Tải bản đầy đủ

Giáo án dieu tra xa hoi hoc

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Một số vấn đề
chung về điều tra xã hội học.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 01

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU TRA XÃ HỘI
HỌC
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, chức năng và mục đích của điều tra xã hội học.
- Phân tích được cơ sở lý luận và phương pháp luận của điều tra xã hội học.
- Vận dụng phương pháp luận của điều tra xã hội học trong thực hành công tác xã hội.
- Trung thực, khách quan trong điều tra xã hội học.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm, chức
năng và mục đích của
điều tra xã hội học
trong công tác xã hội
1.1. Khái niệm điều
tra xã hội học
1.2 Đối tượng của
điều tra xã hội học

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luậnLắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'


1.3 Chức năng của
điều tra xã hội học

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

phương pháp điều tra Giới thiệu
Trình bày
xã hội học
Phân tích
2.1.2. Phân loại điều Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

tra xã hội học

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

1.4 Nhiệm vụ của điều
tra xã hội học
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
2. Cơ sở lý luận và
phương pháp luận của
điều tra xã hội học
trong công tác xã hội
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Đặc điểm của

2.2. Phương pháp luận

3
4

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


.
Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Các giai đoạn điều
tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 02

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được giai đoạn chuẩn bị của điều tra xã hội học.
- Tiến hành được giai đoạn chuẩn bị của điều tra xã hội học.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Giai đoạn chuẩn bị
Thời gian: 4 giờ

* Thực hành:
Giai đoạn chuẩn bị

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Chia nhóm
Yêu cấu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Thuyết trình:


Nhận xét
3
4

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Các giai đoạn điều
tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được giai đoạn thu thập thông tin của điều tra xã hội học.
- Tiến hành được giai đoạn thu thập thông tin của điều tra xã hội học.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Giai đoạn thu thập
thông tin
Giới thiệu
Thời gian: 4 giờ
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
10'
20'
20'
15'

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

* Thực hành:
Giai đoạn chuẩn bị

Chia nhóm
Yêu cấu các nhóm thuyết
trình


Theo dõi

Nhận xét
3
4

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Các giai đoạn điều
tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 04

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được giai đoạn xử lý, phân tích thông tin, trình bày báo cáo của
điều tra xã hội học.
- Tiến hành được giai đoạn xử lý, phân tích thông tin, trình bày báo cáo của
điều tra xã hội học.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Giai đoạn xử lý,
phân tích thông tin,
trình bày báo cáo
3.1. Phân tích tương
Giới thiệu
quan các biến
Trình bày
Phân tích
Kết luận
3.2.

Kiểm

tra

giả

Giới thiệu

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Lắng nghe

10'


thuyết

3
4

Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
15'
10'

3.3. Trình bày báo cáo Giới thiệu
Trình bày
Thời gian: 4 giờ
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

15'
15'
20'
20'
15'

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Nguồn tài liệu tham
khảo

Trình bày
Phân tích
Kết luận

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Các giai đoạn điều
tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 05

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được giai đoạn xử lý, phân tích thông tin, trình bày báo cáo của
điều tra xã hội học.
- Tiến hành được giai đoạn xử lý, phân tích thông tin, trình bày báo cáo của
điều tra xã hội học.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Trình bày báo cáo

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm trình
bày báo cáo
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'


* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi
* Thực hành thiết kế
Hướng dẫn cách thiết kế
phiếu hỏi
phiếu câu hỏi
Quan sát
Thời gian: 4 giờ
Theo dõi
Nhận xét
3
4

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Theo dõi

10'

Thảo luận
Thực hiện
Tiếp thu

10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Một số phương
pháp cơ bản của điều tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 06

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐIỀU
TRA XÃ HỘI HỌC
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được phương pháp chọn mẫu và phương pháp phân tích tài liệu
trong điều tra xã hội học.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành thiết kế
phiếu hỏi (t.t)
Hướng dẫn cách thiết kế
phiếu câu hỏi
Quan sát
Theo dõi
Nhận xét

Theo dõi

10'

Thảo luận
Thực hiện
Tiếp thu

10'
10'
10'

Lắng nghe
Theo dõi

10'
10'

* Chương 3
1. Phương pháp chọn Giới thiệu
mẫu
Trình bày


Phân tích
Kết luận

* Thực hành:
Phương
mẫu

pháp

chọn Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống
Theo dõi

Nhận xét
2. Phương pháp phân
tích tài liệu
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
Thời gian: 4 giờ
3
4

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Tiếp thu
Lĩnh hội

15'
10'

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Một số phương
pháp cơ bản của điều tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 07

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐIỀU
TRA XÃ HỘI HỌC (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được phương pháp phân tích tài liệu và phương pháp trưng cầu ý
kiến trong điều tra xã hội học.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Phương pháp
tích tài liệu

phân

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'


* Kiểm tra 1t

Phát đề
Theo dõi

3. Phương pháp trưng
Giới thiệu
cầu ý kiến
Trình bày
Phân tích
Kết luận
* Thực hành:
Phương pháp trưng Yêu cầu các nhóm giải
cầu ý kiến
quyết tình huống
Theo dõi
Thời gian: 4 giờ
Nhận xét
3
4

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Thảo luận

5'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Một số phương
pháp cơ bản của điều tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 08

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐIỀU
TRA XÃ HỘI HỌC (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được phương pháp quan sát và phương pháp nghiên cứu tình
huống trong điều tra xã hội học.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Theo dõi
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Phương pháp quan
sát
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
* Thực hành:
Phương pháp quan sát

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'


Theo dõi

5.
Phương
pháp
nghiên cứu tình huống

Nhận xét

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Thảo luận

5'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

* Thực hành:
Phương pháp nghiên
Yêu cầu các nhóm giải
cứu tình huống
quyết tình huống
Theo dõi
Thời gian: 4 giờ
Nhận xét
3
4

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Một số phương
pháp cơ bản của điều tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 09

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐIỀU
TRA XÃ HỘI HỌC (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được phương pháp phỏng vấn trong điều tra xã hội học.
- Phân tích và kế hoạch nghiên cứu với nhóm đối tượng và nhà quản lý.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
6. Phương pháp phỏng
vấn
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
* Thực hành:
Phương pháp phỏng
Chia nhóm
vấn
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'


Theo dõi

Nhận xét
* Kiểm tra 1t

3
4

Phát đề
Theo dõi

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'
45'

* Chương 4

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

1. Trình bày phân tích
và kế hoạch nghiên
cứu với nhóm đối Giới thiệu
tượng và nhà quản lý Trình bày
Phân tích
Thời gian: 4 giờ
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 10

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 4: Phương pháp trình
bày kết quả điều tra xã hội học để đóng
góp cho xây dựng chính sách
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
XÃ HỘI HỌC ĐỂ ĐÓNG GÓP CHO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày phân tích và kế hoạch nghiên cứu với nhóm đối tượng và nhà quản
lý.
- Trình bày được kết quả nghiên cứu cho tổ chức của mình và các tổ chức
khác và chính quyền.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Trình bày phân tích và
kế hoạch nghiên cứu
với nhóm đối tượng và
Chia nhóm
nhà quản lý
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống 1

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'


Theo dõi

Nhận xét
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống 2
Theo dõi

2. Trình bày được kết Nhận xét
quả nghiên cứu cho tổ
chức của mình và các
tổ chức khác và chính
Giới thiệu
quyền
Trình bày
Phân tích
Thời gian: 4 giờ
Kết luận
3
4

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị bài tiếp theo
Nguồn tài liệu tham
khảo

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

15'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 4: Phương pháp trình
bày kết quả điều tra xã hội học để đóng
góp cho xây dựng chính sách
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
XÃ HỘI HỌC ĐỂ ĐÓNG GÓP CHO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được kết quả nghiên cứu cho tổ chức của mình và các tổ chức
khác và chính quyền.
- Tiếp nhận phản hồi về nghiên cứu.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Trình bày được kết
quả nghiên cứu cho tổ
chức của mình và các
tổ chức khác và chính Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm giải
quyền
quyết tình huống 1
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận
Trình bày:

5'
5'


Nhận xét
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống 2
Theo dõi

3. Tiếp nhận phản hồi Nhận xét
về nghiên cứu
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
* Thực hành:
Tiếp nhận phản hồi về
nghiên cứu
Thời gian: 4 giờ

Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống 3
Theo dõi

Nhận xét
3
4

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

15'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Thảo luận

5'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
Ghi nhớ.
kết thúc bài
Hướng dẫn tự học
Chuẩn bị kiểm tra kết thúc môn
Nguồn tài liệu tham
khảo

5’

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×