Tải bản đầy đủ

phát triển cộng đồng

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: PHẦN 1: LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng.
- Trình bày được đặc điểm phát triển cộng đồng tại Việt Nam và quan điểm, nguyên tắc
hành động trong phát triển cộng đồng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu

3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'


15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

4. Quan điểm, nguyên tắc hành động trong
phát triển cộng đồng
4.1. Quan điểm định hướng trong phát triển Giới thiệu

Lắng nghe

10'

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm

2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển
cộng đồng

3. Đặc điểm phát triển cộng đồng tại Việt
Nam

THỜI
GIAN


cộng đồng

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được quan điểm, nguyên tắc hành động trong phát triển cộng đồng.
- Trình bày được giới và phát triển cộng đồng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Quan điểm, nguyên tắc hành động trong
phát triển cộng đồng (t.t)
4.2. Mục tiêu của phát triển cộng đồng
4.3. Nguyên tắc hành động trong phát triển
cộng đồng

5. Giới và phát triển cộng đồng
5.1. Nguyên tắc và thực hành giới trong
phát triển cộng đồng
5.2. Khuyến khích nam giới, phụ nữ và trẻ
em tham gia phát triển cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

10'
10'
15'


* Thực hành:
Giới và phát triển cộng đồng

Kết luận

Lĩnh hội

10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được giới và phát triển cộng đồng.
- Trình bày được tiến trình phát triển cộng đồng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Giới và phát triển cộng đồng (t.t)

6. Tiến trình phát triển cộng đồng
6.1. Tìm hiểu phân tích cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

10'
10'
15'

6.2. Thức tỉnh cộng đồng


Kết luận

Lĩnh hội

10'

6.3. Tăng năng lực cho cộng đồng

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được tiến trình phát triển cộng đồng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
6. Tiến trình phát triển cộng đồng (t.t)
6.4. Phát triển năng lực tự quản

* Thực hành:
Tiến trình phát triển cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Thảo luận

5'

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Thuyết trình:

20'
20'
20'
5'


Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được tiến trình phát triển cộng đồng.
- Trình bày được vai trò, phẩm chất của tác viên cộng đồng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Tiến trình phát triển cộng đồng (t.t)

7. Vai trò, phẩm chất của tác viên cộng
đồng
7.1. Vai trò

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'
5'

Nhận xét

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu

Lắng nghe

10'

20'
20'
20'
5'

7.2. Phẩm chất


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (t.t)
BÀI 2: TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG
ĐỒNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được vai trò, phẩm chất của tác viên cộng đồng.
- Trình bày được khái niệm và tiến trình tổ chức cộng đồng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Vai trò, phẩm chất của tác viên cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
sắm vai
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

* Kiểm tra 1t

* Bài 2
1. Khái niệm và tiến trình tổ chức cộng
đồng

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Giới thiệu
Trình bày

Lắng nghe
Theo dõi

10'
10'


1.1. Khái niệm tổ chức cộng đồng

Phân tích
Kết luận

Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN
CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm và tiến trình tổ chức cộng đồng.
- Trình bày được tuyên truyền, vận động trong cộng đồng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm và tiến trình tổ chức cộng
đồng (t.t)
1.2. Tiến trình tổ chức cộng đồng

2. Tuyên truyền, vận động trong cộng đồng
2.1. Các hình thức tuyên truyền, vận động

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

2.2. Các kỹ năng


* Thực hành:
Tuyên truyền, vận động trong cộng đồng

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Chia 3 nhóm
Thảo luận

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN
CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được tuyên truyền, vận động trong cộng đồng.
- Phát triển được năng lực tự quản trong cộng đồng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Tuyên truyền, vận động trong cộng đồng

3. Phát triển năng lực tự quản trong cộng
đồng

* Thực hành:
Phát triển năng lực tự quản trong cộng
đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

* Yêu cầu các nhóm vẽ
tranh minh họa

Thảo luận

15'


Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Thuyết minh:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA (PRA)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được cơ sở, nguyên tắc của phương pháp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Kiểm tra 1t
1. Cơ sở, nguyên tắc của phương pháp
1.1. Khái niệm PRA

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

1.2. Mục đích

1.3. Điều kiện để thực hiện PRA


1.4. Ưu nhược điểm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

1.5. Nguyên tắc của PRA

1.6. Đảm bảo sự tham gia của người dân
không kể đến giới tính, tuổi tác và văn hóa

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 10

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA (PRA)
(t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số phương pháp đánh giá.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Một số phương pháp đánh giá
2.1. Mô tả lược sử cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày

Lắng nghe
Theo dõi

10'
10'

2.2. Vẽ bản đồ, sơ đồ cộng đồng

2.3. Phân loại, xếp hạng cho điểm ưu tiên

2.4. Biểu đồ mối quan hệ tổ chức cộng
đồng


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Phân tích
Kết luận

Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA (PRA)
(t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số phương pháp đánh giá.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Một số phương pháp đánh giá (t.t)
2.4. Biểu đồ mối quan hệ tổ chức cộng
đồng (t.t)
* Thực hành:
Một số phương pháp đánh giá

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Thảo luận

5'

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình

20'
20'
20'
5'


Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA (PRA)
(t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số phương pháp đánh giá.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Một số phương pháp đánh giá

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

20'
20'
20'
5'


* Kiểm tra 1t

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Phát triển cộng đồng

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 13

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Phần A: Lý thuyết về phát triển
cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015
TÊN BÀI: BÀI 4: DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những vấn đề chung về dự án và quản lý dự án.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Kiểm tra 1t

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Phát đề
Theo dõi

1. Những vấn đề chung về dự án và quản
lý dự án
1.1. Khái niệm dự án, dự án phát triển cộng Giới thiệu
đồng
Trình bày
Phân tích
Kết luận
1.2. Đặc điểm dự án phát triển cộng đồng
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
1.3. Chu trình dự án
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

THỜI
GIAN
3’

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×