Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Bài 7: Tiết Thứ : 7

THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ
THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN
I. Mục tiêu bài học:
 nắm được thí nghiệm phát hiện thoát hơi nước ở lá, làm được thí nghiệm
nhận biết sự có mặt của các nguyên tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng
đặc trưng của nguyên tố khoáng.
II. Đồ dùng Thí nghiệm
Chuẩn bị trước theo sgk
III. Phương pháp:
Thí nghiệm chứng minh, tìm tòi
IV. Trọng tâm
Chứng minh được hiện tượng thoát hơi nước và vai trò của các ngtố khoáng
V. Tiến trình bài học:
1. Oån định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Vào bài mới:
Hoạt động GV
Thí nghiệm 1: chủân bị
- cây có lá nguyên


Hoạt động HS

Nội dung bài giảng
Thí nghiệm 1: so sánh tốc
độ thoát hơi nước ở hai mặt
lá:
- Dùng hai miếng giấy tẩm

TaiLieu.VN

Page 1


- cặp nhựa hoặc gỗ

coban clorua đã sáy khô( có
màu xanh da trời) đặt lên
mặt trên và dưới của lá.

- bản kính hoặc lam kính
- giấy lọc

- dùng 2 lam kính lên cả mặt
trên và dưới , kẹp lại

- đồng hồ bấm giây

Bấm đồng hồ để tính thời
gian chuyển màu xanh sang
hồng

- dung dịch coban clorua
5%
- bình hút ẩm
Thí nghiệm 2:

2. Thí nghiệm 2: nghiên
cứu vai trò của phân NPK


- Hạt thóc đã nảy mầm 2-3
ngày

- Thí nghiệm 1: cho vào
chậu dd NPK

- Chậu hay cốc nhựa

- thí nghiệm 2: dùng nước
sạch

- Thước nhựa có chia mm
- Tấm xốp đặt vừa trong
lòng chậu có khoan lỗ

Cả 2 chậu đều bỏ tấm xốp
có đục lỗ, xếp các hạt nảy
mầm vào các lỗ rễ mầm tiếp
xúc với nước

- Oáng đong dung tích
100ml

=> theo dõi sự khác nhau 2
thí nghiệm này

- Đũa thuỷ tinh
- Hoá chất: dd dinh dưỡng
(phân NPK) 1g/lít

Thu hoạch
Nhóm

TaiLieu.VN

Ngày, giờ

Tên cây, vị trí
cây

Thời gian chuyển màu của giấy
coban clorua

Page 2


Mặt trên

Mặt dưới

Thí nghiệm2:
Tên cây

Công
thức
nghiệm

Mạ lúa

Đối chứng(nước)

thí Chiều cao(cm/cây)

Nhận xét

Thí nghiệm(NPK)

VI. Củng cố

VI. Dặn dò:
Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo
để chuẩn bị kiến thức cho bài mới.
VII. Bổ sung:

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×