Tải bản đầy đủ

Giáo án Công tác xã hội với trẻ em

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Sự phát triển tâm lý trẻ.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 01

TÊN BÀI: BÀI 1: SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm
lý nhân cách.
- Vận dụng được sự hiểu biết tâm lý của trẻ để có cách ứng xử phù hợp, linh
hoạt.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Những yếu tố ảnh
hưởng đến sự hình
thành và phát triển
tâm lý nhân cách
1.1. Yếu tố sinh học

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu


Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

1.2. Yếu tố môi trường
sống
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

5'
5'
10'


Kết luận

Lĩnh hội

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem clip

10'

1.3. Yếu tố giáo dục

1.4. Yếu tố hoạt động
của cá nhân

* Thực hành:
Những yếu tố ảnh
hưởng đến sự hình
thành và phát triển
tâm lý nhân cách

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Ghi nhớ.

5’

20'
20'
20'
5'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Sự phát triển tâm lý trẻ.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 02

TÊN BÀI: BÀI 1: SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ.
- Vận dụng được sự hiểu biết tâm lý của trẻ để có cách ứng xử phù hợp, linh
hoạt.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Những yếu tố ảnh
hưởng đến sự hình
thành và phát triển
tâm lý nhân cách (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
2. Các giai đoạn phát

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'


triển tâm lý trẻ

Giới thiệu
Trình bày
Liệt kê
Chiếu video clip
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Lắng nghe
Theo dõi
Ghi nhớ
Xem clip
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

15'
15'
20'
20'
20'
20'
20'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Sự phát triển tâm lý trẻ.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 03

TÊN BÀI: BÀI 1: SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ.
- Vận dụng được sự hiểu biết tâm lý của trẻ để có cách ứng xử phù hợp, linh
hoạt.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Các giai đoạn phát
triển tâm lý trẻ

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xử lý
tình huống 1
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Nhận xét

Báo cáo:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Yêu cầu các nhóm xử lý

Thảo luận

15'


tình huống 2
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Báo cáo:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Sự phát triển tâm lý trẻ.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 04

TÊN BÀI: BÀI 1: SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ.
- Vận dụng được sự hiểu biết tâm lý của trẻ để có cách ứng xử phù hợp, linh
hoạt.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Các giai đoạn phát
triển tâm lý trẻ (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xử lý
tình huống 3
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Nhận xét

Báo cáo:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Yêu cầu các nhóm thuyết

Thảo luận

5'


trình
Theo dõi

Nhận xét

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Quyền trẻ em trong pháp luật
quốc tế và quốc gia.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 05

TÊN BÀI: BÀI 2: QUYỀN TRẺ EM TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ
QUỐC GIA
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được công ước quốc tế về quyền trẻ em.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Công ước quốc tế
về quyền trẻ em

* Thực hành
Công ước quốc tế về
quyền trẻ em

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thuyết trình:


Nhận xét
Yêu cầu các nhóm xem
tranh
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Xem tranh

10'

Thảo luận
Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Ghi nhớ.

5’

20'
20'
20'
5'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Quyền trẻ em trong pháp luật
quốc tế và quốc gia.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: BÀI 2: QUYỀN TRẺ EM TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ
QUỐC GIA (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Mô tả được quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và Việt Nam.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Quyền tham gia và
sự tham gia của trẻ em Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
* Thực hành:
Quyền tham gia và sự
tham gia của trẻ em
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thuyết trình:


Nhận xét
Yêu cầu các nhóm xem
tranh
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Xem tranh

10'

Thảo luận
Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Ghi nhớ.

5’

20'
20'
20'
5'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Quyền trẻ em trong pháp luật
quốc tế và quốc gia.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 07

TÊN BÀI: BÀI 2: QUYỀN TRẺ EM TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ
QUỐC GIA (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam (2004).
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Kiểm tra 1t
3. Luật bảo vệ chăm
sóc giáo dục trẻ em
Việt Nam (2004)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Liệt kê
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Ghi nhớ
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

5'
10'
20'
20'
20'
10'


* Thực hành:
Luật bảo vệ chăm sóc
giáo dục trẻ em Việt
Nam (2004)

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Quyền trẻ em trong pháp luật
quốc tế và quốc gia.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: BÀI 2: QUYỀN TRẺ EM TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ
QUỐC GIA (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được hệ thống chính sách, dịch vụ dành cho trẻ em.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Luật bảo vệ chăm sóc
giáo dục trẻ em Việt
Nam (2004)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem clip
Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

10'
10'
20'
20'
20'


4. Hệ thống chính
sách liên quan đến trẻ
em

* Bài 3
1. Khái niệm trẻ em
trong hoàn cảnh đặc
biệt

Nhận xét

Tiếp thu

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Làm việc với trẻ em trong
hoàn cảnh đặc biệt.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 09

TÊN BÀI: BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HOÀN CẢNH ĐẶC
BIỆT (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được tình hình trẻ em trong hoàn cảnh đặc biệt, nguyên tắc và kỹ
năng làm việc với trẻ em.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Tình hình trẻ em
trong hoàn cảnh đặc
biệt
3. Nguyên tắc và kỹ
năng làm việc với trẻ
em

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

10'
10'
15'


* Thực hành:
Nguyên tắc và kỹ
năng làm việc với trẻ
em

Kết luận

Lĩnh hội

10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem clip

10'

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Ghi nhớ.

5’

20'
20'
20'
5'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Làm việc với trẻ em trong
hoàn cảnh đặc biệt.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 10

TÊN BÀI: BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HOÀN CẢNH ĐẶC
BIỆT (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nguyên tắc và kỹ năng làm việc với trẻ em.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Nguyên tắc và kỹ
năng làm việc với trẻ
em

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'


Yêu cầu các nhóm sắm vai Thảo luận
Theo dõi
Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Nhận xét
Tiếp thu

15'
20'
20'
20'
10'

* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Làm việc với trẻ em trong
hoàn cảnh đặc biệt.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HOÀN CẢNH ĐẶC
BIỆT (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Xác định được các vấn đề của trẻ em và nhu cầu của trẻ em.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Xác định các vấn đề
của trẻ em và nhu cầu
của trẻ em
Giới thiệu
Trình bày
Liệt kê
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận
* Thực hành:
Xác định các vấn đề

Lắng nghe
Theo dõi
Ghi nhớ
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
10'
15'
20'
10'
10'


của trẻ em và nhu cầu
của trẻ em

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chia 3 nhóm
Xem clip

10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Ghi nhớ.

5’

20'
20'
20'
5'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Làm việc với trẻ em trong
hoàn cảnh đặc biệt.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HOÀN CẢNH ĐẶC
BIỆT (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Xác định được các vấn đề của trẻ em và nhu cầu của trẻ em.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Xác định các vấn đề
của trẻ em và nhu cầu
của trẻ em (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem clip
Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

10'
10'
20'
20'
20'


5. Nhu cầu ăn uống
của trẻ

* Thực hành:
Nhu cầu ăn uống của
trẻ

Nhận xét

Tiếp thu

5'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'
10'

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình công tác xã hội với trẻ em
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Làm việc với trẻ em trong
hoàn cảnh đặc biệt.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 13

TÊN BÀI: BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HOÀN CẢNH ĐẶC
BIỆT (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Tạo được một môi trường phát triển phù hợp, tích cực và an toàn cho trẻ.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hiện quyền trẻ em.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Nhu cầu ăn uống của
trẻ (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
Xem clip
Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
20'
20'
20'
5'


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×