Tải bản đầy đủ

Giáo án Nhập môn công tác xã hội

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Khái niệm, triết lý
và giá trị của công tác xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 01

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, TRIẾT LÝ VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÔNG
TÁC XÃ HỘI
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm về công tác xã hội.
- Sơ lược được lịch sử hình thành và phát triển nghề công tác xã hội.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm về công
tác xã hội
1.1. Khái niệm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

1.2. Phân biệt công tác
xã hội với hoạt động
Giới thiệu
từ thiện
Trình bày


Phân tích
Kết luận
* Thực hành:
Khái niệm về công tác Chia nhóm

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia 3 nhóm

5'


xã hội

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
2. Sơ lược lịch sử hình
thành và phát triển
nghề công tác xã hội
2.1. Trên thế gới
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN

.

.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Khái niệm, triết lý
và giá trị của công tác xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, TRIẾT LÝ VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÔNG
TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Sơ lược được lịch sử hình thành và phát triển nghề công tác xã hội.
- Trình bày được triết lý và giá trị của nghề công tác xã hội.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Sơ lược lịch sử hình
thành và phát triển
nghề công tác xã hội
(t.t)
2.1. Việt Nam
Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận
* Thực hành:

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

5'
10'
20'
20'
20'
10'


Sơ lược lịch sử hình
thành và phát triển
nghề công tác xã hội

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

3. Triết lý và giá trị
của nghề công tác xã
hội

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Khái niệm, triết lý
và giá trị của công tác xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 03

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, TRIẾT LÝ VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÔNG
TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được triết lý và giá trị của nghề công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Triết lý và giá trị
của nghề công tác xã
hội (t.t)

* Thực hành:
Triết lý và giá trị của
nghề công tác xã hội

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

5'
10'
20'
20'
20'
10'

Chia nhóm

Chia 3 nhóm

5'


Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Thảo luận

10'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN
.

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Khái niệm, triết lý
và giá trị của công tác xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 04

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, TRIẾT LÝ VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÔNG
TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được triết lý và giá trị của nghề công tác xã hội.
- Xác định được đối tượng của nghề công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Triết lý và giá trị của
nghề công tác xã hội
(t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'


* Kiểm tra 1t
* Chương 2
1. Mục đích, vai trò
của công tác xã hội
1.1. Đối tượng của
nghề công tác xã hội

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN

.

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Vai trò, chức năng
và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác
xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 05

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC NGHỀ
NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được vai trò và chức năng của công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Mục đích, vai trò
của công tác xã hội
(t.t)
1.2. Mục đích của
công tác xã hội

1.3. Vai trò của công
tác xã hội

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu

Lắng nghe

10'


2. Chức năng của
công tác xã hội
2.1. Phòng ngừa các
vấn đề xã hội
2.2. Can thiệp giải
quyết các vấn đề xã
hội

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Vai trò, chức năng
và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác
xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 06

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC NGHỀ
NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chức năng và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Chức năng của
công tác xã hội (t.t)
2.3. Phục hồi chức
năng xã hội của con
người
2.4. Phát triển chức
năng xã hội của con
người

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

5'
5'
5'


3. Nguyên tắc nghề
nghiệp trong công tác
xã hội
3.1. Chấp nhận đối
tượng
3.2. Đối tượng cùng
tham gia giải quyết
vấn đề
3.3. Dành quyền tự
quyết cho đối tượng

3.4. Cá biệt hóa sự
giúp đỡ

3.5. Giữ bí mật thông
tin về đối tượng

Kết luận

Lĩnh hội

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội
Ghi nhớ.

5'
5'
5'
5'
5’

3.6. Tự ý thức về bản
thân

3
4

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN


.
.
Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Vai trò, chức năng
và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác
xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 07

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC NGHỀ
NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Nguyên tắc nghề
nghiệp trong công tác
xã hội (t.t)
3.7. Đảm bảo mối
quan hệ nghề nghiệp
* Thực hành:
Nguyên tắc nghề

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm

Chia 3 nhóm

5'


nghiệp trong công tác
xã hội

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
Yêu cầu các nhóm phân
tích tình huống 1
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

15'

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN

.

.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Vai trò, chức năng
và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác
xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC NGHỀ
NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Nguyên tắc nghề
nghiệp trong công tác
xã hội (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm phân
tích tình huống 2
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

20'
20'
20'


Nhận xét

Tiếp thu

10'

Yêu cầu các nhóm phân
tích tình huống 3
Theo dõi

Thảo luận

15'

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN

.

.


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Vai trò, chức năng
và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác
xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC NGHỀ
NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Nguyên tắc nghề
nghiệp trong công tác
xã hội (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

10'
10'
10'


Nhận xét
Yêu cầu các nhóm phân
tích tình huống 4
Theo dõi

Nhận xét

Tiếp thu
Thảo luận

5'
10'

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN
.

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Vai trò, chức năng
và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác
xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 10

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC NGHỀ
NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Phương pháp tiếp
cận
4.1. Dựa theo hệ thống Giới thiệu
nhu cầu của con người Trình bày
Phân tích
Kết luận
4.2. Dựa theo các
quyền con người và
Giới thiệu
công bằng xã hội
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

5'
5'
5'


4.3. Dựa theo lý
thuyết hành vi con
người và môi trường
xã hội
4.4. Dựa theo hệ sinh
thái

4.5. Dựa theo lý
thuyết phát triển

5. Các phương pháp
công tác xã hội
5.1. Công tác xã hội
cá nhân
5.2. Công tác xã hội
nhó

5.3. Tổ chức/ phát
triển cộng đồng

3
4

Kết luận

Lĩnh hội

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ghi nhớ.

5’

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN


.

.
Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Hệ thống cơ quan,
tổ chức làm công tác xã hội và nhân viên
xã hội chuyên nghiệp.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 11

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC LÀM CÔNG
TÁC XÃ HỘI VÀ NHÂN VIÊN XÃ HỘI CHUYÊN NGHIỆP
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được bốn thành tố trong công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Kiểm tra 1t

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Phát đế
Theo dõi

1. Bốn thành tố cơ bản
trong công tác xã hội
1.1. Đối tượng của
công tác xã hội
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

10'
10'
10'


1.2. Vấn đề của đối
tượng

Kết luận

Lĩnh hội

10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

1.3. Cơ quan xã hội

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

GIÁO VIÊN

.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Hệ thống cơ quan,
tổ chức làm công tác xã hội và nhân viên
xã hội chuyên nghiệp.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 12

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC LÀM CÔNG
TÁC XÃ HỘI VÀ NHÂN VIÊN XÃ HỘI CHUYÊN NGHIỆP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được bốn thành tố trong công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Bốn thành tố cơ bản
trong công tác xã hội
(t.t)
1.4. Tiến trình hoạt
Giới thiệu
động
Trình bày
Phân tích
Kết luận
* Thực hành:
Bốn thành tố cơ bản

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'


trong công tác xã hội

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống 1
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

15'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Nhập môn công tác xã hội
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN

.

.


GIÁO ÁN SỐ: 13

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Hệ thống cơ quan,
tổ chức làm công tác xã hội và nhân viên
xã hội chuyên nghiệp.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC LÀM CÔNG
TÁC XÃ HỘI VÀ NHÂN VIÊN XÃ HỘI CHUYÊN NGHIỆP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được bốn thành tố trong công tác xã hội.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Bốn thành tố cơ bản
trong công tác xã hội
(t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống 2
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2

20'
20'


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×