Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật

Tuần: 8
Tiết: 8-cb

BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này HS phải:
- Phát biểu được định nghĩa về quang hợp, viết phương trình quang hợp ở thực
vật.
- Trình bày được vai trò của quang hợp.
- Phân tích được đặc điểm cấu tạo của cơ quan quang hợp (lá) và các sắc tố
tham gia quang hợp.
II. Chuẩn bị
Tranh vẽ sơ đồ quá trình quang hợp ở thực vật: H 8.1, 8.2, 8.3 sgk.
III. Tiến trình bài học
1. Ổn định tổ chức
Lớp

11A3

11A4


Ngày
Vắng
2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra bài cũ)
3. Bài mới

TaiLieu.VN

Page 1


Đặt vấn đề: Nguồn thức ăn và ôxi để duy trì sự sống trên trái đất bắt đầu từ
đâu? Đó là quá trình quang hợp. Vậy quang hợp là gì? Quá trình này diễn ra như
thế nào?
Hoạt động GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Khái quát về quang hợp ở thực I. Khái quát về quang hợp ở thực vật
vật
1. Quang hợp là gì?
Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát H8.1 và
Quang hợp là quá trình trong đó hệ sắc tố
trả lời câu hỏi
cây xanh hấp thụ năng lượng ánh sáng
▼Hãy mô tả khái quát về quang hợp?
mặt trời để tạo ra cacbohiđrat và oxi từ
khí CO2 và H2O.
- H2O được vận chuyển từ rễ lên lá, kết hợp với
CO2 của khí quyển đi vào lá qua lỗ khí khổng, * Phương trình quang hợp
dưới tác dụng của ASMT tạo ra sản phẩm
Ánh sáng
C6H12O6 và giải phóng ra O2.
▼Viết phương trình quang hợp?
▼Quang hợp là gì?
GV: PT quang hợp ở vi khuẩn:

6CO2 + 12H2O → C6 H12O6 + 6O2 + 6H2O
Diệp lục

2. Vai trò của quang hợp- Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu
cơ như đường, tinh bột, vitamin …, là
▼Quang hợp ở thực vật khác vi khuẩn ở điểm nguồn thức ăn cho mọi sinh vật trên hành
nào?
tinh của chúng ta và là nguồn nguyên liệu
cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho
- Quang hợp ở vk không tạo ra O2
con người.
(CO2+H2S → CH2O+2S+ H2O)

▼Tại sao nói quang hợp là một quá trình mà tất - Tích lũy năng lượng: Qua quang hợp
cả sự sông trên trái đất đều phụ thuộc vào nó
năng lượng quang năng chuyển hoá thành
hoá năng (ATP). Đây là nguồn năng lượng
- Vì quang hợp có vai trò rất quan trọng
duy trì hoạt đông sống của sinh giới.
▼Những vai trò của quang hợp là gì?

TaiLieu.VN

- Quang hợp điều hoà không khí: giải

Page 2


▼Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của phóng O2 và hấp thụ CO2
cây? tại sao?
- Quang hợp chủ yếu xảy ra ở lá vì lá chứa diệp
lục → chuyên làm nhiệm vụ quang hợp
GV: Không chỉ ở lá cây mà các cơ quan của cây
có màu xanh như đài hoa, vỏ thân… đều có khả
II. Lá là cơ quan quang hợp
năng thực hiện quang hợp.
GV: Vậy lá có cấu tạo thế nào mà có thể quang 1. Hình thái giải phẫu của lá thích nghi
với chức năng quang hợp.
hợp được?
Hoạt động 2: Lá là cơ quan quang hợp

* Đặc điểm giải phẩu hình thái bên
ngoài

Yêu cầu HS quan sát và phân tích H8.2 SGK và
+ Diện tích bề mặt lá lớn giúp hấp thụ
trả lời câu hỏi
được nhiều tia sáng.
▼Đặc điểm giải phẩu hình thái bên ngoài cấu
tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp + Phiến lá mỏng giúp cho quá trình
khuếch tán khí vào và ra dễ dàng.
như thế nào?
▼Đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào + Biểu bì của mặt lá có nhiều khí khổng
chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có ý giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên
trong lá đến lục lạp.
nghĩa gì đối với quang hợp?
▼Gân lá có vai trò gì đối với quang hợp?

* Đặc điểm giải phẩu hình thái bên
trong

GV: Từ các đặc điểm đó ta kết luận: Lá là cơ
quan thực hiện chức năng quang hợp là chủ yếu

+ Hệ gân lá có mạch dẫn gồm mạch gỗ
và mạch rây, xuất phát từ bó mạch ở
▼Bào quan nào là nơi thực hiện quá trình quang cuống lá đi đến tận cùng của từng tế bào
nhu mô lá. Nhờ đó giúp đưa nước và ion
hợp?
khoáng đến được từng tế bào để thực hiện
Yêu cầu HV quan sát H8.3 nhớ lại kiến thức đã quang hợp và vận chuyển sản phẩm quang
học ở lớp 10 trả lời câu hỏi:
hợp ra khỏi lá.
▼Nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích 2. Lục lạp là bào quan quang hợp
nghi với chức năng quang hợp?
- Lục lạp có 2 lớp màng bao bọc: màng
TaiLieu.VN

Page 3


▼Tại sao lá cây có màu xanh?

trong và màng ngoài.

- Vì trong lá cây xanh có chứa diệp lục

- Bên trong chứa:

▼Tại sao diệp lục làm cho lá có màu xanh?

+ Hạt grana: Bao gồm các tilacôit xếp
chồng lên nhau. Trên màng của tilacôit là
GV: Diệp lục (chlorophin) là sắc tố có khả năng nơi phân bố của hệ sắc tố quang hợp, nơi
hấp thụ các tia sáng ngoại trừ tia sáng xanh. Do xảy ra các phản ứng sáng. Xoang tilacôit
đó tia sáng xanh phản chiếu lại vào mắt làm ta là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li
thấy lá cây có màu xanh.
nước và tổng hợp ATP.
▼NLAS được lá cây hấp thụ là nhờ vào đâu?
- Nhờ hệ sắc tố
▼Trong tự nhiên lá cây có nhiều màu sắc khác
nhau. Điều đó chứng tỏ gì?

+ Stroma (chất nền): diễn ra các phản ứng
tối quang hợp
3. Hệ sắc tố quang hợp
* Hệ sắc tố quang hợp bao gồm

- Chứng tỏ có nhiều hệ sắc tố khác nhau. Có loại - Diệp lục:
không hấp thụ as xanh, có loại không hấp thụ
ánh sáng đỏ hoặc ánh sáng vàng vv..
+ Diệp lục a: chuyển hoá NLAS thành hoá
năng trong ATP và NADPH.
GV: Có hai hệ sắc tố quang hợp là: diệp lục và
carôtenôit.
+ Diệp lục b: truyền năng lượng AS
▼Chức năng của từng hệ sắc tố là gì?

- Carôtenôit (Sắc tố đỏ, da cam, vàng..)

GV: Các hệ sắc tố đều có khả năng hấp thụ năng * Sơ đồ hoá quá trình truyền NL:
lượng as nhưng chỉ có diệp lục a có chức năng
chuyển hoá NLAS thành NL hoá học (ATP và NLAS → Carôtenoit → DL b →
DL a. → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng
NADPH)
▼Hãy sơ đồ hoá lại quá trình chuyển hoá năng
lượng ánh sáng trong lá cây?
IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà
- Trả lời các câu hỏi ở cuối bài

TaiLieu.VN

Page 4


- Học bài và đọc mục em có biết trang 39
- Xem tiếp bài 9 quang hợp ở nhóm thực vật C3, C4 và Cam

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×