Tải bản đầy đủ

Giáo án chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Một số vấn đề
chung trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 01

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHĂM SÓC
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, nguyên tắc của chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Mô tả được chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên thế giới và Việt Nam.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
TT

NỘI DUNG


1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm, nguyên
tắc và phương chăm
của chăm sóc sức
khỏe cộng đồng
1.1. Khái niệm
1.2. Nguyên tắc và
một số biện pháp thực
hiện chăm sóc sức
khỏe cộng đồng

1.3. Phương châm
chăm sóc sức khỏe
cộng đồng
2. Chăm sóc sức khỏe

Thời gian: 2’

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu
3’

Giới thiệu
Trình bày

Lắng nghe


Theo dõi

5'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'


cộng đồng trên thế
giới và Việt Nam
2.1. Trên thế giới

2.2. Việt Nam

3. Một số nội dung cụ
thể của chăm sóc sức
khỏe cộng đồng

Giới thiệu
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO ÁN SỐ: 02

GIÁO VIÊN

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Một số vấn đề
chung trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Thực hiện ngày........tháng......năm............


TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHĂM SÓC
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số nội dung cụ thể của chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Một số nội dung cụ
thể của chăm sóc sức
khỏe cộng đồng (t.t)

* Thực hành:
Một số nội dung cụ
thể của chăm sóc sức
khỏe cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

10'
10'
10'


Nhận xét

Tiếp thu

Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Xem video clip 10'

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

5'

Thảo luận
Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'

Ghi nhớ.

5’

20'
20'
20'
5'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Một số vấn đề
chung trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHĂM SÓC
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân tích được môi trường và sức khỏe trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Một số nội dung cụ
thể của chăm sóc sức
khỏe cộng đồng (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
5'
Xem video clip 10'
Thảo luận
Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3

5'
20'
20'
20'


4. Môi trường và sức
khỏe
4.1. Khái niệm môi
trường
4.2. Những vấn đề
môi trường liên quan
trực tiếp đến sức khỏe
cộng đồng
4.3. Các yếu tố chi
phối sức khỏe

Nhận xét

Tiếp thu

5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Một số vấn đề
chung trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHĂM SÓC
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân tích được môi trường và sức khỏe trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Môi trường và sức
khỏe (t.t)
4.4. Kế hoạch quốc
gia về môi trường và
cách giải quyết các
yếu tố ảnh hưởng
* Thực hành:
Môi trường và sức
khỏe

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'


trình
Theo dõi

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Nhận xét
Yêu cầu các nhóm vẽ
tranh
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

10'
10'
10'
5'

Chuẩn bị dụng
cụ
Thảo luận
Thuyết minh:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

Ghi nhớ.

5’

10'
20'
20'
20'
10'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 1: Một số vấn đề
chung trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 05

TÊN BÀI: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHĂM SÓC
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân tích được môi trường và sức khỏe trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Môi trường và sức
khỏe (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
5'
Xem video clip 5'
Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
20'
20'
20'
5'


* Kiểm tra 1t
* Chương 2
1. Một số bệnh xã hội
1.1. Khái niệm

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Một số bệnh xã
hội và sơ cứu thông thường.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI VÀ SƠ CỨU THÔNG
THƯỜNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số bệnh xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Một số bệnh xã hội
(t.t)
1.2. Một số bệnh xã
hội
1.2.1.Bệnh phong

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày

Lắng nghe
Theo dõi

10'
10'

1.2.2. Bệnh lao phổi


1.2.3. Bệnh bứu cổ
đơn thuần

Phân tích
Kết luận

Tiếp thu
Lĩnh hội

15'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

1.2.4. Bệnh sốt rét

* Thực hành:
Một số bệnh xã hội

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Một số bệnh xã
hội và sơ cứu thông thường.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 07

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI VÀ SƠ CỨU THÔNG
THƯỜNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số sơ cứu thông thường trong chăm sóc sức khỏe cộng
đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Một số bệnh xã hội
(t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
5'
Xem video clip 10'
Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'
20'
20'
20'
5'


2. Một số sơ cứu
thông thường

Giới thiệu
Trình bày
Xem video clip
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Lắng nghe
Theo dõi
Xem video clip
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

5'
10'
20'
20'
20'
10'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Một số bệnh xã
hội và sơ cứu thông thường.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI VÀ SƠ CỨU THÔNG
THƯỜNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số sơ cứu thông thường trong chăm sóc sức khỏe cộng
đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
2. Một số sơ cứu
thông thường (t.t)

* Thực hành:
Một số sơ cứu thông
thường

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Xem video clip
Phân tích
Hướng dẫn
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem video clip
Tiếp thu
Thảo luận
Lĩnh hội

5'
10'
20'
20'
20'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip

Chia 3 nhóm
5'
Xem video clip 10'


Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'

Ghi nhớ.

5’

20'
20'
20'
5'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 2: Một số bệnh xã
hội và sơ cứu thông thường.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI VÀ SƠ CỨU THÔNG
THƯỜNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số sơ cứu thông thường trong chăm sóc sức khỏe cộng
đồng.
- Phân tích được vai trò của cán bộ xã hội trong phòng ngừa dịch bệnh trong
cộng đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Một số sơ cứu thông
thường (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
video clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem video clip 5'
Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2

3'
10'
10'


- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
2'

Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
* Kiểm tra 1t
* Chương 3
1. Vai trò của cán bộ
xã hội trong phòng
ngừa dịch bệnh trong
cộng đồng
2. Mối quan hệ giữa
cán bộ xã hội và cán
bộ y tế cộng đồng

* Thực hành:
Vai trò của cán bộ xã
hội trong phòng ngừa
dịch bệnh trong cộng
đồng

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Chương 3: Vai trò của cán bộ
xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 10

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ XÃ HỘI TRONG CHĂM
SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Mô tả được mối quan hệ giữa cán bộ xã hội và cán bộ y tế cộng đồng.
- Trình bày được các hoạt động của chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Mối quan hệ giữa cán
bộ xã hội và cán bộ y
tế cộng đồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'
5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'


3. Các hoạt động của
chăm sóc sức khỏe
cộng đồng

* Thực hành:
Các hoạt động của
chăm sóc sức khỏe
cộng đồng

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

Yêu cầu các nhóm sắm vai Thảo luận
Theo dõi
Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Nhận xét
Tiếp thu

4. Lập dự án chăm sóc
sức khỏe phòng ngừa Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

10'
10'
15'
10'

5'
10'
10'
10'
5'

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN
.


Thời gian thực hiện: 05g
Tên chương: Chương 3: Vai trò của cán bộ
xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 11

TÊN BÀI: CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ XÃ HỘI TRONG CHĂM
SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Lập dự được án chăm sóc sức khỏe phòng ngừa.
- Giám sát và đánh giá được dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Chăm sóc sức khỏe và vận động các vấn đề y tế.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
- Thái độ học tập, và làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Lập dự án chăm sóc
sức khỏe phòng ngừa

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
Thảo luận

5'

Báo cáo:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'


* Kiểm tra 1t
5. Giám sát và đánh
giá dự án chăm sóc
sức khỏe cộng đồng
6. Chăm sóc sức khỏe
và vận động các vấn
đề y tế
* Thực hành:
Giám sát và đánh giá
dự án chăm sóc sức
khỏe cộng đồng

Phát đề
Theo dõi

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc
Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Yêu cầu các nhóm giải
quyết tình huống
Theo dõi

Thảo luận

10'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Thảo luận

5'

Trình bày:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
Chăm sóc sức khỏe và
vận động các vấn đề y Yêu cầu các nhóm giải
tế
quyết tình huống
Theo dõi

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

5'
5'
10'
5'

Chuẩn bị kiểm tra kết thúc môn
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngày.....tháng ........năm 2017

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×