Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC
VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng :
-Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá
-Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố
khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố khoáng.
II. CHUẨN BỊ
1. Thí nghiệm 1
- Cây có lá nguyên vẹn
- Cặp nhựa hoặc gỗ
- Bản kính hoặc lam kính
- Giấy lọc
- Đồng hồ bấm giấy
- Dung dịch côban clorua 5%
- Bình hút ẩm
2. Thí nghiệm 2
- Hạt thóc đã nảy mầm 2-3 ngày
- Chậu hay cốc nhựa (đủ để xếp từ 50-100 hạt lúa, lỗ cách lỗ 5-10mm)
- Thước nhựa có chia mm


TaiLieu.VN

Page 1


- Tấm xốp đặt vừa trong lòng chậu có khoan lỗ
-Ống đong dung dịch 100ml
-Đũa thủy tinh
-Hoá chất : Dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) 1g/lit
III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH
- Chia cột thành 4 nhóm
1.Thí nghiệm 1 : So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá
Dùng 2 miệng giấy tẩm côban clorua đã sấy khô (có màu xanh da trời)
đặt lên mặt trên và mặt dưới của lá.
Đặt tiếp 2 lam kính lên cả mặt trên và dưới là, dùng kẹp, kẹp lại.
Bấm đồng hồ để tính thời gian giấy chuyển từ màu xanh sang màu hồng.
2.Thí nghiệm 2 : Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK
Mỗi nhóm làm 2 chậu
+Một chậu thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK
+Một chậu đối chứng (2) cho nước sạch
Cả 2 chậu đều bỏ tấm xốp có đục lỗ, xếp các hạt đã nảy mầm vào các lỗ,
rễ mầm tiếp xúc với nước.
IV. THU HOẠCH
Mỗi học sinh làm một bản tường trình, theo nội dung sau :
1. Thí nghiệm 1 :
Bảng ghi tốc độ thoát hơi nước của lá tính theo thời gian
Nhóm
TaiLieu.VN

Ngày, giờ

Tên cây, vị trí

Thời gian chuyển màu của
Page 2


giấy côban clorua
của lá


Mặt trên

Mặt dưới

Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa 2 mặt lá
2. Thí nghiệm 2

Tên cây

Mạ lúa

Công thức thí
nghiệm

Nhận xét

Đối chứng (nước)
Thí nghiệm
dịch NPK)

TaiLieu.VN

Chiều cao
(cm/cây)

(dung

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×