

86

với cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Tiểu kết chương III

89

KẾT LUẬN

91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

95

PHỤ

LỤC


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Khi nói về cán bộ và vai trò của công tác cán bộ, những nhà kinh điển
của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã từng đưa ra nhiều luận điểm nổi tiếng. C.Mác
đã từng viết: “Muốn thực hiện tư tưởng thì cần có những con người sử dụng
lực lượng thực tiễn”[10,tr.81]. Lênin đã khẳng định: “Trong lịch sử chưa hề
có một giai cấp nào giành được quyền thống trị nếu nó không đào tạo ra
được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên
phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào” [28,tr.473].Lúc sinh
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ và công
tác cán bộ. Người cũng đã có nhiều những bài nói, bài viết về vấn đề này.
Khi dự báo xu hướng phát triển của nhân loại ở thế kỷ XXI, các nhà
khoa học đã nhận định: một trong những dấu hiệu nổi bật nhất của giai đoạn
văn minh đương đại là lao động trí tuệ, nguồn lực con người, trong đó sự tiến
bộ của phụ nữ sẽ là một trong những động lực quan trọng quyết định sự thành
công trên con đường phát triển của các quốc gia và cả nhân loại. Việc giải
phóng phụ nữ, phát huy tiềm năng của phụ nữ là đòi hỏi khách quan và bức
thiết của sự phát triển xã hội trong đó sự bình đẳng và tiến bộ về giới sẽ tạo
điều kiện khai thác và phát huy một cách có hiệu quả hơn tiềm năng của phụ
nữ ở mức độ cao để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.
Quán triệt quan điểm của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây
dựng đội ngũ cán bộ, đảng bộ huyện Thanh Trì đã đặc biệt quan tâm và
thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, góp phần quan trọng vào việc
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ nữ.
Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ cán bộ chủ
chốt, cán bộ nữ nói riêng
1


nhất là công tác quy hoạch CB nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy
Thanh Trì quản lý còn nhiều bất cập; lực lượng thay thế trước mắt và lâu dài
chưa thật sự đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thành phố.
Thanh Trì là một huyện ngoại thành, nằm phía Nam thủ đô Hà Nội,
cách trung tâm thành phố chưa đầy 10km, nằm trong vùng quy hoạch phát
triển đô thị trọng điểm của thành phố. Công cuộc phát triển KT-XH huyện đã
và đang đặt ra những vấn đề cấp thiết, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý của Đảng và chính quyền, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ
chính trị của địa phương và thúc đẩy toàn vùng cùng phát triển. Muốn có
được đội ngũ cán bộ chủ chốt tốt, có năng lực và trình độ, phải chủ động xây
dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cho những năm trước mắt và lâu dài. Có quy
hoạch, kiện toàn đội ngũ CBCC diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đủ về
số lượng, có chất lượng cao thì Đảng bộ huyện mới đủ khả năng lãnh đạo, tổ
chức toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.
Phụ nữ đã và đang tích cực tham gia vào hầu hết các lĩnh vực hoạt
động, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn cách
mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước nhận thức rất rõ: “Tăng tỷ lệ cán bộ nữ
tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội là điểm quan trọng để thực
hiện quyền bình đẳng, dân chủ của phụ nữ, là điều kiện để phát huy tiềm
năng, trí tuệ và nâng cao địa vị xã hội của phụ nữ”. Các quan điểm, chủ
trương, phương hướng mà các chỉ thị, nghị quyết đưa ra làm kim chỉ nam cho
nhận thức và hành động của các cấp, các ngành đối với công tác cán bộ nữ,
một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng.
Những chủ trương ra đời đã tác động tích cực đến phụ nữ và công tác cán bộ
nữ, đội ngũ cán bộ nữ được trưởng thành về số lượng và chất lượng. Bên cạnh
những kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa
tương xứng với vị thế của đội ngũ cán bộ nữ trong sự nghiệp đổi mới đất
2


nước. Trong các tổ chức chính trị xã hội như: Công đoàn, Đoàn thanh niên,
Hội nông dân, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo là nữ cũng rất thấp. So với nam giới trên
tất cả các lĩnh vực, ở vị trí càng cao thì tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý càng thấp.
Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ
Huyện ủy quản lý, qua đó nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ
lãnh đạo, quản lý nói chung và xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ do Ban
Thường vụ Huyện ủy quản lý nói riêng là vấn đề cấp thiết. Với ý nghĩa đó, tôi
lựa chọn vấn đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban
Thường vụ Huyện ủy quản lý thuộc huyện ven đô, đang trong quá trình
đô thị hóa (Nghiên cứu tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội)” làm đề
tài luận văn thạc sỹ, chuyên ngành Chính trị học.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, báo cáo tổng kết, đánh giá
của Đảng về công tác cán bộ nữ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở các
cấp, các ngành khác nhau. Đây cũng là vấn đề được nhiều nhà khoa học quan
tâm, nghiên cứu với những cấp độ và cách tiếp cận khác nhau. Đặc biệt, gần
đây có nhiều công trình khoa học của các nhà khoa học, các học viên nghiên
cứu một số vấn đề có liên quan đến đề tài như:
Một số khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ như Luận văn thạc
sĩ của Nguyễn Thị Lan: “Công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo,
quản lý của thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp”, Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2005; Luận văn thạc sĩ của Nguyễn
Ngọc Lâm: “Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Trung
ương quản lý trong quy hoạch chung về cán bộ ở các tỉnh, thành phố khu vực
phía Bắc nước ta hiện nay”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà
Nội, 2006; Luận văn tiến sỹ của Trần Thị Thanh Nhàn: “Quy hoạch đội ngũ
3


cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội quản lý giai đoạn hiện nay”, Học viện Chính trị - Hành chính quốc
gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2007; Luận văn tiến sỹ của Đặng Thị Ngọc Thịnh:
“Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thuộc diện Thành ủy
thành phố Hồ Chí Minh quản lý hiện nay-Thực trạng và giải pháp”, Học viện
Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2008.
Một số loại sách xuất bản như Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2007),
Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, NXB Phụ nữ, Hà Nội;
Quốc Hội (2007), Luật Bình đẳng giới.
Cùng một số bài viết, bài nghiên cứu như “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ
chốt các cấp, trước nhất là người đứng đầu” (1997) của Chu Văn Rỵ, đăng trên
Tạp chí Cộng sản, số 5; “Tiếp tục đổi mới chỉnh đốn Đảng, làm tốt quy hoạch
cán bộ và nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về tổ chức trong
năm 1998” (1998) của Nguyễn Văn An đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng, số
3; “Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ trong thời kỳ mới”
(1999) của PGS, TS Tô Huy Rứa đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 3; “Công tác
quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị - một số giải pháp chủ yếu”
(2002) của TS Ngô Kim Ngân đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6; "Về vấn đề cán bộ

và quy hoạch cán bộ" (2003) của Hà Đăng, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 8;
“Mối quan hệ giữa đánh giá, quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ lãnh
đạo, quản lý”(2003) của Nguyễn Duy Hùng, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 5;
“Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước”(2003) của PGS, TS Trần Đình Hoan, đăng trên Tạp chí
Cộng sản, số 33.
Các công trình khoa học, các đề tài, luận văn nêu trên đã tiếp cận vấn
đề cán bộ, công tác cán bộ ở những giác độ khác nhau, đề cập đến các đối
tượng cán bộ khác nhau.Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu hệ thống, cụ
4


thể về đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban thường vụ
Huyện ủy quản lý thuộc huyện ven đô, đang trong quá trình đô thị hóa
(Nghiên cứu tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội”.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
* Mục đích:
Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài,
đánh giá đúng thực trạng, luận văn đề xuất mục tiêu, phương hướng và những
giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban
Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới,
* Nhiệm vụ:
- Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng
đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý giai đọan
hiện nay.
- Phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác cán bộ nữ và thực trạng
chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý .
Chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng và rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn.
- Đề xuất mục tiêu, phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh
Trì quản lý trong giai đọan hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Luận văn đi sâu nghiên cứu chất
lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý
trong giai đoạn hiện nay.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu chất lượng đội ngũ cán bộ nữ
diện Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý và đề xuất phương hướng,
giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Huyện ủy Thanh Trì
đến năm 2020.
5


5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở lý luận: Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về cán bộ và
công tác cán bộ, đồng thời kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình
khoa học có liên quan đã được công bố.
- Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp giữa lý luận và thực
tiễn; đồng thời sử dụng phương pháp luận chính trị học, phương pháp logic
kết hợp với phương pháp lịch sử, phân tích và tổng hợp, thống kê đặc biệt coi
trọng phương pháp tổng kết thực tiễn.
6. Những đóng góp về khoa học và ý nghĩa của luận văn
-Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Trì
quản lý trong giai đọan hiện nay.
-Kết quả của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, vận dụng cho
Đảng bộ huyện.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục
số liệu, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 7 tiết.

6


Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Khái quát về huyện Thanh Trì, Huyện ủy và đội ngũ cán bộ nữ
diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý
1.1.1. Khái quát về huyện Thanh Trì
Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, văn hóa-xã hội
Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội, phía Bắc và Tây
Bắc giáp quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân, phía Đông giáp huyện Gia
Lâm và tỉnh Hưng Yên qua sông Hồng, phía Nam giáp huyện Thường Tín,
phía Tây và Tây Nam giáp huyện Thanh Oai và quận Hà Đông.
Hiện nay, huyện Thanh Trì có 15 xã và 01 thị trấn gồm: Tân Triều,
Thanh Liệt, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Vĩnh Quỳnh, Đại
Áng, Liên Ninh, Đông Mỹ, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Vạn Phúc, Yên Mỹ, Duyên
Hà và thị trấn Văn Điển, với diện tích 6.349,28 ha, dân số trên 23 vạn người.
Với vị trí là cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội, có các trục đường
huyết mạch của cả nước chạy qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 1B đường sắt Bắc
Nam, có sông Hồng chạy dọc theo ranh giới phía Đông của huyện, đây không
chỉ là tuyến đường thủy quan trọng của Hà Nội mà còn của toàn vùng nên
huyện Thanh Trì có điều kiện thuận lợi để thành điểm trung chuyển hàng hóa
từ thành phố đi các tỉnh và ngược lại.
Theo số liệu thống kê, đến hết ngày 31/12/ 2016, hiện nay dân số của
huyện Thanh Trì là gần 24 vạn người. Trong giai đoạn 2010 – 2015, kinh tế
huyện phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình
quân 5 năm đạt 15,3% trong đó công nghiệp – xây dựng tăng 16,8%, thương
mại dịch vụ tăng 18,6%, nông nghiệp tăng 2,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch
7


đúng hướng (công nghiệp – xây dựng: 62,2%, thương mại – dịch vụ: 24,8%,
nông nghiệp: 13%).
Riêng năm 2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 8,3% so
với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng
0,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 8,2%; giá trị sản xuất
thương mại, dịch vụ tăng 12,0%.
Thu ngân sách đạt kết quả cao, tổng thu ngân sách ước thực hiện 866
tỷ 350 trđ, đạt 118,03% so với dự toán thành phố giao, đạt 101,4% so với
dự toán HĐND huyện giao, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó
số thu điều tiết để chi đầu tư phát triển thực hiện 250 tỷ, vượt 127,27% so với
dự toán thành phố giao, vượt 8,69% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng
113,6% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 947
tỷ 377 trđ, đạt 100% dự toán, tăng 29,57% so với cùng kỳ.
Về truyền thống lịch sử, văn hóa, Thanh Trì là vùng đất thiêng, là nơi
đất lành chim đậu, từ rất sớm đã có con người đến quần tụ nên đã tạo cho
mảnh đất và con người nơi đây những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp.
Thanh Trì đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã: Tả
Thanh Oai, Hữu Hòa, Đại Áng, Vĩnh Quỳnh; vùng sản xuất rau an toàn tại
các xã: Yên Mỹ, Duyên Hà; vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có múi tại xã
Vạn Phúc; vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã: Đông Mỹ, Tứ Hiệp,
Tả Thanh Oai, Đại Áng, Thanh Liệt; nghề làm Miến (xã Hữu Hòa), bánh
chưng, bánh dày (xã Duyên Hà), mây tre đan (xã Vạn Phúc),…
Truyền thống sáng tạo ra của cải vật chất ở huyện Thanh Trì luôn gắn
liền với quá trình sáng tạo văn hóa. Huyện Thanh Trì có 144 di tích (trong đó
có 84 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa), bao gồm 51
chùa; 49 đình; 11 đền; 33 văn chỉ, miếu, điện thờ, lăng mộ, từ đường, nhà thờ
các dòng họ; 2 làng khoa bảng (Nguyệt Áng và Tả Thanh Oai). Nhân dân
Thanh Trì có truyền thống sinh hoạt văn hóa từ lâu đời với 31 lễ hội diễn ra
trong năm. Bên cạnh các lễ hội, trong các làng xã của huyện Thanh Trì trước
8


đây có nhiều nét văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc với 95 điệu múa cổ, múa
dân gian như: múa Bồng trong lễ hội Triều Khúc, múa rồng, múa sênh tiền
trong hội chùa của mười làng (lễ hội Hàng tổng),… Thanh Trì là mảnh đất địa
linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương
của các danh nhân: Đô hồ Đại vương Phạm Tu, Tiên triết Chu Văn An người thầy của muôn đời, Bảng nhãn Nguyễn Như Đổ, danh nhân Ngô Thì
Nhậm,… Thanh Trì tự hào là nơi ra đời Chi bộ Đông Phù (xã Đông Mỹ), Chi
bộ Đảng đầu tiên của khu vực ngoại thành Hà Nội (tháng 5/1930); là quê
hương của đồng chí Đỗ Mười - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đỗ Ngọc Du - Nguyên Bí thư
Thành ủy Hà Nội lâm thời, đồng chí Vương Thừa Vũ - Nguyên Chủ tịch Ủy
ban Quân chính Hà Nội,…
Trải qua các thời kỳ lịch sử, Thanh Trì đã đóng góp xứng đáng vào công
cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với những nỗ lực phấn đấu và
quyết tâm cao cùng những thành tựu nổi bật đã đạt được, cán bộ, đảng viên và
nhân dân huyện Thanh Trì rất tự hào và vinh dự được Đảng và Nhà nước
phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (năm
2000), Huân chương lao động hạng nhất (năm 2003), Huân chương độc lập
hạng ba (năm 2010). Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân Thanh Trì đã không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống
của quê hương và đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã
hội, góp một phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước.
Khái quát hệ thống chính trị huyện Thanh Trì
Trong hệ thống chính trị huyện Thanh Trì, Đảng bộ huyện Thanh Trì có
50 Chi, Đảng bộ trực thuộc. Trong đó có 16 Đảng bộ xã, thị trấn; 24 Chi,
Đảng bộ khối Hành chính sự nghiệp và 10 Đảng bộ khối Doanh nghiệp. Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống với vai trò tập
9


hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức. Các cơ quan chính quyền với bộ máy
ngày càng tinh gọn và tham gia thực hiện tốt công cuộc cải cách hành
chính nhà nước.
Trên cơ sở những quy định của Trung ương, huyện Thanh Trì tiếp tục
củng cố, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống
chính trị cơ sở cho sát với tình hình của Đảng bộ, khắc phục tình trạng trùng
lặp, chồng chéo nhiệm vụ. Huyện ủy Thanh Trì chỉ đạo cấp ủy đảng và các tổ
chức trong hệ thống chính trị kiểm điểm, đánh giá việc xây dựng và thực hiện
quy chế hoạt động, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, vừa giữ được
mối quan hệ mật thiết, đồng bộ, gắn kết nhiều mặt hoạt động của các tổ chức.
Huyện chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của
chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy dân chủ để nhân
dân tham gia xây dựng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chú trọng
thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, trước hết là thể chế hóa các thủ
tục hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà, tránh gây phiền hà cho dân.
Đồng thời, đội ngũ cán bộ các cấp cũng dần được nâng cao về nhận thức,
lý luận và năng lực thực tiễn.
Với nỗ lực của mình, những năm qua, hoạt động của hệ thống chính trị ở
huyện Thanh Trì có nhiều tiến bộ. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của
các cấp ủy đảng và tổ chức cơ sở đảng từng bước được đổi mới, cải tiến; việc
nắm và thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng ngày càng đạt hiệu quả cao
hơn. Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được khẳng
định, UBND các cấp đã từng bước thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, tổ
chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ, của HĐND; thực hiện
có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt sức dân trong thực hiện
các nhiệm vụ KT - XH, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân
dân. Hoạt động của HĐND các cấp có bước trưởng thành, tính chất đại
10


diện của đại biểu và tính sát hợp của các nội dung nghị quyết có nhiều
tiến bộ. Các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, tăng cường, có bước
đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, gắn kết tốt hơn lợi ích và
nhiệm vụ của đoàn viên, hội viên.
Đặc điểm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Huyện ủy Thanh Trì
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hiện tại có số lượng là 44 đ/c; 10 nữ;
BCH đảng bộ các xã, thị trấn và đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp
có 268 đ/c; 54 nữ.
Theo quy định của điều lệ Đảng và quy chế làm việc của Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Thanh Trì
khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì có
trách nhiệm và quyền hạn:
1. Quyết định những chủ trương, biện pháp lớn nhằm thực hiện và kiểm
tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc,
Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ huyện; các Chỉ thị, Nghị quyết
của Trung ương Đảng, Thành ủy, Huyện ủy:
- Thảo luận, quyết định chủ trương về những vấn đề quan trọng thực hiện
nhiệm vụ chính trị của huyện thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc
phòng, hợp tác, đối ngoại, quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, tài chính –
ngân sách, xây dựng nông thôn mới, …theo phân cấp.
- Xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chủ trương, biện pháp chủ
yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của huyện hằng
năm, để trình Huyện ủy.
- Xem xét, cho ý kiến những chủ trương lớn để củng cố, xây dựng, phát
triển sản suất. Những cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của
HĐND huyện và những cơ chế chính sách kiến nghị với Thành phố và Trung
11


ương để phát triển kinh tế - xã hội huyện, những vấn đề lớn cần sự phối hợp với
các sở, ban, ngành thành phố; các địa phương trong nước.
2. Quyết định những chủ trương, biện pháp lớn về công tác xây dựng
Đảng, công tác tài chính, công nghệ thông tin của Đảng; công tác vận động quần
chúng, dân tộc, tôn giáo, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo đảm an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Định hướng đổi mới hoạt động của các
cơ quan tư pháp huyện. Cho ý kiến về chủ trương giải quyết những vấn đề nhạy
cảm, những vụ việc phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
3. Quyết định những chủ trương lớn về hoạt động hợp tác, đối ngoại của
huyện: Giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, công tác giữa huyện
với các quận, huyện, thị trong thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước;
Chương trình và nội dung hoạt động đối ngoại của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện.
4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện và
kiến nghị với Huyện ủy những chủ trương, giải pháp cần thiết để tiếp tục thực
hiện Nghị quyết. Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ đã giải
quyết giữa hai kỳ hội nghị tại các hội nghị BCH Đảng bộ huyện. Báo cáo kiểm
điểm công tác hằng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trả lời chất vấn của
Huyện ủy viên liên quan đến trách nhiệm của BTV HU.
5. Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ Hội nghị của BCH
Đảng bộ huyện, chuẩn bị chỉ đạo các văn bản, dự thảo Nghị quyết trình Hội nghị
BCH Đảng bộ huyện. Khi có đề xuất của HĐND - UBND huyện hoặc khi cần
thiết, BTV HU họp bàn chuyên đề và cho chủ trương giải quyết những nhiệm vụ
công tác quan trọng, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.
6. Báo cáo tình hình hoạt động chung của Đảng bộ với Thành ủy và các
vấn đề khác theo yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.
12


7. Xem xét, quyết định chủ trương thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể
các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các phòng, ban, đơn vị thuộc diện
Huyện ủy quản lý. Kiện toàn bộ máy các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội của huyện.
8. Thừa ủy nhiệm của Huyện ủy, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của
UBKT Huyện ủy, xem xét, quyết định kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật
Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.
9. Xét duyệt phát triển Đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho đảng
viên dự bị; xem xét khai trừ, xóa tên đảng viên không đủ tư cách theo quy định
của Điều lệ Đảng. Xét, công nhận, đánh giá, khen thưởng chất lượng TCCSĐ và
đảng viên hàng năm.
10. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các Nghị quyết của
Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Quản lý, lãnh đạo, tổ chức thực hiện,
kiểm tra, quyết định các khâu về công tác cán bộ đối với cán bộ thuộc diện BTV
HU quản lý. Chuẩn bị các phương án trình BCH Đảng bộ huyện về công tác tổ
chức, cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện ủy.
11. Quyết định phân công công tác đối với các Ủy viên Ban Thường vụ,
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
12. Chuẩn bị các dự thảo văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ
huyện khóa tiếp theo trình BCH Đảng bộ huyện.
13. Trực tiếp duyệt phương án chuẩn bị nhân sự diện BTV Huyện ủy quản
lý; đối với Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
1.1.2. Quan niệm, đặc điểm về đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường
vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý
1.1.2.1.Quan niệm về đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy
Thanh Trì quản lý
13


Khái niệm cán bộ: Theo từ điển Tiếng Việt ,cán bộ là “người làm công
tác có nghiệp vụ chuyên môn trong cơ quan nhà nước” hoặc “người làm công
tác có chức vụ trong một cơ quan chính quyền, một tổ chức, phân biệt với
người thường, không có chức vụ” [49,trang 125-126]. Đây là định nghĩa
nhưng còn giản đơn. Từ cách định nghĩa này, có thể thấy khái niệm cán bộ
dùng để nói tới nghề nghiệp xã hội của một người nào đó cần phải đảm bảo 2
yếu tố sau:
- Phải là người làm công tác có nghiệp vụ, chuyên môn, nghĩa là đang
làm những công việc thuộc những lĩnh vực riêng hoặc có liên quan đến những
kiến thức riêng của một nghề hay một ngành khoa học kĩ thuật.
- Phải là người đang làm việc cho một cơ quan Nhà nước, nghĩa là đang
thuộc biên chế Nhà nước và được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
Như vậy cán bộ là một khái niệm tương đối rộng, dùng để chỉ một bộ
phận trong hệ thống của bộ máy chính trị. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí
Minh khẳng định “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của
Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình
hình của dân chúng báo cho Đảng, Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho
đúng”[40,trang 25]. Vì thế tương ứng trong các hệ thống chính trị sẽ có sự
phân loại cán bộ Đảng, cán bộ Nhà nước, cán bộ đoàn thể. Dựa vào chuyên
môn cũng có thể phân loại cán bộ thành: Cán bộ chính trị, cán bộ quân sự, cán
bộ kinh tế, cán bộ khoa học, kĩ thuật… Tuy nhiên, hiện nay để củng cố, xây
dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới của
đất nước, nhằm thực hiện CNH - HĐH, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, rất cần thiết phải phân biệt các
loại cán bộ mà trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý.
Quan niệm về cán bộ lãnh đạo quản lý.
14


Trước hết cần làm rõ khái niệm “lãnh đạo” và “quản lý”. “Lãnh đạo” là
một quá trình thúc đẩy nhiều người đi theo một chiều hướng nhất định nhằm
đạt được mục tiêu đề ra . “Quản lý” là quá trình hoạt động điều hành một tổ
chức, một nhóm người thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Như vậy, cán bộ lãnh đạo, quản lý là những người được bầu ra hoặc được bổ
nhiệm để giữ một trọng trách (chức vụ) trong một tổ chức, đơn vị hoặc một
phong trào nào đó, có quyền hạn và trách nhiệm thực hiện chức năng lãnh
đạo, quản lý, quy tụ sức mạnh tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Người cán
bộ lãnh đạo, quản lý là người có quyền lực, vừa ra những quyết định có tính
chất quan trọng nhất cho phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh và điều kiện
khách quan, mà trước hết là những quyết định có tính chiến lược về đơn vị
mình, đồng thời cũng là người điều hành, tổ chức, sắp xếp, bố trí để thực hiện
những nhiệm vụ này. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa là người ra quyết
định, vừa là người điều hành, quản lý. Và cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ
giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có năng lực phẩm chất điều khiển, có
khả năng tổ chức công việc và đoàn kết cộng đồng. Nhìn chung, người lãnh
đạo, quản lý phải hội tụ 4 đặc điểm sau:
- Phải là người có uy tín, đại diện cho số đông, cho tập thể, có kinh
nghiệm, tri thức phong phú, có tầm nhìn xa, rộng.
- Phải có khả năng phân tích, xác định vấn đề trong các tình huống, ngay
cả khi tình huống chưa rõ ràng.
- Phải có khả năng quan hệ rộng, gây ảnh hưởng, có khả năng sử dụng
đúng người, đúng việc cũng như khả năng hướng dẫn, kiểm soát người khác
thực hiện công việc có hiệu quả.
- Có khả năng giao tiếp, xúc cảm với trạng thái tâm lý của người khác.
Quan niệm về đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh
Trì quản lý hiện nay.
15


Theo quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ từ Trung
ương đến địa phương. Huyện ủy Thanh Trì đã ban hành quy định về phân cấp
quản lý cán bộ, trong đó quy định các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý như sau:
1. Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện.
2. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Đảng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh
Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy.
3. Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành và tương đương thuộc UBND huyện.
4. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Cấp trưởng, phố các tổ chức
chính trị - xã hội của huyện.
5. Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch, Phó
Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn.
6. Bí thư, Phó Bí thư các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy
1.1.2.2. Đặc điểm, vai trò của đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ
Huyện ủy Thanh Trì quản lý hiện nay
Đặc điểm của đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh
Trì quản lý
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ diện Huyện ủy quản lý là đội ngũ
cán bộ nữ giữ chức vụ cao và quan trọng trong hệ thống chính trị ở cấp
huyện…do đó có ảnh hưởng lớn đối với đội ngũ cán bộ của huyện nói chung và
đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ nữ. Tính đến tháng 12/2016, đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý là nữ thuộc diện Huyện ủy quản lý có 54 người, chiếm tỉ lệ 20,1 %
(trên tổng số 268 cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Huyện ủy quản lý).
- Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ, có năng lực, có kinh nghiệm trong lãnh
đạo, quản lý. Hầu hết các đồng chí đều vững vàng về chính trị, không ngừng học
hỏi, kinh qua nhiều nhiệm vụ chủ chốt ở cơ sở hoặc các đơn vị chuyên ngành.
16


Bên cạnh đó có cán bộ nữ trẻ tuổi, có trình độ, năng động, trưởng thành trong
các phong trào quần chúng cơ sở và tại chỗ, cầu tiến vươn lên, tự tin nhận nhiệm
vụ cao và trở thành cán bộ nguồn kế cận trong thời kì mới.
- Đây là đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng 100% đều có ít nhất
một bằng đại học, trong đó 38,89% có trình độ sau đại học, 40,47% đã qua
cao cấp hoặc cử nhân chính trị. Nhìn chung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
là nữ diện BTV Huyện ủy quản lý đều có cố gắng, nỗ lực, được tạo điều kiện
thuận lợi hơn để học tập, nâng cao trình độ học vấn chung cũng như đào tạo
chuyên ngành như quản lý nhà nước, luật, tài chính, quản trị kinh doanh, xây
dựng đảng, đoàn thể, văn hóa, xã hội,…chính vì vậy đây là đội ngũ cán bộ
phần lớn đảm đương tốt nhiệm vụ, tự tin, dám nghĩ, dám làm và có ý chí, nghị
lực vươn lên tự khẳng định mình so với những nhiệm kỳ trước đây, trình độ
của đội ngũ này được nâng cao hơn, có chất lượng hơn.
- Đây là đội ngũ hầu hết đều trải qua những nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo ở
cơ sở và có một số đồng chí đã trưởng thành từ nguồn cán bộ hoạt động đoàn
thể. Trong đó có một số đồng chí ở các cơ quan của Thành phố hoặc các
huyện khác được luân chuyển về.
Tuy chiếm tỉ lệ 20,1% trên tổng số đội ngũ cán bộ diện BTV Huyện ủy
quản lý, nhưng huyện Thanh Trì được đánh giá là một trong số không nhiều
các huyện làm tốt công tác cán bộ nữ, là một trong những huyện có tỉ lệ nữ
đại biểu HĐND các cấp cao trong nhiệm kỳ 2011-2016 .
- Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý là nữ về cơ cấu đã dần có tỉ lệ tương
đối đồng đều ở các khối, các ngành và cấp cơ sở. Trong đó, cao nhất là khối
công tác Đảng, khối chính quyền, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội...
- Tuy nhiên, đặc điểm chung của đội ngũ này hiện nay là tuổi đời bình
quân chung còn khá cao (43,2 tuổi), nguồn cán bộ nữ kế cận còn mỏng; trình
độ ngoại ngữ, tin học để tự tiếp cận với những thông tin, đối tác nước ngoài
17


hoặc trước yêu cầu hội nhập quốc tế hiện còn hạn chế, cơ cấu cán bộ nữ một
số ngành còn rất ít (khối Đảng, khối nhà nước và các doanh nghiệp). Điều này
đòi hỏi trong thời gian tới phải tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch, đào
tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn, cán bộ nữ trẻ để kế thừa đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý là nữ hiện nay ở huyện Thanh Trì.
Vai trò của đội ngũ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì
quản lý
Riêng huyện Thanh Trì, kế thừa truyền thống của mảnh đất địa linh
nhân kiệt, cán bộ lãnh đạo quản lý nữ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy
quản lý vừa phấn đấu tiếp cận công việc, vừa học, vừa làm cùng Đảng bộ,
chính quyền huyện chung tay xây dựng và phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh,
chính trị, trật tự đô thị của huyện và ổn định đời sống người dân. Không chỉ
bằng lòng nhiệt tình và trách nhiệm mà bằng cả tình yêu thương, khả năng
sáng tạo, bằng sự đảm đang, tháo vát, dám nghĩ, dám làm vượt qua mọi thử
thách khó khăn nhất của hoàn cảnh để tự khẳng định mình và có mặt trên hầu
hết các lĩnh vực hoạt động, nổi bật nhất là lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng,
xây dựng chính quyền, đoàn thể cơ sở, tổ chức các phong trào quần chúng sâu
rộng trong các tầng lớp nhân dân…Cũng chính từ trong phong trào đã góp
phần phát hiện, xây dựng và đào tạo một lực lượng cán bộ nữ kế tiếp đảm
nhận những trọng trách trong thời kỳ mới.
Ngày nay, trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, huyện Thanh
Trì với vị trí, nhiệm vụ chính trị của mình là cửa ngõ, là đầu mối giao lưu quan
trọng của khu vực phía Nam của thủ đô, trước yêu cầu của tình hình mới, vai
trò của đội ngũ cán bộ nữ càng đòi hỏi quan trọng hơn nữa. Với sự quan tâm,
tạo điều kiện của Đảng, với nhiều chương trình kế hoạch vì sự tiến bộ và phát
triển của phụ nữ, với sự tự nỗ lực không ngừng đã thúc đẩy chị em ý thức vươn
lên và đã có bộ phận đông đảo cán bộ nữ của huyện khắc phục khó khăn, hạn
18


chế do yếu tố giới, phấn đấu rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ văn hóa,
chuyên môn, nghiệp vụ, trở thành cán bộ giỏi, năng động sáng tạo đảm đương
những cương vị lãnh đạo, quản lý trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo ra một đội
ngũ cán bộ nữ, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ có năng lực, trình độ, có
phẩm chất đạo đức tốt, được sự tín nhiệm của tập thể và được tin tưởng giao
những trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị của huyện.
Có thể thấy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ nói
chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thuộc diện BTV Huyện ủy Thanh Trì
quản lý nói riêng giai đoạn hiện nay thể hiện ở những điểm chủ yếu sau:
Một là, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thuộc diện BTV Huyện ủy
quản lý là một trong những lực lượng đi đầu, nòng cốt trong việc tổ chức
nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua quá trình hoạch
định, xây dựng các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình hành động,
chính sách cụ thể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương,
đơn vị. Do những chủ trương,chính sách của Đảng, Nhà nước phần lớn là ở
tầm vĩ mô, mang tính bao quát, đòi hỏi phải quán triệt sâu sắc, vận dụng một
cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa
phương, đơn vị thì mới đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực.
Đội ngũ này còn thể hiện vai trò to lớn có tính chất quyết định của mình
đến giới nữ trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương,
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các nghị quyết, quyết
định, kế hoạch, đề án, chương trình…cụ thể của huyện, vì đây là một trong
những người lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Huyện ủy, HĐND,
UBND; các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của huyện; cấp ủy,
HĐND - UBND cấp xã, thị trấn và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
Thông qua quá trình chỉ đạo hoạt động thực tiễn họ tổng kết được những kinh
19


nghiệm và đưa ra được những bài học quý báu để bổ sung góp phần hoàn
thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Hai là, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý là nữ diện BTV Huyện ủy quản
lý đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng hệ thống chính trị của huyện
vững mạnh, vì đây là một bộ phận không nhỏ trong những người đứng đầu
các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của cấp huyện và cơ sở chịu
trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, tổ chức, vận động, hướng dẫn,
kiểm tra các hoạt động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện;
chỉ đạo xây dựng và củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, xây dựng
đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ
chức chính trị – xã hội. Đồng thời có vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn,
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và đề ra các chủ trương,
giải pháp nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của
Đảng, quản lý của Nhà nước cũng như hoạt động của các tổ chức đoàn thể
chính trị - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong thời kỳ mới, thời
kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.
Ba là, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ diện BTV Huyện ủy quản
lý còn có vai trò quan trọng trong việc nòng cốt xây dựng và giữ gìn sự đoàn
kết, thống nhất của Đảng, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các
lực lượng quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.
Nếu đội ngũ này có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ trình độ
lãnh đạo, quản lý thì các cơ quan, tổ chức của huyện trước hết là các cơ quan
lãnh đạo Đảng, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội… của huyện sẽ
mạnh, sẽ quy tụ được đội ngũ cán bộ, đảng viên quần chúng, nội bộ sẽ đoàn
kết thống nhất và đồng lòng quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ thắng lợi. Còn
ngược lại, đội ngũ này nếu thoái hóa, biến chất hoặc trình độ, năng lực không
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì hiệu quả lãnh đạo, quản lý cũng thiếu hiệu
20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×