Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU
Học sinh
- Trình bày được hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng quát và vai trò của
hô hấp đối với cơ thể thực vật.
- Phân biệt được 2 con đường hô hấp ở thực vật : Kị khí và hiếu khí.
-Mô tả được mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
-Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với hô hấp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Hình 12.1, 12.2, 12.3 sách giáo khoa
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
- Trình bày các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang
hợp ?
2. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
* Hoạt động 1

TaiLieu.VN


Nội dung kiến thức
I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở

Page 1


Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình THỰC VẬT
12.1 sách giáo khoa
? hãy mô tả thí nghiệm. Các Tn a, b, c
nhằm chứng minh điều gì ?
Sau khi mô tả cách làm thí nghiệm

1.Hô hấp ở thực vật là gì

Học sinh : Nêu được
+TN a : Chứng minh hạt nảy mầm thải -Biểu hiện bên ngoài của hô hấp ở
CO2 (cách lắp thiết bị nhằm loại bỏ CO2 thực vật là : Hấp thụ O2 giải phóng
của môi trường).
CO2 và nhiệt lượng.
+TNb : Nhằm phát hiện hạt nảy mầm hấp
thụ oxy.
+TNc : Phát hiện hạt nảy mầm thải
nhiệt ? hô hấp là gì ? bản chất của hiện -Bản chất của hô hấp là : Quá trình
tượng hô hấp ?
phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành
các sản phẩm vô cơ cuối cùng là CO2,
H2O và giải phóng năng
Học sinh : Nêu ý kiến có thể chưa đầy đủ. lượng.
Giáo viên : Giải thích thêm về thực chất
của quá trình hô hấp
-Thực chất của hô hấp là quá trình
ôxy hoá khử phức tạp, trong đó diễn
ra các phản ứng tách điện tử (e) và
hiđrô (H) từ nguyên liệu hô hấp
chuyển tới ôxy không khí tạo thành
H2O

TaiLieu.VN


Page 2


* Hoạt động 2

2.Phương trình hô hấp tổng quát

Giáo viên : Dựa vào kiến thức đã học ở
lớp 10, và kết quả phân tích các thí
nghiệm nên trên.
? hãy viết phương trình hô hấp tổng C6H12O6 + 6 CO2 → 6 CO2 + 6 H2O +
quát ?
2886Kj (nhiệt ATP)
Học sinh : viết phương trình, sau đó giáo
viên cho các học sinh khác bổ sung.
* Hoạt động 3
Giáo viên : Cho học sinh đọc mục I.3 kết
hợp với kiến thức đã học ở lớp 10.

3.Vai trò của hô hấp đối với cơ thể
thực vật

? hãy cho biết hô hấp có vai trò gì đối với -Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các
cơ thể thực vật ?
hoạt động sống của cây.
Học sinh : Sau khi thảo luận cần nêu -Cung cấp ATP cho các hoạt động
được các ý cơ bản : Tạo năng lượng để sống của cây.
duy trì các hoạt động sống của cơ thể
* Hoạt động 4
Giáo viên : Quan sát hình 12.2
? hãy cho biết ở thực vật có thể xảy ra
nững con đường hô hấp nào ?

II.CÁC CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở
THỰC VẬT

Học sinh : Hai con đường hô hấp hiếu khí
và hô hấp kị khí
Giáo viên : chi học sinh đọc mục II.1, 1.Phân giải kị khí (đường phân và
TaiLieu.VN

Page 3


quan sát hình 12.2. Phát phiếu học tập số lên men)
1 cho học sinh.
-Đường phân : Khi thiếu ôxy
Phiếu học tập số 1
C6H12O6 + 2NAD + 2 ADP →
2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH
Điểm phân Hô hấp kị
Hô hấp
Lên men
biệt
khí
hiếu khí
Nơi xảy ra
Sản phẩm

Từ 2C3H4O3 → 2C2H5OH + CO2 hoặc
C3H6O3
Diễn ra trong tế bào chất.

Năng lượng
GP

? hãy phân biệt phân giải kị khí và phân 2.Hô hấp hiếu khí
giải hiếu khí ?
-Gồm :
-Giống nhau
+Chu trình Grep diễn ra trong chất
-Khác nhau : Điều kiện (oxi), nơi xảy ra, của ti thể.
sản phẩm cuối cùng, năng lượng được
2CH3COCOOH + 5 O2 = 6CO2 +
giải phóng.
H2O
Học sinh trả lời bằng cách điền các thông
tin thích hợp vào phiếu học tập.
Giáo viên gọi 1 học sinh lên điền các học +Chuỗi truyền điện tử : Diễn ra màng
sinh khác làm vào phiếu cá nhân học trong ti thể.
sinh.
+Đã tạo ra 36 ATP
Học sinh : Sau khi học sinh làm xong
giáo viên cho nhận xét, bổ sung

TaiLieu.VN

Page 4


* Hoạt động 5

III. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP
VỚI VÀ BẢO QUẢN NÔNG
Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục PHẨM
III, và quan sát hình 12.3
? Quang hô hấp là gì ? Xảy ra ở đâu ? 1. Mối quan hệ giữa hô hấp với môi
Quang hô hấp có lợi hay có hại cho thực trường
vật ?
a.Nước
Học sinh : Sau khi thảo luận trả lời hiện
tượng quang hô hấp, nên tên các bào b.Nhiệt độ
quan tham gia, và thấy được tác haih của
c.Oâxy
nó đối với thực vật
d.Hàm lượng CO2
* Hoạt động 6

2. Hô hấp và bảo quản nông phẩm

Giáo viên : Cho học sinh đọc mục IV, kết
hợp với các kiến thức đã học
? Hãy cho biết hô hấp và quang hợp có -Mục tiêu
quan hệ với nhau như thế nào ?
-Biện pháp
? Hô hấp chịu ảnh hưởng của những yếu
+Khống chế độ ẩm của nông phẩm
tố nào ? Vai trò của mỗi yếu tố đó ?
Học sinh : Nêu được

+Khống chế nhiệt độ môi trường

+Quang hợp tạo ra glucôzơ, cần ATP

+Khống chế thành phần khí của môi
trường bảo quản

+Hô hấp sử dụng glucôzơ, giải phóng
ATP.
+Các yếu tố ảnh hưởng : Nước, nhiệt độ,
ôxy, CO2

TaiLieu.VN

Page 5


IV. CỦNG CỐ
- Hô hấp ở cây xanh là gì ?
- Hãy phân biệt quá trình đường phân, chu trình Grep, chuõi truyền điện tử bằng
cách điền vào phiếu học tập số 2 :
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa
- nắm sơ đồ các con đường hô hấp sau :
Phần bổ sung kiến thức :
- Yêu cầu học sinh đọc phần đọc thêm trang 54, 55 sách giáo khoa lớp 11.

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×