Tải bản đầy đủ

Giáo án Chính sách xã hội

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Lý luận chung về
chính sách xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm về chính sách xã hội.
- Phân tích được quan điểm của Đảng về chính sách xã hội.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm về chính sách xã hội

2. Quan điểm của Đảng về chính sách xã
hội

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu

3’

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích


Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Chính sách xã hội

THỜI
GIAN


TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Lý luận chung về
chính sách xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được vai trò của chính sách xã hội.
- Phân tích được đặc trưng của chính sách xã hội.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Vai trò của chính sách xã hội

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

4. Đặc trưng của chính sách xã hội

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học


Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Lý luận chung về
chính sách xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được quan hệ giữa chính sách xã hội và chính sách kinh tế.
- Phân tích được các nhóm xã hội đặc thù.
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
5. Quan hệ giữa chính sách xã hội và chính
sách kinh tế

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

6. Các nhóm xã hội đặc thù

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Ghi nhớ.

5’

4

Hướng dẫn tự học

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo


Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Lý luận chung về
chính sách xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân tích được các nhóm xã hội đặc thù.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
6. Các nhóm xã hội đặc thù (t.t)

* Thực hành:
Các nhóm xã hội đặc thù

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Thảo luận

5'

Nhận xét
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Thuyết trình:

20'
20'
20'
5'


Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Lý luận chung về
chính sách xã hội.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (t.t)
CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân tích được các nhóm xã hội đặc thù.
- Trình bày được chính sách giáo dục đào tạo.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Các nhóm xã hội đặc thù (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

* Kiểm tra 1t

* Chương 2
1. Chính sách giáo dục đào tạo
1.1. Quan điểm về giao dục đào tạo

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Giới thiệu

Lắng nghe

10'


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
20'
20'
15'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Chính sách xã hội đối
với nhóm xã hội đặc thù.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách giáo dục đào tạo.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Chính sách giáo dục đào tạo (t.t)
1.2. Nội dung chủ yếu của chính sách giáo
dục đào tạo

* Thực hành:
Chính sách giáo dục đào tạo

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

3’

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

Chia nhóm
* Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

THỜI
GIAN

Ôn lại trọng tâm của
bài.


4

Hướng dẫn tự học

Chuẩn bị bài tiếp theo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Chính sách xã hội đối
với nhóm xã hội đặc thù.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách lao động việc làm.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Chính sách lao động việc làm
2.1. Quan điểm về lao động việc làm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10''

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

2.2. Biện pháp tổ chức thực hiện

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học


Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Chính sách xã hội đối
với nhóm xã hội đặc thù.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách lao động việc làm.
- Trình bày được chính sách dân số về kế hoạch hóa gia đình
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Chính sách lao động việc làm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
*Yêu cầu các nhóm
xem video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
*Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Xem video clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

Thảo luận

10'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

20'
20'
20'
5'


3. Chính sách dân số về kế hoạch hóa gia
đình
3.1. Quan điểm về chính sách

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Chính sách xã hội đối
với nhóm xã hội đặc thù.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách dân số về kế hoạch hóa gia đình
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Chính sách dân số về kế hoạch hóa gia
đình (t.t)
3.1. Quan điểm về chính sách (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
15'

Chia nhóm
*Yêu cầu các nhóm
thuyết trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1

10'

3.2. Nội dung và các giải pháp chính

* Thực hành:
Chính sách dân số về kế hoạch hóa gia
đình


Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 10

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Chính sách xã hội đối
với nhóm xã hội đặc thù.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách dân số về kế hoạch hóa gia đình
- Trình bày được chính sách đảm bảo xã hội.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Chính sách dân số về kế hoạch hóa gia
đình (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
*Yêu cầu các nhóm
phân tích tình huống
Theo dõi

Nhận xét

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

* Kiểm tra 1t
Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài nghiêm
túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

4. Chính sách đảm bảo xã hội


3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

5’

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ghi nhớ.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Chính sách xã hội đối
với nhóm xã hội đặc thù.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách đảm bảo xã hội.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Chính sách đảm bảo xã hội (t.t)
4.1. Chính sách bảo hiểm xã hội

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Chia nhóm
*Yêu cầu các nhóm
phân tích tình huống

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

4.2. Chính sách trợ giúp xã hội

4.3. Chính sách ưu đãi xã hội

* Thực hành:
Chính sách đảm bảo xã hội


Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Ôn lại trọng tâm của
bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Chính sách xã hội đối
với nhóm xã hội đặc thù.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách đảm bảo xã hội.
- Trình bày được chính sách phòng chống tệ nạn ma túy.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Chính sách đảm bảo xã hội (t.t)

5. Chính sách phòng chống tệ nạn ma túy
5.1. Khái niệm về tệ nạn ma túy

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm
Chia nhóm
*Yêu cầu các nhóm
phân tích tình huống
Theo dõi

THỜI
GIAN
3’

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Nhận xét

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

Ôn lại trọng tâm của

Ghi nhớ.

5’


4

bài.
Chuẩn bị bài tiếp theo

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình Chính sách xã hội

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

.

Ngày.....tháng ........năm 2015
GIÁO VIÊN

.


GIÁO ÁN SỐ: 13

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Chính sách xã hội đối
với nhóm xã hội đặc thù.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2015

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NHÓM XÃ HỘI ĐẶC THÙ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được chính sách phòng chống tệ nạn ma túy.
- Vận dụng được những kiến thức đã học vào tình huống cụ thể
- Thái độ học tập, làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
5. Chính sách phòng chống tệ nạn ma túy
(t.t)
5.2. Chính sách phòng chốn tệ nạn ma túy

* Thực hành:
Chính sách phòng chống tệ nạn ma túy

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Yêu cầu HS nhắc lại
Thực hiện
bài cũ thông qua hoạt
động nhóm

THỜI
GIAN
3’

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

10'
10'
20'
20'
15'
10'

Chia nhóm
*Yêu cầu các nhóm
phân tích tình huống
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
10'

Nhận xét

Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
20'
10'

Ôn lại trọng tâm của

Ghi nhớ.

5’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×