Tải bản đầy đủ

Giáo án dân số và kế hoạch hóa gia đình

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Một số vấn đề cơ bản về dân
số.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 01

TÊN BÀI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DÂN SỐ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, học thuyết về dân số.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm về dân
số:
* Dân số

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu
3’

Giới thiệu
Trình bày
Dẫn chứng số liệu

Lắng nghe
Theo dõi
Tham khảo

5'
10'
10'


*Dân số học

Trình bày
Phân tích
Dẫn chứng số liệu

Theo dõi
Tiếp thu
Tham khảo

10'
10'
10'

* Một số thuật ngữ về
dân số

Giới thiệu
Trình bày
Liệt kê

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

10'
10'
10'

Thời gian: 2 g


2. Học thuyết về dân
số:
* Học thuyết của
Thomas Robert
Malthus
* Lý thuyết về quá độ
dân số

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

5'
20'
20'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Dân số sức khỏe - sinh sản - kế hoạch hóa
gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN

.

.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Một số vấn đề cơ bản về dân
số.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DÂN SỐ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được lịch sử phát triển dân số và điều tra dân số.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Lịch sử phát triển
dân số
* Dân số thế giới

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu video clip
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Xem clip
Tiếp thu

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Dẫn chứng số liệu
Chiếu video clip
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Ghi nhớ
Xem clip
Tiếp thu

5'
10'
10'
10'
10'

* Dân số Việt Nam


4. Điều tra dân số
* Đặc điểm
* Vai trò của thông tin
thu được
* Những thông tin cơ
bản

Giới thiệu
Trình bày
Liệt kê

Lắng nghe
Theo dõi
Áp dụng

10'
10'
10'

Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Theo dõi
Áp dụng
Tiếp thu

10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham
khảo

Giáo trình Dân số sức khỏe - sinh sản - kế hoạch hóa
gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO VIÊN

.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×