Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 6 : NI TƠ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA THỰC VẬT
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
Học sinh :
- Nhận thức đuợc đất là nguồn cung cấp chủ yếu nitơ cho cây
- Nêu được các dạng ti tơ cây hấp thụ từ đất, viết được công thức của
chúng.
- Mô tả được quá trình chuyển hoá nitơ trong các hợp chất hữu cơ trong
đất thành dạng nitơ khoáng chất.
- Nắm được các con đường cố định nitơ trong tự nhiên và vai trò của
chúng.
- Trình bày được mối quan hệ giữa bón phân với năng suất cây trồng
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Hình 6.1, 6.2 sách giáo khoa
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
- Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, caya không thể phát
triển bình thường được ?
-Nêu các con đường đồng hoá nitơ trong mô thực vật ?

2. Bài mới

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của thầy và trò
* Hoạt động 1
Giáo viên : Cho học sinh đọc mục III

Nội dung kiến thức
I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ
TRONG TỰ NHIÊN CHO CÂY

? Hãy nêu các dạg nitơ chủ yếu trên đất
Học sinh :
- Nitơ liên kết trong đất
-Ni tơ trong không khí : N2, NO và NO −2
*Hoạt động 2
Cho học sinh nghiên cứu mục 1

1.Đất là nguồn cung cấp nitơ
cho cây

-Giáo viên phát triển số 1
Phiếu học tập số 1
CÁC DẠNG NITƠ TRONG ĐẤT

Dạng nitơ

Đặc điểm

Khả năng
hấp thụ của
cây

Nitơ vô cơ
Ni tơ hữu cơ
? Trong đất có những dạng nitơ nào, loại


nitơ mà cây có thể hấp thụ được ?

TaiLieu.VN

Page 2


Sau khi thảo luận học sinh điền vào phiếu.
Giáo viên : gọi một học sinh trình bày, sau
đó cho các em khác nhất xét, chỉnh sửa.
*Hoạt động 3
Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 6.1
? Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn đất trong Xác SV → NH +4 , NO 3−
quá trình chuyển giá nitơ trong tự nhiên ?
Học sinh :
 → NH 4+
Từ NH3 VKamonhoa
hoa

→ NH 4+
Từ NO 3− VKnitotrat

*Hoạt động 4
Giáo viên : Cho học sinh đọc mục II.2 và 2.Quá trình cố định nitơ phân tử
quan sát hình 6.2 và phát phiếu học tập cho
N2 + H2 → NH3
HS
? Hãy trình bày các con đường cố định nitơ Con đường hoá học :
phân tử ? Bằng cách điền vào phiếu học tập
200oC, 200 atm
số 2.
Phiếu học tập số 2

Con đường

Điều kiện

Phương
trình phản
ứng

N2 + H2 → NH3

Con đường sinh học cố định nitơ :
Nitrogenaza
N2 + H2 → NH3

TaiLieu.VN

Page 3


Con đường
hoá học
Con đường
sinh học
Giáo viên : Cho các em trình bày, sửa chữa
hoàn cảnh.
* Hoạt động 5

IV. BÓN PHÂN VỚI NĂNG
SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI
Giáo viên : Yêu cầu học sinh đọc thông tin ở TRƯỜNG
mục IV
1. Bón phân hợp lí và năng suất
? thế nào là bón phân hợp lí
cây trồng
? phương pháp bón phân ?

- Tác dụng

? phân bón có quan hệ với năng suất cây + Tăng năng suất cây trồng
trồng và môi trường như thế nào ?
+ Không gây ô nhiễm môi trường
2. Các phương pháp bón phân
- Bón phân cho rễ
- Bón phân cho lá
3. Phân bón và môi trường
IV. CỦNG CỐ
- Chứng minh qui luật về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng, giữa
các cơ quan với nhau thể hiện ở cây.
- Nêu vai trò của nước đối với sự hấp thụ khoáng của cây ?

TaiLieu.VN

Page 4


- Vì sao khi trồng các cây họ đậu người ta chỉ bón 1 lượng phân đạm rất
ít ?
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Nắm vững phần in nghiêng trong sách giáo khoa
-Chuẩn bị câu hỏi : 1, 2, 3, 4 trang 29 sách giáo khoa
-Đọc trước bài thực hành.
Phần bổ sung kiến thức :
Em có biết vì sao vi khuẩn rhizobium có thể tìm đến cây họ đậu để sống
cộng sinh ?
Vì rễ cây họ đậu sản ra 1 loại prôtêin đặc hiệu gọi là lectin (chất dẫn dụ
hoá học). Chất dẫn dụ này hoạt hoá sự hình thành nên 1 loại prôtêin đặc hiệu
của vi khuẩn. Lectin được hoạt hoá là tín hiệu chỉ dẫn cho vi khuẩn
rhizôbium đến đúng cây chủ của nó và vi khuẩn dễ dàng gắn vào các vách để
tế bào lông hút của cây đậu.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×