Tải bản đầy đủ

truyền thông và vận động xã hội

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Truyền thông.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 01

TÊN BÀI: PHẦN A: TRUYỀN THÔNG - BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái quát về phát triển văn hóa cộng đồng.
- Trình bày được phương pháp vận động phát triển văn hóa cộng đồng.
- Mô tả được mối liên hệ giữa phát triển văn hóa cộng đồng và vận động.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái quát về phát
triển văn hóa cộng
đồng
1.1. Khái niệm của
truyền thông trong
vận động xã hội
1.2. Mục đích, vai trò
của truyền thông trong
phát triển văn hóa và
vận động các nhóm
cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu
3’

Giới thiệu
Trình bày


Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'


2. Phương pháp vận
động phát triển văn
hóa cộng đồng
* Thực hành:
Phương pháp vận
động phát triển văn
hóa cộng đồng

3. Mối liên hệ giữa
phát triển văn hóa
cộng đồng và vận
động
4. Quản lý nhà nước
về phát triển văn hóa
cộng đồng

3
4

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội
Ghi nhớ.

5'
5'
5'
5'
5’

* Bài 2
1. Xác định các vấn đề
của cộng đồng làm cơ Giới thiệu
sở cho chương trình
Trình bày
văn hóa cộng đồng
Phân tích
Kết luận
Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Truyền thông.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: BÀI 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
TRUYỀN THÔNG VÀ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Xác định được các vấn đề của cộng đồng làm cơ sở cho chương trình văn
hóa cộng đồng.
- Trình bày được các bước lập kế hoạch cho chương trình/ hoạt động văn hóa
cộng đồng.
- Tuyên truyền và cổ động trực quan.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Xác định các vấn đề
của cộng đồng làm cơ
sở cho chương trình
văn hóa cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xác
định vấn đề của tình
huống
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Báo cáo:
- Nhóm 1
- Nhóm 2

10'
10'


2. Các bước lập kế
hoạch cho chương
trình/ hoạt động văn
hóa cộng đồng

Nhận xét

- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

* Thực hành:
Các bước lập kế hoạch
cho chương trình/ hoạt Yêu cầu các nhóm trình
Thảo luận
động văn hóa cộng
bày các bước lập kế hoạch
đồng
của tình huống
Theo dõi
Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Nhận xét
Tiếp thu
3. Tuyên truyền và cổ
động trực quan
Giới thiệu
Lắng nghe
Trình bày
Theo dõi
Phân tích
Tiếp thu
Kết luận
Lĩnh hội
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

10'

10'
10'
10'
5'
10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Truyền thông.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 03

TÊN BÀI: BÀI 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
TRUYỀN THÔNG VÀ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Thực hiện được tuyên truyền và cổ động trực quan.
- Thực hiện được tuyên truyền bằng ngôn ngữ nói.
- Thực hiện được tuyên truyền bằng ngôn ngữ viết (biên tập tin).
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Tuyên truyền và cổ
động trực quan

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
4. Tuyên truyền bằng

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'


ngôn ngữ nói

* Thực hành:
Tuyên truyền bằng
ngôn ngữ nói

5. Tuyên truyền bằng
ngôn ngữ viết (biên
tập tin)

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Thảo luận

10'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Truyền thông.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 04

TÊN BÀI: BÀI 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
TRUYỀN THÔNG VÀ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Thực hiện được tuyên truyền bằng ngôn ngữ viết (biên tập tin).
- Thực hiện được tuyên truyền bằng nghệ thuật.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Tuyên truyền bằng
ngôn ngữ viết (biên
tập tin).

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Phát đề

Nhận đề

* Kiểm tra 1t


* 6. Tuyên truyền
nghệ thuật

* Thực hành:
Tuyên truyền nghệ
thuật

Theo dõi

Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Truyền thông
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 05

TÊN BÀI: BÀI 3: THỰC HÀNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Thực hành về phương pháp tuyên truyền cổ động trực quan.
- Thực hành phương pháp truyền thông bằng ngôn ngữ nói ( tổ chức tọa đàm,
hùng biện, hỏi đáp).
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Thực hành về
phương pháp tuyên
truyền cổ động trực
quan
* Thực hành:
Thực hành về phương
pháp tuyên truyền cổ
động trực quan

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
15'

Thuyết trình:
- Nhóm 1

20'


Nhận xét
2. Thực hành phương
pháp truyền thông
bằng ngôn ngữ nói ( tổ Giới thiệu
chức tọa đàm, hùng
Trình bày
biện, hỏi đáp)
Phân tích
Kết luận
* Thực hành:
Thực hành phương
pháp truyền thông
Yêu cầu các nhóm thuyết
bằng ngôn ngữ nói ( tổ trình
chức tọa đàm, hùng
Theo dõi
biện, hỏi đáp)
Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
10'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Truyền thông
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: BÀI 3: THỰC HÀNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Thực hành phương pháp truyền thông bằng ngôn ngữ nói ( tổ chức tọa đàm,
hùng biện, hỏi đáp).
- Thực hành biên tập tin theo các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các chủ
trương chính sách.
- Tổ chức sân khấu hóa các cách truyền thông tuyên truyền về một chủ đề
nhất định.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Thực hành phương
pháp truyền thông
bằng ngôn ngữ nói ( tổ
chức tọa đàm, hùng
biện, hỏi đáp) (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

20'
20'
20'


Nhận xét

Tiếp thu

10'

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ghi nhớ.

5’

Kiểm tra 1t

3. Thực hành biên tập
tin theo các văn bản
quy phạm pháp luật
hoặc các chủ trương
chính sách
4. Tổ chức sân khấu
hóa các cách truyền
thông tuyên truyền về
một chủ đề nhất định
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Truyền thông Thực
hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: BÀI 3: THỰC HÀNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Thực hành biên tập tin theo các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các chủ
trương chính sách.
- Tổ chức sân khấu hóa các cách truyền thông tuyên truyền về một chủ đề
nhất định.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Thực hành biên tập tin
theo các văn bản quy
phạm pháp luật hoặc
các chủ trương chính
sách

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Nhận xét
Tiếp thu
Yêu cầu các nhóm sắm vai Thảo luận

5'
5'
10'
10'
10'
5'
15'


Theo dõi

Nhận xét
Tổ chức sân khấu hóa
các cách truyền thông
tuyên truyền về một
chủ đề nhất định

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Truyền thông
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: BÀI 3: THỰC HÀNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG (t.t)
PHẦN B - BÀI 1: TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ VẬN ĐỘNG XÃ
HỘI
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Tổ chức sân khấu hóa các cách truyền thông tuyên truyền về một chủ đề
nhất định.
- Trình bày được những vấn đề chung về công tác văn hóa quàn chúng, các
nguyên tắc và phương pháp công tác văn hóa quần chúng
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Tổ chức sân khấu hóa
các cách truyền thông
tuyên truyền về một
chủ đề nhất định (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

20'
20'
20'


* PHẦN B
* Bài 1
1. Những vấn đề
chung về công tác
văn hóa quàn chúng
2. Các nguyên tắc và
phương pháp công tác
văn hóa quần chúng

Nhận xét

Tiếp thu

10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần B: Tổ chức phát triển
văn hóa và vận động xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 09

TÊN BÀI: BÀI 1: TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ VẬN ĐỘNG XÃ
HỘI (t.t) - BÀI 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA QUẦN CHÚNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các nguyên tắc và phương pháp công tác văn hóa quần
chúng, quản lý nhà nước.
- Trình bày được công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thông qua tham
vấn cộng đồng và hợp tác với các tổ chức dân sự và các đối tác khác.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Các nguyên tắc và
phương pháp công tác
văn hóa quần chúng
(t.t)
* Thực hành:
Các nguyên tắc và
phương pháp công tác

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'


văn hóa quần chúng

trình
Theo dõi

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3. Quản lý nhà nước

* Bài 2
1. Công tác xây dựng
đời sống văn hóa cơ
sở thông qua tham vấn
cộng đồng và hợp tác
với các tổ chức dân sự
và các đối tác khác
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần B: Tổ chức phát triển
văn hóa và vận động xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 10

TÊN BÀI: BÀI 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA QUẦN CHÚNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Làm việc với các đối tác khác để thực hiện chương trình văn hóa cộng đồng.
- Giám sát và đánh giá được các hoạt động của chương trình.
- Trình bày được công tác xây dựng nhà văn hóa.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Làm việc với các
đối tác khác để thực
hiện chương trình văn
hóa cộng đồng

3. Giám sát và đánh
giá các hoạt động của
chương trình

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

5'
10'
20'
20'
20'
10'

Giới thiệu
Trình bày

Lắng nghe
Theo dõi

10'
10'


4. Công tác xây dựng
nhà văn hóa

Phân tích
Kết luận

Tiếp thu
Lĩnh hội

15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần B: Tổ chức phát triển
văn hóa và vận động xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 11

TÊN BÀI: BÀI 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA QUẦN CHÚNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được công tác xây dựng nhà văn hóa, phương pháp xây dựng câu
lạc bộ, công tác tổ chức quản lý hoạt động thực hiện tại cơ sở.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Công tác xây dựng
nhà văn hóa (t.t)

5. Phương pháp xây
dựng câu lạc bộ

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'


* Kiểm tra 1t

6. Công tác tổ chức
quản lý hoạt động
thực hiện tại cơ sở

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần B: Tổ chức phát triển
văn hóa và vận động xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 12

TÊN BÀI: BÀI 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA QUẦN CHÚNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được công tác tổ chức quản lý hoạt động thực hiện tại cơ sở.
- Tổ chức được các hội thi và hội diễn.
- Tạo được cơ hội cho cộng đồng đưc ra ý kiến và phản hồi về phát triển chính
sách.
- Báo cáo được các sự kiện và chia sẻ báo cáo cho các bên tham gia để hỗ trợ
vận động cộng đồng.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
6. Công tác tổ chức
quản lý hoạt động
Giới thiệu
thực hiện tại cơ sở (t.t) Trình bày
Phân tích
Kết luận
7. Tổ chức các hội thi
và hội diễn
Giới thiệu

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Lắng nghe

10'


8. Tạo được cơ hội
cho cộng đồng đưc ra
ý kiến và phản hồi về
phát triển chính sách
9. Báo cáo được các
sự kiện và chia sẻ báo
cáo cho các bên tham
gia để hỗ trợ vận động
cộng đồng

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm
Chia 3 nhóm
Yêu cầu các nhóm lập báo Thảo luận
cáo
Theo dõi
Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Nhận xét
Tiếp thu

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Ghi nhớ.

5'
10'
10'
10'
5'
5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần B: Tổ chức phát triển
văn hóa và vận động xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 13

TÊN BÀI: BÀI 3: THỰC HÀNH CÔNG TÁC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Thực hành xây dựng đời sống văn hóa (xây dựng chương trình phát triển văn
hóa quần chúng ở tuyến cơ sở).
- Thực hành hỗ trợ các câu lạc bộ nâng cao tiếng nói của họ về các vấn đề,
quan điểm và phản hồi.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Thực hành xây
dựng đời sống văn hóa
(xây dựng chương
trình phát triển văn
hóa quần chúng ở
tuyến cơ sở)

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

* Thực hành:
Thực hành xây dựng

Chia nhóm

Chia 3 nhóm

5'


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×