Tải bản đầy đủ

Quản trị kinh doanh

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Khái quát về quản trị
kinh doanh.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm về quản trị kinh doanh, môi trường kinh doanh
- Phân tích được quản trị chức năng và các nguyên tắc quản trị, đặc trưng môi trường kinh
doanh trong xu thế hội nhập.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Quản trị kinh doanh
1.1. Khái niệm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu

3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'


5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu

Lắng nghe

10'

THỜI
GIAN

1.2. Quản trị chức năng

1.3. Các nguyên tắc quản trị

2. Môi trường kinh doanh
2.1. Khái niệm


2.2. Đặc trưng môi trường kinh doanh
trong xu thế hội nhập

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Khái quát về quản trị
kinh doanh - Chương 2: Nhà quản trị - phong
cách quản trị và nghệ thuật quản trị.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (t.t) CHƯƠNG 2: NHÀ QUẢN TRỊ - PHONG CÁCH QUẢN TRỊ VÀ NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được lý thuyết chung về quản trị kinh doanh, khái niệm về nhà quản trị
- Phân tích được các trường phái quản trị, các kỹ năng quản trị cần thiết, các yếu tố nghệ thuật
và khoa học quản trị.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Các trường phái quản trị kinh doanh
3.1. Lý thuyết chung về quản trị kinh
doanh

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

5'
5'
5'

3.2. Các trường phái quản trị

* Chương 2
1. Nhà quản trị
1.1. Khái niệm


Kết luận

Lĩnh hội

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

1.2. Các kỹ năng quản trị cần thiết

1.3. Các yếu tố nghệ thuật và khoa học
quản trị

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Nhà quản trị - phong
cách quản trị và nghệ thuật quản trị.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: NHÀ QUẢN TRỊ - PHONG CÁCH QUẢN TRỊ VÀ NGHỆ THUẬT
QUẢN TRỊ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm và thực chất của phong cách quản trị, khái quát về nghệ thuật quản
trị.
- Phân tích được các phong cách quản trị chủ yếu.
- Phân loaị được các loại hình nghệ thuật quản trị.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Phong cách quản trị
2.1. Khái niệm và thực chất

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

10'
10'
10'

2.2. Các phong cách quản trị chủ yếu

3. Nghệ thuật quản trị
3.1. Khái quát


Kết luận

Lĩnh hội

10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

3.2. Phân loại

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 2: Nhà quản trị - phong
cách quản trị và nghệ thuật quản trị.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: NHÀ QUẢN TRỊ - PHONG CÁCH QUẢN TRỊ VÀ NGHỆ THUẬT
QUẢN TRỊ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nghệ thuật quản trị con người.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Nghệ thuật quản trị con người

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 1
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

10'

* Thực hành tình huống quản trị

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 2
Theo dõi

Thực hiện:


Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 3
Theo dõi

Nhận xét

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

5'

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

45'
5’

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc
Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Tạo lập một doanh
nghiệp.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: TẠO LẬP MỘT DOANH NGHIỆP
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được tầm quan trọng của việc tạo lập một doanh nghiệp, nhân tố sản xuất, khái
niệm và các yêu cầu chủ yếu của hệ thống sản xuất.
- Phân tích được các cơ hội và môi trường kinh doanh trong một doanh nghiệp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Cơ hội và điều kiện kinh doanh
3.1. Tầm quan trọng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu

Lắng nghe

5'

3.2. Các cơ hội kinh doanh

3.3. Môi trường kinh doanh

2. Nhân tố sản xuất
2.1. Nguồn lao động


Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

2.2. Lựa chọn tư liệu sản xuất

2.3. Lựa chọn nguồn nguyên liệu

3. Các lựa chọn chủ yếu của hệ thống sản
xuất
3.1. Khái niệm và các yêu cầu chủ yếu

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 03g
Tên chương: Chương 3: Tạo lập một doanh
nghiệp.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: TẠO LẬP MỘT DOANH NGHIỆP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số lựa chọn cần thiết của hệ thống sản xuất, khái niệm về xây dựng bộ
máy quản trị.
- Xây dựng được bộ máy quản trị doanh nghiệp và nội quy quy chế trong một doanh nghiệp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Các lựa chọn chủ yếu của hệ thống sản
xuất (t.t)
3.2. Một số lựa chọn cần thiết
4. Xây dựng bộ máy quản trị
4.1. Khái niệm

4.2. Xây dựng bộ máy quản trị doanh
nghiệp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
10'

Giới thiệu

Lắng nghe

5'

4.3. Xây dựng nội quy, quy chế


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Tạo lập một doanh
nghiệp.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: TẠO LẬP MỘT DOANH NGHIỆP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các nhân tố quyết định khi tạo lập một doanh nghiệp mới.
- Thực hành được cách thức để tạo lên một doanh nghiệp mới.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành tạo lập một doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 1
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

10'

Nhận xét

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

* Yêu cầu các nhóm

Thảo luận

5'

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 2
Theo dõi


thực hành tình huống 3
Theo dõi

Nhận xét

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

45'
5’

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc
Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 4: Chiến lược sản xuất
kinh doanh.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chiến lược 4P trong quản trị.
- Phân tích được các chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược cổ động trong quản
trị.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN

1

Dẫn nhập

3’

2

Giảng bài mới
1. Chiến lược 4P trong quản trị
1.1. Khái niệm về chiến lược sản phẩm
(Product)

Giới thiệu
Phân tích

Lắng nghe
Tiếp thu

5'
5'

1.2. Khái niệm về chiến lược định giá
(Price)

Giới thiệu
Phân tích

Lắng nghe
Tiếp thu

5'
5'

1.3. Khái niệm về chiến lược cổ động
(Promotion)

Giới thiệu
Phân tích

Lắng nghe
Tiếp thu

5'
5'

1.4. Khái niệm về chiến lược phân phối
(Placement)

Giới thiệu
Phân tích

Lắng nghe
Tiếp thu

5'
5'

2. Chiến lược sản phẩm (Product)
2.1. Lựa chọn sản phẩm tối ưu

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'


2.2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

2.3. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
mới

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

3. Chiến lược định giá (Price)
3.1. Chiến lược về giá sản phẩm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

3.2. Chính sách về điều tiết giá cả thị
trường

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

3.3. Nghệ thuật điều tiết giá

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 03g
Tên chương: Chương 4: Chiến lược sản xuất
kinh doanh.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chiến lược cổ động.
- Phân tích được các chiến lược phân phối.
- Xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh cho một doanh nghiệp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Chiến lược cổ động (Promotion)
4.1. Quảng cáo

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu

Lắng nghe

5'

4.2. Chào hàng

4.3. Giới thiệu sản phẩm

4.4. Khuyến mại

5. Chiến lược phân phối (Placement)
5.1. Nghiên cứu thị trường


Phân tích
Kết luận

Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

5.4. Tổ chức bán hàng và dịch vụ hậu mại

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5.2. Xây dựng kênh phân phối

5.3. Các chính sách phân phối

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 10

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 4: Chiến lược sản xuất
kinh doanh
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh cho một doanh nghiệp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành xây dựng chiến lược sản xuất
kinh doanh cho 1 doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 1
Theo dõi

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 2
Theo dõi

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 3

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

5'

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

5'


Theo dõi

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Nhận xét

10'
10'
10'
5'

* Kiểm tra 1t

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 5: Xác định kết quả kinh
doanh.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 5: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chi phí sản xuất, giá thành và kết quả kinh doanh trong một doanh nghiệp.
- Trình bày được các khái niệm chung về chi phí, giá thành và thu nhập.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Chi phí sản xuất, giá thành và kết quả
kinh doanh
1.1. Khái niệm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày

Lắng nghe
Theo dõi

10'
10'

1.2. Bản chất

1.3. Các bộ phận cấu thành chi phí, giá
thành, doanh thu

2. Các khái niệm chung về chi phí, giá
thành và thu nhập
2.1. Khái niệm doanh thu


Phân tích
Kết luận

Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

2.2. Các chỉ tiêu chi phí và giá thành

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 03g
Tên chương: Chương 5: Xác định kết quả kinh
doanh.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 5: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Xác định được doanh thu, chi phí,kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh.
- Phân tích được các chỉ tiêu biểu hiện và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Xác định doanh thu, chi phí,kết quả kinh
doanh
3.1. Khái niệm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Phân tích

Lắng nghe
Tiếp thu

5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

3.2. Bản chất

3.3. Phương pháp tính

4. Hiệu quả kinh doanh
4.1. Bản chất


4.2. Tầm quan trọng

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

4.3. Các nhân tố ảnh hưởng
4.4. Các chỉ tiêu biểu hiện

4.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh
doanh

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
Ghi nhớ.
bài.
Chuẩn bị kiểm tra kết thúc môn

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

5’

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 13

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 5: Xác định kết quả kinh
doanh.
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2015 đến
ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 5: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Xác định được doanh thu, chi phí và tính được hiệu quả phương án kinh doanh.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ.

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành xác định doanh thu, chi phí và
tính được hiệu quả phương án kinh doanh
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 1
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

5'

Nhận xét

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

* Yêu cầu các nhóm

Thảo luận

5'

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thực hành tình huống 2
Theo dõi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×