Tải bản đầy đủ

Giáo án môn: Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Khái quát về ma túy và chất gây
nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ MA TÚY VÀ CHẤT GÂY NGHIỆN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những nhận thức chung về ma túy và chất gây nghiện.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Nhận thức chung về ma túy và chất gây
nghiện
1.1. Khái niệm chất ma túy và chất gây
nghiện
1.2. Phân loại chất ma túy và chất gây
nghiện

* Thực hành:
Nhận thức chung về ma túy và chất gây
nghiện

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu

3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi


Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

5'

THỜI
GIAN

20'
20'
20'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Nhận xét

Tiếp thu

5'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Khái quát về ma túy và chất gây
nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ MA TÚY VÀ CHẤT GÂY NGHIỆN (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những nhận thức chung về ma túy và chất gây nghiện.
- Trình bày được các phương thức sử dụng, tác hại của việc lạm dụng ma túy, nguyên nhân
gây nghiện.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Nhận thức chung về ma túy và chất gây
nghiện (t.t)

2. Các phương thức sử dụng, tác hại của
việc lạm dụng ma túy, nguyên nhân gây
nghiện
2.1. Các phương thức sử dụng

2.2. Tác hại của việc lạm dụng ma túy và

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'


chất gây nghiện

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

2.3. Nguyên nhân gây nghiện ma túy

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Khái quát về ma túy và chất gây
nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ MA TÚY VÀ CHẤT GÂY NGHIỆN (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các phương thức sử dụng, tác hại của việc lạm dụng ma túy, nguyên nhân
gây nghiện.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Các phương thức sử dụng, tác hại của
việc lạm dụng ma túy, nguyên nhân gây
nghiện
2.3. Nguyên nhân gây nghiện ma túy (t.t)

* Thực hành:
Các phương thức sử dụng, tác hại của việc
lạm dụng ma túy, nguyên nhân gây nghiện

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

Nhận xét

20'
20'
20'
10'


* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Thảo luận

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Khái quát về ma túy và chất gây
nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ MA TÚY VÀ CHẤT GÂY NGHIỆN (t.t) BÀI 2: THỰC TRẠNG MA TÚY TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được tình hình tệ nạn ma túy trên thế giới và Việt Nam.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Các phương thức sử dụng, tác hại của việc
lạm dụng ma túy, nguyên nhân gây nghiện
(t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'
20'
20'
20'
5'

*Kiểm tra 1t
* Bài 2
1. Tình hình tệ nạn ma túy trên thế giới và
Việt Nam

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Giới thiệu

Lắng nghe

10'


1.1. Ma túy toàn cầu cuối thế kỷ XX, đầu
thế kỷ XXI

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Thực trạng ma túy trên thế giới
và khu vực.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: THỰC TRẠNG MA TÚY TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được tình hình tệ nạn ma túy trên thế giới và Việt Nam.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Tình hình tệ nạn ma túy trên thế giới và
Việt Nam (t.t)
1.2. Tình hình buôn bán trái phép các chất
ma túy trên thế giới và trong khu vực
* Thực hành:
Tình hình tệ nạn ma túy trên thế giới và
Việt Nam

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Thảo luận

5'

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình

20'
20'
20'
5'


Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Thực trạng ma túy trên thế giới
và khu vực.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: THỰC TRẠNG MA TÚY TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những kiến thức về Asean và thế giới trước nguy cơ ma túy tổng hợp
ATS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Asean và thế giới trước nguy cơ ma túy
tổng hợp ATS
2.1.Những đặc tính của ATS

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu

Lắng nghe

5'

2.2. Tác động của ATS đối với cơ thể

2.3. ATS - Thách thức và giải pháp

2.4. Những kinh nghiệm phòng, chóng
ATS


* Thực hành:
Tình hình tệ nạn ma túy trên thế giới và
Việt Nam

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
5'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

20'
20'
20'
5'

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Thực trạng ma túy trên thế giới
và khu vực.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: THỰC TRẠNG MA TÚY TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC (t.t)
BÀI 3: DỰ PHÒNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI HIV/AIDS VÀ CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được tình hình sản xuất buôn lậu ma túy xuyên quốc gia liên quan đến Việt
Nam.
- Trình bày được những vấn đề về HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Tình hình sản xuất buôn lậu ma túy
xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam
trong những năm qua

* Thực hành:
Tình hình sản xuất buôn lậu ma túy xuyên
quốc gia liên quan đến Việt Nam trong
những năm qua

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Nhận xét

20'
20'
20'
5'


* Bài 3
1. Những vấn đề về HIV/AIDS

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Dự phòng tâm lý đối với
HIV/AIDS và các chất gây nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: DỰ PHÒNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI HIV/AIDS VÀ CÁC CHẤT GÂY
NGHIỆN (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những vấn đề về HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Những vấn đề về HIV/AIDS (t.t)
1.1. Những yếu tố tâm lý tiềm ẩn của nhân
cách và các hành vi nguy cơ
1.2. Các mô hình dự phòng đối với
HIV/ADIS

* Thực hành:
Những vấn đề về HIV/AIDS

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2

5'
20'
20'


Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

20'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Dự phòng tâm lý đối với
HIV/AIDS và các chất gây nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: DỰ PHÒNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI HIV/AIDS VÀ CÁC CHẤT GÂY
NGHIỆN (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những vấn đề về HIV/AIDS.
- Trình bày được kiến thức các chất gây nghiện hợp pháp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Những vấn đề về HIV/AIDS (t.t)

2. Các chất gây nghiện hợp pháp
2.1. Thuốc lá

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày

Lắng nghe
Theo dõi

10'
10'

2.2. Rượu


Phân tích
Kết luận

Tiếp thu
Lĩnh hội

15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

2.3. Dược phẩm

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 10

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Dự phòng tâm lý đối với
HIV/AIDS và các chất gây nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: DỰ PHÒNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI HIV/AIDS VÀ CÁC CHẤT GÂY
NGHIỆN (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được kiến thức các chất gây nghiện hợp pháp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Các chất gây nghiện hợp pháp (t.t)
2.4. Ma túy

2.5. Các dạng nghiện khác: nghiện games,
nghiện internet

* Thực hành:
Các chất gây nghiện hợp pháp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2

10'
20'
20'


Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

20'
5'

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Dự phòng tâm lý đối với
HIV/AIDS và các chất gây nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: DỰ PHÒNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI HIV/AIDS VÀ CÁC CHẤT GÂY
NGHIỆN (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được kiến thức các chất gây nghiện hợp pháp.
- Trình bày được các vấn đề tâm lý trong dự phòng đối với chất gây nghiện.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Các chất gây nghiện hợp pháp (t.t)

3. Các vấn đề tâm lý trong dự phòng đối
với chất gây nghiện
3.1. Đối với người nghiện ma túy

3.2. Đối với cán bộ làm công tác chăm
sóc bệnh nhân

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu

Lắng nghe

10'


* Thực hành:
Các vấn đề tâm lý trong dự phòng đối với
chất gây nghiện

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
15'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Dự phòng tâm lý đối với
HIV/AIDS và các chất gây nghiện.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: DỰ PHÒNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI HIV/AIDS VÀ CÁC CHẤT GÂY
NGHIỆN (t.t) - BÀI 4: CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các vấn đề tâm lý trong dự phòng đối với chất gây nghiện.
- Trình bày được kiến thức về cai nghiện ma túy và hội chứng cai nghiện ma túy.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Các vấn đề tâm lý trong dự phòng đối với
chất gây nghiện (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

* Kiểm tra 1t

* Bài 4
1. Cai nghiện ma túy và hội chứng cai
nghiện ma túy
1.1. Khái niệm hội chứng cai nghiện ma

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Giới thiệu

Lắng nghe

5'


túy
1.2. Cơ chế tác động và tính chất gây
nghiện của ma túy

* Thực hành:
Cai nghiện ma túy và hội chứng cai nghiện
ma túy

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Giáo trình Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 13

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Công tác phòng, chống ma túy.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 4: CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được cách phát hiện người nghiện ma túy.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Cách phát hiện người nghiện ma túy

2.1. Quá trình nghiện ma túy (5 giai đoạn
nghiện ma túy)

2.2. Các dấu hiệu phát hiện người nghiện
ma túy
* Thực hành:
Cách phát hiện người nghiện ma túy

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×