Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
GIAO THÔNG HÀ NỘI

SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐẶNG QUANG VŨ
MÃ SINH VIÊN
: A16577
CHUYÊN NGÀNH
: TÀI CHÍNH

HÀ NỘI – 2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Mã sinh viên
Chuyên ngành

: Th.S Chu Thị Thu Thủy
: Đặng Quang Vũ
: A16577
: Tài Chính

HÀ NỘI – 2013

Thang Long University Library


LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo, Thạc sĩ Chu Thị
Thu Thuỷ đã hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện luận văn.


Em cũng xin bày tỏ sự tri ân tới các cô chú, các anh chị trong phòng Tài chính –
Kế toán và toàn thể ban lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông
Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp em hoàn thành bài luận văn này.
Hà Nội, ngày… tháng … năm …..
Sinh viên


Đặng Quang Vũ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH
DOANH
NGHIỆP
...........................................................................................1
1.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .............................1
1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
..........................1
1.1.2. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp..................................2
1.1.3.
Phương
pháp
phân
tích
tài
chính
doanh
nghiệp
................................................3
1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
........4
1.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
......................................4
1.2.2. Phân tích tài chính thông qua các hệ số tài chính .............................................5
1.2.3. Phân tích mối quan hệ tương tác giữa các hệ số tài chính (Phương pháp phân
tích
Dupont)
..................................................................................................................13
1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ..............................................................................15
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.......................15
1.3.2. Mối quan hệ giữa phân tích tài chính doanh nghiệp và giải pháp nâng cao
hiệu
quả
hoạt
động
kinh
doanh
của
doanh
nghiệp
....................................................15
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI .........................................18
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội ......18
2.1.1.
Thông
tin
chung
.................................................................................................18
2.1.2. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao
thông Hà Nội.................................................................................................................18
2.1.3.
Ngành
nghề
kinh
doanh.....................................................................................19
2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty...........................................................19
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
.......................................................................................................................................19
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
.......................22
2.2.1. Phân tích tài chính thông qua các hệ số tài chính
...........................................29

Thang Long University Library


2.3. Đánh giá tình hình tài chính Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà
Nội .................................................................................................................................4
2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG
HÀ NỘI.........................................................................................................................45
3.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI
GIAN TỚI ....................................................................................................................45

Thang Long University Library


3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội ......................................................................................45
3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty ...............................................45
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ..................................................................47
3.2.1. Chủ động điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ...........................................................47


3.2.2. Tập trung vốn đầu tư để thi công dứt điểm các công trình dở dang, áp dụng
phương thức thanh quyết toán hợp lý nhằm giảm bớt vốn hàng tồn kho .................49
3.2.3. Chú trọng đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị nhằm phục vụ cho SXKD; quản lý
và sử dụng có hiệu quả TSCĐ .....................................................................................50
3.2.4. Nâng cao khả năng thanh toán .........................................................................51
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ phải thu ........................................................52
3.2.6. Phấn đấu sử dụng tiết kiệm chi phí SXKD, hạ thành sản phẩm và tối đa hóa
lợi nhuận của doanh nghiệp ........................................................................................53
3.2.7. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và lợi nhuận ..............................54


3.2.8. Một số giải pháp khác ........................................................................................54


DANH MỤC VIẾT TẮT
Ký hiệu viết tắt

Tên đầy đủ

BCKQKD
CP
DN
DTT
GVHB
HSSD
HTK

Báo cáo kết quả kinh doanh
Cổ phiếu
Doanh nghiệp
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Hiệu suất sử dụng
Hàng tồn kho

KNTT
LNST
NNH
NPT
NSNN
SXKD
TCDN
TS

Khả năng thanh toán
Lợi nhuận sau thuế
Nợ ngắn hạn
Nợ phải trả
Ngân sách nhà nước
Sản xuất kinh doanh
Tài chính doanh nghiệp
Tài sản

TSCĐ
TSDH
TSLĐ
TSNH
VCĐ
VCSH
VKD
VLĐ

Tài sản cố định
Tài sản dài hạn
Tài sản lưu động
Tài sản ngắn hạn
Vốn cố định
Vốn chủ sở hữu
Vốn kinh doanh
Vốn lưu động

Thang Long University Library


DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Trang
BẢNG 2.1. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH .........20


BẢNG 2.2. CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỦ C N T CP TƯ VẤN
DỰN
OT N
À NỘ .........................................................................24
BẢNG 2.3. CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦ C N T CP TƯ
VẤN
DỰN
OT N
À NỘ ...............................................................27
BẢNG 2.4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TS - NV CỦA CÔNG TY .................................28
BẢNG 2.5. CÁC HỆ SỐ KNTT CỦA CÔNG TY .......................................................29
BẢNG 2.6. CÁC HỆ SỐ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ....................31
BẢNG 2.7. CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG HÀNG TỒN KHO........................................33


BẢNG 2.8. CƠ CÁU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG NỢ PHẢI THU ......................................34
BẢNG 2.9. CÁC HỆ SỐ KHẢ NĂN S N LỜI CỦA CÔNG TY...........................35
BẢNG 2.10. CƠ CẤU CHI PHÍ TRÊN DOANH THU THUẦN ................................36
BẢNG 2.11. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ...............................37
BẢNG 2.12. BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY .........40
BẢNG 3.1. BẢN ĐỀ XUẤT Đ ỀU CHỈN CƠ CẤU VỐN ....................................49


LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của nghiên cứu đề tài
Hiện nay, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, các doanh
nghiệp Việt Nam luôn phải đứng trước nhiều thách thức để có thể tồn tại và phát triển.
Nhằm giúp các doanh nghiệp có thể vượt qua cơn khủng hoảng này, công tác quản trị
tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động phân tích tài chính đòi hỏi phải được
quan tâm đúng mức nhằm giúp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
Phân tích TCDN là việc áp dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp
nhằm cung cấp chính xác và đầy đủ cho các nhà quản trị doanh nghiệp thông tin về
tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp nhà quản trị thấy được nguyên nhân, mức
độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính công ty. Qua đó, đề xuất những
biện pháp hữu hiệu nhằm cải thiện tình hình tài chính, thiết lập các dự báo, kế hoạch
tài chính phù hợp giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển trong giai đoạn khó
khăn. Tuy nhiên, trên thực tế đã có không ít các doanh nghiệp chưa chú trọng đến công
tác phân tích tài chính doanh nhằm phục vụ cho mục đích quản trị đặc biệt là quản trị
trong giai đoạn khủng hoảng như hiện nay. Đây có thể được coi là một trong những
nguyên nhân lý giải cho hiệu quả kinh doanh thấp tại các doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của việc phân tích, đánh giá tình hình
TCDN, bằng vốn kiến thức được tích lũy trong thời gian học tập và nghiên cứu tại
trường kết hợp với những hiểu biết thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ
phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội, em quyết định đi sâu nghiên cứu tình hình
tài chính của Công ty với đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần
tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội”.
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính doanh nghiệp và phân
tích tài chính doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động SXKD của
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội trong giai đoạn 2010-2012.
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty
Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội.

Thang Long University Library


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung làm rõ tình hình tài chính, hiệu quả
hoạt động SXKD, những nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả
SXKD của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội.


- Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động SXKD
của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2012.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học của đề tài: Cung cấp cơ sở khoa học cho việc hệ thống hóa
và làm rõ thêm lý luận về phân tích tình hình tài chính và giải pháp nâng cao hiệu quả
SXKD của doanh nghiệp.


- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà
quản trị của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội thấy được tình hình
tài chính, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty trong 3 năm gần nhất. Từ đó có thể
áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD hiệu quả hơn.
5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài


Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn:
phương pháp phân tích, tổng hợp, phân tích thống kê kết hợp công thức, bảng biểu để
tính toán, minh họa, so sánh và rút ra kết luận.
6. Kết cấu luận văn
Kết cấu luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính DN.


Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng
giao thông Hà Nội.
Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD
của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội.


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích TCDN là tổng thể các phương pháp sử dụng để thu thập và xử lý các
thông tin kế toán, tài chính nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng phát triển của
doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định quản trị phù hợp.
Phân tích TCDN bao gồm các bước chủ yếu sau: thu thập thông tin, xử lý thông tin, dự
đoán và quyết định.
Phân tích TCDN được dùng để xác định giá trị kinh tế, đánh giá các mặt mạnh
yếu của doanh nghiệp cũng như các cơ hội và thách thức đặt ra với điều kiện hiện tại
của doanh nghiệp. Từ đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì và cải thiện tình
hình tài chính doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích TCDN còn là tiền đề của việc lập dự
báo và lập kế hoạch tài chính, xây dựng mục tiêu kinh doanh.
1.1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
Mục tiêu của phân tích TCDN là cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ
việc ra quyết định của các nhà quản trị, nhà đầu tư và những người sử dụng thông tin
tài chính khác. Đó là các thông tin về tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng VKD, về
khả năng thanh toán và các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Mỗi đối tượng sử
dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp với mục đích khác nhau để đưa ra các quyết
định phù hợp với lợi ích của chính họ. Cụ thể:
- Phân tích TCDN đối với nhà quản lý doanh nghiệp: cung cấp các thông tin
cần thiết để nhà quản trị nắm bắt, kiểm soát và chỉ đạo tình hình SXKD của Công ty,
đạt được những mục tiêu đã đề ra.
- Phân tích TCDN đối với nhà đầu tư: phân tích TCDN sẽ giúp nhà đầu tư biết
được mức độ an toàn của đồng vốn bỏ ra, khả năng sinh lời cao hay thấp, từ đó có cơ
sở để ra quyết định đầu tư.

1


Thang Long University Library


- Phân tích TCDN đối với các tổ chức tín dụng: phân tích TCDN sẽ cung cấp
những thông tin cần thiết về năng lực tài chính của doanh nghiệp, từ đó ra các quyết
định cho vay phù hợp.


- Phân tích tài chính đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: các cơ quan Nhà
nước sử dụng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích kiểm tra, giám
sát hoạt động S KD, đồng thời có cơ sở để hoạch định các chính sách vĩ mô phù hợp
với tình hình chung của các doanh nghiệp.
- Phân tích tài chính đối với người lao động: kết quả hoạt động SXKD của
doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới người lao động, quyết định các khoản thu nhập


nhận được của họ. Phân tích TCDN sẽ giúp người lao động biết được tình hình hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó an tâm làm việc.
- Phân tích tài chính đối với các đối thủ cạnh tranh: là những người quan tâm
đến tình hình tài chính của Công ty, các chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời, doanh thu
bán hàng và các chỉ tiêu tài chính khác phục vụ cho việc đề ra các biện pháp cạnh
tranh với Công ty.
1.1.2. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x