Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật

Bài 8 : QUANG HỢP Ở CÂY XANH
I. MỤC TIÊU
Học sinh
- Phát biểu được khái niệm quang hợp
- Nêu rõ vai trò của quang hợp ở cây xanh
- Trình bày cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp
- Liệt kê các sắc tố quang hợp, nơi phân bố trong lá và nêu chức năng chủ yếu của
các sắc tố quang hợp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
Hình 8.1 Sơ dodò quang hợp ở cây xanh
Hình 8.2. cấu tạo của lá cây
Hình 8.1. cấu tạo của lục lạp
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài tường trình thực hành của học sinh
2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò
* Hoạt động 1


TaiLieu.VN

Nội dung kiến thức
I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP

Page 1


Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình Ở CÂY XANH
8.1
1. Quang hợp là gì ?
? Em hãy cho biết quang hợp là gì ?

Quang hợp là quá trình trong đó năng
lượng ánh sáng mặt trời được lá (diệp
Học sinh : Nêu được quang hợp là quá lục) hấp thụ để tạo ra cacbonhuđrat
trình tổng hợp chất hữu cơ nhờ ánh sáng và ôxy từ khí CO2 và H2O
mặt trời xảy ra ở thực vật.

Giáo viên : yêu cầu học sinh lên bảng
viết phương trình tổng quát của quá trình
quang hợp ?
AS
Sau khi học sinh viết xong, giáo viên cho
6CO2 + 6H2O
C6H12O6+6O2
DL
sửa chữa, bổ sung.

* Hoạt động 2

2. Vai trò của quang hợp của cây
xanh là gì ?

Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu I.2,
kết hợp với kiến thức đã học.
- Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật

? Em hãy cho biết vai trò của quang - Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt
hợp ?


động sống.
Học sinh : Nêu được
- Quang hợp tạo ra nguồn thức ăn, năng - Cung cấp nguyên liệu cho XD và
lượng, nguyên liệu cho các hoạt động dược liệu.
sống.
- Điều hoà không khí

TaiLieu.VN

Page 2


- Điều hoà không khí
Chuyển tiếp : Lá là cơ quan quang hợp
của cây. Vậy là có cấu tạo thích nghi với
chức năng quang hợp như thế nào ?
* Hoạt động 3
Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình
8.2, phát phiếu số 1

II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG
HỢP

1. Hình thái, ghiải phẫu của lá
thích nghi với chức năng quang
hợp.

Phiếu học tập số 1

* Vẽ hình thái :

Tên cơ quan

Đặc điểm
cấu tạo

Chức
năng

Diện tích bề mặt lớn để hấp thụ các
tia sáng.
Biểu bì có nhiều khí không để CO2
khuếch tán vào.

Bề mặt lá

* Về giải phẫu :
Phiến lá

Hệ gân lá dẫn nwocs, muối khoáng
đến tận tế bào nhu mô lá và sản phẩm
quang hợp di chuyển ra khỏi lá.

Lớp biểu bì dưới
Lớ

cutin

Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp
là bào quan chứa sắc tố quang hợp,
đặc biệt là diệp lục.
2. Lục lạp và bào quan quang hợp

Lớp tế bào mô
dậu

TaiLieu.VN

Page 3


Lớp tế bào mô
khuyết
? Lá có cấu tạo thích nghi với chức năng
quang hợp như thế nào ? Về hình thái và
giải phẫu ?

Học sinh : Thảo luận và điền vào phiếu
học tập các nội dung trên.
Sau đó giáo viên cho một học sinh trình
bày, các em khác theo dõi bổ sung.
* Hoạt động 4
Giáo viên : cho học sinh quan sát hình Lục lạp có màng kép bên trong là các
8.3. phát phiếu số 2
túi tilacôit xếp chồng lên nhau gọi là
grana.
Nằm giữa màng trong của lục lạp và
màng tilacôit là chất nền (strôma)

Phiếu học tập số 2

Các bộ
phận của
lục lạp
Màng
Các tilacôit
(grana)

TaiLieu.VN

3. Hệ sắc tố quang hợp
Cấu tạo

Chức năng

Hệ sắc tố gồm :
- Diệp lục a hấp thụ năng lượng ánh
sáng chuyển hoá thành năng lượng
trong ATP và NADPH
- Các sắc tố khác (carôtenôit) hấp thụ
và truyền năng lượng cho diepẹ lục a.

Page 4


Chất nền
(strôma)
? Lục lạp có cấu tạo và chức năng gì ?
Học sinh trả lời bằng cách điền vào phiếu
số 2
Giáo viên : Cho 1 em trình bày, các em
khác nhận xét bổ sung
* Hoạt động 5
Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục
III.3
? Nêu các loại sắc tố của cây, và vai trò
của chúng trong quang hợp ?
Học sinh làm việc theo nhóm
Giáo viên : cho 1 em trình bày, các em
khác nhận xét bổ sung.
IV. CỦNG CỐ
- Quang hợp là gì ? viết phương trình tổng quát về quang hợp.
- Mô tả sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của lá ?
- Thành phần của hệ sắc tố và chức năng của chúng trong quang hợp ?
V. BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Quan sát lá các loại cây mọc trong vườn nhà (cách sắp xếp lá trên cây, diện tích
bề mặt, màu sắc …), dựa trên kiến thức quang hợp, hãy giải thích vì sau có sự khác
nhau giữa chhúng ?
Phần bổ sung kiến thúc : Đọc mục em có biết trang 37 sách giáo khoa.
TaiLieu.VN

Page 5


TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×