Tải bản đầy đủ

Giáo án Kỹ năng giao tiếp

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Khái niệm, nguyên tắc và kỹ
năng giao tiếp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 1: KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, chức năng của giao tiếp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm giao tiếp
1.1. Định nghĩa
1.2. Các đặc điểm
1.3. Sự khác biệt giữa giao tiếp cá nhân với
giao tiếp chuyên nghiệp
1.4. Mối quan hệ giữa giao tiếp nói và viết

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu

3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'


5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận

5'

THỜI
GIAN

2. Chức năng của giao tiếp

* Thực hành:
Chức năng của giao tiếp


Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

20'
20'
20'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Khái niệm, nguyên tắc và kỹ
năng giao tiếp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 1: KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân loại được các loại giao tiếp.
- Trình bày được nguyên tắc của giao tiếp
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Phân loại giao tiếp

* Thực hành:
Phân loại giao tiếp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

5'
5'
5'

Nhận xét
4. Nguyên tắc của giao tiếp
4.1. Tôn trọng vai trò của giao tiếp bắng lời Giới thiệu
và bằng chữ viết trong việc duy trì hiệu
Trình bày
quả hệ thống làm việc và mối quan hệ công Phân tích

20'
20'
20'
5'


việc tích cực

Kết luận

Lĩnh hội

5'

4.2. Tôn trọng người tham gia giao tiếp

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Khái niệm, nguyên tắc và kỹ
năng giao tiếp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 1: KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nguyên tắc của giao tiếp.
- Trình bày được kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cơ bản.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Nguyên tắc của giao tiếp (t.t)
4.3. Vui vẻ trong giao tiếp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

20'
20'
20'
5'

4.4. Thấu cảm trong giao tiếp

* Thực hành:
Nguyên tắc của giao tiếp

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

10'

5'
5'
5'


Nhận xét

Tiếp thu

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

5. Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cơ bản

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Khái niệm, nguyên tắc và kỹ
năng giao tiếp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 1: KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP (t.t) BÀI 2: CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH CTXH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cơ bản.
- Trình bày được cách tiếp nhận thông tin và kiểm tra hiểu biết về các thông điệp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cơ bản

* Bài 2
1. Cách tiếp nhận thông tin và kiểm tra
hiểu biết về các thông điệp
* Thực hành:
Cách tiếp nhận thông tin và kiểm tra hiểu
biết về các thông điệp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm sắm
vai
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Nhận xét

Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Yêu cầu các nhóm
thuyết trình

Thảo luận

5'


Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Cấu trúc của giao tiếp trong thực
hành CTXH.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 2: CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH CTXH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được cách tiếp nhận thông tin và kiểm tra hiểu biết về các thông điệp.
- Giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp theo cách chuyên nghiệp để đề nghị hỗ trợ, tham
gia giải quyết căng thẳng và giám sát.
- Giao tiếp với thân chủ vừa chuyên nghiệp vừa thân thiện.
- Trình bày được truyền thông trong giao tiếp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp
theo cách chuyên nghiệp để đề nghị hỗ trợ,
tham gia giải quyết căng thẳng và giám sát
* Thực hành:
Giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp
theo cách chuyên nghiệp để đề nghị hỗ trợ,
tham gia giải quyết căng thẳng và giám sát

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Nhận xét
* Kiểm tra 1t

THỜI
GIAN


3. Giao tiếp với thân chủ vừa chuyên
nghiệp vừa thân thiện

4. Truyền thông trong giao tiếp
4.1. Quá trình truyền thông giữa hai cá
nhân

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Cấu trúc của giao tiếp trong thực
hành CTXH.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 2: CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH CTXH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được truyền thông trong giao tiếp.
- Trình bày được nhận thức trong giao tiếp
- Mô tả được ảnh hưởng, tác động qua lại trong giao tiếp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Truyền thông trong giao tiếp (t.t)
4.2. Truyền thông trong nhóm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10
10'
15'
10'

5. Nhận thức trong giao tiếp

6. Ảnh hưởng, tác động qua lại trong giao
tiếp
6.1. Lây lan cảm xúc tâm lý
6.2. Ám thị
6.3. Áp lực nhóm


Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

6.4. Bắt chước

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Cấu trúc của giao tiếp trong thực
hành CTXH.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 2: CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH CTXH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Giao tiếp với thân chủ theo cách vừa chuyên nghiệp vừa thân thiện.
- Truyền thông được trong giao tiếp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
* Giao tiếp với thân chủ theo cách vừa
chuyên nghiệp vừa thân thiện

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
sắm vai
Theo dõi
Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận
Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'
10'

Xem video clip

10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

20'
20'
20'
10'

* Truyền thông trong giao tiếp
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét

20'
20'
20'
5'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5’

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Cấu trúc của giao tiếp trong thực
hành CTXH.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 2: CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH CTXH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Thực hành nhận thức trong giao tiếp.
- Mô tả được ảnh hưởng, tác động qua lại trong giao tiếp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
* Nhận thức trong giao tiếp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
sắm vai
Theo dõi
Nhận xét

* Ảnh hưởng, tác động qua lại trong giao
tiếp

* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận
Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'
10'

Xem video clip

10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

20'
20'
20'
10'

20'
20'
20'
5'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5’

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Các phong cách giao tiếp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014
TÊN BÀI: BÀI 2: CÁC PHONG CÁCH GIAO TIẾP

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được phong cách giao tiếp dân chủ.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Phong cách dân chủ
1.1. Khái niệm
1.2. Biểu hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

1.3. Ưu điểm và hạn chế

* Thực hành:
Phong cách dân chủ

Nhận xét

20'
20'
20'
5'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5’

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 10

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Các phong cách giao tiếp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 2: CÁC PHONG CÁCH GIAO TIẾP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được phong cách giao tiếp độc đoán.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Phong cách độc đoán
1.1. Khái niệm
1.2. Biểu hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

1.3. Ưu điểm và hạn chế

* Thực hành:
Phong cách độc đoán

Nhận xét

20'
20'
20'
5'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5’

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Các phong cách giao tiếp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 2: CÁC PHONG CÁCH GIAO TIẾP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được phong cách giao tiếp tự do.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Phong cách tự do
1.1. Khái niệm
1.2. Biểu hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

1.3. Ưu điểm và hạn chế

* Thực hành:
Phong cách tự do

Nhận xét

20'
20'
20'
5'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5’

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Giao tiếp trực tiếp bao gồm quản
lý mâu thuẫn với khách hàng và đồng nghiệp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 3: GIAO TIẾP TRỰC TIẾP BAO GỒM QUẢN LÝ MÂU THUẪN VỚI
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỒNG NGHIỆP
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được cách chào hỏi, giới thiệu, sử dụng danh thiếp.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Kiểm tra 1t

1. Chào hỏi, giới thiệu, sử dụng danh thiếp
1.1. Chào hỏi

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

5'
5'
10'

1.2. Bắt tay

1.3. Giới thiệu


Kết luận

Lĩnh hội

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thực hành kỹ năng giao
tiếp
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

1.4. Sử dụng danh thiếp

* Thực hành:
Chào hỏi, giới thiệu, sử dụng danh thiếp

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2014
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 13

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Giao tiếp trực tiếp bao gồm quản
lý mâu thuẫn với khách hàng và đồng nghiệp.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2014

TÊN BÀI: BÀI 3: GIAO TIẾP TRỰC TIẾP BAO GỒM QUẢN LÝ MÂU THUẪN VỚI
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỒNG NGHIỆP (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được cách chào hỏi, giới thiệu, sử dụng danh thiếp.
- Trình bày được cách khen, phê bình, từ chối.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Chào hỏi, giới thiệu, sử dụng danh thiếp
(t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thực hành kỹ năng giao
tiếp
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Nhận xét

Thực hiện:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu

Lắng nghe

5'

2. Khen, phê bình, từ chối

2.1. Khen


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×