Tải bản đầy đủ

Giáo án Công tác xã hội với người nhiễm HIV

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Kiến thức chung về HIV.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015
TÊN BÀI: BÀI 1: KIẾN THỨC CHUNG VỀ HIV

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những hiểu biết về HIV/AIDS.
- Phân tích được những khái niệm, biểu hiện, ảnh hưởng của kỳ thị phân biệt đối xử với
người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Những hiểu biết về HIV/AIDS
1.1. Kiến thức chung về HIV/AIDS

1.2. Con đường lây truyền của HIV/AIDS
và cách phòng tránh

2. Kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm
và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
2.1. Khái niệm kỳ thị và phân biệt đối xử

2.2. Những biểu hiện của kỳ thị và phân
biệt đối xử

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu

3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận


Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

5'
5'
10'

THỜI
GIAN


2.3. Những ảnh hưởng của ký thị và phân
biệt đối xử

Kết luận

Lĩnh hội

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

2.4. Các loại kỳ thị và nguyên nhân

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Kiến thức chung về HIV.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015
TÊN BÀI: BÀI 1: KIẾN THỨC CHUNG VỀ HIV (t.t)

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân tích được những khái niệm, biểu hiện, ảnh hưởng của kỳ thị phân biệt đối xử với
người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Trình bày được những kỹ năng tuyên truyền phòng chống kỳ thị người có và ảnh hưởng
bởi HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm và Chia nhóm
bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

3. Kỹ năng tuyên truyền phòng chống kỳ
thị người có và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
3.1. Khái niệm, nội dung và hình thức
tuyên truyền
3.2. Kỹ năng tuyên truyền phòng chống kỳ

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
5'
10'

Nhận xét

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

20'
20'
20'
5'


thị người nhiễm và ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'
10'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Kiến thức chung về HIV.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015
TÊN BÀI: BÀI 1: KIẾN THỨC CHUNG VỀ HIV (t.t)

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những kỹ năng tuyên truyền phòng chống kỳ thị người có và ảnh hưởng
bởi HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
3. Kỹ năng tuyên truyền phòng chống kỳ
thị người có và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
5'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Thảo luận

15'

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

20'
20'
20'
5'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Giáo dục cộng đồng phòng ngừa
lây nhiễm HIV.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Xây dựng được kế hoạch truyền thông phòng ngừa HIV.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Kiểm tra 1t

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Phát đề
Theo dõi

1. Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng
ngừa HIV

* Thực hành:
Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng
ngừa HIV

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc
Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

THỜI
GIAN
3’

45'
10'
10'
10'
10'

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'
20'
20'
20'
5'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Giáo dục cộng đồng phòng ngừa
lây nhiễm HIV.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Xây dựng được kế hoạch truyền thông phòng ngừa HIV.
- Thực hiện và giám sát được các hoạt động truyền thông.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng
ngừa HIV (t.t)

2. Thực hiện và giám sát các hoạt động
truyền thông

* Thực hành:
Thực hiện và giám sát các hoạt động
truyền thông

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
Chia 3 nhóm
* Yêu cầu các nhóm lập Thảo luận
kế hoạch
Theo dõi
Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Nhận xét
Tiếp thu

THỜI
GIAN
3’

5'
10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

* Yêu cầu các nhóm
thực hiện và giám sát

Thảo luận

15'


các hoạt động truyền
thông
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Giáo dục cộng đồng phòng ngừa
lây nhiễm HIV.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Thực hiện và giám sát được các hoạt động truyền thông.
- Báo cáo và chia sẻ được thông tin về các hoạt động truyền thông.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Thực hiện và giám sát các hoạt động
truyền thông (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thực hiện và giám sát
các hoạt động truyền
thông
Theo dõi

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Thảo luận

10'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

10'
10'
10'


3. Báo cáo và chia sẻ thông tin về các hoạt
động truyền thông

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Nhận xét

Tiếp thu

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Giáo dục cộng đồng phòng ngừa
lây nhiễm HIV.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 2: GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Báo cáo và chia sẻ được thông tin về các hoạt động truyền thông.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Báo cáo và chia sẻ thông tin về các hoạt
động truyền thông

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
báo cáo và chia sẻ
thông tin
Theo dõi

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Báo cáo:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'


* Kiểm tra 1t

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chăm sóc hỗ trợ người có và bị
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: CHĂM SÓC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ VÀ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI
HIV/AIDS
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những kiến thức chăm sóc dinh dưỡng và y tế cho người có và bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Chăm sóc dinh dưỡng và y tế cho người
có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
* Thực hành:
Chăm sóc dinh dưỡng và y tế cho người có
và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
sắm vai
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
15'

Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Thảo luận

5'

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình


Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chăm sóc hỗ trợ người có và bị
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: CHĂM SÓC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ VÀ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI
HIV/AIDS (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những kiến thức chăm sóc và hỗ trợ cho người có và bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Chăm sóc và hỗ trợ cho người có và bị
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
2.1. Chăm sóc dinh dưỡng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

2.2. Chăm sóc y tế

2.3. Chăm sóc đời sống tinh thần


* Thực hành:
Chăm sóc và hỗ trợ cho người có và bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Chia 3 nhóm
Thảo luận

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 10

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chăm sóc hỗ trợ người có và bị
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 3: CHĂM SÓC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ VÀ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI
HIV/AIDS (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách pháp luật liên quan đến người có và bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Chăm sóc và hỗ trợ cho người có và bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
sắm vai
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi
3. Chính sách pháp luật liên quan đến
người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc
Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu

45'
10'
10'
10'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Kết luận

Linh hội

10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Kỹ năng cơ bản trong trợ giúp
người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 4: KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG TRỢ GIÚP NGƯỜI CÓ VÀ BỊ ẢNH
HƯỞNG BỞI HIV/AIDS
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Tham vấn được cho người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Tham vấn cho người có và bị ảnh hưởng
bởi HIV/AIDS
1.1. Khái niệm, mục đích của tham vấn

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Linh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Linh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Linh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm

Chia 3 nhóm

1.2. Nguyên tắc tham vấn

1.3. Nội dung tham vấn

* Thực hành:
Tham vấn cho người có và bị ảnh hưởng


bởi HIV/AIDS

* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Thảo luận

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Kỹ năng cơ bản trong trợ giúp
người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 4: KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG TRỢ GIÚP NGƯỜI CÓ VÀ BỊ ẢNH
HƯỞNG BỞI HIV/AIDS (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Tham vấn được cho người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Tham vấn cho người có và bị ảnh hưởng
bởi HIV/AIDS

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
sắm vai
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

Thảo luận

15'

Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

20'
20'
20'

20'
20'
20'
5'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Nhận xét

Tiếp thu

10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 13

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Kỹ năng cơ bản trong trợ giúp
người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: BÀI 4: KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG TRỢ GIÚP NGƯỜI CÓ VÀ BỊ ẢNH
HƯỞNG BỞI HIV/AIDS (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Tham vấn được cho người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Tổ chức sinh hoạt nhóm được cho người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Tham vấn cho người có và bị ảnh hưởng
bởi HIV/AIDS (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

Chia nhóm
* Yêu cầu các thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét
2. Tổ chức sinh hoạt nhóm cho người có và
bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
2.1. Khái nhiệm, ý nghĩa
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×