Tải bản đầy đủ

Giáo án điều tra xã hội học

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 1: Một số vấn đề
chung về điều tra xã hội học.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 01

TÊN BÀI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, chức năng và mục đích của điều tra xã hội học.
- Phân tích được cơ sở lý luận và phương pháp luận của điều tra xã hội học.
- Vận dụng phương pháp luận của điều tra xã hội học trong thực hành công tác xã hội.
- Trung thực, khách quan trong điều tra xã hội học.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Đặt câu hỏi cho HS để dẫn HS thảo luận,
3’
nhập vào bài.
trả lời.

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm, chức
năng và mục đích của
điều tra xã hội học
trong công tác xã hội
1.1. Khái niệm điều Yêu cầu HS thảo luận về
tra xã hội học
khái niệm của điều tra xã
hội học:
- Chia nhóm
- Đặt câu hỏi để thảo luận
- Nhận xét
- Trình bày khái niệm

-Phân công


nhiệm vụ
- Các nhóm
thảo luận
- Các nhóm
thuyết trình

1’
4’
15’


1.2. Đối tượng của Yêu cầu HS thảo luận về
điều tra xã hội học
đối tượng của điều tra xã
hội học:
- Chia nhóm
- Đặt câu hỏi để thảo luận
- Nhận xét

-Phân công
nhiệm vụ
- Các nhóm
thảo luận
- Các nhóm
thuyết trình

1’

-Phân công
nhiệm vụ
- Các nhóm
thảo luận
- Các nhóm
thuyết trình

1’

-Phân công
nhiệm vụ
- Các nhóm
thảo luận
- Các nhóm
thuyết trình

1’

-Lắng nghe

5’

-Lắng nghe

15’

4’
15’

- Trình bày đối tượng
Yêu cầu HS thảo luận về
1.3. Chức năng của chức năng của điều tra xã
điều tra xã hội học
hội học:
- Chia nhóm
- Đặt câu hỏi để thảo luận
- Nhận xét

4’
15’

- Trình bày chức năng
Yêu cầu HS thảo luận về
1.4. Nhiệm vụ của nhiệm vụ của điều tra xã
điều tra xã hội học
hội học:
- Chia nhóm
- Đặt câu hỏi để thảo luận
- Nhận xét

4’
15’

- Trình bày nhiệm vụ
2. Cơ sở lý luận và
phương pháp luận của
điều tra xã hội học
trong công tác xã hội
2.1. Cơ sở lý luận

-Nêu khái quát về cơ sở lý
luận

-Trình bày các đặc điểm
2.1.1. Đặc điểm của của phương pháp điều tra
phương pháp điều tra xã hội học
xã hội học


2.1.2. Phân loại điều Trình bày phân loại điều
tra xã hội học:
tra xã hội học
- Điều tra toàn bộ
- Điều tra không toàn bộ
- Điều tra thường xuyên
- Điều tra không thường
xuyên
- Điều tra cơ bản
- Điều tra chuyên đề

-Lắng nghe
-Lắng nghe
-Lắng nghe
-Lắng nghe

10’
10’
10’
10’

-Lắng nghe
-Lắng nghe

10’
10’

Trình bày phương pháp
luận của điều tra xã hội
học

-Lắng nghe

15’

Nêu khái quát quá trình
làm việc trong giai đoạn
chuẩn bị

-Lắng nghe

5’

Hướng dẫn cách xác định
1.1. Xác định vấn đề vấn đề và đặt tên
nghiên cứu và đặt tên Cho tình huống yêu cầu
đề tài
xác định vấn đề và đặt tên
cho tình huống

-Lắng nghe

10’

-Thảo luận

10’

Hướng dẫn cách xác định
1.2. Xác định mục đích, mục đích và nhiệm vụ
nhiệm vụ của cuộc điều Cho tình huống yêu cầu
xác định mục đích và
tra
nhiệm vụ cho tình huống

-Lắng nghe

10’

-Thảo luận

10’

Ghi nhớ.

5’

2.2. Phương pháp luận
Chương 2: Các giai
đoạn điều tra xã hội
học
1. Giai đoạn chuẩn bị
Thời gian: 4 giờ

Thời gian: 2 g
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Học bài và xem tiếp chương 2

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........


TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN

Cao Như An


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 2: Các giai đoạn điều
tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được quy trình của một cuộc điều tra xã hội học.
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học
- Tiến hành được trọn vẹn một cuộc điều tra xã hội học.
- Xây dựng thành thạo được phiếu hỏi.
- Biết được cách xây dựng mẫu điều tra
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
Chương 2: Các giai
đoạn điều tra xã hội
học (tt.)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
HS trả lời.
3’
cũ.

1.3. Xây dựng giả
Hướng dẫn cách xây dựng
thuyết nghiên cứu
giả thiết nghiên cứu
Cho tình huống yêu cầu
xây dựng giả thiết nghiên
cứu cho tình huống

Theo dõi

5’

Thực hiện

10’


1.4. Xây dựng mô hình Hướng dẫn cách xây dựng
lý luận, thao tác hoá khái mô hình lý luận
niệm
Cho tình huống yêu cầu
xây dựng mô hình lý luận
cho tình huống

Theo dõi

5’

Thực hiện

10’

1.5. Xây dựng bảng Hướng dẫn cách xây dựng
bảng hỏi
hỏi
Cho tình huống yêu cầu
xây dựng bảng hỏi cho
tình huống

Theo dõi

5’

Thực hiện

15’

Hướng dẫn cách chọn
1.6. Chọn phương án phương án điều tra
điều tra
Cho tình huống yêu cầu
chọn phương án điều tra
cho tình huống

Theo dõi

5’

Thực hiện

10’

Hướng dẫn cách xác định
1.7. Xác định mẫu mẫu điều tra
Cho tình huống yêu cầu
điều tra
xác định mẫu điều tra cho
tình huống

Theo dõi

5’

Thực hiện

10’

1.8. Dự kiến phương Hướng dẫn cách dự kiến
phương án xử lý thông tin
án xử lý thông tin
Cho tình huống yêu cầu
dự kiến phương án xử lý
thông tin cho tình huống

Theo dõi

5’

Thực hiện

10’

Hướng dẫn cách điều tra
1.9. Điều tra thử và thử và hoàn thiện phương
hoàn thiện phương án án điều tra
điều tra
Cho tình huống yêu cầu
điều tra thử và hoàn thiện
phương án điều tra cho
tình huống

Theo dõi

5’

Thực hiện

10’

1.10. Chuẩn bị kinh Hướng dẫn cách chuẩn bị
kinh phí
phí
Cho tình huống yêu cầu
lập dự trù kinh phí cho
tình huống

Theo dõi

5’

Thực hiện

15’


Khái quát giai đoạn thu
2. Giai đoạn thu thập thập thông tin
thông tin
Hướng dẫn cách chọn thời
2. 1. Chọn thời điểm điểm điều tra
điều tra
Cho tình huống yêu cầu
chọn thời điểm điều tra

Theo dõi

5’

Theo dõi

5’

Thảo luận
Thực hiện

20’
20’

Hướng dẫn cách tiến hành
2. 2. Tiến hành công công tác tiền trạm
tác tiền trạm
Cho tình huống yêu cầu
tiến hành công tác tiền
trạm

Theo dõi

5’

Thảo luận
Thực hiện

20’
20’

Hướng dẫn cách lập biểu
2. 3. Lập biểu đồ tiến đồ tiến độ điều tra
độ điều tra

Theo dõi

Hướng dẫn cách tập huấn Theo dõi
2. 4. Tập huấn điều tra điều tra viên
viên
Hướng dẫn cách tiến hành
2. 5. Tiến hành thu
thu thập thông tin
thập thông tin

Theo dõi

Khái quát về giai đoạn xử
3. Giai đoạn xử lý, lý, phân tích thông tin,
phân tích thông tin, trình bày báo cáo
trình bày báo cáo
Hướng dẫn cách phân tích
3.1. Phân tích tương
tương quan biến
-Thu thập thông tin
quan các biến
- Phân loại thông tin:
+ Cấp 1
+ Cấp 2
+ Cấp 3
-Hướng dẫn các thao tác
xử lý thông tin

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’


4

Hướng dẫn tự học

Học bài và xem tiếp chương 2

Nguồn tài liệu tham
khảo
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

Nguyễn Thị Thắm

GIÁO VIÊN

Cao Như An


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 2: Các giai đoạn điều
tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC (tt.)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được quy trình của một cuộc điều tra xã hội học.
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học
- Tiến hành được trọn vẹn một cuộc điều tra xã hội học.
- Xây dựng thành thạo được phiếu hỏi.
- Biết được cách xây dựng mẫu điều tra
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
Chương 2: Các giai
đoạn điều tra xã hội
học (tt.)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
HS trả lời.
3’
cũ.

2. 3. Lập biểu đồ tiến
Hướng dẫn cách lập biểu
Theo dõi
độ điều tra
đồ tiến độ điều tra
Cho tình huống yêu cầu
Thảo luận
lập biểu đồ tiến độ điều tra Thực hiện
cho tình huống

5’
10’
10’


2. 4. Tập huấn điều tra Hướng dẫn cách tập huấn
viên
điều tra viên
Cho tình huống yêu cầu
tập huấn điều tra viên cho
tình huống

Theo dõi

5’

Thảo luận
Thực hiện

10’
15’

Hướng dẫn cách tiến hành
2. 5. Tiến hành thu
thu thập thông tin
thập thông tin
Cho tình huống yêu cầu
tiến hành thu thập thông
tin cho tình huống

Theo dõi

5’

Thảo luận
Thực hiện

10’
15’

Khái quát về giai đoạn xử
3. Giai đoạn xử lý, lý, phân tích thông tin,
phân tích thông tin, trình bày báo cáo
trình bày báo cáo
Hướng dẫn cách phân tích
3.1. Phân tích tương
tương quan biến
quan các biến
-Thu thập thông tin
- Phân loại thông tin:
+ Cấp 1
+ Cấp 2
+ Cấp 3
-Hướng dẫn các thao tác
xử lý thông tin

Theo dõi

20’

Theo dõi

20’
20’
20’
30’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Học bài và xem tiếp chương 2

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình điều tra xã hội học

Theo dõi
Theo dõi
Theo dõi

20’

Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

Nguyễn Thị Thắm

GIÁO VIÊN

Cao Như An


Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 2: Các giai đoạn điều
tra xã hội học

GIÁO ÁN SỐ: 04

Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC (tt.)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được quy trình của một cuộc điều tra xã hội học.
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học
- Tiến hành được trọn vẹn một cuộc điều tra xã hội học.
- Xây dựng thành thạo được phiếu hỏi.
- Biết được cách xây dựng mẫu điều tra
- Sử dụng số liệu điều tra theo đúng quy định đạo đức trong nghiên cứu công
tác xã hội
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
HS trả lời.
3’
cũ.

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
Chương 2: Các giai
đoạn điều tra xã hội
học (tt.)
3.2. Kiểm
thuyết

tra

giả

Hướng dẫn cách kiểm tra
giả thuyết
Cho tình huống yêu cầu
kiểm tra giả thuyết cho

Theo dõi

10’

Thảo luận
Thực hiện

20’
30’


tình huống
Nhận xét
3.3. Trình bày báo cáo Hướng dẫn cách trình bày
báo cáo
Cho tình huống yêu cầu
trình bày báo cáo cho tình
huống
Nhận xét

Ghi nhớ

25’

Theo dõi

10’

Thảo luận
Thực hiện

20’
30’

Ghi nhớ

30’

*Thực hành phiếu Hướng dẫn cách thiết kế
thiết kế câu hỏi
phiếu câu hỏi
1. Hình thức câu hỏi Giới thiệu các hình thức
trong điều tra bằng câu hỏi trong điều tra bằng
anket
anket

20’

1.1. Anket đóng
1.2. Anket mở
1.3.Anket đóng và mở
2. Kỹ thuật thiết kế
Hướng dẫn các kỹ thuật
phiếu phỏng vấn
thiết kế phiếu phỏng vấn
2.1. Anket chưa chuẩn
hóa-anket chuẩn hóa

20’

2.2. Quy tắc lập câu
hỏi anket
2.3. Các giai đoạn tiến
hành điều tra bằng
anket
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

Ghi nhớ.

4

Hướng dẫn tự học

Học bài và xem tiếp chương 3

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình điều tra xã hội học

5’

Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 3: Một số phương
pháp cơ bản của điều tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐIỀU
TRA XÃ HỘI HỌC
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các kỹ thuật trong điều tra xã hội học thông qua các phương
pháp.
- Áp dụng được các phương pháp vào trong công tác điều tra xã hội học.
- Nghiêm túc, tỉ mỉ và tôn trọng, khách quan
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
*Thực hành phiếu
thiết kế câu hỏi (tt.)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
HS trả lời.
3’
cũ.

3. Một số vấn đề khác
Trình bày một số vấn đề
cần lưu ý
cần lưu ý
3.1. Những yêu cầu
đối với người tiến
hành điều tra
3.2. Nguyên nhân của

Theo dõi
Ghi nhớ
10’


những lỗi do điều tra
bằng anket
3.2.1. Lỗi do người
nghiên cứu

10’

3.2.2. Lỗi do người
điều tra

10’

3.3. Một số lưu ý khác

10’

* Chương 3: Một số
phương pháp cơ bản
của điều tra xã hội
học
1. Phương pháp chọn
mẫu
1.1. Thuật ngữ mẫu

Trình bày khái niệm mẫu,
lấy mẫu
Phân tích vì sao phải chọn
mẫu để khảo sát

1.2. Các phương pháp Giới thiệu các phương
chọn mẫu
pháp chọn mẫu
*Các loại mẫu xác
suất

Theo dõi

5’

Theo dõi

5’

Theo dõi

Mẫu ngẫu nhiên đơn
giản

10’

Mẫu hệ thống

10’
10’

Mẫu phân tầng
Mẫu cụm nhiều giai
đoạn

10’

*Các mẫu phi xác
suất:
Mẫu thuận tiện

10’
10’
10’
10’

Mẫu phán đoán
Mẫu chỉ tiêu
Mẫu tăng nhanh
Thời gian: 2 giờ

Trình bày khái niệm
2. Phương pháp phân phương pháp phân tích tài
tích tài liệu
liệu

Theo dõi

5’


Giới thiệu về phương pháp Theo dõi
*Phương pháp định định tính
Hướng dẫn cách điều tra
Theo dõi
tính
theo phương pháp định
tính

15’

Giới thiệu về phương pháp Theo dõi
* Phương pháp định
định lượng
lượng
Hướng dẫn cách điều tra
Theo dõi
theo phương pháp định
lượng

15’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

5’

4

Hướng dẫn tự học

Học bài và xem tiếp chương 3

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình điều tra xã hội học

Ghi nhớ.

25’

25’

Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

Nguyễn Thị Thắm

GIÁO VIÊN

Cao Như An


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 3: Một số phương
pháp cơ bản của điều tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐIỀU
TRA XÃ HỘI HỌC (tt.)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các kỹ thuật trong điều tra xã hội học thông qua các phương
pháp.
- Áp dụng được các phương pháp vào trong công tác điều tra xã hội học.
- Nghiêm túc, tỉ mỉ và tôn trọng, khách quan
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
Chương 3: Một số
phương pháp cơ bản
của ĐTXHH (tt.)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
HS trả lời.
3’
cũ.

2. Phương pháp phân
tích tài liệu (tt.)
* Phương pháp định Cho tình huống yêu cầu
lượng
điều tra theo phương pháp
định tính

Thảo luận
Thực hiện

10’
10’


Cho tình huống yêu cầu
điều tra theo phương pháp
định lượng

3. Phương pháp trưng
cầu ý kiến
Giới thiệu về phương pháp
trưng cầu ý kiến
Hướng dẫn cách điều tra
theo phương pháp trưng
cầu ý kiến
Cho tình huống yêu cầu
diều tra theo phương pháp
trưng cầu ý kiến
4. Phương pháp quan
sát
Giới thiệu về phương pháp
quan sát
Hướng dẫn cách điều tra
theo phương pháp quan sát
Cho tình huống yêu cầu
điều tra theo phương pháp
quan sát

Thảo luận
Thực hiện

10’
10’

Theo dõi

20’

Theo dõi

25’

Thảo luận
Thực hiện

20’
25’

Theo dõi

15’

Theo dõi

25’

Thảo luận
Thực hiện

20’
25’

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Học bài và xem tiếp chương 3

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

Nguyễn Thị Thắm

GIÁO VIÊN

Cao Như An


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 3: Một số phương
pháp cơ bản của điều tra xã hội học
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐIỀU
TRA XÃ HỘI HỌC (tt.)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các kỹ thuật trong điều tra xã hội học thông qua các phương
pháp.
- Áp dụng được các phương pháp vào trong công tác điều tra xã hội học.
- Nghiêm túc, tỉ mỉ và tôn trọng, khách quan
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
Chương 3: Một số
phương pháp cơ bản
của điều tra xã hội
học (tt.)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
HS trả lời.
3’
cũ.

5.
Phương
pháp
nghiên cứu tình huống Giới thiệu về phương pháp Theo dõi
quan sát
Hướng dẫn cách điều tra
Theo dõi
theo phương pháp quan sát

20’
25’


Cho tình huống yêu cầu
điều tra theo phương pháp
quan sát
Nhận xét
6. Phương pháp phỏng
Giới thiệu về phương pháp
vấn
quan sát
Hướng dẫn cách điều tra
theo phương pháp quan sát
-Phương pháp anket
-Phương pháp phỏng vấn
trực diện
-Phương pháp phỏng vấn
qua điện thoại
Cho tình huống yêu cầu
điều tra theo phương pháp
quan sát
Nhận xét

Thảo luận
Thực hiện

15’
20’

Ghi nhớ

10’

Theo dõi

20’

Theo dõi

10’
20’
20’
20’

Thảo luận
Thực hiện

15’
20’

Ghi nhớ

5’

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Học bài và xem tiếp chương 4

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

Nguyễn Thị Thắm

GIÁO VIÊN

Cao Như An


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 4: Phương pháp trình
bày kết quả điều tra xã hội học để đóng
góp cho xây dựng chính sách
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
XÃ HỘI HỌC ĐỂ ĐÓNG GÓP CHO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Có kiến thức kỹ thuật trình bày kết quả điều tra xã hội học thông qua một vài
phương pháp để tác động đến xây dựng chính sách.
- Áp dụng được các phương pháp đã học để trình bày điều tra xã hội học
- Sẵn sàng chia sẻ và phản hồi ý kiến với tổ chức hay đồng nghiệp
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Phương pháp lập kế
hoạch trình bày với
các nhóm đối tượng
và các nhà quản lý
1.1. Khái niệm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
HS trả lời.
3’
cũ.

Trình bày khái niệm
Trình bày ý nghĩa
1.3. Phương pháp xác Giới thiệu các phương
định nội dung công pháp lập kế hoạch
1.2. Ý nghĩa

Theo dõi
Theo dõi
Theo dõi

10’
20’


việc
1.3.1. Xác định mục
Trình bày
tiêu yêu cầu
1.3.2. Xác định nội Trình bày
dung công việc
Trình bày
1.3.3. Xác định 3W

20’
Theo dõi
Theo dõi

20’

Theo dõi

20’

Theo dõi

20’

định Trình bày
kiểm

Theo dõi

20’

1.3.6.
Xác
định Trình bày
phương pháp kiểm tra

Theo dõi

20’

1.3.7. Xác định nguồn Trình bày
lực (5M)

Theo dõi

20’

Trình bày

Theo dõi

20’

Giới thiệu

Theo dõi

20’

Ghi nhớ.

5’

1.3.4.
Xác
định
Trình bày
phương pháp 1H
1.3.5.
Xác
phương pháp
soát

2. Phương pháp trình
bày kết quả nghiên
cứu cho tổ chức của
mình và các tổ chức
khác hay chính quyền
2.1. Khái niệm
2.2. Phân loại
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Học bài và xem tiếp chương 4

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

Nguyễn Thị Thắm

GIÁO VIÊN

Cao Như An


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 4: Phương pháp trình
bày kết quả điều tra xã hội học để đóng
góp cho xây dựng chính sách
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
XÃ HỘI HỌC ĐỂ ĐÓNG GÓP CHO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Có kiến thức kỹ thuật trình bày kết quả điều tra xã hội học thông qua một vài
phương pháp để tác động đến xây dựng chính sách.
- Áp dụng được các phương pháp đã học để trình bày điều tra xã hội học
- Sẵn sàng chia sẻ và phản hồi ý kiến với tổ chức hay đồng nghiệp
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
Chương 4: Phương
pháp trình bày kết
quả điều tra xã hội
học để đóng góp cho
xây dựng chính sách
(tt.)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
HS trả lời.
3’
cũ.

2.2.1. Trình bày dạng
Giới thiệu cách trình bày
văn viết

Theo dõi

5’


kết quả nghiên cứu dạng
2.2.2. Trình bày dạng văn viết
bảng
Giới thiệu cách trình bày
2.2.2.1. Cấu trúc bảng kết quả nghiên cứu dạng
số liệu
văn viết
2.2.2.2. Những tình
huống được trình bày
dạng bảng
2.2.2.3. Các
bảng số liệu

dạng

2.2.3. Trình bày dạng
hình

Theo dõi
10’
10’
10’
10’

2.2.3.1. Biểu đồ
Biểu đồ cột và thanh
Biểu đồ sử dụng cho
số liệu rời rạc

10’
10’

Biểu đồ sử dụng cho
số liệu phân tích thống


10’

Biểu đồ sử dụng trong
các thí nghiệm có các
nghiệm thức rời rạc,
tương đối ít

10’

Biểu đồ tần suất
Biểu đồ phân tán
Biểu đồ dường biểu
diễn
Biểu đồ hình bánh
Biểu đồ diện tích
Biểu đồ tam giác
2.2.3.2. Sơ đồ

10’
5’
5’
5’
5’
5’

Sơ đồ chuỗi
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3. Phương pháp thu
thập phản hồi cho
nghiên cứu

5’
5’


3.1. Khái niệm

3.2. Cách lấy ý kiến,
thu thập phản hồi

Giới thiệu khái quát về
phương pháp thu thập
phản hồi

Theo dõi

20’

Hướng dẫn cách thu thập
phản hồi cho nghiên cứu
Cho tình huống yêu cầu
thu thập phản hồi cho tình
huống
Nhận xét

Theo dõi

20’

Thảo luận
Thực hiện

20’
20’

Ghi nhớ

5’

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Học bài kỹ chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc
môn
Giáo trình điều tra xã hội học
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

Nguyễn Thị Thắm

GIÁO VIÊN

Cao Như AnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×