Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3,
C4 và CAM
I. MỤC TIÊU
Học sinh
- Phân biệt được các phản ứng sáng, với các phản ứng tối của quang hợp.
- Nêu được các sản phẩm của pha sáng và các sản phẩm của pha sáng
được sử dụng trong pha tối.
- nêu được điểm giống và khác giữa các con đường cố định CO 2 trong
pha tối ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Nguyên nhân.
- Giải thích phả ứng thích nghi của nhóm thực vật C 4 và CAM đối với
môi trường sống.
-Nêu tên các sản phẩm của quá trình quang hợp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
Hình 9.1 Sơ đồ các quá trình của 2 pha trong quang hợp
Hình 9.2. Chu trình Canvin
Hình 9.3. Sơ đồ chu trình C4.
Hình 9.4 Giải phẫu và vị trí cố định CO2 ở lá thực vật C4.
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong ; phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
Quang hợp ở cây xanh là gì ? lá cây xanh đã có những đặc điểm gì thích

nghi với quang hợp ?
TaiLieu.VN

Page 1


2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò
* Hoạt động 1

Nội dung kiến thức
I. THỰC VẬT C3

Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục
I.1, sơ đồ 9.1, phát phiếu số 1
Phiếu học tập số 1

Khái niệm
Nơi diễn ra
Nguyên liệu
Sản phẩm
Pha sáng diễn ra ở đâu, những biến đổi
nào xảy ra trong pha sáng ?
Học sinh : trả lời bằng cách điền các nội
dung trên vào phiếu.
Giáo viên : cho 1 học sinh trình bày phiếu 1.Pha sáng
của mình, các em khác nhận xét bổ sung
-Học sinh học theo nội dung của
phiếu số 1.
* Hoạt động 2

TaiLieu.VN

2.Pha tối (pha cố định CO2)

Page 2


-Pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp


GV : cho học sinh nghiên cứu mục I.2, sơ -Cần CO2 và sản phẩm của pha sáng
đồ 9.2, 9.3, 9.4
ATP và NADPH
? pha tối ở thực vật C3 diễn ra ở đâu, chỉ -Pha tối được thực hiện qua chu trình
rõ nguyên liệu, sản phẩm của pha tối ?
canvin
Học sinh : Nêu được

+Chất nhận CO2 là ribulôzơ 1-5 điP

+Diễn ra ở chất nền của lục lạp

+Sản phẩm đầu tiên : APG

+Đều cần CO2 và sản phẩm của pha sáng +Pha khử APG  PGA  C6H12O6
ATP và NADPH
+Tái sinh chất nhận là : Rib -1,5-diP
+Sản phẩm cácbon hiđrat
*Hoạt động 3
Giáo viên : cho học sinh quan sát hình
9.2 và 9.3, 9.4 hãy rút ra những nét giống
nhau và khác nhau giữa thực vật C3 và
thực vật C4 ?
Phiếu học tập số 2

Chỉ số so
sánh

Quang hợp
sở thực vật
C3

II.THỰC VẬT C4
Quang hợp
ở thực vật
C4

+Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời
(TB nhu mô) và tái cố định CO2 (TB
bao bó mạch)
+Chất nhận CO2 là PEP

Nhóm thực
vật

+Sản phẩm đầu tiên là : AOA
III.THỰC VẬT CAM

Quang
hấp

TaiLieu.VNGồm chu trình cố định CO 2 tạm thời
(vào ban đêm) và tái cố định CO 2
(ban ngày) trong cùng loại tế bào nhu
Page 3


mô.

Chất nhận
CO2
đầu
tiên

Học sinh học tập theo phiếu.

Enzym cố
định CO2
Các tế bào
quang hợp
của lá
Các loại lục
lạp
Học sinh : Thảo luận và trả lời bằng cách
điền vào phiếu số 2.
Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục
III, phát phiếu số 3
Phiếu học tập số 3

Chỉ số
so sánh

QH ở
TV C3

QH ở
TV C4

QH ở
TV
CAM

Đại diện
Chất
nhận
CO2

TaiLieu.VN

Page 4


Sản
phẩm
đầu tiên
Thời
gian cố
đinj
CO2
Các TB
Qhợp
của lá
Các loại
lục lạp
? pha tối ở thực vật CAM diễn ra như thế
nào ? chu trình CAM có ý nghĩa gì đối
với thực vật ở vùng sa mạc ?
Pha tối ở thực vật C3, C4 và thực vật
CAM có điểm nào giống và khác nhau
Học sinh thảo luận và hoàn thành PHT,
giáo viên bổ sung hoàn chỉnh.
IV. CỦNG CỐ
- Lập sơ đồ tóm tắt mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối ?
- Nguồn gốc ôxi trong quang hợp ?
- Hãy chọn đáp án đúng :
V. BÀI TẬP VỀ NHÀ

TaiLieu.VN

Page 5


- Chuẩn bị các câu hỏi còn lại
Phần bổ sung kiến thúc :
- Đọc thêm mục em có biết trang 42 sách giáo khoa.

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×