Tải bản đầy đủ

Bài 5 viết báo cáo và thuyết trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÀI 5
VIẾT BÁO CÁO VÀ THUYẾT TRÌNH

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông
2018


Nội dung
1. Tổng quan về viết báo cáo
2. Các loại báo cáo với SV
3. Nguyên tắc để có bài viết tốt
~~~
4. Một số nguyên tắc thuyết trình
5. Chuẩn bị và chọn phương pháp
6. Soạn thảo và bố cục file trình chiếu
7. Thuyết trình

© SoICT 20181. Tổng quan về viết báo cáo
▪ Báo cáo:
▪ Là một phương thức trình bày thông tin
▪ Rõ ràng, cô đọng và dễ đọc
▪ Dễ dàng thu thập thông tin và dữ liệu

▪ Khi viết báo cáo, cần:
▪ Nghĩ đến nhu cầu của người đọc
▪ Cần viết rõ ý - thực hành nhiều sẽ quen

© SoICT 2018


Yêu cầu với báo cáo
▪ Cần cho người đọc thấy các điểm chính
của báo cáo (viết có cấu trúc)
Mục lục chi tiết
Phần tóm tắt rõ ràng
Có chương giới thiệu nội dung báo cáo
Phần đầu mỗi chương giới thiệu nội dung
chương đó
▪ Cách đánh chỉ số chương mục thống nhất

▪ Báo cáo cần trích dẫn tài liệu tham khảo
đầy đủ và chính xác.
© SoICT 2018


Cấu trúc tổng quát

Mục
Trang bìa
Lời cám ơn
Lời nói đầu


Tóm tắt

Mục lục

© SoICT 2018

Nội dung
Tiêu đề, tác giả, (tên người nhận - giáo
viên), ngày tháng năm
Ghi nhận sự giúp đỡ từ những người khác
Mục đích viết báo cáo
Nêu mục đích, phạm vi, phương pháp thực
hiện, các đóng góp chính, kết luận, hướng
phát triển
Mục lục, danh mục hình, danh mục bảng


Cấu trúc tổng quát
Mục
Giới thiệu

Nội dung
Điểm cần quan tâm của vấn đề
Nhận thức của xã hội với vấn đề này
Tại sao cần thực hiện đề tài này
Các hướng xử lý
Cấu trúc của báo cáo

Kiến thức nền tảng/ Tóm tắt những lý thuyết và nghiên cứu
nghiên cứu tổng
liên quan
quan
Nhận xét ưu nhược điểm của các nghiên
cứu đó
Nội dung

© SoICT 2018

Trình bày các phương pháp và dữ liệu,
tranh luận và đánh giá việc cài đặt/thực
hiện vấn đề nhằm đưa ra giải pháp


Cấu trúc tổng quát
Mục

Nội dung

Kết luận

Tóm tắt lại các kết quả đạt được: mục đích
chung, các bước thực hiện, các đóng góp
mới. Hướng phát triển trong tương lai
Tài liệu
Liệt kê tất cả các TLTK trong báo cáo. Tuân
tham khảo theo hướng dẫn về cách viết TLTK.
Phụ lục

© SoICT 2018

Cung cấp các thông tin bổ sung như
chương trình, dữ liệu thử nghiệm.
Phụ lục cần được đánh số như phụ lục 1,
phụ lục 2 và có tham chiếu trong báo cáo.


Cách ghi tài liệu tham khảo
Theo ISO 690
Sách: Gall, J-C. Paléoécologie. Paysages et environnements
disparus. 2e éd. Paris: Masson, 1998. 239p. ISBN 2- 22583084-3
Tạp chí: Deleu, M. et al. Apercu des techniques d’analyse
conformationelle des macromolecules biologiques.
Biotechnologie, Agronomie, Societé et Environnement, 1998,
vol 2, no 4, p.234-247
Hội thảo: Troxler, W.L. Thermal desorption. In Kearney, P. and
Roberts, T. (eds), Pesticide remediation in soils and water.
Chichester, UK: Wiley, 1998, p.105-128
Internet: Ashby J.A et al. Investing in Farmers as Researchers.
Ciat publication n0 318 [online]. Cali, Colombia: CIAT, 2000
[ref. on Jan 20th 2002).
http://www.ciat.cigiar.org/downloads/pdf/Investing_farmers.pdf
© SoICT 2018


Cách ghi tài liệu tham khảo
Theo tổng quan khoa học
Sách: Gall, J-C. (1998). Paléoécologie. Paysages et
environnements disparus. 2e éd. Paris: Masson
Tạp chí: Deleu M., Watheler B., Brasseur R., Paquot M. (1998).
Apercu des techniques d’analyse conformationelle des
macromolecules biologiques. Biotechnol. Agron. Soc. Environ.
2(4), 234-247
Hội thảo: Troxler, W.L. (1998). Thermal desorption. In Kearney,
P. and Roberts, T., eds. Pesticide remediation in soils and
water. Chichester, UK: Wiley, p.105-128
Internet: Ashby J.A., Braun A.R., Gracia T., Del Pilar Guerrero
L., Hernandez L.A., Quiros C.A., Roa J.I. (2000). Investing in
Farmers as Researchers. Ciat publication n0 318 [online].
Cali, Colombia: CIAT, 2000.
http://www.ciat.cigiar.org/downloads/pdf/Investing_farmers.pdf
, Consulted Jan 20th 2002
© SoICT 2018


2. Các loại báo cáo với SV
▪ Báo cáo bài tập lớn, đồ án, project
▪ Đồ án tốt nghiệp
▪ Bài báo khoa học

© SoICT 2018


Báo cáo bài tập lớn, đồ án
Yêu cầu chung:
▪ Nêu được nội dung và ý nghĩa của đề tài
▪ Thông tin về các thành viên trong nhóm,
phân chia công việc giữa các thành viên
▪ Trình bày được việc phân tích, thiết kế và
xây dựng hệ thống
▪ Tổng kết các kết quả đạt được, các hạn
chế. Đề xuất hướng phát triển
© SoICT 2018


Bố cục (gợi ý)
▪ Trang bìa: tên Viện, tên đề tài, danh sách SV
trong nhóm, GVHD, tháng năm hoàn thành
▪ Mở đầu: mục đích, phạm vi, ý nghĩa đề tài, giới
thiệu bố cục báo cáo
▪ Phân tích
▪ Thiết kế
▪ Kết quả thực hiện, không liệt kê code
▪ Kết luận, hướng phát triển
▪ TLTK

© SoICT 2018


Đồ án tốt nghiệp
▪ Mẫu ĐATN cho sinh viên Viện CNTT&TT
https://soict.hust.edu.vn/index.php/category/thongtin-chung/quy-trinh/
▪ Qui định về ĐATN cho sinh viên Viện CNTT&TT

© SoICT 2018


Qui định ĐATN
Mở đầu ( 2 trang):
▪ Trình bày tóm tắt nhiệm vụ (đề tài) được giao
thực hiện trong khuôn khổ ĐATN;
▪ Trình bày các thông tin về môi trường thực hiện
ĐATN (nơi thực tập, nhóm làm việc mà sinh
viên tham gia, các đề tài/dự án liên quan (nếu
có))
▪ Giới thiệu tóm tắt bố cục của ĐATN

© SoICT 2018


Qui định ĐATN
Phần 1 ( 15 trang): Đặt vấn đề và định hướng
giải pháp
▪ Trình bày chi tiết về nhiệm vụ (đề tài) cần thực
hiện trong khuôn khổ ĐATN (mô tả bài toán, các
vấn đề cần giải quyết);
▪ Trình bày định hướng giải quyết các vấn đề đặt
ra;
▪ Giới thiệu tóm tắt về cơ sở lý thuyết và công cụ
được lựa chọn để giải quyết các vấn đề đặt ra;

© SoICT 2018


Qui định ĐATN
Phần 2 (15 - 45 trang): Các kết quả đạt được
▪ Trình bày chi tiết kết quả phân tích, thiết kế hệ thống
hoặc kết quả nghiên cứu
▪ Trình bày chi tiết kết quả thực hiện, cài đặt và thử
nghiệm hệ thống
▪ Đánh giá ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng của hệ
thống (thông qua thử nghiệm thực tế hoặc mô phỏng),
so sánh với các sản phẩm cùng loại (nếu có).
▪ Trong trường hợp sinh viên thực hiện ĐATN dựa trên
các hệ thống đã có – bao gồm các phần mềm nguồn mở
- cần trình bày rõ ràng những đóng góp mới của sinh
viên).
© SoICT 2018


Qui định ĐATN
Kết luận ( 3 trang)
▪ Trình bày kết luận chung của ĐATN, sinh viên tự đánh
giá các công việc đã làm được và chưa làm được trong
khuôn khổ thực hiện ĐATN ;
▪ Nếu định hướng, kiến nghị (nếu có) nhằm phát triển và
hoàn thiện các kết quả đạt được.
Tài liệu tham khảo
▪ Liệt kê các tài liệu tham khảo đã được sử dụng trong
ĐATN (có mẫu).
Phụ lục (( 25 trang)
▪ Các bản thiết kế, mô hình, sơ đồ, listing chương trình…
liên quan đến hệ thống đã thực hiện trong khuôn khổ
ĐATN (nếu có).
© SoICT 2018


Quy định về sở hữu trí tuệ
▪ Tất cả các nội dung liên quan đến sản phẩm trí
tuệ của các tác giả khác (kể cả các phần mềm
nguồn mở, các luận văn/ĐATN của sinh viên
các khóa trước trong hoặc ngoài trường) muốn
sử dụng trong ĐATN phải được tham chiếu rõ
ràng, đầy đủ. Tác giả ĐATN phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật về sở hữu trí tuệ.

© SoICT 2018


Bài báo khoa học
Yêu cầu chung:
▪ Nêu được nội dung và ý nghĩa của đề tài
▪ Khảo sát được các kết quả nghiên cứu trên thế
giới liên quan đến đề tài
▪ Đề xuất được cách tiếp cận mới/hướng giải
quyết mới
▪ So sánh, đánh giá kết quả đạt được với các kết
quả đã có
▪ Tổng kết các kết quả đạt được, các hạn chế. Đề
xuất hướng phát triển
© SoICT 2018


Bài báo khoa học
Tóm tắt
Từ khóa
1. Giới thiệu
▪ Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
▪ Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể
là gì? Tại sao?
▪ Tên đề tài là gì?
▪ Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)
▪ Đề xuất giải pháp cải tiến cho bài toán đặt ra
trong đề tài
© SoICT 2018


Báo cáo khoa học
2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết
2.1. Các lý thuyết liên quan (có hoặc không)
▪ Các khái niệm/ lý thuyết liên quan

2.2. Các nghiên cứu liên quan
▪ Ai, phương pháp gì, kết quả đạt được, ưu
nhược điểm của phương pháp đó
▪ Có thể phân nhóm theo cách tiếp cận

© SoICT 2018


Báo cáo khoa học
3. Phương pháp nghiên cứu: trình bày cụ thể
giải pháp đề xuất để giải quyết bài toán/các
vấn đề tồn tại của các nghiên cứu trước
4. Thử nghiệm và đánh giá kết quả:
- Dữ liệu thử nghiệm: kích thước, đặc điểm dữ
liệu, lấy từ đâu, cách thức thu thập dữ liệu
- Cách tiến hành thử nghiệm
- Kết quả thử nghiệm
- Đánh giá, so sánh (vẽ bảng, đồ thị)

© SoICT 2018


Bài báo khoa học
5. Kết luận và hướng phát triển
▪ Tóm tắt trong bài báo đã làm được gì, kết
quả như thế nào, hướng phát triển

6. Tài liệu tham khảo
▪ Liệt kê tất cả các tài liệu đã sử dụng trong bài
báo

7. Phụ lục

© SoICT 2018


3. Nguyên tắc để có bài viết tốt
▪ Viết có cấu trúc
▪ Không có lỗi chính tả và ngữ pháp - sử dụng
công cụ kiểm tra
▪ Viết thường xuyên để phát triển kỹ năng
▪ Viết có nhận xét
▪ Viết theo văn phong khoa học: có một số cụm
từ, thuật ngữ, từ viết tắt chuẩn (học qua việc đọc
nhiều)
▪ Sử dụng hình vẽ minh họa

© SoICT 2018


Cách viết khoa học
▪ Sử dụng ngôn ngữ trang trọng, hình thức:
▪ Tránh lối nói như nói với bạn bè

▪ Tránh lối nói thông tục
▪ Một đống dữ liệu, vấn đề này rất khoai, khó
vãi, ...

▪ Tránh viết tắt:
▪ Vd → ví dụ; 1 số → một số

▪ Cần rõ ràng, chính xác
▪ Nhiều → cần có con số cụ thể
© SoICT 2018


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×