Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

BÀI 7: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THOÁ HƠI NƯỚC
VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

I Mục tiêu bài học
• Thấy rõ lá cây thoát nước, có thể xác định cường độ thoát hơi nươc bằng
phương pháp cân nhanh
• Bố trí thí nghiệm dể phân biệt tác dụng của 1 số loại phân
II Chuẩn bị
• Cân đĩa, đồng hồ bấm giây, giấy kẻ ôli, lá cây khoai lang, đậu cắm và cốc
nước
• Các loại phân
III Cách tiến hành
1. Đo cường độ thoá hơi nước bằng cách cân nhanh
1. Chuẩn bị cân ở trạng thái cân bằng
2. Đặt lên đĩa cân 1 vài lá cân 1 lần ( cân khối lượng ban đầu P1g )
3. để lá cây thoát hơi nước trong vòng 15’
4. Cân lại khối lượng ( P2g )
5. Tính cường độ thoát hơi nước theo công thức I =

P1 − P 2) x60
15 xS


g/dm2/giờ
6. So sánh các loại lá , xem loại lá nào có cường độ thoát hơi nước
mạnh yếu
2. Thí nghiệm về các loại phân hoá học

TaiLieu.VN

Page 1


1 Lấy cốc đựng 3 loại phân ure, lân, K
2 Quan sát màu sắc độ tan

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×